מי שתביעתם לגמלת תלויים נדחתה, עשויים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי הענקה מטעמי צדק
ההענקה ניתנת במקום הקצבה שהתביעה לקבלתה נדחתה ולא בנוסף לה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי רשאי לתת הענקה מטעמי צדק למי שתביעתו לגמלת תלויים נדחתה.

 • ההענקה תינתן במקום הקצבה שהתביעה לקבלתה נדחתה, והזכאות להענקה תיבדק לפי עקרונות הצדק או הנזקקות שנקבעו בתקנות הביטוח הלאומי.

מי זכאי?

 • בני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה שהמוסד לביטוח לאומי אישר להם את קבלת ההענקה לאחר שדחה את תביעתם לגמלת תלויים מהסיבות הבאות:
  • הם לא מילאו אחר ההוראות הנדרשות בחוק בעת הגשת התביעה.
  • עקב צירוף נסיבות, שאת תוצאותיהן לא ניתן לצפות מראש, נשללה מהם האפשרות לפעול לפי הוראות אלו.
  • הנפטר שבו היו תלויים התובעים לא מילא חובת רישום.
  • הנפטר שבו היו תלויים התובעים פיגר בתשלום דמי ביטוח או לא שילם אותם כלל.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס 20 - בקשה להענקה מטעמי צדק.
 • יש להגיש את טופס הבקשה למוסד לביטוח לאומי בתוך שנה מהיום שבו נוצרה עילת התביעה לגמלה, או מהיום שבו דחה המוסד את התביעה לגמלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים