דף זה מרכז הבדלים מרכזיים בין שכרו של עובד המועסק כשכיר לבין עצמאי המקבל מהלקוח תמורה זהה
חלק מן ההבדלים אינם ניתנים לקביעה או לחישוב, כי הם משתנים בהתאם לנתוניו האישיים של העובד, לגובה שכרו ולנסיבות הספציפיות של כל מקרה
מומלץ למי שמתלבטים בין עבודה כשכיר לעבודה כעצמאי להתייעץ עם איש מקצוע, כגון: רואה חשבון או יועץ מס
למידע על זכויות של עצמאים שמועסקים במקביל גם כשכירים כדאי להיכנס למדריך לשכירים שהם גם עצמאים
ראו גם

עם השנים ועם התפתחות סוגי עסקה שונים יותר ויותר עובדים עומדים בפני הבחירה אם לעבוד כשכירים או כעצמאים.

לעובדים שכירים ניתנות זכויות כספיות ואחרות במסגרת עבודתם לעומת עצמאים שעיקר זכויותיהם הכספיות תלויות בהסכם העבודה בינם ובין הלקוח, ובניגוד לשכירים הם נהנים מחופש לקבוע בעצמם את סדר עבודתם, להחליט אם וכמה להפריש לביטוחים סוציאליים ולתכנן בעצמם תכנוני מס שונים.

 • קיים קושי להשוות בין השווי הכספי המוחלט של השכר והזכויות הנלוות אצל שכירים לבין עצמאים, בין היתר כי הוא משתנה בהתאם לנתונים שונים, כגון: גובה השכר, מדרגת המס שבה נמצא העובד, הוותק שלו בעבודה, מצבו המשפחתי, דתו, מקום מגוריו, אירועים בחייו ותנאים נוספים.
טיפ
 • ניתן להעריך בזהירות כי השווי המלא של זכויות עובד שכיר גבוה בכ-30% משכר הברוטו שמשולם לו.
 • במילים אחרות: עובד המשתכר 10,000 ₪ ברוטו, מקבל למעשה שכר והטבות סוציאליות שונות בשווי כולל של כ-13,000 ₪.
 • אם ירצה לעבוד כעצמאי, יהיה עליו לדרוש מהלקוח שכר של 13,000 ש"ח על מנת להשתוות לשכיר שמשתכר 10,000 ש"ח.
 • לצורך ההשוואה שלהלן נשתמש בדוגמה של עובד שמתחיל לעבוד במשרה מלאה בשכר חודשי קבוע של 10,000 ₪ ברוטו (שכר יומי של 461.54 ₪), הוא עובד 5 ימים בשבוע, עלות כרטיס נסיעה "חופשי חודשי" מהבית לעבודה עומד על 200 ₪, והוא זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני מיומו הראשון לעבודה. ומולו עובד עצמאי המקבל תשלום מהלקוח בסך 10,000 ₪ מדי חודש.
ריכוז השווי החודשי (נטו) של ההטבות עבור הכנסה של 10,000 ₪ (עם הוצאות נסיעה של 200 ₪)
הזכות/ההטבה עובד שכיר עובד עצמאי
הוצאות נסיעה 136 ₪ 40 ₪
דמי הבראה 107.10 ₪ -
ביטוח פנסיוני 1,460 ₪ 412.50 ₪
היעדרות בחגים 285.92 ₪ -
ימי חופשה 381.23 ₪ -
היעדרות עקב מחלה עד 500.56 ₪ -
קרן השתלמות 750 ₪ 90 ₪
פטור ממס על הרווחים בקרן השתלמות רווחים על הפקדות של 1,000 ₪ בחודש רווחים על הפקדות של עד 1,710 ₪ בממוצע לחודש
דמי ביטוח לאומי 263 ₪ (בהשוואה לעצמאי)
קיזוז הוצאות - עד 20% מגובה ההוצאה
פיצויי פיטורים 233.33 ₪ -
סה"כ 3,590.81 ₪ 542.50 ₪ ובנוסף הטבה עבור ניכוי הוצאות ופטור ממס גבוה יותר על רווחים בקרן השתלמות
שימו לב
הטבלה מתייחסת להטבות שעשויות להינתן עבור עבודה בימי העבודה הרגילים ללא שעות נוספות וללא עבודה בחג או בימי המנוחה השבועית. במקרה של עבודה בשעות נוספות או בימי המנוחה או בחג, מתווספות לעובד הטבות נוספות בהשוואה לעצמאי.
 • להלן עיקרי ההבדלים בין תנאי השכר של שכירים ועצמאים:

1 תשלום שכר

שכירים

 • עובדים שכירים זכאים לקבל מהמעסיק את השכר שהוסכם עליו.
 • גובה השכר חייב להיות לפחות 5,880.02 ₪ לחודש לעובד במשרה מלאה, או 32.30 ₪ לשעה למי שמקבל את שכרו לפי מספר השעות שעבד בפועל.
 • עובדים שכירים זכאים לשכר עבור כל השעות שבהם העמידו את עצמם לרשות המעסיק (כולל שעות חפיפה, הכשרה, התלמדות, השתלמות, הכנה למשמרת וכו') ואסור להעסיקם בחינם.

עצמאים

 • גובה השכר שמקבלים עצמאים מהלקוח שמזמין את עבודתם תלוי במה שהסכימו הצדדים.
 • שכר זה יכול להיות נמוך או גבוה משכר המינימום בהתאם למה שהוסכם.
 • מותר לעובד עצמאי לעבוד גם בחינם.

2 החזר הוצאות נסיעה

שכירים

 • שכיר הזקוק לתחבורה כדי להגיע לעבודה זכאי לקבל מהמעסיק החזר הוצאות נסיעה עד לגובה 22.60 ₪ ליום או לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי", לפי הזול מבניהם.
 • שווי ההטבה משתנה בהתאם לעלות כרטיס הנסיעה ובהתאם למדרגת המס של העובד (ככל ששכרו גבוה יותר עליו לשלם מס הכנסה גבוה יותר עבור הוצאתו הנסיעה).
דוגמה
 • עובד בשכר של 10,000 ₪ שעלות כרטיס חופשי חודשי מביתו לעבודה היא 200 ₪, ישלם מס הכנסה בשיעור 20% (נכון לשנת 2022) וביטוח לאומי בשיעור 12%, ובסה"כ 32%.
 • שווי ההטבה נטו עבור עובד כזה היא 136 ₪ נטו.
 • למידע נוסף ראו החזר הוצאות נסיעה.
 • עצמאים

  • עצמאי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה, אלא אם הוסכם עם הלקוח אחרת.
  • הוצאות הנסיעה עשויות להיות מוכרות כהוצאה מותרת בניכוי במסגרת הדוח השנתי שעל עצמאי להגיש למס הכנסה, ובכך להפחית את גובה מס הכנסה שעליו לשלם בגין הכנסתו.
  דוגמה
  שווי ההטבה עצמאי שהכנסתו 10,000 ₪ ושמנכה את עלות כרטיס "חופשי חודשי" בסך 200 ₪ הוא 40 ₪ לחודש, לפי החישוב: 200 ₪ X‏ 20% (מדרגת מס הכנסה).

  3 תשלום דמי הבראה

  שכירים

  • עובדים שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות במקום עבודתם זכאים לתוספת לשכר שנקראת דמי הבראה.
  • גובה דמי ההבראה מורכב ממספר ימי ההבראה שמוענקים לעובד (בהתאם לוותק שלו במקום העבודה) ומהתעריף ליום הבראה (שמשתנה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי).
  • בשנה הראשונה זכאים העובדים לתשלום עבור 5 ימי הבראה, בשנה השנייה והשלישית ל- 6 ימי הבראה, ובשנה הרביעית עד השנה העשירית ל-7 ימי הבראה.
  • תעריף יום הבראה הוא 418 ₪ במגזר הפרטי ו-471.4 ₪ במגזר הציבורי.
  • שווי ההטבה לעובד בשנתו הראשונה במגזר הפרטי הוא 2,090 ₪ ברוטו לשנה (לפי החישוב: 418 ₪ ליום X‏ 5 ימי הבראה), ובממוצע חודשי - 174.17 ₪ בחודש (ברוטו).
  דוגמה
  לעובד ששכרו החודשי הוא 10,000 ₪ שווי ההטבה נטו לאחר ניכויי ביטוח לאומי ומס הכנסה הוא בממוצע 118.43 ₪ לחודש (נטו).

  עצמאים

  • עצמאי אינו זכאי לתשלום דמי הבראה.

  4 הפרשות לביטוח פנסיוני

  שכירים

  • שכיר זכאי להפרשות עבור ביטוח פנסיוני.
  • החובה לערוך ביטוח פנסיוני לעובד מוטלת על המעסיק בהתאם לסוג הביטוח הפנסיוני שהעובד בוחר (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים).
  • הביטוח הפנסיוני לשכירים כולל חיסכון לצורך קצבה לאחר הפרישה, ביטוח למקרה של נכות (אובדן כושר עבודה), ביטוח למקרה של מוות והפרשות לרכיב פיצויי פיטורים עתידיים.
  • שיעור ההפרשות הוא 18.5% מהשכר, מתוכם 6% על חשבון העובד והם יורדים מתוך השכר, והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים שישמשו לקצבת הפנסיה העתידית שיקבל העובד לאחר פרישתו, ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).
  • הפרשות העובד (6% מהשכר) מזכות בהטבת מס בגובה של 35% מסכום ההפרשה (שהם 2.1% מהשכר).
  • שווי הזכות היא 12.5% מהשכר (הפרשות המעסיק), ובתוספת הטבת המס (2.1%) היא מסתכמת ב-14.6% מהשכר.
  דוגמה
  • שווי הזכות לעובד המשתכר 10,000 ₪ הוא 1,460 ₪ בכל חודש.
  • ההטבה מורכבת מהפרשות המעסיק בסך 1,250 ₪ והטבת מס בסך 210 ₪.

  עצמאים

  • עצמאי חייב להפקיד על חשבונו סכומי כסף לצורך הביטוח הפנסיוני.
  • הביטוח הפנסיוני נועד לתשלום קצבת פנסיה עתידית, ביטוח שאירים למקרה של מוות, ביטוח למקרה של נכות וביטוח למקרה של סגירת העסק שמאפשר משיכה חלקית של חלק מהכספים שנצברו.
  • עצמאי חייב להפקיד 4.45% מההכנסה החייבת (כלומר מהרווח) שעד 75,216 ₪ הראשונים בשנת המס, ו-12.55% מתוך יתרת ההכנסה ועד 150,432 ₪ בשנה (נכון ל-2024).
  • ההפרשות לביטוח הפנסיוני מזכות את העצמאי בהטבת מס. הוא יכול לבחור ואף לשלב בין זיכוי ממס בגין הפקדות עד 5% (ובמקרים מסוימים עד 5.5%) מההכנסה עד תקרה מסוימת או ניכוי סכום ההפקדה לביטוח הפנסיוני מתוך ההכנסה החייבת במס (הכרה בסכום ההפקדה כ"הוצאה מוכרת"). הטבה זו מוגבלת להפקדות בגובה של עד 11% מההכנסה ולא יותר מ-25,608 ₪ בשנה, נכון ל-2024.
  • השווי הכספי של הטבת הזיכוי הוא 35% מגובה הסכום שהופרש ושעבורו מוענקת ההטבה, והשווי הכספי של הטבת הניכוי הוא מכפלה של הסכום שהופרש ושבגינו ניתנת ההטבה במדרגת המס של העובד.
  דוגמה
  עובד המשתכר 10,000 ₪ בחודש צריך להפריש לביטוח הפנסיוני סכום שנתי של 9,932 ₪ (בממוצע כ-828 ₪ בחודש).
  • הפרשות אלה יזכו את בהטבת מס שנתית של 3,096.4 ₪, לפי החישוב הבא:
   • עבור הפרשות של 5.5% מהשכר (6,600 ₪ בשנה) יינתן זיכוי של 35% מגובה ההפרשה, כלומר 2,310 ₪ (5.5% X‏ 6,600 ₪)
   • עבור יתרת ההפרשות (3,332 ₪) ניתן לקבל הטבת ניכוי ששוויה 786.40 ₪ (לפי חישוב של 3,332 ₪ X‏ 20% מדרגת המס של העובד)
  • בחישוב חודשי שווי ההטבה הוא 258 ₪ בממוצע לכל חודש.
  דוגמה
  העובד בדוגמה הקודמת יכול להפריש 16.5% מהשכר (19,800 ₪ בשנה או 1,650 ₪ לחודש) ובמקרה כזה ייהנה מהטבת מס גדולה יותר.
  • הפרשות אלה יזכו את העובד בהטבת מס שנתית בסך 4,950 ₪, לפי החישוב הבא:
   • עבור הפרשות של 5.5% מהשכר (6,600 ₪ בשנה) יינתן זיכוי של 35% מגובה ההפרשה, כלומר 2,310 ₪ (5.5% X‏ 6,600 ₪)
   • עבור יתרת ההפרשות (13,200 ₪) ניתן לקבל הטבת ניכוי ששוויה 2,640 ₪ (לפי חישוב של 13,200 ₪ X‏ 20% מדרגת המס של העובד)
  • בחישוב חודשי שווי ההטבה הוא 412.5 ₪ בממוצע לכל חודש.

  5 הגבלה על מספר שעות העבודה במהלך היום או במהלך השבוע

  שכירים

  • קיימת הגבלה על מספר השעות היומיות והשבועיות שמותר למעסיק לדרוש מהעובד לעבוד.
  • העסקה מעבר למכסת השעות היומיות או השבועיות נקראת "עבודה בשעות נוספות" והיא אפשרית רק אם המעסיק קיבל היתר לכך.
  • עבודה בשעות נוספות מוגבלת לעד 16 שעות נוספות בשבוע, ובתנאי שהעובד לא יועסק יותר מ-12 שעות ביום עבודה אחד.
  • עובד המועסק בשעות נוספות זכאי לקבל שכר בתעריף גבוה יותר עבור השעות הנוספות, כפי שמוסבר בסעיף הבא.

  עצמאים

  • אין הגבלה על מספר שעות שבהן מותר לעצמאי לעבוד עבור לקוחותיו.
  • גובה השכר שיקבל עבור עבודתו ייקבע על פי ההסכם בינו ובין הלקוח.

  6 תשלום עבור עבודה בשעות נוספות

  שכירים

  • עובד שכיר זכאי לתשלום שכר גבוה יותר עבור עבודה בשעות נוספות.
  • עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום עבודה או בשבוע עבודה - תשלום של 125% משכר שעת עבודה רגילה (תוספת של 25% לשכר השעתי).
  • עבור השעות הנוספות ביום עבודה או בשבוע עבודה החל מהשעה השלישית - תשלום של 150% (תוספת של 50% לשכר השעתי).
  • המעסיק לא חייב לבצע הפרשות פנסיוניות עבור הגמול לשעות נוספות.
  דוגמה
  שווי ההטבה לעובד בשכר חודשי של 10,000 ₪ הוא 13.74 ₪ ברוטו שהם 9.34 ₪ נטו (לאחר ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי) לכל אחת מהשעתיים הנוספות הראשונות, ו-18.68 ₪ ברוטו שהם 12.70 ₪ נטו לכל שעה נוספת.

  עצמאים

  • גובה השכר לעצמאי (כולל השכר עבור עבודה בשעות הנוספות) נקבע לפי ההסכם בינו ובין הלקוח.
  • החוק לא מחייב תשלום גבוה יותר לעצמאי עבור עבודה בשעות נוספות.

  7 היעדרות מעבודה בימי המנוחה השבועית ובחגים

  שכירים

  • עובד שכיר זכאי למנוחה שבועית (לפחות 36 שעות שבהם אסור להעסיק אותו) שתכלול את שבת ליהודים, ועבור עובד שאינו יהודי את יום שישי, שבת או ראשון לפי בחירתו.
  • עובד רשאי לסרב לעבוד בימי המנוחה השבועית או בחגים הנוהגים על פי דתו, ולמעסיק אסור לפטר אותו או לסרב לקבל אותו לעבודה בשל כך.

  עצמאים

  • אין איסור על עצמאי לעבוד בימי המנוחה השבועי או בחגים.
  • מותר ללקוח שלא לצרוך את שירותיו של העצמאי אם הוא מסרב לעבוד בימים אלה.

  8 תשלום עבור ימי חגים, שבהם העובד נעדר מהעבודה

  שכירים

  • עובד שכיר זכאי לתשלום שכר עבור ימי חג שבהם נעדר מעבודתו, ולכל היותר 9 ימים בשנה.
  • אם יום החג נופל על יום המנוחה השבועי, אז העובד אינו זכאי לתשלום עבורו.
  דוגמה
  • שווי הזכות השנתית לדמי חגים לעובד ששכרו החודשי הוא 10,000 ₪ (461.54 ₪ ליום) הוא 4,153.86 ₪ ברוטו (לפי החישוב: 9 ימים X‏ 461.54 ₪ ליום).
  • בממוצע לחודש שווי הזכאות הוא 346.16 ₪ ברוטו. לסכום זה יש להוסיף את ההפרשות לביטוח הפנסיוני ואת הטבת המס הנובעת מתשלום זה.
  • שווי ההטבה נטו עבור העובד (לאחר ההפרשות לביטוח הפנסיוני ששווין 14.6%, ניכוי מס הכנסה בשיעור 20% וניכוי ביטוח לאומי בשיעור 12%) הוא 285.92 ₪ לחודש (נטו).
 • למידע נוסף ראו דמי חגים.
 • עצמאים

  • עצמאי אינו זכאי לתשלום כלשהו על ימי חג שבהם נעדר מעבודתו, אלא אם הוסכם אחרת עם הלקוח.

  9 תשלום עבור עבודה בימי המנוחה השבועית או בחגים

  שכירים

  • שכירים זכאים לתשלום של 150% (תוספת של 50% לשכר השעתי) עבור כל שעה שבה עבדו במהלך יום המנוחה השבועית או במהלך החג.
  • העובד אינו זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני עבור תוספת התשלום של 50%. (אם העבודה ביום המנוחה או החג היא מעבר ל-42 שעות העבודה המלאות שהעובד השלים באותו שבוע, אז גם תשלום הבסיס לא יזכה בהפרשות לביטוח פנסיוני).
  דוגמה
  • שווי ההטבה לעובד ששכרו החודשי הוא 10,000 ₪ (461.54 ₪ ליום או 54.95 ₪ לשעה) הוא 27.47 ₪ ברוטו לכל שעה שבה עבד ביום המנוחה או החג או 230.77 ₪ ברוטו ליום עבודה מלא במהלך יום המנוחה השבועי או בחג.
  • שווי ההטבה נטו (לאחר ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי) הוא 18.68 ₪ לשעת עבודה או 156.92 ₪ ליום עבודה מלא במהלך יום המנוחה או בחג.

  עצמאים

  • השכר שיקבל עצמאי עבור עבודתו במהלך החג או במהלך המנוחה השבועית נקבע לפי ההסכם בינו ובין הלקוח.
  • החוק לא מחייב תשלום גבוה יותר לעצמאי עבור עבודה בחג או בימי המנוחה השבועית

  10 ימי חופשה מהעבודה

  שכירים

  • עובד שכיר זכאי לצאת למספר ימי חופשה בשנה (במועדים שתואמו עם המעסיק) ולקבל עבורם תשלום שכר למרות שנעדר מהעבודה.
  • מספר ימי החופשה שעבורם הוא זכאי לתשלום שכר משתנה בהתאם למספר ימי העבודה השבועית במקום העבודה, הוותק של העובד ומספר ימי העבודה שעבד באותה שנה.
  • עובד בשנת עבודתו הראשונה שעבד לפחות 200 ימים בשנה, זכאי לתשלום עבור 12 ימי חופשה נטו בשנה (אם הוא מועסק 5 ימים בשבוע) או 14 ימי חופשה (אם הוא מועסק 6 ימים בשבוע).
  דוגמה
  • שווי הטבה עבור עובד בשכר חודשי של 10,000 ₪ (461.54 ₪ ליום) היא 12 ימי עבודה בשנה, ובממוצע יום עבודה לחודש, כלומר 461.54 ₪ ברוטו.
  • שווי ההטבה נטו (לאחר ההפרשות לביטוח הפנסיוני וניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי) הוא 381.23 ₪ לחודש (נטו).
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית.
 • עצמאים

  • עצמאי אינו זכאי לתשלום דמי חופשה עבור ימים בהם נעדר מעסקו עקב חופשה, אך הוא חופשי לקבוע בעצמו את מועדי החופשה.

  11 תשלום עבור ימים שבהם נעדר העובד מעבודתו בשל מחלה שלו או של בני משפחתו

  שכירים

  • שכיר המועסק בכל בכל ימי העבודה, כנהוג במקום העבודה זכאי לצבור 18 ימי מחלה בשנה.
  • כאשר העובד נאלץ להיעדר מהעבודה עקב מחלה שלו (ובמקרים מסוימים גם עקב מחלה של בני משפחתו) הוא יוכל לקבל שכר עבור ימי ההיעדרות האלה בתמורה לניכוי ימי ההיעדרות ממספר ימי המחלה שהוא צבר.
  • עבור יום ההיעדרות הראשון העובד אינו זכאי לתשלום, עבור יום ההיעדרות השני והשלישי העובד זכאי לתשלום בגובה 50% משכרו היומי, והחל מהיום הרביעי הוא זכאי לתשלום בגובה 100% משכרו היומי.
  דוגמה
  • שווי הזכאות השנתית לדמי מחלה לעובד המשתכר 10,000 ₪ לחודש יכול לנוע בין 0 ₪ (אם העובד לא חלה כלל במשך השנה) ל-7,280 ₪ בשנה (אם העובד נעדר מהעבודה עקב מחלה במשך 18 יום ברציפות).
  • בממוצע חודשי שווי הזכאות הוא בין 0 ₪ ל- 606 ₪ ברוטו לכל חודש.
  • שווי ההטבה החודשי נטו (לאחר ההפרשות לביטוח הפנסיוני ששווין 14.6%, ניכוי מס הכנסה בשיעור 20% וניכוי ביטוח לאומי בשיעור 12%) הוא לכל היותר 500.56 ₪ לחודש (נטו).
 • למידע נוסף ראו:
 • עצמאים

  • עצמאי אינו זכאי לתשלום מהלקוח עבור ימים בהם נעדר מעבודתו עקב מחלה.

  12 הפרשות לקרן השתלמות

  שכירים

  • קרן השתלמות הינה הטבה שמעניקים חלק מהמעסיקים לעובדיהם. החוק לא מחייב את המעסיק להעניק הטבה זו. עובד שכיר זכאי להפרשות לקרן השתלמות רק אם הוסכם על כך עם המעסיק בהסכם העבודה האישי או בהסכם קיבוצי.
  • בדרך כלל המעסיק מפריש 7.5% מהשכר ברוטו של העובד אל קרן ההשתלמות והעובד מפריש 2.5% מהשכר.
  • אם הפרשות העובד לקרן הן לא יותר מ-2.5% מהשכר (ולא יותר מ-4,713.6 ₪ לשנה) והפקדות המעסיק לקרן לא עולות על 7.5% מהשכר (ולא יותר מ-14,140.8 ₪ לשנה) והעובד לא מושך את הכספים במשך 6 השנים הראשונות (או מושך אותם לאחר 3 שנים לצורך השתלמות או לימודים), העובד פטור מתשלום מס הכנסה על הפרשות המעסיק ומתשלום מס רווחי הון על הרווחים שיצטברו במועד משיכת הכספים מהקרן .
  דוגמה
  שווי ההטבה לעובד המשתכר 10,000 ₪ הוא 750 ₪ לכל חודש (לפי החישוב: 10,000 X‏ 7.5%) ובנוסף פטור ממס רווחי הון על הרווחים שיצטברו.

  עצמאים

  • עצמאי רשאי להפקיד על חשבונו לקרן השתלמות בכל עת (בתשלום חד פעמי, במספר תשלומים או בהוראת קבע).
  • הטבת מס הכנסה:
   • הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים בגובה של עד 4.5% מההכנסה החייבת במס (ועד 13,203 ₪ בשנה, נכון ל-2024) יוכרו כהוצאה מוכרת לצורך הטבות מס הכנסה.
   • שווי ההטבה לעצמאי הוא מכפלה של גובה ההפרשה לקרן ההשתלמות (עד התקרה) במדרגת המס שבה הוא נמצא.
  דוגמה
  שווי ההטבה לעצמאי שהכנסתו החודשית היא 10,000 ₪ (ובהנחה שזו גם הכנסתו החייבת אם לא ניכה ממנה הוצאות המותרות בניכוי) הוא 90 ₪ לחודש (לפי החישוב: 4.5% X‏ 10,000 ₪ X‏ 20% מדרגת מס הכנסה), ובנוסף פטור ממס רווחי הון על הרווחים שיצטברו.
  • פטור ממס על הרווחים שהצטברו בקרן:
   • רווחים שנצברו בקרן יהיו פטורים ממס רווחי הון על סכומים שהפקיד העצמאי מדי שנה עד תקרה של 20,520 ₪ לכל שנה (נכון ל-2024) ובתנאי שהכספים נמשכו מהקרן לכל המוקדם לאחר 6 שנות ותק (או לאחר 3 שנים לצורך השתלמות או לימודים).
   • בניגוד לשכיר, עצמאי אינו מוגבל בסכום שביכולתו להפריש לקרן השתלמות. עצמאי יכול להפריש לקרן השתלמות סכומים גבוהים מאלו שמזכים אותו בהטבת מס הכנסה, ועד התקרה (20,520 ₪, נכון ל-2024) על מנת ליהנות מהפטור ממס רווחי הון על הרווחים שיצטברו.
  דוגמה
  עצמאי שהכנסתו 10,000 ש"ח יכול להפקיד לקרן השתלמות 20,520 ₪ בשנה (בממוצע 1,710 ₪ בחודש).
  • לצורך הטבת מס הכנסה רק 450 ₪ בחודש (5,400 ₪ בשנה) יוכרו כהוצאה מותרת בניכוי ויעניקו לעצמאי הטבת מס של 90 ש"ח בחודש (ראו הדוגמה הקודמת).
  • הפטור ממס רווחי הון יינתן על הרווחים שיצטברו על מלוא הסכום שהופקד (20,520 ₪) ולא רק על הסכום שזיכה בפטור ממס הכנסה (5,400 ₪).

  13 דמי ביטוח לאומי

  שכירים

  • עובדים שכירים מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי הכוללים גם תשלום עבור ביטוח בריאות.
  • דמי הביטוח מבטחים את העובד למקרים של אבטלה או חדלות פירעון של המעסיק, דבר שיאפשר לעובד לקבל בנסיבות המתאימות דמי אבטלה או תשלומים שונים שהמעסיק לא שילם עקב כניסתו לחדלות פירעון.
  • חלק מדמי הביטוח משולמים על ידי המעסיק, וחלק אחר מנוכה מתוך שכר העובד. עד שכר של 7,522 ₪, (נכון ל-2024), משלם העובד 3.5% משכרו ועל כל שקל נוסף ועד ועד 49,030 ₪ (נכון ל-2024), משלם העובד 12%.
  דוגמה
  • עובד ששכרו הוא 10,000 ₪ ישלם מדי חודש 561 ₪ דמי ביטוח לאומי:
   • עבור חלק ההכנסה שעד 7,522 ₪ - תשלום של 263 ₪ לחודש.
   • עבור יתרת ההכנסה (2,478) - תשלום של 297 ₪ לחודש.
  • אילו אותו עובד היה עצמאי שהרוויח 10,000 ₪ הוא היה צריך לשלם דמי ביטוח לאומי בסך - 891 ₪ אך היה נהנה מהטבת מס בסך 93 ₪ (ראו פירוט בפסקה הבאה).
  • שווי ההטבה לשכיר הוא ההפרש בין דמי הביטוח הלאומי המנוכים משכרו כשכיר לבין דמי הביטוח הלאומי שהיה משלם אילו היה עצמאי והטבת המס שמקבל עצמאי , ובסה"כ 238 ₪ לחודש.

  עצמאים

  • עובד עצמאי מחויב לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות.
  • בניגוד לשכירים, דמי הביטוח של עצמאי אינם מבטחים אותו בפני מקרים של אבטלה או חדלות פירעון.
  • את דמי הביטוח משלם העצמאי באמצעות מקדמות חודשיות ובסוף השנה נערכת עבורו שומה סופית הקובעת מה היתה הכנסתו באותה שנה, ומתוכה מחשבים את דמי הביטוח שהיה עליו לשלם. אם דמי הביטוח שחושבו על פי השומה גבוהים מהמקדמות ששילם, על העצמאי לשלם את היתרה, ואם הם נמוכים מסכום המקדמות ששילם, הוא יקבל החזר מהמוסד לביטוח לאומי.
  • גובה דמי הביטוח שעצמאי צריך לשלם, תלוי במעמד שנקבע לו במוסד לביטוח לאומי.
  שימו לב
  החוק מגדיר "עובד עצמאי" כמי שעונה על אחד מאלה:
  • מי שעוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בממוצע בשבוע.
  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 6,268 ₪ (נכון לשנת 2024).
  • מי שעוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע, והכנסתו החודשית עולה על 1,880 ₪ (נכון לשנת 2024).
  מי שלא עונה על אחת ההגדרות הנ"ל ייחשב כ"עצמאי שלא עונה על ההגדרה".
  • דמי הביטוח הלאומי לעצמאים שעונים על ההגדרה:
   • דמי הביטוח מחושבים מתוך ההכנסה החייבת, כלומר מהרווח (ההכנסות פחות ההוצאות המותרות בניכוי).
   • מתוך הרווח שעד 7,522 ₪ (נכון לשנת 2024), ישלם העצמאי 5.97% עבור דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
   • על כל שקל נוסף ועד לרווח 49,030 ₪ (נכון ל-2024), ישלם העצמאי 17.83% עבור דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
  דוגמה
  עצמאי שהכנסתו החודשית 10,000 ₪ ואינו מנכה הוצאות (ולכן הרווח שווה להכנסה שלו, כלומר 10,000 ₪) ישלם דמי ביטוח לאומי בסך 891 ₪ בממוצע בכל חודש:
  • עבור הכנסה עד 7,522 ₪ - תשלום של 449 ₪ לחודש.
  • עבור יתרת ההכנסה (2,478 ₪) - תשלום של 442 ₪ לחודש.
  • ברוב המקרים עצמאים מנכים מתוך הכנסתם הוצאות שונות ועל כן ההכנסה החייבת שלהם (כלומר הרווח שממנו יש לחשב את דמי הביטוח הלאומי ואת מס הכנסה) תהיה נמוכה יותר והם ישלמו דמי ביטוח נמוכים יותר בהתאם, אך לצורך הדוגמה הנחנו שהרווח זהה להכנסה.
  • חלק מדמי הביטוח הלאומי של עצמאי (52% מתוכם) נחשבים להוצאה מותרת בניכוי ועל כן מפחיתים את גובה מס הכנסה שעל העצמאי לשלם.
  דוגמה
  • שווי ההטבה הוא מכפלה של דמי הביטוח ששולמו כפול 52% כפול מדרגת המס של העצמאי בהתאם להכנסתו.
  • שווי ההטבה לעצמאי שהכנסתו החייבת (הרווח) היא 10,000 ₪ היא 93 ₪ (לפי החישוב: 891 ₪ X‏ 52% X‏ 20% מדרגת מס הכנסה).
  • דמי ביטוח לאומי לעצמאים שלא עונים על ההגדרה:
   • עצמאים שלא עונים על ההגדרה משלמים דמי ביטוח כמו מי שיש לו הכנסות שלא מעבודה.
   • אם ההכנסה נמוכה מ-3,134 ₪ (נכון ל-2024), דמי הביטוח הלאומי יעמדו על 203 ₪ לחודש (נכון ל-2024).
   • אם ההכנסה גבוהה יותר, אז 3,134 ₪ יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי, ויתרת ההכנסה תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי לפי המדרגות שנקבעו עבור מי שיש להם הכנסה שלא מעבודה. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה.
  שימו לב
  עצמאי שהכנסתו היא 10,000 ש"ח לא יכול להיחשב כ"עצמאי שלא עונה על ההגדרה" מכיוון שהכנסתו עולה על 6,268 ₪ ולכן הוא בהכרח עונה על ההגדרה.

  14 קיזוז הוצאות לצרכי מס הכנסה (הוצאות מותרות בניכוי)

  שכירים

  • לרוב, שכירים מחויבים במס הכנסה על מלוא השכר, והם אינם מקזזים הוצאות שנגרמו להם.

  עצמאים

  • עצמאי יכול לקזז הוצאות שהוציא לצורך יצירת הכנסתו, ובאופן הזה יחויב במס הכנסה על סכום נמוך יותר מסכום הכנסותיו, שכן מס הכנסה מנוכה רק מהרווח (הכנסות פחות ההוצאות שקיזז).
  • לא כל הוצאה מותרת בניכוי, ובמקרים מסוימים הוצאות מסוימות מותרות בניכוי רק באופן חלקי ולא על מלוא הסכום.
  • שווי ההטבה הוא מכפלה של סכום ההוצאה שמותרת בניכוי כפול מדרגת המס שבה נמצא העובד.
  דוגמה
  אם עובד שהכנסתו היא 10,000 ₪ ניכה הוצאות בסך 100 ₪, מס הכנסה יחושב רק מתוך ההפרש (הרווח) של 9,900 ₪. 100 ₪ שהוכרו כהוצאה מותרת בניכוי לא ימוסו, ועל כן שווי ההטבה היא 20 ₪ (לפי החישוב 100 ₪ X‏ 20% מדרגת מס).

  15 פיצויי פיטורים

  שכירים

  • בעיקרון, עובד שפוטר (ובמקרים מסוימים גם עובד שהתפטר) לאחר שנת עבודה אחת לפחות אצל המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לקבל השלמת פיצויי פיטורים.
  • גובה הפיצויים הוא השכר חודש אחרון כפול מספר שנות העבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. סכום זה שווה ל-8.33% מהשכר החודשי האחרון כפול מספר חודשי העבודה.
  • מכיוון שחלק מפיצויי הפיטורים (6% מהשכר בכל חודש) הופרשו לביטוח הפנסיוני, זכאי העובד רק להפרש בין השיעור שהופרש לסכום הפיצויים המגיעים לו, כלומר ל-2.33% משכרו האחרון, כפול מספר חודשי עבודתו אצל המעסיק.
  • את הסכום שכבר הופרש לביטוח הפנסיוני יוכל העובד למשוך ישירות או להשאירו בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים על מנת שישמש לקבלת קצבת פנסיה חודשית לאחר פרישתו לגמלאות. (משיכת הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין באופן משמעותי את גובה קצבת הפנסיה החודשית בעתיד).
  דוגמה
  • שווי ההטבה לעובד ששכרו החודשי הוא 10,000 ₪ הוא 2,800 ₪ לכל שנת עבודה, לפי החישוב: 2.33% X‏ 10,000 ₪ (שכר אחרון) X‏ 12 חודשי עבודה.
  • שווי ההטבה לחודש הוא 233.33 ₪.

  עצמאים

  • עצמאי אינו זכאי לפיצויי פיטורים.

  16 תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי

  שכירים

  • במקרה של תאונת עבודה, זכאי עובד שכיר לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי ( או מהמעסיק) עבור תקופת היעדרותו העבודה, וזאת במשך 13 שבועות החל מהיום הראשון להיעדרותו. למידע נוסף ראו דמי פגיעה לנפגע עבודה.
  • עובד שכיר עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה במקרה שפוטר או התפטר. למידע נוסף ראו דמי אבטלה.
  • שכיר שמעסיקו נקלע לחדלות פירעון, עשוי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תשלומים שהמעסיק בעצמו חייב לו (כגון: שכר, פיצויי פיטורים הפרשות לביטוח הפנסיוני וכו'). למידע נוסף ראו פיצויים לעובדים במקרה של פירוק או חדלות פירעון של המעסיק.

  עצמאים

  • עצמאי זכאי לתשלום דמי פגיעה במקרה של תאונת עבודה שבעקבותיה נאלץ להיעדר מעבודתו, אך בניגוד לשכיר, הוא לא זכאי לדמי פגיעה עבור 12 ימי ההיעדרות הראשונים. למידע נוסף ראו דמי פגיעה לנפגע עבודה.
  • עצמאי אינו זכאי לדמי אבטלה במקרה שהפסיק לעבוד באופן זמני או קבוע.
  • עצמאי אינו זכאי לתשלום כלשהו מהמוסד לביטוח לאומי במקרה של חדלות פירעון.

  מידע נוסף