אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

ההפרשות לביטוח הפנסיוני מיועדים לשלם לעובדים הפלסטינים קצבת זיקנה בהגיעם לגיל פרישה, וכן קצבת נכות אם אבדו את כושר עבודתם בשל מצבם הרפואי. כמו כן שארי העובד זכאים לקצבת שארים כשהועבד נפטר או כשהגמלאי נפטר
עובד פלסטיני המבקש למשוך את הכספים שנצברו בביטוח הפנסיוני לפני גיל פרישה ובהעדר אירוע מזכה (כגון נכון או אובדן כושר עבודה) מתבקש להגיש בקשה באמצעות לשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית, או באמצעות עו"ד שראלי הרשום כמייצג
משיכה מוקדמת של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה עלולה להקטין את גובה הגמלה (קצבת זיקנה, קצבת נכות, קצבת שארים) אשר העובד או השארים זכאים לה ואף לבטל את זכאותם לקבלה
אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.
הערת עריכה
מה הנוהל שחל על עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים העובדים באזור?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:43, 7 באפריל 2019 (IDT)
 • עובדים פלסטינים זכאים להפרשות עבורביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם, ועל המעסיק חלה חובה לשלם את חלקו ואת חלק העובד באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה .
 • כספי הביטוח הפנסיוני המופקדים בקופה ייעודית, מיועדים בבוא העת לשלם לעובדים הפלסטינים קצבת זיקנה בהגיעם לגיל פרישה, וכן קצבת נכות אם אבדו את כושר עבודתם בשל מצבם הרפואי. כמו כן שארי העובד זכאים לקצבת שארים כשהועבד נפטר או כשהגמלאי נפטר.
 • משיכה מוקדמת של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה הגמלה (קצבת זיקנה, קצבת נכות, קצבת שארים) אשר העובד או השארים זכאים לה ואף לבטל את זכאותם לקבלה . עובד השוקל להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של הכספים לפני גיל פרישה מוזמן ליצור קשר עם נציג עמותת עמותת "קו לעובד"מר עבד אלחלים דארי عبد الحليمداري במייל abed@kavlaoved.org.il,על מנת לקבל ייעוץ בטרם משיכת הכספים.
 • למידע נוסף לגבי המשמעות של משיכה מוקדמת של כספי התגמולים והפיצויים ראו: דף מידע לעובדים בנושא משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה.
אזהרה
משיכה של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה הגמלה אשר העובד או השארים זכאים לה, ואף לבטל את זכאותם לקבלה
.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים פלסטינים המועסקים או שהועסקו כדין בישראל.

מועד הגשת הבקשה למשיכה מוקדמת

שלבי ההליך

 • עובד המבקש למשוך את הכספים שנצברו בביטוח הפנסיוני לפני גיל פרישה ה(גברים -65 שנים, נשים -60 שנים) ובהעדר אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) מתבקש להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של הכספים באמצעות לשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית אליה משויך העובד, או לחלופין באמצעות עורך דין ישראלי הרשום כמייצג במערכת מדורי התשלומים של רשות האוכלוסין וההגירה.
 • כאשר הבקשה מוגשת באמצעות עורך דין ישראלי, על עורך הדין להיות רשום כמייצג במערכת מדורי התשלומים. על מנת להירשם כמייצג,על עורך הדין להגיש צילום רישיון עו"ד ישראל בתוקף ואת פרטי ההתקשרות עמו.
 • על הגורם המייצג את העובד ( לשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית או עו"ד ישראלי) למלא את קובץ הבקשה למשיכה מוקדמת, בהתאם ל הוראות למילוי קובץ נתוני בקשות למשיכה מוקדמת עבור עובדים פלסטינים, ולהעביר את הבקשה באמצעות דואר אלקטרוני: jss@sa.piba.gov.il אל אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה כאשר הבקשה מוגשת באמצעות עורך דין ישראלי, יש לצרף גם צילום ייפוי כח.
 • לאחר קליטת הקובץ ביחידה לתנאים הסוציאליים, ישלח אל הגורם שבאמצעותו הוגשה הבקשה דו"ח קליטת הבקשה הכולל פירוט תוצאות הקליטה והנחיות לצרוף מסמכים נוספים.
 • במידה והבקשה שהוגשה תקינה, על העובד לצרף תוך 30 יום מיום קליטת הבקשה את המסמכים הבאים:
  • תצהיר נלווה לבקשה למשיכת כספים - מקורי בלבד.
  • צילום תעודת זהות של העובדים.
  • מסמך מקורי של פרטי חשבון הבנק של העובד, שבו יופיעו שם העובד, מספר תעודת זהות, מספר בנק, מספר סניף ומספר חשבון.
  • כשהבקשה מוגשת באמצעות עו"ד יש לצרף ייפוי כוח - מקורי בלבד.
  • כאשר הבקשה מוגשת באמצעות עו"ד יש לצרף מכתב בקשה המפרט את פרטי העובד ומהות הבקשה.
 • את המסמכים יש לשלוח באמצעות דואר רגיל לאגף שירות למעסיקים בכתובת אגריפס 44, בנין כי"ח, קומה 2 ת.ד. 28207 ירושלים, או להניח את המסמכים בתיבת השירות בכניסה לאגף שירות למעסיקים בכתובת זו.
 • בקשה אשר לא יצורפו לה המסמכים הנדרשים בתוך 30 יום מיום קליטת הבקשה תבוטל, ועל הפונה יהיה להגיש בקשה חדשה.
 • במידה והבקשה לא תקינה, יכיל דו"ח קליטת הבקשה את פירוט הסיבות אשר בגינן העובד אינו זכאי למשיכה מוקדמת של כספי הפנסיה והפיצויים.
 • לאחר אישור סופי של הבקשות, יעביר אגף שירות למעסיקים את הכספים ישירות לחשבון הבנק של העובד, ודוחות על ביצוע התשלומים יישלחו למייצגים בדואר אלקטרוני.
 • למידע נוסף ראו: הנחיות להגשת בקשות למשיכה מוקדמת של כספי הפנסיה והפיצויים

משיכת מוקדמת של כספי התגמולים והפיצויים שצברו תושבי עזה בתקופת עבודתם כדין בישראל

משיכה מוקדמת של כספי התגמולים והפיצויים של עובדים שנפטרו

חשוב לדעת

 • עובד שמשך את הכספים שנצברו בקופת הפנסיה לפני גיל פרישה ובהעדר אירוע מזכה (נכות או אובדן כושר עבודה), לא יהיה זכאי לגמלה בגין כל התקופה שעד למועד המשיכה. יתר על כן, לאחר ביצוע משיכה כאמור, תקופת הזכאות לקצבת זקנה תספר מחדש לאחר ביצוע המשיכה, בתנאי שההפקדות לקרן יחודשו.
 • עובד שמקבל קצבת זקנה או נכות לא יהיה רשאי למשוך כספים במשיכה מוקדמת.
 • שאר של עובד שנפטר, אשר אינו זכאי לקצבת שארים, יהיה רשאי למשוך את הכספים שהפקיד העובד במשיכה חד פעמית.

ארגוני סיוע

תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

פסקי דין

תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים