אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

יחיד שהוא חייב (לא תאגיד), רשאי בתנאים מסוימים להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לגביו
אם סך חובותיו של החייב גבוה מ- 150,000 ש"ח, הבקשה תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כונה בעבר הכונס הרשמי)
אם סך חובותיו של החייב נמוך מ- 150,000 ש"ח, הבקשה תוגש לרשם ההוצאה לפועל
למידע נוסף ראו סע' 101-107 בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- 2018


חייב רשאי בתנאים מסוימים להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון בעניינו.

 • מטרת הצו הינה להסדיר את יחסיו של החייב עם נושיו (בעלי החוב), באופן מאוחד, עד לסיום הליכי חדלות הפירעון ושיקומו הכלכלי של החייב.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב יחיד (לא תאגיד), שמתקיימים בעניינו כל התנאים הבאים:
  1. מרכז חייו של החייב, בזמן הגשת הבקשה או בחצי השנה שקדמה לכך, הוא בישראל.
  2. בזמן הגשת הבקשה, יש לחייב נכסים בישראל (מיטלטלין, מקרקעין או זכויות) או שהוא מנהל עסקים בישראל.
  3. החייב נמצא במצב של חדלות פירעון או שהצו יסייע לו למנוע את חדלות פירעונו.

למי ואיך פונים

 • אם סך חובותיו של החייב עולה על 150,000 ש"ח- הבקשה תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • אם סך חובותיו של החייב נמוך מ- 150,000 ש"ח- הבקשה תוגש לרשם ההוצאה לפועל.

שלבי ההליך

הגשת הבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

 • חייב שסך חובותיו עולה על 150,000 ש"ח, נדרש להגיש את הבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • אם החייב מיוצג, יש להגיש את הבקשה באופן מקוון (אינטרנטי), באמצעות טופס בקשה (טופס 5).
 • חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן ידני, באמצעות טופס בקשה (טופס 5) למשרדי הממונה במחוז שבו הוא מתגורר או שבו נמצא מקום עסקו.
 • לטופס הבקשה (מקוון או ידני), חובה לצרף את המסמכים הבאים:
  • תצהיר מאומת כדין, שבו החייב מצהיר כי מתקיימים בעניינו התנאים להגשת הבקשה לצו.
  • דוח הכולל את הפרטים הבאים ביחס לחייב, לגבי השנתיים שקדמו להגשת הבקשה:
   • נכסים, הכנסות, הוצאות, חובות, התחייבויות, חשבונות בנק, ערובות ופרטיהם של הנושים (בעלי חוב) ושל מי שיש לו חוב לחייב.
   • תביעות והליכי גבייה שהחייב מנהל או שמתנהלים נגדו.
   • מקצועו והשכלתו.
   • פרטים לגבי נכסים, הכנסות, הוצאות, חובות, התחייבויות וחשבונות בנק של ילדיו ובן זוגו של החייב.
   • החייב רשאי לציין פרטי מידע מסוימים בדוח המכילים מידע אישי/רגיש שהוא מבקש שלא יימסרו לנושים.
  • כתב ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע מגורמים שונים.
הערת עריכה
הסעיף בחוק (104ב(ד) "פרטים הידועים לו לעניין נכסיהם של בן זוגו, ילדיו הקטינים וכן ילדיו הבגירים שפרנסתם עליו, הכנסותיהם, הוצאותיהם, חובותיהם והתחייבויותיהם, לרבות פרטי חשבונות הבנק של בן זוגו
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:02, 8 באפריל 2019 (IDT)

החלטת הממונה בבקשה

 • בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה, הממונה ייתן צו לפתיחת הליכים, בתנאי ששני התנאים הבאים מתקיימים:
  1. סך החובות עולה על 150,000 ש"ח.
  2. החייב נמצא במצב של חדלות פירעון או שהצו יסייע לו להימנע ממצב של חדלות פירעון.
 • הממונה רשאי לדרוש מהחייב למסור מידע נוסף הדרוש לו לצורך קבלת החלטה או לזמן את החייב לדיון בפניו. במקרה כזה, הממונה ייתן את החלטתו בתוך 30 ימים מהמועד שקיבל את המידע הנדרש או מתום הדיון.
 • אם קיבל הממונה את הבקשה, הודעה על כך תפורסם לציבור וישלח העתק מהצו לחייב ולנושים שפרטיהם ידועים.

הגשת הבקשה לרשם ההוצאה לפועל

 • חייב שסך חובותיו נמוך מ- 150,000 ש"ח, נדרש להגיש את הבקשה לרשם ההוצאה לפועל.

ערעור

חשוב לדעת


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים