אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובד פלסטיני המעוניין לממש את הכספים שנצברו לזכותו בביטוח הפנסיוני מתבקש לגשת ללשכת התעסוקה הפלסטינית באזור מגוריו על מנת למלא את טפסי הבקשה
עובד שטרם הגיע לגיל הפרישה(גברים -65 שנים, נשים -60 שנים) יכול להגיש את טפסי הבקשה גם באמצעות עו"ד הרשום כמייצג במערכת מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה
הטפסים מועברים לאגף תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה , הבודק את הבקשה ובמידה והעובד זכאי, מעביר את הכספים ישירות לחשבונו של העובד
משיכת סכום ‏כלשהו‏ מן‏ הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ( למעט במקרה של נכות או אובדן כושר עבודה), תבטל‏ את‏ זכותו‏ של‏ העובד או של ‏שאריו לקבל בעתיד גימלה כלשהיא (כגון: גמלת פנסיה, גמלת שארים וגמלת אובדן כושר עבודה)
משיכת כספי הפנסיה של עובדים פלסטינים באתר רשות ההגירה והאוכלוסין
הערת עריכה
האם להפריד בין תשלום פנסיה, ומשיכה מוקדמת של כספים שנצברו בקופת הגמל
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:43, 7 באפריל 2019 (IDT)
הערת עריכה
מה הנוהל שחל על עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים העובדים באזור?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:43, 7 באפריל 2019 (IDT)
עובדים פלסטינים זכאים להפרשות עבורביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם , ועל המעסיק חלה חובה לשלם את חלקו ואת חלק העובד באמצעות מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה .
 • עובד שהגיע לגיל הפרישה (גברים -65 שנים, נשים -60 שנים) ומעוניין לממש את הזכויות הסוציאליות שצבר מתבקש לגשת ללשכת התעסוקה הפלסטינית באזור מגוריו על מנת למלא את טפסי הבקשה הרלוונטיים.
 • עובד שטרם הגיע לגיל הפרישה אך מבקש לממש באופן מיידי את הזכויות הסוציאליות שצבר, ייגש ללשכת התעסוקה הפלסטינית באזור מגוריו וימלא טפסי בקשה לשחרור הכספים שנצברו או יגיש בקשה לשחרור הכספים באמצעות עו"ד הרשום כמייצג במערכת מדורי התשלומים.
 • הטפסים מועברים לאגף מדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה, המבצע את הבדיקות הרלוונטיות ומעביר את הכספים שעומדים לרשות העובד ישירות לחשבון הבנק שלו, במידה והעובד נמצא זכאי.
אזהרה
עובדים המושכים לפני גיל פרישה סכום ‏כלשהו‏ מן‏ הכספים‏ שנצברו לזכותם במרכיב הפנסיוני או במרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני המופקד במדור תשלומים( למעט משיכת כספים במקרה של נכות או אובדן כושר עבודה) מאבדים את כל זכויותיהם הפנסיוניות ואת הזכות של בני משפחתם לקצבת שארים במקרה של פטירת העובד . עובדים אלו לא יוכלו לקבל גמלה חודשית קבועה בעתיד כגון: גמלת פנסיה, גמלת שארים וגמלת אובדן כושר עבודה.
הערת עריכה
האם גיל פרישה שונה מישראל ? גברים- 65? ונשים 60? -או הכוונה רק לגיל פרישה מותנה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 15:44, 3 באפריל 2019 (IDT)
הערת עריכה
משיכה של כל סכום כלשהו תבטל את הזכאות לקצבה חודשית או רק תקטין את הזכאות?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 15:44, 3 באפריל 2019 (IDT)
הערת עריכה
הכוונה שגם נגיעה בכספי הפיצויים תאיין את זכאותו של העובד לפנסיה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 16:08, 3 באפריל 2019 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל.

שלבי ההליך

משיכת כספי הפנסיה כשהעובד הגיע לגיל פרישה

 • עובד שהגיע לגיל הפרישה(גברים -65 שנים, נשים -60 שנים) ומעוניין לממש את הזכויות הסוציאליות שצבר מתבקש לגשת ללשכת התעסוקה הפלסטינית באזור מגוריו על מנת למלא את טפסי הבקשה הרלוונטיים.
 • טפסים אלו מועברים באמצעות המינהל האזרחי לאגף מדור תשלומים אשר מבצע את הבדיקות הרלוונטיות בהתאם לנהלים.
 • במידה ונמצא כי העובד זכאי לגמלה חודשית, מדור תשלומים ישלם את הגמלה ישירות לחשבון הבנק של העובד, ב-1 לכל חודש.
הערת עריכה
היכן נמצא טופס הבקשה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 16:08, 3 באפריל 2019 (IDT)

משיכה מוקדמת של הכספים הצבורים בביטוח הפנסיוני

 • עובד שטרם הגיע לגיל הפרישה(גברים -65 שנים, נשים -60 שנים), אך מבקש לממש בכל זאת באופן מיידי את הזכויות שנצברו לזכותו בביטוח הפנסיוני, מתבקש להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של הכספים באמצעות לשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית אליה משויך העובד, או לחילופין באמצעות עורך דין ישראלי הרשום כמייצג במערכת מדורי התשלומים.
הערת עריכה
האם ניתן למשוך כספים לפני גיל הפרישה רק בחלוף 4 חודשים ממועד הפסקת העבודה אצל המעסיק האחרון, למעט לעובדים בענף הבניה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:04, 7 באפריל 2019 (IDT)
 • על הגורם המייצג את העובד למלא את קובץ הבקשה למשיכה מוקדמת, בהתאם ל הוראות למילוי קובץ נתוני בקשות למשיכה מוקדמת עבור עובדים פלסטינים
 • כשהבקשה מוגשת באמצעות לשכת התעסוקה הפלסטינית, נציג לשכת התעסוקה יעביר אל היחידה לתנאים סוציאליים באגף מדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה, את הבקשה בקובץ אקסל מרוכז המפורט למעלה, והמכיל את מספרי תעודת הזהות של כל העובדים הפלסטינים המגישים בקשות למשיכה מוקדמת,
 • כאשר הבקשה מוגשת באמצעות עורך דין ישראלי, על עורך הדין להיות רשום כמייצג במערכת מדורי התשלומים. על מנת להירשם כמייצג ,על עורך הדין להגיש צילום רישיון עו"ד ישראל בתוקף ואת פרטי ההתקשרות עמו.
  • עורך הדין ישלח אל היחידה לתנאים סוציאליים במדור תשלומים את הבקשה של העובד בקובץ אקסל המפורט למעלה ואת ייפוי הכוח שנתן לו העובד לטיפול בבקשה , באמצעות דואר אלקטרוני: jss@sa.piba.gov.il/
 • לאחר קליטת הקובץ ביחידה לתנאים הסוציאליים, ישלח אל הגורם שבאמצעותו הוגשה הבקשה דו"ח קליטת הבקשה הכולל פירוט תוצאות הקליטה והנחיות לצרוף מסמכים נוספים.
 • במידה והבקשה שהוגשה תקינה, על העובד לצרף תוך 30 יום מיום קליטת הבקשה את המסמכים הבאים:
  • תצהיר נלווה לבקשה למשיכת כספים - מקורי בלבד.
  • צילום תעודת זהות של העובדים.
  • מסמך מקורי של פרטי חשבון הבנק של העובד , שבו יופיעו שם העובד , מספר תעודת זהות, מספר בנק, מספר סניף ומספר חשבון.
  • כשהבקשה מוגשת באמצעות עו"ד יש לצרף ייפוי כוח - מקורי בלבד.
  • כאשר הבקשה מוגשת באמצעות עו"ד יש לצרף מכתב בקשה המפרט את פרטי העובד ומהות הבקשה.
 • את המסמכים יש לשלוח באמצעות דואר רגיל למדור התשלומים בירושלים בכתובת אגריפס 44, בנין כי"ח, קומה 2 ת.ד. 28207 ירושלים, או להניח את המסמכים בתיבת השירות בכניסה למדור התשלומים בכתובת זו.
 • בקשה אשר לא יצורפו לה המסמכים הנדרשים בתוך 30 יום מיום קליטת הבקשה תבוטל, ועל הפונה יהיה להגיש בקשה חדשה.
 • במידה והבקשה לא תקינה, יכיל דו"ח קליטת הבקשה את פירוט הסיבות אשר בגינן העובד אינו זכאי למשיכה מוקדמת של כספי הפנסיה והפיצויים.
 • לאחר אישור סופי של הבקשות, יעביר מדור תשלומים את הכספים ישירות לחשבון הבנק של העובד, ודוחות על ביצוע התשלומים יישלחו למייצגים בדואר אלקטרוני.
 • למידע נוסף ראו: הנחיות להגשת בקשות למשיכה מוקדמת של כספי הפנסיה והפיצויים

חשוב לדעת

 • עובד פלסטיני רשאי למשוך משיכה מוקדמת של הכספים לפני גיל הפרישה רק בחלוף 4 חודשים ממועד הפסקת העסקת העובד אצל מעסיקו האחרון.
 • יחד עם זאת, בהתאם לצו ההרחבה בענף הבנין, עובד פלסטיני בענף הבניין המועסק כדין בישראל זכאי למשוך את מלוא הסכומים שהצטברו לזכותו העובד במרכיב פיצויי הפיטורין עם‏ סיום ‏עבודתו‏ אצל ‏המעסיק‏ מכל‏ סיבה‏ שהיא, אף אם הוא מוסיף להיות מועסק בישראל כדין אצל מעסיק אחר.
 • בכל מקרה משיכת סכום ‏כלשהו‏ מן‏ הכספים‏ שהופקדו בקופה,‏ לפני גיל פרישה ( למעט במקרה של נכות או אובדן כושר עבודה), תבטל‏ את‏ זכותו‏ של‏ העובד או של ‏שאריו לקבל בעתיד גימלה כלשהיא (כגון: גמלת פנסיה, גמלת שארים וגמלת אובדן כושר עבודה).
 • עובד השוקל ב להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של הכספים לפני גיל פרישה למרות ביטול הזכאות לקיצבה בעתיד, מוזמן ליצור קשר עם נציג עמותת עמותת "קו לעובד" מר עבד אלחלים דארי عبد الحليمداري בטלפון: 050-9099044 ,על מנת לקבל ייעוץ בטרם משיכת הכספים.
הערת עריכה
האם זה נכון?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:28, 7 באפריל 2019 (IDT)

חקיקה ונהלים

 • עובדים פלסטיניםעובדים פלסטינים

הרחבות ופרסומים