אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

לאחר מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (כונה בעבר "צו פשיטת רגל"), על הנושים להגיש תביעת חוב
יש להגיש את תביעת החוב בתוך 6 חודשים מהיום שפורסמה הודעה על מתן צו פתיחת ההליכים לחייב
נושה שאינו מיוצג, רשאי להגיש את תביעת החוב באופן ידני (המידע בערך זה) או באופן מקוון(ממוחשב)
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019. הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון
למידע נוסף ראו הגשת תביעת חוב כנגד חייבים בתיקי חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון

לאחר שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פרעון, הנושים רשאים להגיש תביעות חוב, במטרה לקבל את חובם חזרה, ככל הניתן.

 • את תביעת החוב יש להגיש לנאמן שמונה בתיק בתוך 6 חודשים מהיום שפורסמה ההודעה על מתן צו פתיחת ההליכים לחייב.
 • במקרים מסוימים, ניתן לפנות לנאמן בבקשה להאריך את מועד הגשת תביעת החוב.
שימו לב
 • מייצג של נושה נדרש להגיש את תביעת החוב באופן מקוון בלבד.
 • נושה שאינו מיוצג, רשאי להגיש את תביעת החוב באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון.
הערת עריכה
המונח המדויק הוא "שיהיו זכאים לחלק מקופת הנשייה ברגע שתחולק"
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:01, 13 בספטמבר 2019 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ניתן להגיש תביעת חוב אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. מגיש הבקשה הוא נושה שאינו מיוצג על-ידי עורך-דין.
  2. הנושה טוען כי קיים לזכותו חוב כנגד חייב (שקיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון) וכי יש לו זכות לחלק מנכסי קופת הנשייה.
הערת עריכה
יש לי קצת קושי, בדף השירות מגדירים: מגישי הבקשה הינם נושים שאינם מיוצגים על ידי עורך דין

- מגישי הבקשה הינם נושים אשר טוענים כי קיים לזכותם חוב כנגד חייב )יחיד/תאגיד( המצויים בהליכי פשיטת רגל או

פירוק חברה או חדלות פירעון ולטענם יש להם זכות לחלק מנכסי קופת הנשייה. ..לנסות לראות איך לנסח את זה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 17:07, 14 בספטמבר 2019 (IDT)

למי ואיך פונים

 • את טופס תביעת החוב המלא (בצירוף כל המסמכים, האסמכתאות והמידע הנדרשים) יש להגיש בתוך 6 חודשים מהיום שבו פורסם צו פתיחת ההליכים שניתן לחייב.
 • יש להגיש 2 העתקים מטופס התביעה בסניף המחוז של הממונה על הליכי חדלות פירעון שבו מתנהל התיק. העתק אחד יישאר אצל הממונה והשני יימסר לנושה עם חותמת אישור הגשה.
 • הגשת תביעה החוב אינה כרוכה בתשלום.
הערת עריכה
אני לא יודע אם צריך בשני העתקים. זה לא כתוב בדף השירות, אבל נראה לי שזה הגיוני בדיוק כמו בבקשה ידנית לצו לפתיחת הליכים. אז לשאול לגבי זה או לבדוק בתקנות שיפורסמו בעניין תביעות החוב
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:55, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
הערת עריכה
אין תשלום עבור הגשת תביעת חוב, לשים את זה בחשוב לדעת או באחד הדגשים.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:44, 12 בספטמבר 2019 (IDT)

הגשת תביעת החוב

 • יש להדפיס את טופס תביעת החוב מאתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי).
 • יש למלא את טופס תביעת החוב על-פי ההנחיות המופיעות בו ולוודא כי, בין היתר:
  • צויינו פרטיו של החייב (שם מלא, מספר זהות/דרכון) ומספרו של תיק חדלות הפירעון. ניתן לאתר פרטים אלו במערכת עיון בתיקים באתר הממונה.
  • נמסרו פרטים ונתונים אודות החוב ומועד התשלום שלו, כגון:
   • מידע על סכום החוב ורכיבי ההצמדה, הריבית והריבית הנוספת.
   • אם החוב הוא חוב מובטח- סכומו, פרטיו של הנכס המשועבד והאם הנושה מתכוון לממש את הנכס.
   • מידע על כל סכום שהנושה קיבל על חשבון החוב, מכל גורם שהוא.
   • מידע על זכות קיזוז שיש לנושה (ככל וישנה).
   • מידע על מעמד החוב- חוב בדין קדימה, חוב כללי או חוב דחוי.
   • מידע על הערבים ומידע על חייבים נוספים בנוגע לאותו החוב.
  • צורפו מסמכים ואסמכתאות אודות החוב ומועד התשלום שלו, כגון:
   • המחאה (שיק) שחזרה, הסכמי מכירה, הסכמי הלוואה, כתב התחייבות, מסמכי גירושין (אם מדובר בתביעת מזונות) וכו'.
   • פסק דין וכתבי טענות מהותיים של תיק בית המשפט שבו נפסק החוב (כתב תביעה, הגנה, תשובה, בקשת רשות להגן, התנגדות וכו').
   • אסמכתאות המפרטות את הבטוחות ופרטים על מימוש הבטוחות, כולל דף פירוט תנועות בתיק ההוצאה לפועל, כתבי ערבות ופירוט דבר הערבים.
   • העתק מהודעה על זכות קיזוז שהוגשה (אם יש לנושה זכות קיזוז).
   • כל מסמך אחר שביכולתו לתרום לביסוס טענת החוב.
  • פרטיו של הנושה ומספר חשבון בנק לתשלום, בצירוף העתק המחאה (שיק) של הנושה או אישור מהבנק על זהות בעל החשבון.
  • תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין.
  • יפוי כח - חתום ומאומת על ידי עורך דין (רק במקרה שהתביעה מוגשת על ידי מיופה כוחו).
שימו לב
 • לא ניתן לשנות פרטים בתביעה לאחר שהוגשה. במקרה של טעות, יש להגיש תביעה חדשה ולבקש לבטל את התביעה השגויה (ולציין את מספרה).
 • אם בפרטי ההתקשרות של הנושה ישנה טעות (כתובת, דוא"ל, מספר טלפון), ניתן להגיש בקשה לעדכון פרטים באמצעות טופס מקוון (ממוחשב) או הגשת טופס ידני במחוז של הממונה על הליכי חדלות פירעון שבו הוגשה התביעה ובו מתנהל התיק.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת תביעת החוב למשרדי הממונה, נתוניה ופרטיה יוקלדו במחשב ויעודכנו במערכת הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • תביעת החוב תועבר לנאמן שמונה בתיק.
 • במקרה שחסרים מסמכים או פרטים נוספים בתביעת החוב שהוגשה, הנאמן או הממונה רשאים לשלוח דרישה להשלמת פרטים. הדרישה תשלח בדוא"ל שעודכן בתביעת החוב.
 • הנאמן יבדוק את תביעת החוב ואת המסמכים שצורפו לה ויחליט אם לאשר את כולה, לאשר את חלקה או לדחות אותה. החלטה מנומקת תשלח בדוא"ל שעודכן בתביעת החוב.

ערעור

 • נושה שתביעת החוב שלו נדחתה, רשאי להגיש ערעור לבית משפט השלום בתוך 45 ימים מהיום שקיבל את החלטת הנאמן לידיו.
 • מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני הגשת ערעור.

בקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב

 • במקרה שנושה לא יכול להגיש את תביעת החוב במועד, ניתן להגיש לנאמן בקשה מנומקת להארכת תקופת ההגשה. הבקשה צריכה להיות מאומתת בתצהיר.
 • הנאמן רשאי להאריך את התקופה להגשת תביעת החוב במקרים שבהם קבע כי קיימות סיבות שבגינן הנושה לא יכול היה להגיש את התביעה במועד כגון: מחלה, הגשה בסמוך למועד האחרון וכו'.
 • אם נדחתה בקשתו של הנושה להארכת המועד, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה תוך 15 ימים לבית משפט השלום שבו מתנהל התיק.

חשוב לדעת

 • הגשת תביעה החוב אינה כרוכה בתשלום.
 • נושה רשאי, מיוזמתו, להגיש בקשה כי יינתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכי הבקשה, בפורמט PDF.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 8:00-16:00.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים