בעקבות מלחמת חרבות ברזל נקבעו הקלות בבחינות ובתנאי ההתמחות המקצועית מטעם משרד המשפטים
ההקלות כוללות אפשרות להיעדר מההתמחות ודחיות של מועדי הבחינות
חלק מההקלות ניתנות לכלל המתמחים והנבחנים, וחלקן רק לאוכלוסיות מסוימות: משרתי מילואים ובני זוגם, תושבים שפונו מבתיהם, עובדים שהוצאו לחל"ת ועוד
למידע על כל הזכויות וההטבות שניתנות במהלך המלחמה מומלץ להיכנס לפורטל המלא
למידע רשמי ראו אתר האגף לאסדרת מקצועות במשרד המשפטים


בעקבות מלחמת חרבות ברזל נקבעו הקלות למתמחים ולנבחנים בבחינות ההסמכה המקצועיות שעורך משרד המשפטים.

 • ההטבות כוללות הכרה בהיעדרות מההתמחות מעבר להיעדרות המותרת בשגרה, דחייה של חלק ממועדי בחינות ההסמכה, זכאות למועדי בחינה מיוחדים, ועוד.
 • חלק מההקלות ניתנות לכלל המתמחים והנבחנים, וחלקן רק לאוכלוסיות מסוימות: משרתי מילואים ובני זוגם, תושבים שפונו מבתיהם, עובדים שהוצאו לחל"ת ועוד.

הנחה בתשלום אגרות לחיילי מילואים פעילים

מקצוע סוגי האגרות
שמאים במקרקעין
 • אגרת בחינה מוקדמת/סופית
 • בקשה לפטור מבחינה
 • בקשה להירשם כמתמחה
 • בקשה לאישור על סיום התמחות
 • בקשה לרישום בפנקס
 • אגרה תקופתית
מתווכים במקרקעין
 • רישום לבחינה
 • הענקת רישיון
 • חידוש רישיון
נוטריונים
 • הענקת רישיון
 • אגרה שנתית
 • חוקרים פרטיים
 • בעלי משרד לחקירות פרטיות
 • מארגני שמירה
 • שומרים
 • הענקת רישיון
 • חידוש רישיון
רואי חשבון
 • אגרה שנתית
 • אגרת בחינה
 • הענקת רישיון
 • אגרת התמחות

הקלות למתמחים ולנבחנים בראיית חשבון

הכרה בהיעדרות מההתמחות

 • כלל המתמחים: במהלך התקופה שבין 08.10.2023 - 15.01.2024 רשאים כל המתמחים בראיית חשבון לבצע את ההתמחות שלהם מהבית, בתנאי שהמאמן שלהם אישר זאת.
 • מתמחים שגויסו למילואים: מתמחים שנעדרו מההתמחות בגלל שירות המילואים זכאים להכרה בכל תקופת השירות כתקופת התמחות. ההיעדרות לא תיחשב כהפסקת התמחות או כאי-הגעה בקביעות למקום ההתמחות.
 • מתמחים שפונו מביתם:
  • בתקופה שבין 07.10.2023 - 07.12.2023 מתמחים שפונו מבתיהם ונעדרו מההתמחות זכאים להכרה בהיעדרות של עד 60 ימים כתקופת התמחות (60 ימים מתוך ימי ההיעדרות שלהם לא ייחשבו כהפסקת התמחות או כאי-הגעה למקום ההתמחות).
  • ההקלה תינתן למתמחים שהתגוררו עד 07.10.2023 באחד מהיישובים שהתפנו ומפורטים ברשימה זו.
  • תקופת ההיעדרות תדווח על-ידי המאמן במסגרת תעודת גמר ההתמחות.
 • מתמחים שהוצאו לחל"ת או שאינם יכולים להתמחות בשל נסיבות הקשורות במצב החירום:
  • מתמחים שהוצאו לחל"ת בעקבות מצב החירום או שאינם יכולים להתמחות בשל נסיבות הקשורות למצב החירום יוכלו להחשיב את התקופה שבה לא הגיעו להתמחות במסגרת ההיעדרויות המותרות בשנת התמחות - עד 60 ימי חופשה בתקופה של שנתיים.
   שימו לב
   מי שלא מעוניינים שתקופת החל"ת או ההיעדרות תיספר כהתמחות על חשבון ימי החופשה שלהם, יגישו למועצה תעודת גמר התמחות על תקופת ההתמחות החלקית שביצעו. כאשר יחזרו להתמחות יהיה עליהם לבצע רישום להתמחות באמצעות הגשת כתב התחייבות מחדש.
  • מתמחים שכבר ניצלו את כל ימי החופשה המוכרים כימי היעדרות, יוכלו לממש עד 30 ימי היעדרות נוספים על חשבון יתרת ימי המחלה הצבורה להם לתקופת ההתמחות. אין צורך להעביר אישורי מחלה עבור תקופה זו.
  • מועצת רואי החשבון לא תפסול או תפסיק התמחות של מתמחה שנעדר ממקום ההתמחות בשל הוצאה לחל"ת או פיטורים בשל מצב החירום למשך תקופה רצופה שעולה על 60 ימים (שאינם במסגרת 60 ימי ההיעדרות המותרת), בתנאי שתקופת ההיעדרות הרצופה לא תעלה על 120 ימים. במקרים שיחרגו מכך, תינתן למתמחה הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני קבלת החלטה בעניין.
  • לא תיפסל התמחות למי שנעדר עקב הוצאה לחל"ת או פיטורים בשל מצב החירום למשך תקופה של 130-100 ימים בשנה במצטבר (לא כולל היעדרות בשל מחלה, שירות מילואים או חופשת לידה).
  • הכרה בהתמחות קצרה:
  • למתמחים שהוצאו לחל"ת או פוטרו בשל מצב החירום, ובשל כך התמחו אצל מאמן מסוים פחות מ-4 חודשים, מועצת רואי החשבון תכיר בהתמחות הקצרה לצורך צבירת תקופת ההתמחות הכוללת.
  • במקרה של היעדרות המאמן לתקופה של מעל חודשיים - ניתן להמשיך את ההתמחות עם מאמן זמני ממשרדו של המאמן לתקופה של עד 4 חודשים.
 • במקרים נוספים של היעדרות בשל מצב החירום ובשאלות נוספות בנושא ההתמחות והבחינות ניתן לפנות למועצת רואי החשבון בדוא"ל או או בטלפון 08-6831666.
 • למידע נוסף על ההקלות שנקבעו על-ידי מועצת רואי החשבון בשל מלחמת חרבות ברזל ראו אתר משרד המשפטים.

הקלות בבחינות ההסמכה

 • דחייה במועדי הבחינות:
  • בעקבות מלחמת חרבות ברזל נדחו מועדי הבחינות המוקדמות ומועדי הבחינות הסופיות להסמכה בראיית חשבון.
  • בנוסף, מתוכננים מועדים מיוחדים לבחינות הסופיות.
  • לפירוט מועדי הבחינות החדשים ומועדי הרישום לבחינות ראו אתר משרד המשפטים.
 • צמצום החומר בבחינות הסופיות שמתקיימות במועדים:
  • חורף 2023
  • מועד מיוחד (אביב 2024)
  • קיץ 2024
 • למידע נוסף ולבירורים על בעיות פרטניות ניתן לפנות לדוא"ל: .

בחינה במועד מיוחד למשרתי מילואים ובני זוגם

 • משרתי מילואים ובני זוגם יהיו זכאים למועד מיוחד, בהתקיים 2 התנאים הבאים:
  1. הם לא נבחנו במועד הרגיל
  2. הם גוייסו למילואים בצו 8 או בהתראה של פחות מ-72 שעות ובנוסף מתקיים אחד מהמצבים -
   • שירות המילואים נמשך יותר מ-7 ימים בחודשיים שקדמו למועד הבחינה
   • שירות המילואים חל במועד הבחינה
   • שירות המילואים חל בעשרת הימים שקדמו למועד הבחינה
 • בני/בנות זוג של משרתי מילואים יהיו זכאים למועד מיוחד בתנאי שיש להם ילד משותף מתחת לגיל 18.
 • מועד בחינה מיוחד יתקיים בתנאי שזכאים לכך לפחות 20 נבחנים.
 • משרתי מילואים בשירות ארוך עשויים להיות זכאים למועד מיוחד גם אם ניגשו למועד הרגיל (ראו פירוט בפסקה הבאה).

הקלות מיוחדות בבחינות ההסמכה למשרתי מילואים בשירות ארוך

 • להקלות המפורטות בפסקה זו יהיו זכאים חיילי מילואים ששירתו במלחמת חרבות ברזל שירות ארוך, למשך אחת מהתקופות הבאות:
  • שירות חירום במשך 90 ימים לפחות, החל מ-07.10.2023
  • שירות חירום במשך 45 ימים מתוכם שבוע לפחות בחודשיים שקדמו למועד הבחינה.
 • רשימת ההקלות:
  1. תוספת זמן של 30 דקות
   • תוספת הזמן תינתן לכל חלק, בכל אחת מהבחינות: חשבונאות פיננסית א', חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות.
   • מי שזכאי לתוספת זמן מסיבות אחרות, יהיה זכאי בנוסף גם לתוספת הזמן בשל שירות המילואים הארוך.
   • לקבלת ההקלה יש לפנות בדוא"ל בכתובת בצירוף אחד מהאישורים הבאים:
    • אישור שירות מילואים פעיל בחירום (שמ"פ חירום) - אישור זה ניתן למי שמצוי עדיין בשירות.
    • אישור על ביצוע שירות מילואים פעיל (שמ"פ) - טופס 3010.
   • זמן הטיפול בבקשה להקלות עשוי לקחת כ-7 ימים.
  2. אפשרות לגשת לבחינה במועד הבחינות המיוחד
   • האפשרות להיבחן במועד המיוחד למשרתי מילואים בשירות ארוך תינתן גם למי שניגש לבחינה במועד הרגיל.
   • לקבלת ההקלות יש לפנות בדוא"ל בכתובת בצירוף אחד מהאישורים הבאים:
    • אישור שירות מילואים פעיל בחירום (שמ"פ חירום) - אישור זה ניתן למי שמצוי עדיין בשירות.
    • אישור על ביצוע שירות מילואים פעיל (שמ"פ) - טופס 3010.
   • ניתן יהיה להגיש בקשה לאחר פתיחת הרישום למועד המיוחד.
   • זמן הטיפול בבקשה להקלות עשוי לקחת כ-7 ימים.
  3. אישור לגשת, על תנאי, לבחינות סופיות חלק ב'
   • יינתן אישור לגשת על תנאי לבחינות סופיות חלק ב' למי שעדיין לא עברו בהצלחה בחינה בנושא חשבונאות פיננסית א', או לפני שהשלימו את החובות האקדמיות לתואר בחשבונאות בשל מצב החירום (ובתנאי שסיימו ללמוד את כל הקורסים).
   • לקבלת האישור יש לפנות בדוא"ל בצירוף המסמכים הבאים:
    1. פנייה מנומקת עם הסיבה להקלה המבוקשת - המפרטת את מצב הדברים ביחס לבחינות המועצה, ואת סטטוס הבחינות שנשארו להשלמת התואר במוסד האקדמי.
    2. אישור מהמוסד הלימודי על השלמת הלימודים בכל הקורסים בתואר בחשבונאות
    3. אישור על שירות מילואים ארוך - אישור על שירות מילואים פעיל בחירום (למי שעדיין בשירות) או אישור על ביצוע שירות מילואים פעיל (טופס 3010).
   • מזכירות מועצת רואי החשבון תבדוק את הבקשה, והיא רשאית לשקול אם לאשר אותה או לדחות אותה.
   • הטיפול בבקשה לאישור הבחינה עשוי לקחת כ-14 ימים.
  4. אפשרות לפטור מהבחינה בנושא חשבונאות פיננסית א'
   • תינתן אפשרות לפטור מהבחינה בחשבונאות פיננסית א' למי שלמדו אך לא השלימו את חובותיהם בשנת ההשלמה במוסד אקדמי מוכר.
   • הפטור מהבחינה יינתן בכפוף לכך שהסטודנט למד ונבחן על כלל החומר הכלול בבחינה ועמידתו בבחינה הסופית תוכיח הכשרה מספקת בתחום זה.
   • לקבלת הפטור יש לפנות בדוא"ל בצירוף המסמכים הבאים:
    1. מכתב הסבר מנומק להקלה המבוקשת ולכך שלמד ונבחן על כלל החומר הכלול בתוכנית הבחינה בחשבונאות פיננסית א'.
    2. אישור על שירות מילואים ארוך - אישור על שירות מילואים פעיל בחירום (למי שעדיין בשירות) או אישור על ביצוע שירות מילואים פעיל (טופס 3010).
    3. אישור ממוסד מוכר על השתתפות בשנת ההשלמה וגיליון ציונים של שנת ההשלמה.
    4. אישור זכאות לתואר בחשבונאות וגיליון ציונים של התואר בחשבונאות כולל כל הקורסים שנלמדו והציונים בהם.
    5. סילבוסים מפורטים של הקורסים שאותם למד המבקש ובהם נבחן על-פי גיליונות הציונים שצורפו ושמכוחם מבוקש הפטור מהבחינה.
   • מזכירות מועצת רואי החשבון תבדוק את הבקשה, והיא רשאית לשקול אם לאשר אותה או לדחות אותה.
   • הטיפול בבקשה לקבלת הפטור עשוי לקחת כ-28 ימים.
טיפ
הדרכה להנפקת אישורים על שירות מילואים ארוך ניתן למצוא באתר המילואים של צה"ל.

הקלות מיוחדות בבחינות ההסמכה לאוכלוסיות נוספות שנקראו לשירות מילואים או שנפגעו באופן ישיר מהמלחמה

 • האוכלוסיות המפורטות בהמשך עשויות לקבל גם הן את ההקלות שנקבעו למי ששירתו בשירות מילואים ארוך, כמפורט למעלה, בכפוף לאישור הבקשה על-ידי מזכירות מועצת רואי החשבון:
 • משרתי מילואים או בני זוגם, שמתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:
  • נקראו לשירות מילואים שמשכו 30 ימים או יותר בתקופה שבין 07.10.2023 ל-12.12.2023
  • נקראו לשירות מילואים שמשכו 7 ימים או יותר בחודשיים שקדמו לבחינה
  • נקראו לשירות מילואים בהתראה קצרה מ-72 שעות והשירות חל ביום הבחינה או בעשר הימים שקדמו למועד זה.
  • בני זוג של משרתי מילואים יוכלו לקבל את ההקלות בתנאי שיש להם ילד משותף עד גיל 18.
 • מי שהתפנו ממקום מגוריהם באחד היישובים המפורטים ברשימה זו.
 • בן משפחה מקרבה ראשונה של חטוף או נעדר.
 • בן משפחה מקרבה ראשונה של אדם שנהרג בפעולות האיבה או פעולות המלחמה.
 • על מנת לקבל את ההקלות יש להגיש בקשה למזכירות מועצת רואי החשבון, בדוא"ל . בבקשה יש לפרט את המצב שבו נמצא המבקש מבחינת מסלול הבחינות, את הנסיבות וההקלה המבוקשת. יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • משרתי מילואים:
   • יש לצרף אישור שירות מילואים פעיל בחירום (למי שעדיין בשירות) או אישור על ביצוע שירות מילואים פעיל (טופס 3010). יש לוודא שבאישור מופיעים תאריכי השירות.
  • בני זוג של משרתי מילואים:
   • אישור שירות מילואים של בן הזוג
   • צילום תעודות הזהות וספחים שבהם מופיעים בני הזוג וילדם המשותף.
   • אם בני הזוג אינם רשומים בתעודת הזהות יש לצרף אחד מהמסמכים הבאים: הסכם ממון, הסכם המעיד על מגורים משותפים ללא שותפים נוספים, מסמכים המעידים על קיום חשבון בנק משותף. אם אין את אחד המסמכים האלו, ניתן להגיש תצהיר של בן הזוג, המצהיר שהוא בן זוג ובו הסבר מדוע לא ניתן להציג את אחד המסמכים הללו.
  • מי שהתגוררו ביישוב מפונה:
   • מי שנרשם לאזור האישי ויש לו תיק במועצה יציין בבקשה את היישוב בו הוא מתגורר.
   • מי שאין לו תיק במועצה יצרף ספח תעודות זהות שבו מופיע היישוב המפונה.
  • בן משפחה של חטוף או אדם שנהרג בפעולות האיבה או פעולות המלחמה - אישור מתאים לפי העניין.
שימו לב
 • מי שאינם נכללים באוכלוסיות הזכאיות רשאים לפנות לוועדת חריגים בבקשה לקבלת הקלות.
 • יש לפנות לוועדת החריגים בדוא"ל בצירוף המסמכים הנדרשים, וכן לפרט את הסיבה לבקשתו.

הקלות למתמחים ולנבחנים בשמאות מקרקעין

הקלות בבחינות ההסמכה

 • דחייה במועדי הבחינות: בעקבות מלחמת חרבות ברזל, נדחו חלק ממועדי הבחינות המוקדמות והסופיות.
  • מועצת שמאי המקרקעין קבעה מועד בחינה מיוחד לבחינה ב"מבוא לתורת השמאות", הבחינה צפויה להתקיים ב-11.04.2024.
  • בנוסף, הוחלט לקיים מועד בחינה מיוחד לבחינה ב"יישומים בשומת מקרקעין" עליו תפרסם המועצה הודעה.
  • מידע על מועדי הבחינות המעודכנים מפורסם באתר מועצת שמאי המקרקעין.
  • המועדים המיוחדים פתוחים להרשמה לכלל הנבחנים.
 • רשימת מיקוד החומר לבחינות ההסמכה תפורסם כחודש לפני מועד הבחינה (במקום שבועיים לפני הבחינה בימי שגרה).

הכרה בהיעדרות מההתמחות

 • כלל המתמחים:
  • במהלך התקופה שבין 08.10.2023 - 15.01.2024 רשאים כל המתמחים בשמאות מקרקעין לבצע את ההתמחות שלהם מהבית, בכפוף לאישור המאמן.
  • יש להמשיך ולהתעדכן באתר מועצת שמאי המקרקעין בעניין זה.
 • מתמחים שגויסו למילואים ובשל השירות נעדרו מההתמחות:
  • כיום מותר להיעדר בגין שירות במילואים 60 ימים בשנה.
  • האגף לאסדרת מקצועות במשרד המשפטים ומועצת שמאי המקרקעין פועלים לתיקון חקיקה שיאפשר הכרה בכל ימי המילואים שבוצעו בפועל כימי התמחות. יש להתעדכן בעניין תיקון החקיקה באתר מועצת שמאי המקרקעין.

הגשת דיווחים תלת חודשיים

 • אושרה ארכה של המועדים להגשת דיווחים תלת חודשיים, במקרים הבאים:
  • מתמחים שמשרתים במילואים
  • מתמחים שהמאמן שלהם משרת במילואים
  • מתמחים שמשרד המאמן שלהם נסגר
  • מפונים מבתיהם
  • בני משפחה מדרגה ראשונה של חטופים/נעדרים/נפגעי פעולות איבה במלחמת חרבות ברזל
 • ייתכן שיתבקשו אסמכתאות תומכות שיוצגו למאמן.
 • בזמן הארכה המועצה לא תפעיל סנקציות נגד המתמחים והמאמנים.
 • מועצת שמאי המקרקעין תעדכן באתר המועצה על המועד החדש לשליחת הדיווחים התלת חודשיים, ויינתן זמן סביר של 14 ימים להשלמת הדיווחים כדי לאפשר התארגנות.

הקלות לנבחנים ולמתאמנים כחוקרים פרטיים

דחיית מועד בחינה

 • מועד בחינת ההסמכה של חודש דצמבר נדחה.
 • באתר משרד המשפטים מפורסם מועד הבחינה החדש ומועד הרישום לבחינה.

היעדרות בתקופת ההתאמנות

 • עבור כל שנה קלנדרית של התאמנות, ניתן להכיר עד ל-30 ימי היעדרות, ועד ל-90 יום ביחס לכל תקופת ההתאמנות.
 • בנוסף ל-30 ימי ההיעדרות המותרים בשנה קלנדרית, מותרת היעדרות של מתאמנים בשל שירות מילואים. תקופה זו תוכר כתקופת ההתאמנות ולא תיחשב כהיעדרות מהתאמנות.
 • מאמנים שצפויים להיעדר מעל 90 ימים בשנה קלנדרית נדרשים להודיע על כך לוועדת הרישוי ולאתר חוקר פרטי אחר שרשאי לאמן, כדי לאפשר למתאמן את המשך ההתאמנות.

בחינה במועד מיוחד למשרתי מילואים או לבני/בנות זוגם

 • משרתי מילואים ובני זוגם יהיו זכאים למועד מיוחד, אם הם גויסו למילואים בצו 8 או בהתראה של פחות מ-72 שעות ובנוסף מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • הם ביצעו שירות מילואים של יותר מ-7 ימים בחודשיים שקדמו למועד הבחינה.
  • שירות המילואים חל במועד הבחינה.
  • שירות המילואים חל בעשרת הימים שקדמו למועד הבחינה.
 • בני/בנות זוג של משרתי מילואים יהיו זכאים למועד מיוחד בתנאי שיש להם ילד משותף מתחת לגיל 18.
 • משרתי המילואים ובני זוגם, שעונים על תנאי הזכאות, יהיו זכאים למועד מיוחד גם אם נבחנו במועד הבחינה הרגיל.
 • בחינה במועד מיוחד תתקיים בתנאי שזכאים לכך לפחות 5 נבחנים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים