אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובדים פלסטינים המועסקים בישראל זכאים לאותם זכויות בעבודה כמו עובדים ישראלים, לרבות זכויות מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ספציפיים בענף שבו הם מועסקים
עובד פלסטיני יועסק במשרה ‏מלאה בלבד, אצל מעסיק אחד באופן ישיר כעובד מן המניין ואסור להעסיק אותו באמצעות קבלן כוח אדם או להעביר אותו למעסיק אחר
אסור להעסיק עובדים פלסטינים ללא היתר העסקה
הפרה של זכויות העובדים הפלסטינים מהווה הפרה של היתר העבודה, בנוסף לעבירה אזרחית ופלילית
למידע נוסף ראו סעיף "חקיקה ונהלים" בהמשך


אזהרה
ערך זה לא חל על עובדים פלסטינים המועסקים בישובים הישראלים ביהודה ושומרון, והוא חל על עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות בשינויים הנדרשים, כפי שמופיע בהמשך
הערת עריכה
ראה את השוני בהערת האזהרה
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 15:28, 22 ביוני 2020 (IDT)
הערת עריכה
נראה לי שהערך הזה צריך להיקרא "זכוון עובדים פלסטינים"
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 21:23, 29 בפברואר 2020 (IST)

עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין זכאים לאותם תנאי עבודה להם זכאים עובדים ישראלים על פי חוק ובהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוצים החלים על אותו ענף.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין.

תנאי העבודה של עובדים פלסטינים

מרכיבי שכר

 • שכר מינימום - עובד פלסטיני זכאי להשתכר לכל הפחות שכר מינימום על פי החוק או בהתאם להסכם הקיבוצי החל על העובד.
  • על מעסיק לשלם את שכרו של העובד בתום החודש שבעדו משולם השכר ולא יאוחר מהיום התשיעי של החודש שלאחריו.
  • המעסיק רשאי לשלם את שכרו של העובד במזומן, בצ'יק או על פי הודעת העובד בכתב, באמצעות העברה בנקאית לבנק ברשות הפלסטינית.
  • תשלום השכר שלא לפי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה, מהווה הפרה של תנאי ההיתר להעסקת העובד הזר, ועשויה אף להביא לביטולו.
 • תשלום בגין שעות נוספות -בעד עבודה בשעות שמעבר לשעות העבודה הרגילות העובד זכאי לגמול שעות נוספות, כלומר לשכר שעתי גבוה מהשכר השעתי הרגיל.
 • דמי חגים -עובדים פלסטינים שנעדרו מעבודתם בשל חג, זכאים לתשלום דמי חגים.
 • גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג-בעד עבודה בימי המנוחה השבועית או בחג, זכאי העובד לשכר שעתי גבוה מהשכר השעתי הרגיל.
 • הסעות והחזר הוצאות נסיעה - על המעסיק חלה חובה להסיע את העובדים הפלסטינים על חשבונו ממחסום הכניסה לארץ למקום העבודה וחזרה, ולשלם החזר הוצאות נסיעה עבור הנסיעה מביתו של העובד ועד למחסום. למידע נוסף ראו : חדש:הסעת עובדים פלסטינים והחזר הוצאות נסיעה.
 • דמי הבראה - עובד שסיים שנת עבודה אחת, זכאי לתשלום י של דמי הבראה בהתאם לקבוע בחוק או בהתאם לקבוע בצו ההרחבה או ההסכם הקיבוצי החל עליו.
 • חופשה שנתית- עובדים פלסטינים זכאים לחופשה שנתית, ולתשלום דמי חופשה, ישירות ממעסיקיהם.
 • דמי מחלה- עובדים פלסטינים, זכאים ל צבירת ימי מחלה ולתשלום דמי מחלה על פי הדין.
 • ימי אבל- עובדים פלסטינים זכאים לתשלום שכרם אם נעדרו מעבודתם בשל ימי אבל על קרוב משפחה ממדרגה ראשונה.
 • מרכיבי השכר של עובדים פלסטינים בענף הבנייה- עובדים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים לכל הזכויות המגיעות לכלל העובדים על פי דיני העבודה, ובנוסף מגיעות להם זכויות ייחודיות מתוקף צווי הרחבה ייחודיים לענף. למידע אודות הזכויות היחודיות המגיעות לעובדים פלסטינים בענף הבנייה ראו עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין).
טיפ
רשות האוכלוסין רשאית לדרוש מן המעסיק הוכחות לתשלום השכר, ועל כן רצוי לשמור את האסמכתאות המעידות על תשלומי השכר

ביטוח לאומי

ביטוח פנסיוני וקצבאות

ביטוח בריאות, תאונת עבודה, ושירותי רפואה תעסוקתית

מגורים הולמים

סיום יחסי עבודה

 • הודעה מוקדמת לפיטורים: מעסיק המעוניין לפטר עובד, מחויב לתת לעובד הודעה מוקדמת, שמשכה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה. לפרטים נוספים ראו הודעה מוקדמת לפיטורים.
 • פיצויי פיטורים: עובד שעבד מעל שנה במקום העבודה והוא פוטר, נפטר או שמעסיקו פשט את הרגל, זכאי לפיצויי פיטורים בשיעור של שכר חודש אחד עבור כל שנת עבודה.
  • אם המעסיק הפריש את מלוא הפיצויים לקרן הפנסיה, העובד אינו זכאי לתשלום פיצויים נוסף מהמעסיק.
  • אם המעסיק הפקיד רק חלק מכספי הפיצויים בקרן הפנסיה, העובד זכאי להשלמת פיצויי פיטורים.
  • לפרטים נוספים ראו פיצויי פיטורים.
 • שחרור כספי הפיצויים שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני - החל משנת 2008, חובה על מעסיק להפריש מדי חודש חלק מכספי הפיצויים במסגרת הפרשות המעביד לפנסיה. עם סיומם עבודתו עומדים הכספים שהופרשו על ידי המעסיק לרכיב הפיצויים לרשות העובד. במידה והעובד זכאי לפיצויי פיטורים והמעסיק לא הפריש לקופת הפיצויים את שיעור הפיצויים המלא (8.33%),יצטרך המעסיק לשלם לעובד את החלק מהפיצויים שאותו לא הפקיד לביטוח הפנסיוני. למידע נוסף ראו חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים.
 • יש להדגיש כי משיכת סכום ‏כלשהו‏ מן‏ הכספים‏ שהופקדו לפיצויי פיטורים במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה (למעט במקרה של נכות או אובדן כושר עבודה), תבטל‏ את‏ זכותו‏ של‏ העובד או של ‏שאריו לקבל בעתיד גימלה כלשהי (כגון: קצבת פנסיה, קצבת שארים וקצבת אובדן כושר עבודה). למידע נוסף ראו חדש:משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה לעובדים פלסטינים.

ניכויים משכר העובד

 • מעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד תשלומים המחוייבים על פי חוק, כגון: מס הכנסה וביטוח לאומי, את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני, תשלום עבור ביטוח רפואי וסכומים המגיעים למעסיק בגין חובות העובד כלפיו. לפרטים נוספים ראו חדש:ניכויים מותרים משכר עובד פלסטיני.
 • מעסיק אינו רשאי לנכות משכר העובד סכומים בגין החזרי אגרות ששילם לרשויות עבור אשרת עבודה לעובד פלסטיני, אגרות אלה חלות על המעסיק בלבד.

הפרת החובה של המעסיק

 • אם המעסיק הפר את חובתו ולא שילם לעובד הפלסטיני את זכויותיו:
 • יש להדגיש כי אי עמידה בחובת הדיווח לאגף שירות למעסיקים ו/או אי ביצוע תשלומים בהתאם לדין ו/או הגשת דיווחים כוזבים מהווה הפרה חמורה של תנאי ההיתר להעסקת עובדים פלסטינים, ועלול להביא לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתר העסקה בעתיד, וזאת בכפוף להתראה ועריכת שימוע למעסיק.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

גורמי ממשל

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

פסקי דין

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

הרחבות ופרסומים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים