אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

החל מיום 10.08.2020 אין הגבלות על מספר העובדים שרשאים להגיע למקום העבודה
במקום עבודה אסורה התקהלות, שמספר האנשים בה עולה על 20 אנשים במבנה ועל 30 אנשים בשטח פתוח, אלא אם הדבר נדרש לצורכי עבודה בהתאם לחובות ולכללים המפורטים בדף מידע זה
מעסיק המעסיק מעל 10 עובדים במקום העבודה נדרש למנות ממונה על ענייני קורונה, ליידע את העובדים באמצעות שלט לגבי כללי שמירת המרחק החברתי וההגיינה ולחתום על תצהיר לשמירת הכללים
מי שמעסיק מעל 10 עובדים נדרש להבטיח, ככל האפשר, שבמקום העבודה נשמרים כללי הריחוק החברתי וההגיינה , המפורטים בהמשך

ביום 10.8.2020 פורסמו תקנות המבטלות את ההגבלות על מספר העובדים שרשאים להגיע למקום העבודה אך אוסרות על התקהלות במקום העבודה שמספר האנשים בה עולה על האמור בסעיף 4(א) לתקנות הגבלת פעילות (נכון ליום 20.08.2020 ההגבלה חלה על 20 אנשים במבנה ו- 30 אנשים בשטח פתוח), אלא אם הדבר נדרש לצורכי עבודה ובהתאם לחובות ולכללים המפורטים בהמשך.

 • מעסיק המעסיק מעל 10 עובדים במקום העבודה נדרש למנות ממונה על ענייני קורונה, ליידע את העובדים באמצעות שלט לגבי כללי שמירת המרחק החברתי וההגיינה ולחתום על תצהיר לשמירת הכללים.
 • התקנות החדשות מחליפות את החוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020 אשר פג ביום 10.08.2020 והגביל את מספר העובדים שרשאים להגיע לעבודה ל 30% או בהתאם לתנאי התו הסגול .
 • תוקפן של התקנות החדשות החל מ- 11.08.2020 , למשך 28 יום (עד ה- 08.09.2020).

הגבלת התקהלות במקום העבודה

 • במקום העבודה חל איסור על התקהלות שמספר האנשים בה עולה על האמור בסעיף 4(א) לתקנות הגבלת פעילות (נכון ליום 20.08.2020 ההגבלה חלה על 20 אנשים במבנה ו- 30 אנשים בשטח פתוח), כולל במקרה של תפילה או טקס דתי, אלא אם הדבר נדרש לצורכי עבודה ובהתאם לחובות ולכללים המפורטים בהמשך.

מינוי ממונה, יידוע העובדים וחתימת המעסיק על הצהרה

 • מעסיק המעסיק מעל 10 עובדים רשאי לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה בהתקיים כל אלה:
 1. המעסיק מינה ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת כללי הריחוק החברתי ושמירה על הגיינה במקום העבודה המפורטים בהמשך.
 2. המעסיק יידע את העובדים במקום העבודה לגבי הכללים הללו, באמצעות הצבת שלט במקום בולט לעין.
 3. המנכ"ל או הממונה על ענייני קורונה חתם על הצהרה בדבר מחויבותם לשמירת הכללים הללו. חובת הגשת הצהרה כאמור לא תחול על מקום עבודה שנפתח לשהיית עובדים לפני יום 11.08.2020.
 • מעסיק שיפר את אחת החובות המפורטות למעלה ,צפוי לקנס.

כללי הריחוק החברתי ושמירה על הגיינה במקום העבודה

 • מעסיק המעסיק מעל 10 עובדים יעשה ככל האפשר שבמקום העבודה ישמרו הכללים הבאים:
 1. שמירת מרחק של לפחות 2 מטרים בין אדם לאדם.
 2. לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע לרבות : מקלדת, עכבר,וטלפון קווי. אם לא ניתן להקצות ציוד אישי קבוע, יש לחטא את הציוד לפני כל העברה מעובד לעובד.
 3. אם העובדים במקום העבודה מועסקים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
 4. המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום לנכנסים למקום, באמצעי שאינו פולשני ולא יאפשר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 5. בעבודה משרדית יבצע כל עובד את עבודתו בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע ובכל חדר יישמר מרחק של 2 מטר לפחות בין אדם לאדם, אלא אם יש מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם. (שמירת המרחק בחדר של 2 מטר לפחות לא יחול על מפעל למתן שירותים קיומיים, מסגרות רווחה מסוימות ומקומות עבודה שתחום פעילותם מפורט בתוספת השניה לחוק)
 6. קיום ישיבות- מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 50 אנשים, לרבות בהשתתפות מי שאינם עובדיו, ובלבד שיתקיימו כל אלה:
  • . המעסיק או הממונה על ענייני קורונה קבעו כי קיימים טעמים שבשלהם לא ניתן לקיים את הפגישות באמצעים דיגיטליים חלופיים.(תנאי זה לא יחות על ישיבת מועצה של רשות מקומית אשר תקיים ישיבה שלעד 50 איש או בהשתתפות חברי המועצה ועוד 5 איש, לפי הגבוהה בניהם).
  • במהלך הישיבה יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, או שישנה מחיצה למניעת העברת רסס.
  • במסגרת הישיבה לא יוגש אוכל למשתתפים.
 7. אכילה או שתייה מתבצעת, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד.
 8. המעסיק קבע, לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, מתכונת העסקה אשר תאפשר לעובדים אלה לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, וזאת בכפוף לצורכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכונת עבודה כזו.
 9. מעלית - אם מצויה מעלית במקום העבודה המעסיק יתלה שלט בכניסה למעלית, ובו יצוין מספר הנוסעים המותר שאינו עולה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית.
 10. מעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
 11. מעסיק יידע את העובדים במקום העבודה בדבר החובה לעטות מסכה.
הערת עריכה
תקנות אלה אינן גורעות מתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) (תיקון), התש"ף-2020 , האם כיצד אנחנו משלבים בין שני התקנות האלה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 11:25, 18 באוגוסט 2020 (IDT)

סגירת מקום העבודה עקב הדבקה

 • ראש שירותי בריאות הציבור או רופא מחוזי יהיו רשאים לסגור מקום עבודה לצורך חקירה אפדימיולוגית במקרה שאחד העובדים חלה בנגיף הקורונה, ויש חשש להדבקות נוספת במקום העבודה.
 • הוראה זו לא חלה על מפעל למתן שירותים קיומיים, מסגרות רווחה מסויימות ומקומות עבודה שתחום פעילותם מפורט בתוספת השניה לחוק.
 • סגירת מקום העבודה לצורך חקירה אפדימיולוגית לא תעלה על 72 שעות ובמקרים מיוחדים, לפי הוראה של ראש שירותי הבריאות או סגנו, על 120 שעות.
 • למרות זאת, מעסיק ציבורי (משרדי ממשלה,רשות מקומית, מוסד להשכלה גבוהה, מועצה דתית, חברה עירונית, חברה ממשלתית, תאגיד, בנק ישראל) יוכל באישור מנהל לאפשר כניסה של עובדים מסוימים למקום עבודה שבו ניתנה הוראה סגירה כאמור, וזאת לצורך אספקת שירות חיוני.
 • על הוראה בדבר סגירת מקום העבודה ניתן להגיש ערער למנהל שירותי הרפואה. החלטה בערער תינתן תוך 24 שעות.

חקיקה ונהלים