אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

מעסיקים של עובדים פלסטינים רשאים לנכות משכר העובד ניכויים המותרים על פי חוק בלבד
מעסיק המנכה משכר העובד הפלסטיני ניכויים שאינם מורשים בחוק עובר עבירה פלילית
למידע נוסף ראו ריכוז הפרשות (מעסיק) וניכויים (עובד) משכר עובדים פלסטינים, רשות האוכלוסין וההגירה


מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד פלסטיני המועסק בישראל כדין ניכויים המותרים על פי החוק בלבד.

 • המעסיק אינו רשאי לנכות משכר העובד סכומים בגין אגרות ששילם לרשויות עבור אשרת עבודה לעובדים פלסטינים . אגרות אלה חלות על המעסיק בלבד.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין.
 • מעסיקים של עובדים פלסטינים

ניכויים שניתן על פי הדין לנכות משכר העובד

  1. מס הכנסה - מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם למדרגות מס הכנסה ו נקודות הזיכוי להם זכאי העובד, ולהעביר את תשלומי המס לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה .
  2. ביטוח לאומי - מעסיק רשאי לנכות משכר העובד פלסטיני המועסק כדין בישראל את חלקו של העובד בדמי הביטוח הלאומי, ולהעביר את תשלומי המס לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה. מעסיק של עובד פלסטיני באזור יהודה ושומרון יעביר את תשלומי המס שניכה מהעובדים ישירות למוסד לביטוח לאומי ולא באמצעות אגף שירות למעסיקים.
  3. היטל השוואה - מעסיק של עובד פלסטיני המועסק כדין בישראל רשאי לנכות משכר העובד את חלקו של העובד בהיטל ההשוואה, הנועד להשוות את עלות השכר של העובד הפלסטיני המועסק בישראל לזו של עובד ישראלי.
   • המעסיק יעביר את התשלום לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה .
   • חובה זו אינה חלה על העסקת עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות, והמעסיק לא יפריש ולא ינכה היטל השוואה עבור עובדים פלסטינים אלה.
   • למידע נוסף ראו: חדש:היטל השוואה לעובדים פלסטינים העובדים בישראל
  4. ביטוח פנסיוני- מעסיק של עובד פלסטיני מחוייב לנכות משכרו של העובד את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני ולהעביר את חלקו של העובד וחלקו של המעסיק לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה .למידע נוסף ראו חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים:
   • שיעור הניכוי משכר העובד לעובדים פלסטינים בענף החקלאות, התעשייה, השירותים והמלונאות עומד על 6% משכר העובד החודשי(החל מחודש מינואר 2017.)
   • שיעור הניכוי משכר העובד לעובדים פלסטינים בענף הבניין עומד על 6.6% משכר העובד החודשי. למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובדי בניין ושיפוצים.
   • המעסיק יעביר מדי חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה את נתוני דיווח השכר והנוכחות של כל עובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את ההפרשות והניכויים לביטוח הפנסיוני החלים עליו על פי הודעת המדור.
   • מי שמעסיק עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות - מאחר ואי אפשר לבצע הפרשות לקרן פנסיה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש במקרה זה אסור למעסיק לנכות מדי חודש את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני . למידע נוסף ראו חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
   • בול בריאות- ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית -מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח בחודש עבור ביטוח בריאות ולהעביר סכום זה לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש. למידע נוסף ראו : חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים
   • מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי, והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות. למידע נוסף ראו חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות
  5. דמי טיפול ארגוני- עובד שאינו חבר בארגון עובדים אך חל עליו הסכם קיבוצי שנחתם על ידי ארגון העובדים היציג( לדוגמה: ההסכם הקיבוצי בענף הבנייה) ינכה המעסיק משכרו דמי טיפול ארגוני בשיעור 0.75% מהשכר החודשי של העובד עד לתקרת שכר של 17,937 ש"ח לחודש ועד לסכום מקסימלי של 134.52 ש"ח.
   • החל משכר חודש מאי 2020 מושהית גביית ניכוי דמי טיפול ארגוני משכר העובדים הפלסטינים באמצעות לשכת השירות למעסיקים וניכוי דמי הטיפול הארגוני יעשה ישירות על ידי המעסיק אל מול ארגוני העובדים.
  6. ניכויים עבור ביטוח בריאות בישראל ומגורים הולמים-עקב משבר הקורונה, החל מיום 05.05.2020 מעסיק של עובד פלסטיני בעל אישור לינה בישראל, חייב לרכוש עבור עובדו ביטוח רפואי בישראל ולספק לעובד מגורים הולמים. המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד דמי השתתפות בביטוח הרפואי ובהוצאות המגורים על פי התקנות. למידע נוסף ראו: ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים פלסטינים בעלי היתרי לינה בישראל עקב משבר הקורונה.
   • שימו לב ! מעסיק בענף הבנייה אינו רשאי לנכות משכרו של העובד החזר הוצאות עבור מגורים.
  7. מקדמה - המעסיק רשאי לנכות משכר העובד החזר מקדמה שנתנה לעובד על חשבון שכר העבודה, בתנאי שסכום המקדמות לא עולה על שכר העובד עבור שלושה חודשי עבודה.
  8. חוב - מעסיק רשאי לנכות משכר העובד החזר חוב שהעובד חב למעסיק, לפי התחייבות בכתב, כגון: החזר הלוואה. זאת בתנאי שהניכוי מהשכר לא יעלה על רבע מהשכר.
  9. קנס- מעסיק רשאי לנכות משכר העובד סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי או על פי חיקוק.
  10. תרומה-המעסיק רשאי לנכות משכר העובד תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו.
הערת עריכה
האם להוריד את 4 הקריטריונים האחרונים?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:32, 17 באפריל 2019 (IDT).

תהליך מימוש הזכות

 • מעסיק ינכה משכר העובד החודשי את הניכויים המותרים על פי חוק ויעביר את התשלומים לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה או לרשויות הרלוונטיות האחרות, כמפורט למעלה.
 • ניכוי תשלומים שאינם מותרים על פי חוק או ניכוי סכומים גבוהים מאלו שצויינו בערך זה, הם עבירה פלילית שהעונש עליה הוא מאסר של שנה או קנס כספי גבוה.
 • אם מעסיק מנכה משכר העובד תשלומים שלא על פי חוק, ניתן להגיש תלונה ל ממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה ולהגיש תביעה כנגד המעסיק לבית הדין האזורי לעבודה.

ארגוני סיוע

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

גורמי ממשל

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

הרחבות ופרסומים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים