עובדת המועסקת בלילה זכאית למנוחה של 12 שעות לפחות בין משמרת אחת לשנייה (מלבד במקומות עבודה מסוימים שיפורטו)
מעסיק מחויב לספק לעובדת המועסקת במשמרת לילה אמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו, במקרה שאין אפשרות להשתמש בשירותי תחבורה אחרים (מלבד במקומות העבודה שיפורטו)
אסור להעסיק עובדת בהיריון החל מהחודש החמישי בעבודת לילה אם הודיעה בכתב שאינה מסכימה לכך

תקציר

חוק עבודת נשים והתקנות הנלוות לו קובעים כללים לגבי תנאי ההעסקה של נשים בלילה.

הגדרת לילה על-פי חוק עבודת נשים

 • סעיף 2(ב) לחוק עבודת נשים מגדיר "לילה" כפרק זמן של 11 שעות שנכללות בהן השעות שבין 24:00 (חצות) ל- 06:00 בבוקר.
 • בענף החקלאות, החוק מגדיר "לילה" כפרק זמן של 11 שעות שנכללות בהן השעות שבין 24:00 ל- 05:00 בבוקר.
 • לגבי אישה בהיריון קובע סעיף 10(ד) לחוק עבודת נשים כי עבודת לילה היא עבודה שלפחות שעתיים ממנה הן בין השעות 22:00 בלילה ל-06:00 בבוקר.
שימו לב
עובדת שהיא הורה עצמאי (הורה יחיד) שבהחזקתה ילד עד גיל 12 רשאית לסרב לעבוד בלילה מסיבות משפחתיות בשעות שבין 24:00 ל-07:30 בבוקר. למעסיק אסור לסרב לקבל לעבודה עובדת כאמור, רק בגלל סירובה לעבוד בשעות אלה למעט במקומות עבודה מסוימים. למידע נוסף ראו סירוב הורה עצמאי (הורה יחיד) לעבוד בעבודת לילה.

אי-הסכמה של עובדת לעבוד בלילה

 • אם עובדת נדרשה לעבוד בלילה במקום עבודה שלא עבדו בו לפני כן בלילה, היא רשאית להודיע למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בלילה, בתוך 3 ימים מהיום שבו דרשו זאת ממנה.
 • בהתאם לסעיף 10(א) לחוק עבודת נשים, אין להעסיק עובדת בהיריון החל מהחודש החמישי בעבודת לילה (כלומר יותר משעתיים עבודה בין השעות 22:00 ל-06:00), וזאת אם העובדת הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד עבודת לילה.

אי-הסכמה של עובדת לעבוד בלילה בעת קבלתה לעבודה

 • למעסיק אסור לסרב לקבל עובדת לעבודה רק מפני שהודיעה בעת קבלתה לעבודה על אי הסכמתה לעבוד בלילה מסיבות משפחתיות.
 • ניתן להגיש תביעות הקשורות להוראה זו לבית הדין האזורי לעבודה, בתוך 3 חדשים מהיום שבו נוצרה העילה לתביעה.
 • איסור זה אינו חל על מעסיקים במקומות העבודה הבאים:

מקומות עבודה בשירות המדינה

 • במקומות העבודה הבאים בשירות המדינה מעסיק רשאי לסרב לקבל לעבודה עובדת שאינה מסכימה לעבוד בלילה מסיבות משפחתיות (בתנאי שמתקיימים במקום העבודה תנאי ההעסקה המפורטים בהמשך):
  • שירותי המכס
  • השירות המטאורולוגי
  • מרכזת טלפון בין עירונית ובין לאומית
  • משטרת ישראל
  • שירות בתי הסוהר
  • מינהל התעופה האזרחית (בתפקידי אלחוטאית קשר או פקחית טיסה)
  • משרד התיירות (בתפקידי מארחת או דיילת קרקע)

מקומות עבודה נוספים

 • במקומות העבודה הבאים מעסיק רשאי לסרב לקבל לעבודה עובדת שאינה מסכימה לעבוד בלילה מסיבות משפחתיות (ללא התניה בקיום תנאי ההעסקה המפורטים בהמשך):
  • מקום שמטפלים בו בחולים או בנכים, מוסדות החלמה ומוסדות לטיפול בקשישים או בילדים.
  • ענף העיתונות, לא כולל הדפסת עיתונים.
  • מסעדות, בתי מלון, בתי קפה ובתי עינוגים (תיאטראות, בתי קולנוע, קונצרטים, מופעים וכד').
  • עבודה הקשורה ישירות לטיפול בבעלי חיים.
  • תפקידי הנהלה, או תפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי, כשלא מדובר בעבודת כפיים.
  • מקום שבו תנאי העבודה ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיק לפקח על הזמן שבו נעשית העבודה.
  • שירותי תעופה וים.
  • סוכנויות נסיעות או תיירות בנמלי תעופה וים.
  • ועידות בין-לאומיות.

תנאי ההעסקה של נשים בלילה

 • מנוחה בין משמרות:
  • עובדת המועסקת בלילה זכאית למנוחה של 12 שעות לפחות בין יום עבודה אחד למשנהו.
  • עם זאת, העובדת רשאית לתת את הסכמתה בכתב למנוחה בין משמרות הקצרה מ-12 שעות, ובתנאי שאינה קצרה מ-8 שעות.
 • במקום עבודה שעובדים בו במשמרות על המעסיק לספק לעובדת המועסקת בלילה:
  • אמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו, במקרה שאין אפשרות להשתמש בשירותי תחבורה אחרים.
  • משקה חם בזמן ההפסקה.
  • מקום מתאים למנוחה בזמן ההפסקה.
 • הוראות אלה לגבי תנאי ההעסקה אינן חלות על מקום עבודה מתוך רשימת "מקומות העבודה הנוספים" שלמעלה, וכן חלות על כל שאר מקומות העבודה, כולל מקומות העבודה בשירות המדינה (שצויינו למעלה).

תנאי העסקה כלליים שחלים על כל העובדים במשמרת לילה

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים