אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובדים פלסטינים המועסקים בישראל זכאים להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם, בדומה לעובדים ישראלים
מי שמעסיק עובדים פלסטינים בישראל ישלם את חלקו של המעסיק וחלקו של העובד בביטוח הפנסיוני באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה
עובדים המבוטחים בביטוח פנסיוני עשויים להיות זכאים לקצבאות הבאות, בהתאם לתנאי הזכאות: קצבת זיקנה (פנסיה), קצבת נכות וקצבת שארים למשפחה כשהעובד נפטר או כשהגמלאי נפטר
לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת הליך איחוד משפחות יש להפקיד את תשלומי הביטוח הפנסיוני ישירות לקרן פנסיה, ובמידה שלא ניתן, יש לשלם לעובד בסיום יחסי העבודה פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש
למידע נוסף ראו ראו הזכות לביטוח פנסיוני וכן באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםנוהל גמלאות לעובדים פלסטינים רשות האוכלוסין וההגירה


אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים בישובים הישראלים ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.


עובדים פלסטינים זכאים להפרשות עבור ביטוח פנסיוניבהתאם לצו ההרחבה הכללי או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם, בדומה לעובדים ישראלים.

 • הביטוח הפנסיוני כולל הן הפרשות של המעסיק ושל העובד עבור תגמולים לרכיב פנסיוני, והן הפרשות של המעסיק על חשבון פיצויי פיטורים.
 • שיעורי ההפרשה לביטוח הפנסיוני של עובדים פלסטינים המועסקים בישראל זהים לשיעורי ההפרשה לביטוח פנסיוני של עובדים ישראלים. להרחבה ראו ביטוח פנסיוני לעובדים.
 • למידע אודות שיעורי ההפרשה לביטוח פנסיוני לעובדים בענף הבנייה ראו ביטוח פנסיוני לעובדי בניין ושיפוצים.
 • מי שמעסיק עובדים פלסטינים בישראל ישלם את חלקו של המעסיק וחלקו של העובד בביטוח הפנסיוני באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • כלל ההפרשות והניכויים בגין פנסיה ופיצויים המועברים באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות ההגירה והאוכלוסין מופקדים בחשבון ייעודי בבנק ישראל המנוהל ע"י משרד האוצר. יחד עם זאת, לכל עובד מנוהל במערכת הממוחשבת של אגף שירות למעסיקים " כרטיס אישי" בו מתועדים ההפרשות והניכויים בעניינו.
 • כספי הביטוח הפנסיוני המופקדים באמצעות אגף שירות למעסיקים בקופה ייעודית, מיועדים לשלם לעובדים הפלסטינים בהתאם לתנאי הזכאות, קצבת זיקנה (פנסיה) בהגיעם לגיל פרישה, וכן קצבת נכות אם אבדו את כושר עבודתם בשל מצבם הרפואי. כמו כן שארי העובד זכאים לקצבת שארים כשהעובד נפטר או כשהגמלאי נפטר .
 • הקופה הייעודית לעובדים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל מתנהלת על ידי אגף שירות למעסיקים על פי מאפיינים של קרנות פנסיה ותיקות, כלומר בשיטת "פנסיה מוגדרת-זכויות" לפיה זכויות העמית נקבעות כשיעור ממשכורתו הקובעת, בהתאם למשך ההעסקה וחלקיות המשרה, וללא קשר ישיר לסכומים שנצברו במהלך כל תקופת החיסכון והתשואה שהושגה עליהם.
 • משיכה מוקדמת של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה הקצבה (קצבת זיקנה, קצבת נכות, קצבת שארים) אשר העובד או השארים זכאים לה ואף לבטל את זכאותם לקבלה. עובד השוקל להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של הכספים לפני גיל פרישה מוזמן ליצור קשר עם נציג עמותת קו לעובד מר עבד אלחלים דארי عبد الحليمداري במייל abed@kavlaoved.org.il,על מנת לקבל ייעוץ בטרם משיכת הכספים.
 • מי שמעסיק עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות יפקיד את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בקרן פנסיה, ואם לא ניתן, ישלם לעובד בסיום יחסי העבודה פיצוי בגובה ההפרשות שהיה עליו להפריש עבור ביטוח פנסיוני. למידע נוסף חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
הערת עריכה
על העסקת עובדים פלסטינים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון גם חלה הלכת הביצוע בקרוב. האם לציין גם את העובדים הפלסטינים הללו?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:54, 20 במרץ 2019 (IST)

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל.

מהו השכר ממנו יש להפריש עבור ביטוח פנסיוני לעובד

 • שכר העובד ממנו יש להפריש עבור ביטוח פנסיוני כולל את כל רכיבי השכר המובאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והם:
  • שכר יסוד כולל: תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.
  • כל תוספת קבועה שאינה מותנית בתנאי או במצב
 • דמי חופשה, דמי מחלה, דמי חגים וכל תשלום שהוא חלף שכר.

שיעור ההפרשות

 • להלן טבלה המייצגת את שעור ההפרשות של העובד ושל המעסיק לביטוח פנסיוני, בהתאם לענפי התעסוקה השונים:
ענף הפרשות מעסיק לתגמולים הפרשות מעסיק לפיצויים סה"כ הפרשות מעסיק הפרשות עובד
ענף מלונאות, חקלאות, שירותים ותעשייה 6.5% 6% 12.5% 6%
ענף הבנייה 7.1% 8.33% (6% עבור פיצויים +2.33% השלמת פיצויים-החל ממרץ 2011) 15.43% 6.6%

תהליך מימוש הזכות

הפרשות באמצעות אגף שירות למעסיקים עבור עובדים פלסטינים העובדים בישראל (לא כולל עובדים פלסטינים שמתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות)

 • את התשלומים הכלולים בטבלה שלמעלה, ישלם המעסיק באמצעות מדור תשלום ברשות האוכלוסין וההגירה:
  • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
  • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • לאחר מכן ישלח למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דווח שכר.
  • רק לדיווח שכר שעבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב ההפרשות והניכויים והנתונים ישלחו למעסיקים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו הסכום שעליהם לשלם.
  • המעסיק ישלם את ההפרשות לביטוח פנסיוני בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי.
 • המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
  • כלל ההפרשות והניכויים בגין פנסיה ופיצויים מופקדים בחשבון ייעודי בבנק ישראל המנוהל ע"י משרד האוצר. לצד האמור,לכל עובד מנוהל במערכת הממוחשבת של אגף שירות למעסיקים" כרטיס אישי" בו מתועדים ההפרשות והניכויים בעניינו.
 • למידע נוסף ראו חדש:תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.

תשלום יתרת פיצויי הפיטורים ישירות לעובד

 • אם בעת סיום יחסי העובד- מעסיק זכאי העובד לתשלום פיצויי פיטורים, והמעסיק שילם דרך אגף שירות למעסיקים רק חלק מפיצויי הפיטורים (6% משכר העובד),על המעסיק לשלם במועד סיום ההעסקה פיצויי פיטורים עבור החלק היחסי מהפיצויים שלא הופרשו לקופה (2.33%).
דוגמה
אם המעסיק הפריש לרכיב הפיצויים 6% בלבד משכרו של העובד באמצעות אגף שירות למעסיקים, יהיה העובד זכאי לקבל את הכספים שהצטברו בקופה ובנוסף על המעסיק לשלם לעובד את החלק מפיצויי הפיטורים שלא הועבר לביטוח הפנסיוני (2.33%) במכפלת השכר האחרון כפול מספר חודשי העבודה.
 • מעסיק של עובד פלסטיני בענף הבנייה חייב, החל מחודש מרץ 2011, להפריש לרכיב הפיצויים 8.33% משכר העובד, הכולל בחובו השלמת פיצויים בגובה 2.33%. יחד עם זאת עבור תקופת העבודה שבה לא הופרשו עבור העובד מלוא פיצויי הפיטורים בגובה 8.33%, על מעסיק לשלם ישירות לעובד את יתרת פיצויי הפיטורים.
 • למידע נוסף ראו :קבלת כספי פיצויי פיטורים במזומן מהמעסיק

הפרשות לעובדים פלסטינים שמתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

 • מעסיק של עובד פלסטיני השוהה בישראל מכוח היתר שהייה שניתן לו במסגרת הליך איחוד יפריש את ההפרשות הפנסיוניות ישירות לקרן הפנסיה בהתאם לצו ההרחבה הכללי לביטוח פנסיוני או בהתאם לצווי הרחבה והסכמים קיבוציים ספציפיים החלים עליו .
 • אם אי אפשר לבצע הפרשות לקרן פנסיה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש עבור ביטוח פנסיוני.
 • למידע נוסף ראו חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

הפרת חובת המעסיק

 • אם המעסיק הפר את חובתו ולא שילם לעובד הפלסטיני את זכויותיו:
 • יש להדגיש כי אי עמידה בחובת הדיווח לאגף שירות למעסיקים ו/או אי ביצוע תשלומים בהתאם לדין ו/או הגשת דיווחים כוזבים מהווה הפרה חמורה של תנאי ההיתר להעסקת עובדים פלסטינים, ועלול להביא לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתר העסקה בעתיד, וזאת בכפוף להתראה ועריכת שימוע למעסיק.

פיצוי לעובד שלא הופרשו עבורו כספים

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה (ראו פסקי דין בהמשך), אם המעסיק לא הפריש את הכספים, עליו לשלם לעובד בסיום העסקתו פיצוי בסך גובה ההפרשות שהיה עליו להפריש.
  • אם העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים (למשל, התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים, או פוטר לפני שהשלים שנת עבודה מלאה), על המעסיק לשלם לו פיצוי בגובה ההפרשות שהיה עליו לבצע בהתאם לצו ההרחבה הכללי בענין הפרשות פנסיוני (החל מינואר 2017- 6.5% עבור תגמולים + 6% עבור רכיב הפיצויים) או בהתאם לצו ההרחבה בענף החל על העובד.
  • אם העובד זכאי לפיצויי פיטורים, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים מלאים (8.33% ממשכורתו האחרונה של העובד כפול מספר חודשי העבודה) ובנוסף את תגמולי המעסיק ( 6.5% החל מינואר 2017).


ארגוני סיוע

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

גורמי ממשל

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

 • ע"ע (ארצי) 137-08 ‏(באתר נבו) - עובד שלא בוצעו עבורו הפרשות לקרן חיסכון על- פי הוראות הסכם קיבוצי בשל אי הקמתה של הקרן, זכאי לפיצוי בגובה ההפרשות שלא הועברו.
 • בר"ע (ארצי) 51823-10-14 (באתר נבו) - עובדים זכאים לפיצוי בשווי ההפרשות שלא הופרשו עבורם לפנסיית חובה על-פי הוראות צו ההרחבה.

הרחבות ופרסומים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים