אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

נושה (בעל חוב), רשאי בתנאים מסוימים לבקש צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לגבי חייב
בקשת הנושה תוגש לבית משפט השלום
על הבקשה להיות מוגשת בתוך 3 חודשים מהמועד שהנושה מסר לחייב את דרישת תשלום החוב
למידע על בקשת חייב לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון בעניינו, ראו כאן
למידע נוסף ראו סע' 109-117 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח - 2018אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נושה רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פרעון לגבי חייב הנמצא בחדלות פירעון, אם מתקיים אחד מאלה:
  • הנושה מסר לחייב דרישה לתשלום חוב העולה על 75,000 ש"ח.
   • בדרישה צויין כי אם החוב לא ישולם במועד הנקוב בה, בכוונת הנושה להגיש בקשה לפתיחת הליכים.
   • החוב לא שולם בתוך 45 ימים ממועד מסירת הדרישה ושני התנאים הבאים מתקיימים:
   1. אין מחלוקת על החוב ואין לחייב זכות קיזוז או סיבה אחרת שמצדיקה את אי-תשלום החוב.
   2. הנושה הגיש את הבקשה בתוך 3 חודשים מהמועד שמסר לחייב את דרישת התשלום.
  • הנושה המציא לחייב אזהרה או דרישה לתשלום חוב העולה על 75,000 ש"ח והחוב לא שולם בתקופת הזמן שנקבעה באזהרה או בדרישה.
  • הנושה מחזיק בפסק דין של בית משפט ולפיו על החייב לשלם לו סכום העולה על 75,000 ש"ח.
   • החייב לא שילם את הסכום שנקבע בפסק הדין בתוך 30 ימים מיום שקיבל את פסק הדין לידיו או ממועד מאוחר יותר אם נקבע בפסק הדין, לפי המועד המאוחר יותר.
   • אם פסק הדין קוים באופן חלקי, על הסכום שנותר לתשלום להיות גבוה מ- 75,000 ש"ח.
  • הנושה מחזיק בפסק דין של בית הדין לעבודה ולפיו על החייב לשלם לו סכום העולה על 10,000 ש"ח.
   • החייב לא שילם את הסכום שנקבע בפסק הדין בתוך 30 ימים מיום שקיבל את פסק הדין לידיו או ממועד מאוחר יותר אם נקבע בפסק הדין, לפי המועד המאוחר יותר.
   • אם פסק הדין קוים באופן חלקי, על הסכום שנותר לתשלום להיות גבוה מ- 10,000 ש"ח.
 • נושה של חוב שטרם הגיע מועד הפרעון שלו, רשאי להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים, רק אם אחד מהתנאים הבאים מתקיים:
   1. החייב פועל במטרה להונות את הנושים.
   2. החייב פועל לגריעת נכס מנכסיו (מיטלטלין, מקרקעין או זכויות) במטרה להבריח אותו מהנושים.
   3. החייב לא יוכל לפרוע את החוב ובתנאי שמועד פירעון החוב חל בתקופת זמן של 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה.

למי ואיך פונים

 • את הבקשה יש להגיש לבית משפט השלום.
הערת עריכה
לבדוק לפי תקסדא את הסמכות המקומית ולוודא מול הממונה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:27, 8 באפריל 2019 (IDT)

שלבי ההליך

 • על הנושה להגיש את הבקשה על-גבי טופס בקשה (טופס 6) ולצרף:
  • תצהיר המאמת את העובדות המבססות את הבקשה.
  • אסמכתאות ומסמכים המוכיחים את קיומו של החוב, כגון: פסק הדין, מכתב הדרישה/האזהרה שנשלח לחייב ותגובת החייב לדרישה (ככל וניתנה).
  • פירוט הליכי הגבייה שננקטו (אם ננקטו) לצורך גביית החוב ומדוע אין די בהליכי הגבייה כדי לגבות את החוב.
 • על הנושה לשלוח העתק של הבקשה, מיד עם הגשתה לבית המשפט, גם לחייב וגם לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

ערעור

חשוב לדעת


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים