אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות חייב לדווח עליו ולשלם את חלקו וחלק העובד בדמי הביטוח ישירות למוסד לביטוח לאומי בדומה לעובד חוץ אשר אינו תושב ישראל
הביטוח הלאומי של העובדים הפלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות כולל ביטוח תאונות עבודה, אימהות ופשיטת רגל של המעסיק
מי שמעסיק עובדים פלסטינים בישראל (שאינם מתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ) חייב לשלם דמי ביטוח לאומי באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה

מי שמעסיק עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת נוהל העסקת עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות| איחוד משפחות] חייב לדווח עליו ישירות למוסד לביטוח לאומי ולשלם למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו ועל העובד בדמי הביטוח הלאומי , בדומה לתושבי חוץ (עובדים זרים).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים פלסטינים השוהים בישראל כדין מכוח היתר שהייה שניתן להם במסגרת הליך איחוד משפחות, עליו רשום " היתר זה מאפשר עבודה במדינת ישראל", בלי שם של מעסיק או ענף תעסוקה כלשהו, והם רשאים לעבוד אצל כל מעסיק ללא היתר מאגף שירות למעסיקים .

שיעור דמי הביטוח הלאומי

עובד פלסטיני (השוהה בארץ במסגרת איחוד משפחות ) המועסק בענפים אחרים

 • על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח, נכון ל-2020) -
  • סך כל הניכוי משכר העובד, עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 0.63% לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 0.59%
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.04%
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (44,020 ש"ח, נכון ל-2020) -
  • סך כל הניכוי משכר העובד הוא בשיעור של 3.52%, לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 2.65%
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.87%
חלק השכר חלק מעסיק (באחוזים משכר העובד) חלק עובד (באחוזים משכר העובד) סה"כ
עד 60% מהשכר הממוצע 0.59% 0.04% 0.63%
מעל 60% מהשכר הממוצע 2.65% 0.87% 3.52%

עובד פלסטיני (השוהה בארץ במסגרת איחוד משפחות ) המועסק במשק בית או סיעוד

שלבי ההליך

 • מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות נדרש לבצע רישום של העובד במוסד לביטוח לאומי. למידע על אופן הרישום ראו חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים תושבי חוץ ופלסטינים (שאינם מועסקים במשק בית)
 • כאשר המידע על העסקת עובדים תושבי חוץ יתקבל במוסד לביטוח לאומי, יישלחו אל המעסיק:
  • הודעה על פתיחת "חוזה דיווח" להעסקת עובדים תושבי חוץ.
  • פנקס המכיל טפסי דין וחשבון על העסקת עובדים בהתאם לסוג העובדים שהחל להעסיק.
 • בנוסף, למעסיק חדש יישלחו גם:
  • הודעה על פתיחת תיק, בציון מספר העובדים שדיווח עליהם ושיעורי דמי הביטוח הלאומי שעליו לשלם.
  • שאלון להשלמת פרטים, שאותו עליו למלא ולהחזיר למוסד לביטוח לאומי.
 • לאחר מכן ניתן יהיה לדווח ולשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור העובד בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • מועד התשלום - מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי בעבור עובדים תושבי חוץ חל ב-15 בכל חודש בעבור החודש שקדם לו.

עובד פלסטיני (השוהה בישראל במסגרת איחוד משפחות) המועסק במשק בית

פיגור בתשלום

 • מעסיק שלא מעביר במועד את התשלומים למוסד לביטוח לאומי מבצע עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של עד שנתיים.
 • בנוסף, אם התרחש מקרה המזכה את העובד בקצבה, ובעת המקרה לא שילם המעסיק את דמי ביטוח במועד, רשאי המוסד לביטוח לאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.
 • למידע נוסף ראו :תשלום חוב לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • תשלום דמי הביטוח במועדם מהווה תנאי לזכאותו של העובד לקצבאות שונות מהמוסד לביטוח לאומי. אי-רישום פרטי העובד או רישום לא נכון עלול לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי, גם אם שולמו בעדו דמי הביטוח.
 • למידע על ענפי הביטוח שעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות מבוטחים בהם בביטוח הלאומי ראו : חדש:ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות
 • אם התרחש מקרה המזכה את העובד בקצבה, ובעת המקרה לא הסדיר המעסיק את רישומו כחוק או לא שילם דמי ביטוח במועד, רשאי המוסד לביטוח לאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מעסיקים החשודים באי-תשלום דמי ביטוח בעבור עובדיהם, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים