דף זה מסביר את אופן חישוב דמי מחלה לעובד יומי או שעתי העובד רק בחלק מימי השבוע
לצורך חישוב התשלום יש לחשב תחילה את מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד, ולאחר מכן יש לחשב את גובה התשלום עבור כל אחד מהימים הללו
מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של עובד יומי או שעתי הוא כל תקופת מחלתו, ללא ימי המנוחה השבועית והחגים, והם יחושבו בהתאם ליחס שבין מספר ימי העבודה שהעובד עבד לפני מחלתו לבין מספר ימי העבודה האפשריים
למידע אודות תנאי הזכאות לדמי מחלה, אופן מימושה ומספר ימי המחלה שניתן לצבור ראו ימי מחלה ודמי מחלה
לפרטים נוספים ראו חוק דמי מחלה


אזהרה
המידע בדף זה מתייחס לעובד שמשתכר לפי שעה ועובד רק בחלק מימות השבוע
למידע על חישוב דמי המחלה לעובדים המקבלים משכורת חודשית קבועה ולעובדים שעתיים המועסקים בכל השבוע או מועסקים אצל מספר מעסיקים, ראו:

דף זה מדגים את אופן חישוב דמי מחלה לעובד יומי או שעתי העובד רק בחלק מימי השבוע אצל אותו מעסיק.

 • לצורך חישוב התשלום יש לחשב תחילה את מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד, ולאחר מכן יש לחשב את גובה התשלום עבור כל אחד מהימים הללו.
 • תקופת המחלה של עובד יומי או שעתי היא כל תקופת מחלתו, ללא ימי המנוחה השבועית והחגים (אם העובד נוהג לעבוד בימי המנוחה השבועית, תקופת מחלתו תכלול ימים אלה), והיא תחושב בהתאם ליחס שבין מספר ימי העבודה בפועל שעבד העובד בתקופה שלפני מחלתו, לבין מספר ימי העבודה האפשריים באותה תקופה.
 • תשלום דמי המחלה עבור הימים שבהם העובד נעדר מעבודתו עקב מחלה יחושב באופן הבא:
  • עבור היום הראשון להיעדרות - העובד אינו זכאי לתשלום. (קיימות פרשנויות שונות בקשר לשאלה אם יש לנכות יום היעדרות זה ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד).
  • עבור היום השני והיום השלישי של תקופת ההיעדרות - העובד זכאי ל-50% משכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד.
  • עבור היום הרביעי ואילך - העובד זכאי ל-100% משכר העבודה שהיה מקבל אילו עבד.
 • שיעור התשלום עבור ימי המחלה הראשונים הוא המינימום הקבוע בחוק. לעתים יש הוראה מיטיבה בהסכם קיבוצי, או בחוזה העבודה האישי של העובד, לפיה התשלום יהיה גבוה יותר ואף תשלום מלא, החל מיום המחלה הראשון. בכל מקרה, אין לקבוע בהסכם או בחוזה עבודה תשלום הנמוך מהתשלום הקבוע בחוק.
 • למידע אודות תנאי הזכאות לדמי מחלה, אופן מימושה ומספר ימי המחלה שניתן לצבור ראו ימי מחלה ודמי מחלה.

מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד

אזהרה
הבהרה לגבי ניכוי יום ההיעדרות הראשון
 • מלשון סעיף 4(א) לחוק עולה כי אין לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד את ימי המחלה שעבורם לא מקבל העובד דמי מחלה (למשל, היעדרות בת יום אחד או יום ההיעדרות הראשון מבין מספר ימי מחלה רצופים).
 • בפועל נוהגים מקומות עבודה רבים לנכות ימים אלה ממכסת ימי המחלה הצבורים, והצעות חוק לשינוי המצב לא התקבלו.
 • הדוגמאות בדף זה מבוססות על הפרקטיקה הנהוגה (לפיה מנכים ממכסת ימי המחלה גם את יום המחלה שעבורו לא משלמים דמי מחלה).
 • מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של עובד שעתי הם כל תקופת מחלתו, ללא ימי המנוחה השבועית והחגים, והם יחושבו בהתאם ליחס שבין מספר ימי העבודה שהעובד עבד בפועל ברבע השנה של העבודה המלאה ביותר בשנה שקדמה למחלתו, לבין מספר ימי העבודה האפשריים באותו רבע שנה (מספר ימי העבודה בפועל יחולק במספר ימי העבודה האפשריים).
 • אם העובד נוהג לעבוד בימי המנוחה השבועית ובחגים – יובאו ימי המנוחה השבועית והחגים בחשבון תקופת המחלה.
דוגמה
 • עובד שעתי עובד במשך שנתיים 3 ימים בשבוע (13 ימים בחודש) במקום עבודה שעובדים בו 6 ימים בשבוע.
 • העובד חלה במשך 10 ימים.
 • לצורך חישוב תקופת המחלה יש לבדוק מהו רבע השנה שבו עבד העובד את העבודה המלאה ביותר במהלך 12 החודשים שקדמו למחלתו.
  • באותו רבעון העובד עבד את העבודה המלאה ביותר - 40 ימים מתוך 75 ימי עבודה אפשריים (לפי 6 ימי עבודה בשבוע).
  • חישוב תקופת המחלה של העובד: סך כל תקופת המחלה (10) בניכוי יום המנוחה השבועית (שבת), כלומר 9 ימי מחלה, כפול 40 ימי עבודה שעבד בפועל ברבע השנה המלא ביותר, חלקי 75 ימי עבודה אפשריים באותו רבעון.
  • סה"כ תקופת המחלה של העובד היא 4.8 ימי מחלה. והמעסיק ינכה ימים אלה ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד.
 • אם העובד טרם השלים 3 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, תקופת המחלה תחושב כך: מספר הימים שבהם היה חולה (בניכוי ימי המנוחה השבועית או החגים) יוכפל במספר הימים שעבד בממוצע בשבוע בתקופה שקדמה למחלתו, והתוצאה תחולק ב-6.

חישוב גובה דמי המחלה

 • עובד שנעדר בגין מחלה והציג למעסיקו תעודת מחלה, זכאי לתשלום דמי מחלה בגין היעדרותו באופן הבא:
  • עבור יום היעדרותו הראשון - העובד אינו זכאי לתשלום.
  • עבור יום היעדרותו השני והשלישי - העובד זכאי (עבור כל אחד מהימים) לתשלום של 50% מערך שכר העבודה שהיה אמור להשתכר באותו יום אילו עבד.
 • עבור יום היעדרותו הרביעי והלאה - העובד זכאי לתשלום בגובה 100% משכר העבודה היומי הרגיל.
אזהרה
בסוגיה זו ישנם מספר פרשנויות ללשון החוק והפרשנות המובאת להלן הנה רק אחת מהפרשנויות האפשריות. טרם ניתנה פסיקה מחייבת של בית הדין הארצי לעבודה בסוגיה זו.
דוגמה
עובד שיש לו מספיק ימי מחלה צבורים
 • עובד שעתי עובד במשך שנתיים 3 ימים בשבוע (בימים א', ג' ו-ה') , במקום עבודה שעובדים בו 6 ימים בשבוע
 • העובד חלה מיום א' עד ליום שלישי שאחריו (סה"כ 10 ימי מחלה ו-5 ימי היעדרות בפועל).
 • לזכותו של העובד 18 ימי מחלה צבורים.
 • בהתאם לחישוב המפורטת בדוגמה (תחת מספר ימי המחלה שיש לנכות), תקופת המחלה של העובד היא 4.8 ימי מחלה, והמעסיק ינכה לו ימים אלה ממכסת ימי המחלה הצבורים.
 • העובד יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה באופן הבא:
  • בגין ההיעדרות ביום א' (יום ההיעדרות הראשון ) - העובד אינו זכאי לתשלום.
  • בגין ההיעדרות ביום ג' (יום ההיעדרות השני בגין מחלה) - העובד זכאי לדמי מחלה בגובה 50% מערך שכר העבודה הרגיל שהיה אמור להשתכר באותו יום אילו עבד.
  • בגין ההיעדרות ביום ה' ( יום ההיעדרות השלישי בגין מחלה)-העובד זכאי לדמי מחלה בגובה 50% מערך שכר העבודה הרגיל שהיה אמור להשתכר באותו יום אילו עבד.
  • עבור יום ההיעדרות ביום א' (יום ההיעדרות הרביעי בגין מחלה) -העובד זכאי לדמי מחלה בגובה 100% .
  • עבור יום ההיעדרות ביום ג' (יום ההיעדרות החמישי) העובד ה זכאי לקבל דמי מחלה עבור יום זה בגובה 0.8 מהשכר היומי (למרות שלכאורה היה זכאי לתשלום דמי מחלה בגובה יום עבודה מלא - 100%), זאת מכיוון שניצל 4 ימי מחלה ונותרו לרשותו רק 0.8 ימי מחלה מתוך תקופת המחלה של 4.8 ימי מחלה .
  • סה"כ העובד יהיה זכאי לדמי מחלה בשווי של 2.8 ימי עבודה.
 • יחד עם זאת, בהסכמת המעסיק או בהתאם לחוזה העבודה החל על הצדדים, המעסיק רשאי לנכות ולשלם לעובד את כל ימי מחלתו, לרבות ימי מחלתו שמעבר לימי המחלה שצבר, וזאת על חשבון ימי מחלה עתידיים שהעובד אמור לצבור (כלומר, העובד יצבור ימי מחלה שליליים).
 • למרות האמור למעלה, העובדים הבאים זכאים לתשלום יום מחלה בשווי 100% משכר העבודה הרגיל, החל מיום המחלה הראשון:
  • הורה לאדם עם מוגבלות שנעדר מעבודתו לצורך מתן סיוע אישי לילדו זכאי לדמי מחלה מלאים החל מהיום הראשון.
  • החל מיום 01.06.2022 עובד שחלה במחלה ממארת או נזקק לטיפול קבוע בדיאליזה, ונעדר מעבודתו לשם טיפול תקופתי או בדיקה תקופתית, זכאי לתשלום דמי מחלה בשיעור 100% משכרו החל מהיום הראשון להיעדרות ואף בעד חלק מיום שבו נעדר.
   • זכאות זו חלה בתנאי שהעובד מסר למעסיק אישור רפואי שהטיפול או הבדיקה נדרשים בקשר לאותה מחלה.
   • זכאות זו חלה גם לאחר שהעובד החלים ממחלתו אך הוא עדין זקוק לטיפול או בדיקה ובכפוף למספר ימי המחלה הצבורים לטובת העובד.

ערך יום מחלה

 • שיעור דמי מחלה ליום עבודה הוא בגובה שכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו העובד אילו המשיך לעבוד.
 • ערך יום עבודה שווה למשכורת החודשית של העובד (ברוטו) חלקי מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד.
 • בחוק אין התייחסות ספציפית לגבי אופן חישוב ערך יום המחלה ואופן חישוב שכר העבודה של עובדים שעתיים שכמות שעות העבודה וימי העבודה משתנים מחודש לחודש.
  • ייתכן שניתן להקיש מסעיף 5(ב) לחוק המתייחס לעובד ששכרו משתלם לפי כמות התוצרת, שהתשלום יהיה בהתאם לשכר ממוצע ליום עבודה ב-3 החודשים שקדמו למחלה (שכר יום ממוצע שווה לשכר 3 החודשים האחרונים חלקי מספר ימי העבודה שעבד העובד בחודשים אלה).
  • יחד עם זאת, קיימת פרשנות אחרת, לפיה התשלום יהיה בהתאם לשכר ממוצע ליום עבודה ב-12 החודשים שקדמו למחלה (שכר יום ממוצע שווה לשכר 12 החודשים האחרונים חלקי מספר ימי העבודה שעבד העובד בחודשים אלה).
  • טרם ניתנה פסיקה מחייבת בנידון.
 • רכיבי השכר הכלולים בשכר החודשי הרגיל הם:
  • שכר יסוד (ללא שעות נוספות).
  • תוספת ותק.
  • תוספת יוקר או פיצוי עבור התייקרות.
  • תוספת משפחה.
  • תוספת מחלקתית או מקצועית.
 • למידע אודות חישוב גובה יום המחלה לעובד המשתכר שכר בסיס + עמלות מכירה ראו חישוב זכויות סוציאליות לעובד המשתכר שכר בסיס ועמלות מכירה.
 • בזמן היעדרות בשל מחלה לא ישולמו הוצאות נסיעה.

חשוב לדעת

 • בחוק אין התייחסות ליום מחלה חלקי, שבו העובד עבד מספר שעות ונעדר בהמשך היום בשל מחלה בכפוף לאישור מחלה עבור יום זה. ייתכן שיום מחלה זה ייחשב יום מחלה ראשון והעובד יהיה זכאי לשכר עבור השעות שעבד באותו יום, אך הוא אינו זכאי לתשלום דמי מחלה עבור יתרת השעות שבהן נעדר עקב המחלה.
 • עובד שמיצה את מכסת ימי המחלה שיכול היה לצבור ואינו זכאי יותר לתשלום, יכול לבקש את הסכמת המעסיק לצאת לחופשה ללא תשלום.
 • עובד לפי שעות העובד במשמרות אינו זכאי לתשלום עבור יום שבו לא נקבעה לו משמרת ובאותו יום העובד חלה, שכן העובד לא נעדר מהעבודה בשל מחלתו (תשלום דמי מחלה בא להחליף שכר עבודה ובמקרה זה העובד לא היה זכאי באותו יום לשכר עבודה).
 • במקרה שעובד הוא הורה לאדם עם מוגבלות המנצל את ימי המחלה לצורך טיפול בילדו, על המעסיק לשלם לו דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות. למידע נוסף ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים