הקדמה:

נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות בין 10% ל-50% עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה עבור דירת מגוריהם, בהתאם להחלטת הרשות המקומית
מי שנקבעו להם לפחות 50% נכות זכאים על-פי חוק להנחה בשיעור של 66%
נפגעי פעולת איבה שדרגת נכותם היא 100% מיוחדת זכאים, בנוסף, להחזר של 40% על תשלומי הארנונה ששילמו לאחר ההנחה
מי שנקבעו להם לפחות 50% נכות עשויים להיות זכאים גם להנחה בשיעור של 66% בתשלומי ארנונה עבור עסק


נפגעי פעולות איבה שנקבעה להם דרגת נכות של לפחות 10% זכאים להנחות בתשלומי הארנונה.

הנחה על דירת מגורים

 • מי שנקבעה להם דרגת נכות בין 10% ל-50% עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בהתאם להחלטת הרשות המקומית ובשיעורים שייקבעו על ידה.
 • מי שנקבעו להם לפחות 50% נכות, זכאים על-פי דין להנחה בשיעור של 66%:
  • בדירה שמתגוררים בה עד 4 אנשים, תינתן הנחה בשיעור 66% עבור עד 70 מ"ר משטח הדירה.
  • בדירה שמתגוררים בה 5 אנשים ומעלה, תינתן הנחה בשיעור 66% עבור עד 90 מ"ר משטח הדירה.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שנקבעו להם 10% נכות ומעלה:
  • מי שנקבעו להם בין 10% ל-50% נכות עשויים להיות זכאים להנחה, בהתאם להחלטת הרשות המקומית.
  • מי שנקבעה להם דרגת נכות של לפחות 50%, זכאים להנחה בשיעור של 66% על-פי החוק.
 • מי שדרגת נכותם היא 100% מיוחדת, זכאים, בנוסף, להחזר של 40% על תשלומי הארנונה ששילמו לאחר ההנחה.

תהליך מימוש הזכות

 • ההנחה הרגילה תינתן על פי רשימת זכאים שיעביר המוסד לביטוח לאומי לרשויות המקומיות אחת לשנה.
 • במקרה שההנחה לא הוסדרה באופן אוטומטי, ניתן לקבל אישור חד פעמי בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, ואותו יש להגיש למחלקת ארנונה ברשות המקומית.
 • את ההטבה הנוספת הניתנת לבעלי נכות 100% מיוחדת (ההחזר על התשלום) ניתן לקבל באמצעות פנייה לאגף איבה במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי, רח' ויצמן 13 ירושלים. יש לצרף אישור על התשלום ששולם בפועל לאחר ההנחה.

הנחה על יחידה שאינה לצורך מגורים (עסק)

 • נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות של לפחות 50% והם מחזיקים ביחידה שאינה משמשת למגורים (עסק), זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 66% על כל שטח העסק.

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות של לפחות 50%, ומתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:
 1. הם פטורים ממקדמות מס לפי סעיפים 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה.
 2. הם היו חייבים במקדמות, ובסוף השנה נקבע בשומה כי הם אינם חייבים במס הכנסה באותה שנת כספים. במקרה זה, הם רשאים להגיש בקשה לקבלת הנחה באופן רטרואקטיבי לאותה שנה בלבד.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרשות המקומית שבתחומה מתגוררים ולצרף את המסמכים הבאים:
  • טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית" (טופס מס' 23334).
  • אישור על קבלת תגמולים.
  • אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה לשנה הנוכחית.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, יש לפנות לגזבר, למנהל הארנונה או לממונה על פניות הציבור ברשות המקומית.
 • במקרים חריגים ולאחר שהתקבלה תשובת הרשות, ניתן לפנות בכתב אל הממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.

חשוב לדעת

 • ההחזר הנוסף (הניתן לבעלי דרגת נכות 100% מיוחדת) ניתן עבור השנה השוטפת, ולא ניתן לקבל החזר על תשלומים משנים קודמות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים