כל אדם המוכר או רוכש זכות במקרקעין מחוייב במתן הצהרה לגבי העסקה
יש למסור את ההצהרות בתוך 30 ימים מיום ביצוע העסקה
ניתן להגיש את ההצהרות רק באופן מקוון (מלבד למקרים שיפורטו בהמשך)

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) קובע כי כל המוכר או רוכש זכות במקרקעין מחוייב במתן הצהרה לגבי העסקה.

 • יש למסור את ההצהרות בתוך 30 ימים מיום ביצוע העסקה. איחור במועד הגשת ההצהרה של מוכר זכות במקרקעין עלול לגרור חיוב בקנס.
 • בהתאם לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(דיווח מקוון), ההצהרות יוגשו באופן מקוון בלבד (מלבד למקרים שיפורטו בהמשך).
 • אם המוכר/הרוכש מיוצג על-ידי עורך דין, ההצהרה תוגש באמצעות עורך הדין המייצג אותו (במערכת שבח.נט).

הגשת ההצהרה למי שלא מיוצגים על-ידי עורך דין

שימו לב
 • מוכרים או רוכשים של זכות במקרקעין שלא מיוצגים על-ידי עורך דין, יגישו את ההצהרה באמצעות המחשבים הייעודיים לכך שנמצאים במשרדי מיסוי מקרקעין.
 • רק המוכר/הרוכש עצמו יכול להגיש את ההצהרה.
 • יש להגיע אל החוליה המרכזית במשרד האזורי של מיסוי המקרקעין האזורי, בהתאם לשעות קבלת הקהל בחוליה.
 • לשם קיצור וייעול הליך הגשת ההצהרה המקוונת רצוי להגיע עם טיוטת טופס הצהרה שמולא באופן ידני לפני כן - להורדת הטופס מאתר רשות המסים.
 • בנוסף לטופס הטיוטה, יש להגיע עם המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות
  • צילום חוזה המכר
  • מסמכים נלווים (כגון נסח טאבו ומסמכים הרשומים בטיוטת טופס ההצהרה)
 • עובד החוליה המרכזית ילווה וינחה את מגיש ההצהרה בכל הקשור להפעלה הטכנית של ההצהרה המקוונת.

פרטי ההצהרה

 • הצהרה על רכישה או מכירה של זכות במקרקעין תכלול את הפרטים הבאים:
  • פרטי הזכות.
  • פרטי העסקה.
  • התמורה שניתנה עבור רכישת הזכות ותאריך רכישתה.
  • התמורה שניתנה עבור מכירת הזכות ותאריך מכירתה (אם מדובר במכירה).
  • הניכויים והתוספות שתובעים לעניין חישוב השבח (אם מדובר במכירה).
  • סכום המס שיש לשלם ודרך חישובו.
  • זכאות לפטור או להנחה מתשלום המס. לפרטים נוספים אודות פטור ממס שבח ראו מס שבח.

מקרים שבהם ניתן להגיש הצהרה לא מקוונת

 • המנהל שהוסמך לנושא רשאי לאשר כי תוגש הצהרה לא מקוונת, על גבי טופס מודפס, במקרים הבאים:
  • הרוכש/המוכר אינו מיוצג על-ידי עורך דין, והוכח כי הוא אינו יכול להגיע למשרד האזורי של מיסוי מקרקעין בשל מגבלות פיזיות או בשל שהותו בחו"ל.
  • הגשת ההצהרה המקוונת אינה מתאפשרת בשל סיבות טכנולוגיות. במקרה זה תפורסם באתר רשות המסים הודעה על כך שהדיווח ייעשה שלא באופן מקוון למשך התקופה שתצוין בהודעה.
 • בנוסף, עורך דין שגילו 66 ומעלה המייצג רוכש/מוכר, רשאי להגיש את ההצהרה עבור האדם שהוא מייצג באופן לא מקוון.

תשלום המס

 • בסיום הליך הגשת ההצהרה ניתן לפנות למחלקת הגבייה במשרד מיסוי המקרקעין ולשלם את סכום המס לפי השומה העצמית - בכרטיס אשראי או בשובר תשלום בבנק.
 • ניתן גם לשלם את המס באמצעות שרת התשלומים באתר רשות המסים - בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית.
 • לרוכשים, ראו מידע נוסף בנושא תשלום מס רכישה.
 • למוכרים, ראו מידע נוסף בנושא תשלום מס שבח.

החזר מס רכישה או מס שבח למי ששילמו מעבר לנדרש

 • מי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן יכולים לבדוק אם קיימת יתרה לזכותם על תשלום מס שבח/מס רכישה עודף שביצעו.
 • הבדיקה נעשית באמצעות יישום של רשות המסים.
 • אם קיימת יתרת זכות ניתן לקבל את ההחזר באמצעות מילוי הפרטים ביישום.
 • למידע נוסף ראו החזר מס בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה.

חשוב לדעת

 • חובת ההצהרה חלה גם במקרים שבהם מבקשים פטור מתשלום המס.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים