הקדמה:

החל מ-19.04.2020 ועד 02.05.2020 עובדים במגזר הציבורי, שלא הוגדרו כעובדים חיוניים,ישהו בחופשה כפויה בתשלום, אשר חציה יהיה על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם וחציה יהיה על חשבון המעסיק
בתקופה זו יקבלו העובדים דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (מלבד הוצאות נסיעה)
עובד שאין לו מספיק ימי חופשה צבורים, יקבל שכר על חשבון ימי החופשה שיצבור בעתיד
עובד שמעסיקו הוציא אותו לחופשה כפויה בין התאריכים 19.04.2020 עד 02.05.2020, או בין התאריכים 22.03.2020 עד 18.04.2020, יהיה רשאי לנצל לפחות עוד 14 ימי חופשה עד לסוף שנת 2020, גם אם לא עומדים לרשותו ימי חופשה צבורים


שימו לב
דף זה מתיחס לתקופה שמ-19.04.2020 ועד 02.05.2020 בלבד
בתקופה שבין 22.03.2020 ל-18.04.2020 עובדים במגזר הציבורי, שלא הוגדרו כעובדים חיוניים, שהו בחופשה כפויה בתשלום על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם, למידע נוסף ראו חופשה כפויה בתשלום החל מיום 22.03.2020 ועד ליום 18.04.2020 לעובדים במגזר הציבורי בשל משבר הקורונה.

החל מ-19.04.2020 ועד 02.05.2020 מרבית העובדים במגזר הציבורי ישהו בחופשה כפויה בתשלום אשר חציה יהיה על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם, וחציה יהיה על חשבון המעסיק.

 • בתקופה זו יקבלו העובדים דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (מלבד הוצאות נסיעה).
 • עובד שאין לו מספיק ימי חופשה צבורים, יקבל שכר על חשבון ימי החופשה שיצבור בעתיד.
 • עובדים שחלו במהלך החופשה, לא יוכלו לנצל ימי מחלה או לקבל דמי מחלה והם ימשיכו לשהות בחופשה כאמור, אלא אם תעודת המחלה שלהם הונפקה לפני 15.03.2020.
 • עובד שמעסיקו הוציא אותו לחופשה כפויה בין התאריכים 19.04.2020 עד 02.05.2020, או בין התאריכים 22.03.20202 עד 18.04.2020, יהיה רשאי לנצל עוד 14 ימי חופשה עד לסוף שנת 2020 (כולל החופשה המרוכזת בחג סוכות, ימי חג וערבי חג שבהם קום העבודה של העובד סגור), גם אם לא עומדים לרשותו ימי חופשה צבורים, והוא יוכל לגרור את יתרת ימי החופשה השלילית עד ליום 01.01.2022.
שימו לב
חופשה כפויה זו חלה על עובדים שלא הוגדרו כ"עובדים חיוניים" במקום העבודה
 • היציאה לחופשה בהתאם למפורט בדף זה חלה על כלל העובדים במגזר הציבורי, מלבד עובדים שהמנהלים המוסמכים הרלוונטיים אליהם קבעו כי הם חיוניים להמשך העבודה בתקופת הקורונה.
 • עובדים שהוגדרו כחיוניים יעבדו מהבית או במקום העבודה בכפוף להנחיות המגבילות את מספר העובדים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל עובד, אשר אינו מוגדר כעובד חיוני, המועסק אצל מעסיק ציבורי, כמפורט להלן:
  • עובדי המדינה.
  • עובדים של תאגיד, רשות מקומית, מועצה איזורית, מועצה דתית, בנק ישראל, המוסד לביטוח לאומי, חברה ממשלתית וחברה עירונית.
  • מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, כגון: בתי ספר יסודיים, בתי ספר תיכון וגני ילדים.
  • עובדים של פנימייה המפוקחת על-ידי משרד החינוך.
  • עובדים במוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו ושסכום הממשלה בתקציבו בשנת 2019 עמד על 25% לפחות.
  • עובדים של תאגיד בריאות שהוא גוף משפטי המוכר שירותי בריאות בתוך בית חולים ממשלתי או תוך שימוש במתקני בית חולים.
  • עובדים בגוף נתמך שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין, ושר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הוא גוף נתמך.
דוגמה
מוזיאון ארץ ישראל, בית התפוצות, יד ושם, רשות הטבע והגנים, רשות ניירות ערך, מכוני מחקר, רשויות פיתוח, רשויות ניקוז
לרשימת הגופים הנתמכים והמתוקצבים ראו אתר משרד האוצר.

עובדים שעליהם לא יחול הסדר זה

 • למרות האמור לעיל, על העובדים המפורטים להלן לא יחול הסדר זה:
  • עובדים שהממונה על השכר או מנכ"ל משרד החינוך אישר זאת בתנאי שלגוף המעסיק יש קושי כלכלי ממשי או שרוב עובדיו זכאים לימי חופשה כקבוע בחוק חופשה שנתית בלבד.
  • עובד השוהה בחופשה ללא תשלום שהתחילה לפני יום 19.04.2020, ובלבד שהעובד שהה בחופשה ללא תשלום (ולא בחופשה כפויה בתשלום כמו רוב עובדי השירות הציבור) באישור הממונה על השכר או בגלל שחל עליו בתקופה זו הסכם קיבוצי אחר שאושר על-ידי הממונה על השכר.
  • עובד השוהה בחפשה ללא תשלום שהתחילה עוד לפני יום 22.03.2020.
  • עובד המועסק על ידי נציגות ישראל בחוץ לארץ באבטחת תעופה.
  • סטודנטים בשירות המדינה, בחברות ממשלתיות, באוניברסיטאות או ברשויות המקומיות. סטודנטים אלו יוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) החל מיום 19.04.2020, אך אם ייקראו לעבודה לפני תום 30 ימי החל"ת, יחול עליהם ההסדר בהתאם לכללים המפורטים בהמשך רטרואקטיבית, כאילו לא הוצאו לחל"ת.
  • עובדים שעתיים המדריכים במוזיאונים, במוסדות תרבות, באתרי מורשת וחינוך ובאתרי טבע וגנים. עובדים אלו יוצאו לחל"ת החל מיום 19.04.2020, אך אם הם לא יהיו זכאים לדמי אבטלה או שהם ייקראו לעבודה לפני תום 30 ימי החל"ת, יחול עליהם ההסדר בהתאם לכללים המפורטים בהמשך רטרואקטיבית, כאילו לא הוצאו לחל"ת.
  • עובדים המועסקים בגוף מתוקצב, נתמך, תאגיד בריאות או במוסד חינוך/השכלה גבוהה שהממשלה משתתפת בתקציבו אשר חל עליהם הסכם קיבוצי אחר שנחתם לאחר 18.03.2020 והוא חל על תקופה שמ- 19.04.2020 ועד 02.05.2020 ובלבד שההסכם אושר ע"י הממונה על השכר או מנכ"ל משרד החינוך בהתאמה והוא אינו גורע מזכויות העובד על-פי הדין.
  • העובדים הבאים ברשויות המקומיות:
   • עובדים שעתיים ברשויות המקומית.
   • עובדים פרויקטאליים שטרם השלימו 3 שנות עבודה באותה רשות מקומית ואשר תקציב הפרויקט בו הם מועסקים ממומן ב50% ומעלה על-ידי מקור חיצוני.
   • מדריכים שעתיים ומלווים שעתיים בהסעות מטעם הרשות המקומית.
   • סייעות בצהרונים שהיקף משרתם הוא עד 50% (כולל) - סייעות אלו תצאנה לחל"ת החל מיום 19.04.2020, אך אם הן תקראנה לעבודה לפני תום 30 ימי החל"ת, יחול עליהן ההסדר בהתאם לכללים המפורטים בהמשך רטרואקטיבית, כאילו לא הוצאו לחל"ת.
   • עובדים במעונות יום לגילאי 3-0 ברשויות שהוסכם לגביהן.

שלבי ההליך

 • כל עוד קיימת לעובד יתרה חיובית של ימי חופשה שנתית, חצי מימי החופשה בתשלום יבואו על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם, וחצי על חשבון המעסיק.
 • אם העובד ניצל את מלוא יתרת ימי החופשה השנתית שצבר, חיוב העובד יהיה חצי על חשבון היתרה של ימי חופשה אחרים העומדים לרשותו כגון חופשה מיוחדת או חופשה ארעית (למעט ימי בחירה), וחצי על חשבון המעסיק.
 • אם העובד ניצל את כל ימי החופשה (מכל סוג) העומדים לרשותו, אזי במהלך שהייתו בחופשה הוא יקבל שכר על חשבון ימי חופשה עתידיים שיצבור בהמשך עבודתו. (ייתכן שעובד כזה יוכל לקבל סיוע מקרן חופשה שתקום למטרה זו).
 • אם בסיום עבודתו העובד יישאר ביתרת חופשה שלילית (כלומר לא יספיק לצבור מספיק ימי חופש שיתקזזו עם ימי החופשה שניצל), המעסיק ינכה את חובו של העובד במסגרת גמר החשבון. (סטודנטים שהסדר זה חל עליהם, כיוון שהם אינם זכאים לדמי אבטלה או שנקראו לעבודה לפני תום 30 ימי החל"ת, והם צפויים לסיים את עבודתם בתקופה שבין 01.06.2020 ועד 31.12.2020 - רשאים לבקש מהמעסיק לנכות את חובם על-ידי הפחתת המשכורות שישולמו להם עד למועד סיום עבודתם, ובחודשים אלו ניתן יהיה לעבוד עד 7 שעות מעבר לתקן).
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה ינוכה במלואו מיתרת ימי הבחירה הצבורים של העובד. אם לרשות העובד אין ימי בחירה צבורים, ינוכה חצי יום מיתרת ימי החופשה של העובד וחצי יום ישולם על חשבון המעסיק.
 • ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור (ערב יום העצמאות) ינוכה רק רבע יום מימי החופשה הצבורים של העובד והשאר יהיה על חשבון המעסיק. עובד שהוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או של חלל פעולת איבה רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון והוא יהיה זכאי לתשלום מלא עבור יום זה על חשבון המעסיק, מבלי שיום היעדרות זה ינוכה ממכסת ימי החופשה שלו.
 • יום העצמאות הינו יום שבתון המשולם במלואו על-ידי המעסיק, ויום זה לא ינוכה ממכסת ימי החופשה הצבורים של העובדים.
דוגמה
 • לרשות עובד, העובד 5 ימים בשבוע, עומדים 3 ימי חופשה שנתית צבורים, 2 ימי חופשה ארעית צבורים ויום בחירה.
 • המעסיק הוציא את העובד לחופשה כפויה בתשלום בין התאריכים 19.04.2020- 02.05.2020:
  • מיום 19.04-20.04 - ינוכה לעובד יום אחד מיתרת ימי החופשה השנתית ויום אחד ישולם ע"ח המעסיק, כך שיתרת ימי החופשה השנתית של העובד תעמוד על 2.
  • ה-21.04 (יום הזיכרון לשואה ולגבורה)- ינוכה מיום הבחירה שעמד לרשות העובד, ולעובד לא יישארו ימי בחירה צבורים.
  • מיום 22.04-23.04 - ינוכה לעובד יום אחד מיתרת ימי החופשה השנתית ויום אחד ישולם ע"ח המעסיק, כך שיתרת ימי החופשה השנתית של העובד תעמוד על 1.
  • מיום 26.04-27.04 - ינוכה לעובד יום אחד מיתרת ימי החופשה השנתית ויום אחד ישולם ע"ח המעסיק, כך שיתרת ימי החופשה השנתית של העובד תעמוד על 0.
  • ב-28.04 (יום הזיכרון לחללי צה"ל) - ינוכה לעובד רבע יום מיתרת ימי החופשה הארעית (כיוון שהעובד כבר ניצל את כל יתרת ימי החופשה השנתית שלו) והשאר ישולם על חשבון המעסיק, כך שיתרת ימי החופשה הארעית תעמוד על 1.75 יום.
  • ה-29.04 (יום העצמאות) - הינו יום שבתון והעובד יהיה זכאי לתשלום על חשבון המעסיק, ללא ניכוי מימי החופשה הצבורים.
  • ב-30.04 ינוכה לעובד חצי יום מיתרת ימי החופשה הארעית, וחצי יום ישולם על חשבון המעסיק, כך שיתרת ימי החופשה הארעית של העובד תעמוד על 1.25 יום.
  • סך הכל בסיום התקופה של החופשה הכפויה בתשלום, יישארו לזכותו של העובד 1.25 יום של חופשה ארעית.
 • עובד שלפי תנאי העסקתו נוהג להיעדר מהעבודה במהלך הקיץ (חודשי יולי-אוגוסט) ולקבל תשלום למרות היעדרותו - המעסיק יהא רשאי לחייב את העובד להתייצב לעבודה בחודשים יולי-אוגוסט 2020 (וככל שמקום העבודה של העובד יהיה סגור בחודשים יולי-אוגוסט 2020 בשל נסיבות הקשורות לנגיף הקורונה, אזי - במועד אחר שיוסכם עליו בעתיד) גם בתקופה בה היה אמור העובד להיעדר בתשלום, ובלבד שמספר הימים, שבהם ייקרא העובד לעבודה, לא יעלה על מספר הימים שבהם שהה העובד בחופשה בין התאריכים 19.04.2020 - 02.05.2020 (לעניין זה, יום הזיכרון לחללי צהל ופעולות איבה ייחשב כחצי יום חופשה).
דוגמה
עובד בבית ספר שיידרש להמשיך לעבוד במהלך חודש יולי עקב הארכת שנת הלימודים
 • במקרה כזה, ימי החופשה שבהם שהה העובד החל מ-19.04.2020 יתקזזו עם הימים שבהם נדרש לעבוד ביולי-אוגוסט, ולכן לא יופחתו ממכסת ימי החופשה הצבורה.

עובדים במילואים, חופשת לידה או חל"ת לאחר לידה

 • עובדת בחופשת לידה תמשיך לשהות בחופשת לידה, ורק לאחר חזרתה ממנה, אם לא תוגדר כעובדת חיונית, תצא לחופשה אשר מחציתה על חשבון ימי החופשה הצבורים בהתאם לתנאים הנ"ל.
 • עובד או עובדת בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה ימשיכו לשהות בחל"ת, ורק לאחר החזרה מהחל"ת יצאו לחופשה בהתאם לתנאים האמורים לעיל, אם הם לא יוגדרו כעובדים חיוניים.
 • עובד/ת הנמצא/ת בשירות מילואים יצא לחופשה בהתאם לתנאים האמורים לעיל, רק לאחר סיום שירות המילואים.

ימי מחלה במהלך החופשה

 • עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה בתקופה שמיום 19.04.2020 ועד ליום 02.05.2020 לא יהיה זכאי לדמי מחלה ותקופת היעדרותו תיחשב כחופשה ולא כימי מחלה. העובד יהיה זכאי לדמי חופשה בגובה השכר הרגיל (למעט הוצאות נסיעה), וימי החופשה ינוכו בהתאם לכללים המפורטים למעלה.
 • גם עובד שנמצא בבידוד וקיימת עבורו תעודת מחלה גורפת, אינו זכאי לדמי מחלה בתקופה שמיום 19.04.2020 ועד ליום 02.05.2020, ותקופת היעדרותו תיחשב כחופשה.
 • יחד עם זאת, עובד שברשותו תעודת מחלה (כולל תעודת מחלה גורפת לעובדים בבידוד) שהונפקה לפני 15.03.2020, יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם ליתרת ימי המחלה הצבורים, עבור כל הימים שכלולים בתעודת המחלה, כולל ימי מחלה בתקופה שמיום 19.04.2020 ועד ליום 02.05.2020.

ימי מחלה בגין מחלה קשה של העובד או של ילדו, אשפוז בבית חולים או סיוע אישי לילד עם מוגבלות

 • ב-04.06.2020 ועדת המעקב של ההסכם הקיבוצי החליטה כי עובדים שנעדרו בתקופת ההסכם בנסיבות הבאות זכאים (בכפוף לתנאי הזכאות) לימי מחלה ודמי מחלה, ולהחזר ימי חופשה שחויבו בהם מכוח ההסכם עבור אותם ימים:
  1. היעדרות בשל מחלה קשה של העובד. יש לצרף אישור מהרופא שהנפיק את תעודת המחלה או מרופא קופת החולים, כי ההיעדרות היתה בשל אחת מהמחלות או האירועים הרפואיים שנקבעו על-ידי ועדת המעקב ומפורטים ברשימה הבאה (לא נדרש פירוט ספציפי של המחלה או האירוע):
   • סרטן
   • שבץ מוחי
   • טרשת נפוצה
   • התקף לב
   • ניתוח מסתמי לב
   • ניתוח מעקפי לב
   • ניתוח אבי העורקים
   • קרדיומיופטיה
   • ייתכן שייתווספו בהמשך עוד מחלות או מצבים על-ידי ועדת המעקב
  2. היעדרות בגין ימי אשפוז בבית חולים. ימי מחלה לאחר אשפוז יאושרו במצבים ובמחלות שפורטו בסעיף הקודם.
  3. היעדרות הורה, כולל הורה אומנה, בשל מחלה ממארת או טיפולי דיאליזה שיש לילדו, בהתאם לתנאי הזכאות הכלליים (ראו מידע נוסף).
  4. היעדרות הורה, כולל הורה אומנה, לצורך מתן סיוע אישי לילד עם מוגבלות, בהתאם לתנאי הזכאות הכלליים (ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות).

14 ימי חופשה עד סוף שנת 2020

 • עובד שמעסיקו הוציא אותו לחופשה כפויה בין התאריכים 19.04.2020 עד 02.05.2020 או ל חופשה כפויה בין התאריכים 22.03.2020 עד 18.04.2020, יהיה רשאי לנצל לפחות עוד 14 ימי חופשה עד לסוף שנת 2020 (כולל החופשה המרוכזת בחג סוכות, ימי חג וערבי חג שבהם מקום העבודה של העובד סגור), גם אם לא עומדים לרשותו ימי חופשה צבורים.
 • אם לרשות העובד יש יתרת ימי חופשה הקטנה מ-14, העובד יהיה רשאי לנצל 14 ימי חופשה בתשלום עד סוף שנת 2020, ולגרור את היתרה השלילית עד ליום 01.01.2022.
 • אם לרשות העובד יש יתרת ימי חופשה הגדולה מ-14 , העובד יהיה רשאי לנצל את מלוא יתרת ימי החופשה העומדים לרשותו.

חשוב לדעת

 • ככל שיהיה ניתן לחזור לעבודה מיום 11.05.2020, המדינה תאפשר לציבור הסטודנטים להשלים את 30 ימי החל"ת, על מנת שהסטודנטים יוכלו לקבל את דמי האבטלה (זכאות לדמי אבטלה תלויה בכך שהחל"ת יהיה לכל הפחות למשך 30 יום).
 • עובדים חיוניים שנדרשים להמשיך ולעבוד, יועסקו בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולתקנות שעת חירום, ובהתאם להגבלות שחלות על כמות העובדים המותרת. למידע נוסף ראו:

הקלות והטבות למי שנקלע לקשיים כלכליים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים