אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

מעסיק של עובד פלסטיני המועסק בישראל חייב לשלם היטל השוואה, הנועד להשוות את עלות השכר של העובד הפלסטיני לעובד ישראלי
גובה היטל ההשוואה על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח ) הנו 3.36% משכר העובד , כאשר 2.99% ישולמו על ידי המעסיק ו - 0.37% ינוכו משכרו של העובד
גובה היטל ההשוואה על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע הנו 11.50% משכר העובד, כאשר5.11% ישולמו על-ידי המעסיק ו-6.39% ינוכו משכרו של העובד
המעסיק יעביר מדי חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה את חלקו וחלק העובד עבור היטל זה


אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

מי שמעסיק עובד פלסטיני בישראל חייב לשלם היטל השוואה ולהעביר באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה את חלקו של המעסיק ואת חלקו של העובד עבור היטל זה.

 • היטל ההשוואה נועד להשוות את עלות השכר של העובד הפלסטיני המועסק בישראל לזו של עובד ישראלי.
 • בהתאם לסעיף 22(ב) לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה-1994, מעביר אגף מדורי התשלומים מדי חודש כספים, המנוכים מהיטל ההשוואה שנגבה מן המעסיקים, למספר קופות חולים על מנת שיספקו שירותי בריאות תעסוקתית עבור עובדים פלסטינים המועסקים בישראל.
 • כמו כן, אגף שירות למעסיקים מנכה מהיטל ההשוואה ביטוח רפואי לפנסיונרים המקבלים פנסיה בגין עבודתם בישראל. ניכוי דמי ביטוח הבריאות מהיטל ההשוואה עבור עובדים פנסיונרים בא לידי ביטוי באמצעות בול המונפק על ידי אגף שירות למעסיקים ,ומזכה את הפנסיונר ובני משפחתו בשירותי בריאות ברשות הפלסטינית.
 • לאחר הניכויים כאמור מעביר אגף שירות למעסיקים את יתרת ההפרשות בגין היטל ההשוואה לחשבון בנק ייעודי וממנו מועברים הכספים לרשות הפלסטינית. סכומים אלה משמשים להטבות סוציאליות ולשירותי רווחה שהרשות הפלסטינית קובעת עבור הפלסטינים המועסקים בישראל ובני משפחותיהם .
 • גובה היטל ההשוואה על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח ) הנו 3.36% משכר העובד , כאשר 2.99% ישולמו על ידי המעסיק , ו - 0.37% ינוכו משכרו של העובד.
 • גובה היטל ההשוואה על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע הנו 11.50% משכר העובד, כאשר5.11% ישולמו על-ידי המעסיק ו-6.39% ינוכו משכרו של העובד.
 • המעסיק יעביר לאגף שירות למעסיקים מדי חודש את נתוני דיווח השכר והנוכחות של העובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את ההפרשות והניכויים החלים עליו.
 • חובה זו אינה חלה על העסקת עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות, והמעסיק לא יפריש ולא ינכה היטל השוואה עבור עובדים פלסטינים אלה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל (למעט העסקת עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות)
הערת עריכה
מה עם עובדים פלסטינים העובדים אצל מעסיקים ישראלים בשטחים?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 12:26, 28 בפברואר 2019 (IST)

שיעור היטל ההשוואה

 • על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח, נכון ל-2020) -
  • סך כל התשלומים עבור היטל השוואה עומד על 3.36% משכר העובד לפי החלוקה הבאה:
   • היטל השוואה על חשבון המעסיק 2.99%.
   • היטל השוואה על חשבון העובד 0.37%.
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (44,020 ש"ח, נכון ל-2020) -
  • סך כל התשלומים עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 3.10% משכר העובד לפי החלוקה הבאה:
  • סך כל התשלומים עבור היטל השוואה עומד על 11.50% משכר העובד לפי החלוקה הבאה:
   • היטל השוואה על חשבון המעסיק 5.11%.
   • היטל השוואה על חשבון העובד 6.39%.
חלק השכר חלק מעסיק חלק עובד סה"כ
עד 60% מהשכר הממצע 2.99% 0.37% 3.36%
מעל 60% מהשכר הממוצע 5.11% 6.39% 11.50%

שלבי ההליך

 • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים עד ל- 5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • לאחר מכן ישלח למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דווח שכר.
 • רק לדיווח שכר שעבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב ההפרשות והניכויים והנתונים ישלחו למעסיקים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו הסכום שעליהם לשלם.
 • המעסיק ישלם את הסכום באמצעות אתר התשלומים הממשלתי.
 • המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
 • לאחר קליטת התשלום, אגף שירות למעסיקים יפיק חבילת זכאות הכוללת: דף חשבון, דו"ח גיליון אימות דיווח, דו"ח גיליון תשלומים, תלושי שכר וכן אישור על תשלום בול בריאות עבור העובד. תלוש השכר מפרט את מרכיבי השכר של העובד כפי שדווח על ידי המעסיק.
 • המעסיק יעביר את תלוש השכר שהונפק על ידי אגף שירות למעסיקים לכל עובד.
 • למידע נוסף ראו חדש:תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.

הפרת החובה לשלם היטל השוואה במועד

 • אם המעסיק לא שילם את היטל ההשוואה במועד שנקבע לכך,יתווספו לסכום ההיטל הפרשי הצמדה וריבית בנוסף יחויב המעסיק בתשלום קנס פיגורים.
 • אי תשלום היטל השוואה וכן מסירת מידע כוזב בקשר להיטל השוואה או עשיית מעשה אחר מתוך כוונה להתחמק מתשלום היטל ההשוואה הינם עבירות פליליות שדינם מאסר או קנס.
 • אי עמידה בחובת הדיווח ו/או אי ביצוע תשלומים ו/או הגשת דיווחים כוזבים מהווה הפרה חמורה של תנאי היתר ההעסקה ועלולה להביא לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתרי העסקה בעתיד, בכפוף להתראה ולאחריה עריכת שימוע בכתב למעסיק.

חקיקה ונהלים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

הרחבות ופרסומים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים