מעסיק עובד זר בחקלאות רשאי להעביר את העובד למעסיק אחר לתקופה מוגבלת, בהתאם לכללים שיפורטו להלן
ניוד עובד זר בחקלאות בין יישובים שונים מחייב אישור מרשות האוכלוסין וההגירה, שעותק ממנו יימסר לידי העובד
למידע נוסף ראו נוהל ניוד עובדים זרים בענף החקלאות באתר מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה

חקלאים המעסיקים עובדים זרים בחקלאות נדרשים לעתים להעביר ביניהם עובדים באופן זמני, בנסיבות של עומסי עבודה משתנים, עובדים הנמצאים בחופשה וכו'.

 • ניוד עובד זר בין יישובים חקלאיים שונים מחייב אישור מרשות האוכלוסין וההגירה, שעותק ממנו יימסר לידי העובד.
 • במקרה שהמעסיקים נמצאים באותו יישוב, אין צורך באישור ניוד.

מי זכאי?

 • חקלאים שיש להם היתר להעסקת עובדים זרים בחקלאות, המעוניינים לנייד ביניהם את העובדים.
 • עובדים זרים בעלי רישיונות עבודה בתוקף, שנתנו את הסכמתם לניוד בין החקלאים.

ניוד בתוך אותו ישוב חקלאי

 • במסגרת סיוע הדדי, חקלאים המתגוררים דרך קבע באותו יישוב רשאים לנייד ביניהם עובדים זרים לצורך עבודה זמנית במשקיהם, בתנאי שהיא נעשית בשטחים חקלאיים הממוקמים בתוך היישוב שבו מתגוררים שני החקלאים.
 • ניוד עובדים זרים לתקופה מוגבלת בין חקלאים באותו ישוב יכול להיעשות ללא צורך באישור מרשות האוכלוסין וההגירה, בתנאי שקיימת הסכמה של שני החקלאים ושל העובדים הזרים לניוד.
 • במהלך תקופת הניוד, החקלאי המנייד (המעסיק הראשון) יישאר המעסיק החוקי של העובד, וכל חובותיו כלפי העובד הזר כמעסיק יישארו באחריותו, כולל החובה לשלם שכר עבור שעות העבודה אצל החקלאי הקולט (המעסיק השני).

ניוד בין חקלאים המתגוררים בישובים שונים

 • מעסיקים המתגוררים בישובים חקלאיים שונים ומעוניינים לנייד עובדים זרים ביניהם חייבים באישור מרשות האוכלוסין וההגירה.
 • ניוד עובד זר ללא קבלת אישור בכתב מהווה העסקה שלא כדין ועלול לגרור הליכים פליליים, קנס מינהלי, ו/או ביטול היתר של מעסיק קולט או מעסיק מנייד.
 • החקלאי המנייד רשאי להעביר עובד זר רק לאחר שהעסיק אותו במשקו במשך 14 יום לפחות. כאשר מדובר בעובד זר חדש שהוזמן על ידי החקלאי מחו"ל, על החקלאי להעסיק אותו במשקו למשך תקופה של 3 חודשים לפני שיהיה רשאי לנייד אותו לחקלאי ביישוב אחר.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא על גבי טופס בקשה לניוד עובדים זרים בענף החקלאות את הפרטים הבאים:
  • פרטי החקלאי המנייד ופרטי החקלאי הקולט.
  • שמותיהם של העובדים הזרים שהסכימו לניוד ומספרי הדרכונים שלהם.
  • התאריכים המבוקשים לתחילת הניוד ולסיומו.
  • הצהרת החקלאי הקולט כי בתקופת הניוד יחולו עליו חובות מעסיק כלפי העובדים.
 • בנוסף, יש להחתים את העובדים הזרים על הסכמה לניוד לאחר שהצהירו כי הוסברו להם פרטי הניוד המבוקש.
 • יש לשלוח את טופס הבקשה למדור התשלומים בלשכת רשות האוכלוסין הסמוכה לאזור המגורים. ניתן לשלוח את הטופס בדוא"ל או בדואר רגיל, בהתאם לפרטים המופיעים ברשימת הלשכות.
 • בקשת הניוד תיבחן וההחלטה לגביה תינתן בתוך 7 ימי עבודה מיום שהתקבלה:
  • אם הבקשה נדחתה בשל אי עמידה בתנאים, תישלח הודעה על דחיית הבקשה לחקלאי הקולט (למספר הפקס שנרשם על גבי טופס הבקשה) ויצויין הנימוק לדחיית הבקשה.
  • אם הבקשה אושרה, יישלח אישור ניוד לחקלאי הקולט. תקופת הניוד תחל מתאריך ההודעה על האישור.
 • על החקלאים להעביר העתק של אישור הניוד לכל עובד זר מנוייד, ולהסביר לו כי עליו לשאת את האישור בצמוד לדרכונו.
 • תקופת הניוד היא מינימום 30 יום ומקסימום 6 חודשים במהלך שנת ההיתר.
 • במהלך תקופת הניוד יוקפא תוקף חוזה ההעסקה בין העובד הזר לחקלאי המנייד, והחקלאי הקולט יחתום עם העובד על חוזה העסקה בכתב, שתנאיו אינם נופלים מתנאי חוזה ההעסקה שהיו לו עם המעסיק המנייד.
 • החקלאי הקולט אחראי במהלך תקופת הניוד לתנאי העסקת העובד הזר הכוללים מגורים הולמים, ביטוח רפואי ותשלום שכר ותנאים נלווים. במהלך תקופה זו החקלאי הקולט יחשב כמעסיקו של העובד הזר לצורך קיום כל חובות המעסיק כלפיו.
 • על המעסיק המנייד או אדם מטעמו חל איסור לגבות תשלום עבור הניוד מהמעסיק הקולט או מהעובד.

ביטול הניוד

 • חקלאי מנייד/קולט המבקש לבטל ניוד שאושר על ידי הרשות, יפנה בכתב ללשכת מינהל האוכלוסין האזורית שטיפלה בהנפקת האשרות לעובדיו.
 • הבקשה לביטול הניוד תכלול את הפרטים הבאים:
  • שם החקלאי המנייד/הקולט
  • פירוט בקשתו לביטול הניוד
  • שם העובד ומספר הדרכון שלו
  • חתימת שני החקלאים
  • מספר פקס ומספר טלפון
  • הצהרה כי העובד הסכים לביטול הניוד
 • ניתן להגיש בקשה לביטול ניוד בכל עת במהלך תקופת הניוד.
 • הבקשה תיבדק ובתוך 7 ימים יישלח אישור בכתב על ביטול הניוד למספר הפקס שנרשם בבקשה.
 • החקלאי המנייד יהיה רשאי להעסיק שוב את העובד, והחקלאי הקולט לא יהיה רשאי להעסיקו יותר החל מהמועד הרשום באישור על ביטול הניוד.
 • החל ממועד זה, החקלאי המנייד יהיה חייב לדאוג לכל תנאי העסקת העובד הזר בהתאם לחוק.
 • המעסיק המנייד לא יהיה רשאי לנייד שוב את העובד הזר למעסיק אחר, לפני שחלפו 30 ימים מיום שהחל ביטול הניוד.

חשוב לדעת

 • במקרה שהמעסיק מפר את זכויות העובד, ניתן להגיש תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים.
 • החקלאי המנייד אינו רשאי לקלוט עובד זר אחר במקום העובד המנויד, היות שהניוד הוא לתקופה מוגבלת והעובדים שניודם אושר נשארים רשומים על שם החקלאי המנייד גם בתקופת הניוד.
 • החקלאי הקולט רשאי לקלוט מספר בלתי מוגבל של עובדים, בכפוף לאישור הרשום בכתב.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים