הקדמה:

בתקופה שבין 19.04.2020 ועד 02.05.2020 עובדים במגזר הציבורי, שלא הוגדרו כעובדים חיוניים,שהו בחופשה כפויה בתשלום, אשר חציה היה על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם וחציה היה על חשבון המעסיק
בתקופה זו קיבלו העובדים דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (מלבד הוצאות נסיעה)
עובד שלא היה לו מספיק ימי חופשה צבורים, קיבל שכר על חשבון ימי החופשה שיצבור בעתיד
עובד שמעסיקו הוציא אותו לחופשה כפויה בין התאריכים 19.04.2020 עד 02.05.2020, או בין התאריכים 22.03.2020 עד 18.04.2020, יהיה רשאי לנצל לפחות עוד 14 ימי חופשה עד לסוף שנת 2020, גם אם לא עומדים לרשותו ימי חופשה צבורים


שימו לב
דף זה מתיחס לתקופה שמ-19.04.2020 ועד 02.05.2020 בלבד
בתקופה שבין 22.03.2020 ל-18.04.2020 עובדים במגזר הציבורי, שלא הוגדרו כעובדים חיוניים, שהו בחופשה כפויה בתשלום על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם, למידע נוסף ראו חופשה כפויה בתשלום החל מיום 22.03.2020 ועד ליום 18.04.2020 לעובדים במגזר הציבורי בשל משבר הקורונה.

בתקופה שבין 19.04.2020 ועד 02.05.2020 מרבית העובדים במגזר הציבורי שהו בחופשה כפויה בתשלום אשר חציה היה על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם, וחציה היה על חשבון המעסיק.

 • בתקופה זו קיבלו העובדים דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (מלבד הוצאות נסיעה).
 • עובד שלא היה לו מספיק ימי חופשה צבורים, קיבל שכר על חשבון ימי החופשה שיצבור בעתיד.
 • עובדים שחלו במהלך החופשה, לא יכלו לנצל ימי מחלה או לקבל דמי מחלה והם המשיכו לשהות בחופשה כאמור, אלא אם תעודת המחלה שלהם הונפקה לפני 15.03.2020.
 • עובד שמעסיקו הוציא אותו לחופשה כפויה בין התאריכים 19.04.2020 עד 02.05.2020, או בין התאריכים 22.03.20202 עד 18.04.2020, יהיה רשאי לנצל עוד 14 ימי חופשה עד לסוף שנת 2020 (כולל החופשה המרוכזת בחג סוכות, ימי חג וערבי חג שבהם קום העבודה של העובד סגור), גם אם לא עומדים לרשותו ימי חופשה צבורים, והוא יוכל לגרור את יתרת ימי החופשה השלילית עד ליום 01.01.2022.
שימו לב
חופשה כפויה זו חלה על עובדים שלא הוגדרו כ"עובדים חיוניים" במקום העבודה
 • היציאה לחופשה בהתאם למפורט בדף זה חלה על כלל העובדים במגזר הציבורי, מלבד עובדים שהמנהלים המוסמכים הרלוונטיים אליהם קבעו כי הם חיוניים להמשך העבודה בתקופת הקורונה.
 • עובדים שהוגדרו כחיוניים עבדו מהבית או במקום העבודה בכפוף להנחיות המגבילות את מספר העובדים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל עובד, אשר אינו מוגדר כעובד חיוני, המועסק אצל מעסיק ציבורי, כמפורט להלן:
  • עובדי המדינה.
  • עובדים של תאגיד, רשות מקומית, מועצה איזורית, מועצה דתית, בנק ישראל, המוסד לביטוח לאומי, חברה ממשלתית וחברה עירונית.
  • מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, כגון: בתי ספר יסודיים, בתי ספר תיכון וגני ילדים.
  • עובדים של פנימייה המפוקחת על-ידי משרד החינוך.
  • עובדים במוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו ושסכום הממשלה בתקציבו בשנת 2019 עמד על 25% לפחות.
  • עובדים של תאגיד בריאות שהוא גוף משפטי המוכר שירותי בריאות בתוך בית חולים ממשלתי או תוך שימוש במתקני בית חולים.
  • עובדים בגוף נתמך שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין, ושר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הוא גוף נתמך.
דוגמה
מוזיאון ארץ ישראל, בית התפוצות, יד ושם, רשות הטבע והגנים, רשות ניירות ערך, מכוני מחקר, רשויות פיתוח, רשויות ניקוז
לרשימת הגופים הנתמכים והמתוקצבים ראו אתר משרד האוצר.

עובדים שעליהם לא יחול הסדר זה

 • למרות האמור לעיל, על העובדים המפורטים להלן לא חל הסדר זה:
  • עובדים שהממונה על השכר או מנכ"ל משרד החינוך אישר זאת בתנאי שלגוף המעסיק יש קושי כלכלי ממשי או שרוב עובדיו זכאים לימי חופשה כקבוע בחוק חופשה שנתית בלבד.
  • עובד ששהה בחופשה ללא תשלום שהתחילה לפני יום 19.04.2020, ובלבד שהעובד שהה בחופשה ללא תשלום (ולא בחופשה כפויה בתשלום כמו רוב עובדי השירות הציבור) באישור הממונה על השכר או בגלל שחל עליו בתקופה זו הסכם קיבוצי אחר שאושר על-ידי הממונה על השכר.
  • עובד ששהה בחפשה ללא תשלום שהתחילה עוד לפני יום 22.03.2020.
  • עובד המועסק על ידי נציגות ישראל בחוץ לארץ באבטחת תעופה.
  • סטודנטים בשירות המדינה, בחברות ממשלתיות, באוניברסיטאות או ברשויות המקומיות. סטודנטים אלו הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) החל מיום 19.04.2020, אך אם נקראו לעבודה לפני תום 30 ימי החל"ת, חל עליהם ההסדר בהתאם לכללים המפורטים בהמשך רטרואקטיבית, כאילו לא הוצאו לחל"ת.
  • עובדים שעתיים המדריכים במוזיאונים, במוסדות תרבות, באתרי מורשת וחינוך ובאתרי טבע וגנים. עובדים אלו הוצאו לחל"ת החל מיום 19.04.2020, אך אם הם לא היו זכאים לדמי אבטלה או שהם נקראו לעבודה לפני תום 30 ימי החל"ת, חל עליהם ההסדר בהתאם לכללים המפורטים בהמשך רטרואקטיבית, כאילו לא הוצאו לחל"ת.
  • עובדים המועסקים בגוף מתוקצב, נתמך, תאגיד בריאות או במוסד חינוך/השכלה גבוהה שהממשלה משתתפת בתקציבו אשר חל עליהם הסכם קיבוצי אחר שנחתם לאחר 18.03.2020 והוא חל על תקופה שמ- 19.04.2020 ועד 02.05.2020 ובלבד שההסכם אושר ע"י הממונה על השכר או מנכ"ל משרד החינוך בהתאמה והוא אינו גורע מזכויות העובד על-פי הדין.
  • העובדים הבאים ברשויות המקומיות:
   • עובדים שעתיים ברשויות המקומית.
   • עובדים פרויקטאליים שטרם השלימו 3 שנות עבודה באותה רשות מקומית ואשר תקציב הפרויקט בו הם מועסקים ממומן ב50% ומעלה על-ידי מקור חיצוני.
   • מדריכים שעתיים ומלווים שעתיים בהסעות מטעם הרשות המקומית.
   • סייעות בצהרונים שהיקף משרתם הוא עד 50% (כולל) - סייעות אלו תצאנה לחל"ת החל מיום 19.04.2020, אך אם הן תקראנה לעבודה לפני תום 30 ימי החל"ת, יחול עליהן ההסדר בהתאם לכללים המפורטים בהמשך רטרואקטיבית, כאילו לא הוצאו לחל"ת.
   • עובדים במעונות יום לגילאי 3-0 ברשויות שהוסכם לגביהן.

שלבי ההליך

 • כל עוד היה לעובד יתרה חיובית של ימי חופשה שנתית, חצי מימי החופשה בתשלום באו על חשבון ימי החופשה הצבורים שלו, וחצי על חשבון המעסיק.
 • אם העובד ניצל את מלוא יתרת ימי החופשה השנתית שצבר, חיוב העובד היה חצי על חשבון היתרה של ימי חופשה אחרים העומדים לרשותו כגון חופשה מיוחדת או חופשה ארעית (למעט ימי בחירה), וחצי על חשבון המעסיק.
 • אם העובד ניצל את כל ימי החופשה (מכל סוג) העומדים לרשותו, אזי במהלך שהייתו בחופשה הוא קיבל שכר על חשבון ימי חופשה עתידיים שיצבור בהמשך עבודתו. (ייתכן שעובד כזה יוכל לקבל סיוע מקרן חופשה שתקום למטרה זו).
 • אם בסיום עבודתו העובד יישאר ביתרת חופשה שלילית (כלומר לא יספיק לצבור מספיק ימי חופש שיתקזזו עם ימי החופשה שניצל), המעסיק ינכה את חובו של העובד במסגרת גמר החשבון. (סטודנטים שהסדר זה חל עליהם, כיוון שהם אינם זכאים לדמי אבטלה או שנקראו לעבודה לפני תום 30 ימי החל"ת, והם צפויים לסיים את עבודתם בתקופה שבין 01.06.2020 ועד 31.12.2020 - רשאים לבקש מהמעסיק לנכות את חובם על-ידי הפחתת המשכורות שישולמו להם עד למועד סיום עבודתם, ובחודשים אלו ניתן יהיה לעבוד עד 7 שעות מעבר לתקן).
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה נוכה במלואו מיתרת ימי הבחירה הצבורים של העובד. אם לרשות העובד לא היו ימי בחירה צבורים, נוכה חצי יום מיתרת ימי החופשה של העובד וחצי יום שולם על חשבון המעסיק.
 • ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור (ערב יום העצמאות) נוכה רק רבע יום מימי החופשה הצבורים של העובד והשאר היה על חשבון המעסיק. עובד שהוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או של חלל פעולת איבה רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון והוא היה זכאי לתשלום מלא עבור יום זה על חשבון המעסיק, מבלי שיום היעדרות זה נוכה ממכסת ימי החופשה שלו.
 • יום העצמאות היה יום שבתון המשולם במלואו על-ידי המעסיק, ויום זה לא נוכה ממכסת ימי החופשה הצבורים של העובדים.
דוגמה
 • לרשות עובד, העובד 5 ימים בשבוע, עומדים 3 ימי חופשה שנתית צבורים, 2 ימי חופשה ארעית צבורים ויום בחירה.
 • המעסיק הוציא את העובד לחופשה כפויה בתשלום בין התאריכים 19.04.2020- 02.05.2020:
  • מיום 19.04-20.04 - נוכה לעובד יום אחד מיתרת ימי החופשה השנתית ויום אחד שולם ע"ח המעסיק, כך שיתרת ימי החופשה השנתית של העובד עמדה על 2.
  • ה-21.04 (יום הזיכרון לשואה ולגבורה)- נוכה מיום הבחירה שעמד לרשות העובד, ולעובד לא נשארו ימי בחירה צבורים.
  • מיום 22.04-23.04 - נוכה לעובד יום אחד מיתרת ימי החופשה השנתית ויום אחד שולם ע"ח המעסיק, כך שיתרת ימי החופשה השנתית של העובד עמדה על 1.
  • מיום 26.04-27.04 - נוכה לעובד יום אחד מיתרת ימי החופשה השנתית ויום אחד שולם ע"ח המעסיק, כך שיתרת ימי החופשה השנתית של העובד עמדה על 0.
  • ב-28.04 (יום הזיכרון לחללי צה"ל) - נוכה לעובד רבע יום מיתרת ימי החופשה הארעית (כיוון שהעובד כבר ניצל את כל יתרת ימי החופשה השנתית שלו) והשארשולם על חשבון המעסיק, כך שיתרת ימי החופשה הארעית עמדה על 1.75 יום.
  • ה-29.04 (יום העצמאות) - היה יום שבתון והעובד היה זכאי לתשלום על חשבון המעסיק, ללא ניכוי מימי החופשה הצבורים.
  • ב-30.04 נוכה לעובד חצי יום מיתרת ימי החופשה הארעית, וחצי יום שולם על חשבון המעסיק, כך שיתרת ימי החופשה הארעית של העובד תעמוד על 1.25 יום.
  • סך הכל בסיום התקופה של החופשה הכפויה בתשלום, נשארו לזכותו של העובד 1.25 יום של חופשה ארעית.
 • עובד שלפי תנאי העסקתו נוהג להיעדר מהעבודה במהלך הקיץ (חודשי יולי-אוגוסט) ולקבל תשלום למרות היעדרותו - המעסיק רשאי לחייב את העובד להתייצב לעבודה בחודשים יולי-אוגוסט 2020 (ואם מקום העבודה של העובד יהיה סגור בחודשים יולי-אוגוסט 2020 בשל נסיבות הקשורות לנגיף הקורונה, אזי - במועד אחר שיוסכם עליו בעתיד) גם בתקופה בה היה אמור העובד להיעדר בתשלום, ובלבד שמספר הימים, שבהם ניקרא העובד לעבודה, לא יעלה על מספר הימים שבהם שהה העובד בחופשה בין התאריכים 19.04.2020 - 02.05.2020 (לעניין זה, יום הזיכרון לחללי צהל ופעולות איבה ייחשב כחצי יום חופשה).
דוגמה
עובד בבית ספר שנידרש להמשיך לעבוד במהלך חודש יולי עקב הארכת שנת הלימודים
 • במקרה כזה, ימי החופשה שבהם שהה העובד החל מ-19.04.2020 יתקזזו עם הימים שבהם נדרש לעבוד ביולי-אוגוסט, ולכן לא יופחתו ממכסת ימי החופשה הצבורה.

עובדים במילואים, חופשת לידה או חל"ת לאחר לידה

 • עובדת בחופשת לידה המשיכה לשהות בחופשת לידה, ורק לאחר חזרתה ממנה, אם לא הוגדרה כעובדת חיונית, יצאה לחופשה אשר מחציתה על חשבון ימי החופשה הצבורים בהתאם לתנאים הנ"ל.
 • עובד או עובדת בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה המשיכו לשהות בחל"ת, ורק לאחר החזרה מהחל"ת יצאו לחופשה בהתאם לתנאים האמורים לעיל, אם הם לא הוגדרו כעובדים חיוניים.
 • עובד/ת הנמצא/ת בשירות מילואים יצא לחופשה בהתאם לתנאים האמורים לעיל, רק לאחר סיום שירות המילואים.

ימי מחלה במהלך החופשה

 • עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה בתקופה שמיום 19.04.2020 ועד ליום 02.05.2020 לא היה זכאי לדמי מחלה ותקופת היעדרותו נחשבה כחופשה ולא כימי מחלה. העובד היה זכאי לדמי חופשה בגובה השכר הרגיל (למעט הוצאות נסיעה), וימי החופשה נוכו בהתאם לכללים המפורטים למעלה.
 • גם עובד שנמצא בבידוד וקיימת עבורו תעודת מחלה גורפת, לא היה זכאי לדמי מחלה בתקופה שמיום 19.04.2020 ועד ליום 02.05.2020, ותקופת היעדרותו נחשבה כחופשה.
 • יחד עם זאת, עובד שהיתה ברשותו תעודת מחלה (כולל תעודת מחלה גורפת לעובדים בבידוד) שהונפקה לפני 15.03.2020, היה זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם ליתרת ימי המחלה הצבורים, עבור כל הימים שכלולים בתעודת המחלה, כולל ימי מחלה בתקופה שמיום 19.04.2020 ועד ליום 02.05.2020.

ימי מחלה בגין מחלה קשה של העובד או של ילדו, אשפוז בבית חולים או סיוע אישי לילד עם מוגבלות

 • ב-04.06.2020 ועדת המעקב של ההסכם הקיבוצי החליטה כי עובדים שנעדרו בתקופת ההסכם בנסיבות הבאות זכאים (בכפוף לתנאי הזכאות) לימי מחלה ודמי מחלה, ולהחזר ימי חופשה שחויבו בהם מכוח ההסכם עבור אותם ימים:
  1. היעדרות בשל מחלה קשה של העובד. יש לצרף אישור מהרופא שהנפיק את תעודת המחלה או מרופא קופת החולים, כי ההיעדרות הייתה בשל אחת מהמחלות או האירועים הרפואיים שנקבעו על-ידי ועדת המעקב ומפורטים ברשימה הבאה (לא נדרש פירוט ספציפי של המחלה או האירוע):
   • סרטן
   • שבץ מוחי
   • טרשת נפוצה
   • התקף לב
   • ניתוח מסתמי לב
   • ניתוח מעקפי לב
   • ניתוח אבי העורקים
   • קרדיומיופטיה
   • ייתכן שייתוספו בהמשך עוד מחלות או מצבים על-ידי ועדת המעקב.
  2. היעדרות בגין ימי אשפוז בבית חולים. ימי מחלה לאחר אשפוז יאושרו במצבים ובמחלות שפורטו בסעיף הקודם.
  3. היעדרות הורה, כולל הורה אומנה, בשל מחלה ממארת או טיפולי דיאליזה שיש לילדו, בהתאם לתנאי הזכאות הכלליים (ראו מידע נוסף).
  4. היעדרות הורה, כולל הורה אומנה, לצורך מתן סיוע אישי לילד עם מוגבלות, בהתאם לתנאי הזכאות הכלליים (ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות).


14 ימי חופשה עד סוף שנת 2020

 • עובד שמעסיקו הוציא אותו לחופשה כפויה בין התאריכים 19.04.2020 עד 02.05.2020 או ל חופשה כפויה בין התאריכים 22.03.2020 עד 18.04.2020, יהיה רשאי לנצל לפחות עוד 14 ימי חופשה עד לסוף שנת 2020 (כולל החופשה המרוכזת בחג סוכות, ימי חג וערבי חג שבהם מקום העבודה של העובד סגור), גם אם לא עומדים לרשותו ימי חופשה צבורים.
 • אם לרשות העובד יש יתרת ימי חופשה הקטנה מ-14, העובד יהיה רשאי לנצל 14 ימי חופשה בתשלום עד סוף שנת 2020, ולגרור את היתרה השלילית עד ליום 01.01.2022.
 • אם לרשות העובד יש יתרת ימי חופשה הגדולה מ-14 , העובד יהיה רשאי לנצל את מלוא יתרת ימי החופשה העומדים לרשותו.

חשוב לדעת

 • ככל שניתן היה לחזור לעבודה מיום 11.05.2020, המדינה אפשרה לציבור הסטודנטים להשלים את 30 ימי החל"ת, על מנת שהסטודנטים יוכלו לקבל את דמי האבטלה (זכאות לדמי אבטלה תלויה בכך שהחל"ת יהיה לכל הפחות למשך 30 יום).
 • עובדים חיוניים שנדרשים להמשיך ולעבוד, הועסקו בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולתקנות שעת חירום, ובהתאם להגבלות שחלו על כמות העובדים המותרת. למידע נוסף ראו:

הקלות והטבות למי שנקלע לקשיים כלכליים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים