אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:


מלגה הניתנת לסטודנט בתקופת לימודיו במוסד להשכלה גבוהה פטורה מתשלום מס הכנסה, בתנאי שהסטודנט לא נתן תמורה בעד המלגה או התחייב לתת תמורה.

 • מלגה מוגדרת כמענק, פרס או פטור מתשלום שניתן לסטודנט, באופן ישיר או בעקיפין, באופן חד פעמי או עתי, למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת הלימודים.
 • המלגה תהיה פטורה ממס הכנסה בתקופת הלימודים שהוגדרה בתקנון לגבי סוג הלימודים שהסטודנט לומד.
 • לגבי סטודנט לתואר שני: תקופה של עד 4 שנות מס מהיום שהחל את למודיו לתואר.
 • לגבי סטודנט לתואר שלישי: תקופה של עד 8 שנות מס מהיום שהחל את לימודיו לתואר.

מי זכאי?

 • סטודנט שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  1. הוא לומד במוסד להשכלה גבוהה, המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  2. הוא מקבל מלגה בתקופת לימודיו.
  3. הסטודנט אינו נותן או מתחייב לתת כל תמורה בעד המלגה. תמורה כוללת כל התחייבות של הסטודנט לתת שירות כלשהו לנותן המלגה, או למלא פקיד כלשהו בגוף שהעניק את המלגה.
אזהרה
אם הסטודנט נותן או מתחייב לתת תמורה כלשהי בעד המלגה, המלגה תהיה חייבת במס הכנסה

התחייבויות ופעילויות שלא ייחשבו כתמורה

 • ההתחייבויות והפעילויות הבאות לא ייחשבו כתמורה, ואם הסטודנט התחייב להן בתמורה למלגה המלגה לא תחוייב במס הכנסה.
  • התחייבות של הסטודנט להקדיש את מרב מרצו וזמנו ללימודים או למחקר במוסד שבו הוא לומד.
  • שימוש של מוסד הלימוד במחקר או בממצאי המחקר של הסטודנט, כולל בדרך של פרסום ספר או פרסום שמו של המוסד במחקר.
  • פעילות קהילתית או חברתית של הסטודנט מטעם מוסד הלימוד או בזיקה אליו.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות