אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובדים פלסטינים זכאים להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם , בדומה לעובדים ישראלים
מי שמעסיק עובדים פלסטינים בישראל ישלם את חלקו של המעסיק וחלקו של העובד בביטוח הפנסיוני באמצעות מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה
המעסיק יעביר למדור התשלומים מדי חודש את נתוני דיווח השכר והנוכחות של העובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את ההפרשות והניכויים לביטוח הפנסיוני החלים עליו על פי הודעת המדור. למידע נוסף ראו __________
מי שמעסיק עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות יפקיד את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בקרן שאינה פנסיונית או פיקדון ייעודי מיוחד


הערת עריכה
האם יש להפקיד עבור עובדי בנין ומלונאות פיקדון?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:54, 20 במרץ 2019 (IST)
הערת עריכה
האם מנכים ומשלמים דרך מדור תשלומים גם את חלקו של העובד? האם עובדים המתגוררים בישראל במסגרת איחודש מפחות צריכות להפקיד גם את חלקו של העובד, או כמו עובדים זרים רק את חלקו של המעסיק?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:54, 20 במרץ 2019 (IST)
הערת עריכה
ההאם יש להפקיד עבור פנסיה לעובדים לפסטינים ביהודה ושומרון? ואם כן, מהי הפרוצזורה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:54, 20 במרץ 2019 (IST)
עובדים פלסטינים זכאים להפרשות עבורביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם , בדומה לעובדים ישראלים
 • הביטוח הפנסיוני כולל הן הפרשות של המעסיק ושל העובד עבור תגמולים לרכיב פנסיוני, והן הפרשות של המעסיק על חשבון פיצויי פיטורים.
הערת עריכה
האם הפרשות המעסיק לפיצויים הם על חשבון פיצויי הפיטורים או במקום פיצויי הפיטורים?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 15:16, 3 באפריל 2019 (IDT)
 • מי שמעסיק עובדים פלסטינים בישראל ישלם את חלקו של המעסיק וחלקו של העובד בביטוח הפנסיוני באמצעות מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה . המעסיק יעביר למדור התשלומים מדי חודש את נתוני דיווח השכר והנוכחות של העובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את ההפרשות והניכויים לביטוח הפנסיוני החלים עליו על פי הודעת המדור. למידע נוסף ראו __________
 • כלל ההפרשות והניכויים בגין פנסיה ופיצויים מופקדים בחשבון ייעודי בבנק ישראל המנוהל ע"י משרד האוצר. יחד עם זאת , לכל עובד מנוהל במערכת הממוחשבת של מדור תשלומים " כרטיס אישי" בו מתועדים ההפרשות והניכויים בעניינו.
 • מי שמעסיק עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות יפקיד את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בקרן שאינה פנסיונית או פיקדון ייעודי מיוחד. למידע נוסף ראו_______

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל

מהו השכר ממנו יש להפריש עבור ביטוח פנסיוני לעובד

 • שכר העובד ממנו יש להפריש עבור ביטוח פנסיוני כולל את כל רכיבי השכר המובאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והם:
  • שכר יסוד כולל: תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.
  • כל תוספת קבועה שאינה מותנית בתנאי או במצב
 • דמי חופשה, דמי מחלה ו כל תשלום שהוא חלף שכר.

"הבסיס להפרשה"- רכיבי השכר המובאים בחשבון לחישוב פיצויי פיטורין לפי תקנה 1 לתקנות פיצוייפיטורין )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים(, תשכ"ד- 1961 הינם שכר יסוד )הכוללתוספת מחלקתית, כל תוספת קבועה שאינה מותנית בתנאי או במצב או תוספת מקצועית במידה והיאכלולה בשכר העבודה או/ שכר עבודה רגיל ללא תוספות( וכן תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספתמשפחה, דמי חופשה, דמי מחלה ותשלום חלף שכר )הפסקות שבגינן העובד זכאי לתשלום כדין שכרעבודה כגון יום עצמאות וכדו'.

שיעור ההפרשות

עובדים פלסטינים בענף המלונאות, שירותים ותעשייה

 • עבור עובד פלסטיני בענף המלונאות , יפריש המעסיק 12.5% משכר העובד על פי הפירוט הבא:
  • 6.5% משכר העובד עבור רכיב התגמולים
  • 6% משכר העובד עבור רכיב הפיצויים, החל מינואר 2005.
 • המעסיק ינכה משכרו של העובד 6% עבור רכיב התגמולים.

עובדים פלסטינים בענף הבניה

 • עבור עובד פלסטיני בענף הבניה , יפריש המעסיק 15.43% משכר העובד על פי הפירוט הבא:
  • 7.1% משכר העובד עבור רכיב התגמולים
  • 6% משכר העובד עבור רכיב הפיצויים+ 2.33% משכר העובד עבור השלמת פיצויים ובסה"כ 8.33% עבור רכיב הפיצויים. (החובה להפריש 2.33% עבור השלמת פיצויים חלה החל מחודש מרץ 2011)
 • המעסיק ינכה משכרו של העובד 6.6% עבור רכיב התגמולים.
הערת עריכה
האם 0.8% עבור עמותה לקידום ענף בנין זה חלק מהתגמולים לפנסיה, או מרכיב נפרד? לשים לב שלעובדי בנים יש גם חלף קרן השתלמות שלא ברור האם משולם ברמה חודשית או מופרש והאם יש לשלם למדור תשלומים או ישירות לעובד?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 13:53, 14 במרץ 2019 (IST)

עובדים פלסטינים בענף החקלאות

 • עבור עובד פלסטיני בענף המלונאות , יפריש המעסיק 12.75% משכר העובד על פי הפירוט הבא:
  • 6.5% משכר העובד עבור רכיב התגמולים
  • 6% משכר העובד עבור רכיב הפיצויים
  • 0.25% עבור שיקום והשלמת תאונות.
 • המעסיק ינכה משכרו של העובד 6% עבור רכיב התגמולים.
הערת עריכה
מה המקור של 0.25% עבור שיקום והשלמת תאונות והאם זה חלק ממרכיב התגמולים?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 13:53, 14 במרץ 2019 (IST)
ענף הפרשות מעסיק לתגמולים הפרשות מעסיק לפיצויים הפרשות נוספות של המעסיק סה"כ הפרשות מעסיק הפרשות עובד
ענף מלונאות, שירותים ותעשייה 6.5% 6% 12.5% 6%
ענף הבנין 7.1% 8.33% 15.43% 6.6%
ענף החקלאות 6.5% 6% 0.25% שיקום והשלמת תאונות 12.75% 6%

תהליך מימוש הזכות

הפרשות באמצעות מדור תשלומים עבור עובדים פלסטינים העובדים בישראל (לא כולל עובדים פלסטינים שמתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

 • את התשלומים הכלולים בטבלה שלמעלה, ישלם המעסיק באמצעות מדור תשלום ברשות האוכלוסין וההגירה:
  • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש למדור תשלומים עד ל- 5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
  • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • לאחר מכן ישלח למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דווח שכר.
  • רק לדיווח שכר שעבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב ההפרשות והניכויים והנתונים ישלחו למעסיקים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו הסכום שעליהם לשלם.
  • המעסיק ישלם את ההפרשות לביטוח פנסיוני בהתאם להודעת מדור תשלומים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי.
 • המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה ממדור תשלומים.
  • כלל ההפרשות והניכויים בגין פנסיה ופיצויים מופקדים בחשבון ייעודי בבנק ישראל המנוהל ע"י משרד האוצר. לצד האמור ,לכל עובד מנוהל במערכת הממוחשבת של מת"ש" כרטיס אישי" בו מתועדים ההפרשות והניכויים בעניינו.

השלמת פיצויי פיטורים ישירות לעובד

 • אם בעת סיום יחסי העובד- מעסיק זכאי העובד לתשלום פיצויי פיטורים, והמעסיק שילם דרך מדור התשלומים רק חלק מפיצויי הפיטורים (6%),על המעסיק לשלם במועד סיום ההעסקה פיצויי פיטורים עבור החלק היחסי מהפיצויים שלא הופרשו לקופה (2.33%).
דוגמה
אם המעסיק שילם לעובד מדי חודש באמצעות מדור תשלוםמים 6% בלבד לקופת הפיצויים, העובד יהיה זכאי לקבל את הכספים שהצטברו בקופה ובנוסף על המעסיק לשלם לעובד את החלק מפיצויי הפיטורים שלא הועבר לביטוח הפנסיוני (2.33%) במכפלת השכר האחרון כפול מספר שנות העבודה.
 • מעסיק של עובד פלסטיני בענף הבניה חייב, החל מחודש מרץ 2011, להפריש לרכיב הפיצויים 8.33% משכר העובד, הכולל בחובו השלמת פיצויים בגובה 2.33% , ועל כן לא חלה חובה על המעסיק לשלם לעובד השלמת פיצויים במועד סיום ההעסקה.
 • יחד עם זאת, אם בעת סיום יחסי העובד- מעסיק זכאי העובד לתשלום פיצויי פיטורים, חלה חובה על מעסיק של עובד פלסטיני בענף הבניה לשלם לעובד ישירות השלמת פיצויי פיטורים בגובה 2.33% מהשכר האחרון עבור כל שנת עבודה בתקופה שמחודש 08/1983 עד חודש 09/1986 ובתקופה שהחל מחודש 11/1990 ועד לחודש 02/2011, בתנאי שהעובד עבד באותם תקופות .
הערת עריכה
למה ההשלמה היא רק לתקופות אלה ולא לכל שות העבודה שלפני מרץ 2011?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 15:08, 14 במרץ 2019 (IST)
הערת עריכה
האם האמור בערך של קבלת כספי פיצויי פיטורים במזומן מהמעסיק חל גם בעניין השלמת פיצויי הפיטורים, כולל טופס 161?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 15:08, 14 במרץ 2019 (IST)
הערת עריכה
מה הנוהל לקבל את פיצויי הפיטורים ששולמו למת"ש?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 15:32, 14 במרץ 2019 (IST)

הפרשות לעובדים פלסטינים שמתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

 • על המעסיק להפריש מדי חודש את הסכומים הקבועים בצו ההרחבה לחשבון בנק שנפתח במיוחד לשם כך או לפתוח חיסכון פנסיוני עבורו באחת מחברות הביטוח (יש להבטיח בתנאי החיסכון כי ניתן יהיה למשוך את הכספים ללא קנס עם סיום העסקת העובד בארץ).
 • במקרים שבהם לא ניתן להפקיד את הכספים לקופת גמל, על המעסיק להפקיד אותם לחשבון בנק ייעודי על שם העובד, שהתשלומים יועברו אליו במהלך העסקתו. במקרים אלה המעסיק אינו צריך להפריש את חלקו של העובד ואינו רשאי לנכות את חלקו של העובד משכרו, כלומר: על המעסיק להפקיד לפיקדון את רכיב תגמולי המעסיק ואת רכיב הפיצויים בלבד.
 • במקרה שהמעסיק מפר את זכויות העובד, ניתן להגיש תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה
 • במקרה שהמעסיק מפר את זכויות העובד, ניתן להגיש תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה. רצוי לפנות לארגונים המסייעים לעובדים זרים (ראו "ארגוני סיוע" בהמשך).
 • למידע נוסף ראו:

פיצוי לעובד שלא הופרשו עבורו כספים

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה (ראו פסקי דין בהמשך), אם המעסיק לא הפריש את הכספים, עליו לשלם לעובד בסיום העסקתו פיצוי בסך גובה ההפרשות שהיה עליו להפריש.
  • אם העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים (למשל, התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים, או פוטר לפני שהשלים שנת עבודה מלאה), על המעסיק לשלם לו פיצוי בגובה ההפרשות שהיה עליו לבצע, כלומר תגמולי המעסיק (6.25% נכון ליולי 2016, 6.5% החל מינואר 2017) + רכיב הפיצויים (6% נכון ל-2017).
  • אם העובד זכאי לפיצויי פיטורים, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים מלאים (8.33% ממשכורתו האחרונה של העובד כפול מספר חודשי העבודה) ובנוסף את תגמולי המעסיק (6.25% נכון ליולי 2016, 6.5% החל מינואר 2017).

עובדים זרים בענף הבניה , בענף החקלאות ,בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ועובדים זרים בסיעוד המועסקים בחברות סיעוד

הגבלות על שחרור הכספים לאחר סיום העסקת העובד

 • במקרה של עובדים זרים לא ניתן לבטחם בקרן פנסיה, ולכן מקובל כי בתום העסקתם יקבלו מהמעסיק את הסכומים שהפריש עבורם לביטוח סוציאלי (רכיב תגמולי עובד + רכיב פיצויים).
 • כמו כן, העובד יהיה זכאי לקבל ממעסיקו את רכיב התגמולים ואת רכיב הפיצויים (במקרה שהוא זכאי לפיצויים) לתקופה שהמעסיק לא הפקיד עבורה כספים אלה לפיקדון.
הערת עריכה
הסתרתי פסקה שמתיחסת על ניתוח המצב המשפטי לגבי זכאותם לקבלת הכספים על פי צו ההרחבה ועל פי סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:05, 29 באוגוסט 2016 (IDT)
 • עובדים זרים בחברות הסיעוד ובענף הבניה וכן עובדים זרים בעבודה בטכנולוגיה ייחודית, יהיו זכאים לקבל את כספי הפיקדון במלואם בעת עזיבתם את ישראל לצמיתות, בהתאם לאשרת השהייה שלהם.
 • עובד זר מסתנן אשר עזב את הארץ לצמיתות עד למועד בו נקבע שעליו לעזוב את ישראל, זכאי למלוא כספי הפיקדון שהופקדו עבורו על ידי המעסיק, בניכוי הוצאות ניהול ומס הכנסה בשיעור 15%.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

עובדים פלסטיניםעובדים פלסטינים

גורמי ממשל

עובדים פלסטיניםעובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

 • ע"ע (ארצי) 137-08 ‏(באתר נבו) - עובד שלא בוצעו עבורו הפרשות לקרן חיסכון על- פי הוראות הסכם קיבוצי בשל אי הקמתה של הקרן, זכאי לפיצוי בגובה ההפרשות שלא הועברו.
 • בר"ע (ארצי) 51823-10-14 (באתר נבו) - עובדים זכאים לפיצוי בשווי ההפרשות שלא הופרשו עבורם לפנסיית חובה על-פי הוראות צו ההרחבה.

הרחבות ופרסומים

עובדים פלסטיניםעובדים פלסטינים

תודות