עובד זכאי לזקוף עד 7 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה שלו עקב היריון או לידה של בת זוגו, במקרים המפורטים בדף זה
בנוסף זכאי עובד להיעדר מעבודה עד 3 ימים נוספים לאחר הלידה על חשבון חופשה שנתית או כחופשה ללא תשלום
אסור לפטר עובד שנעדר עקב היריון או לידה של בת זוגו במהלך התקופה שבה הוא זכאי לקבל דמי מחלה
למידע נוסף ראו זכויות עובדים שבת זוגם ילדה באתר משרד העבודה

תקציר

עובד זכאי לזקוף עד 7 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו עקב היריון או לידה של בת זוגו.

 • הזכאות מותנית בכך שהיעדרות העובד מהעבודה היא בנסיבות הבאות:
  1. ליווי בת הזוג לבדיקות או טיפולים הקשורים להיריון, שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר.
  2. ליווי בת הזוג לבדיקות או טיפולים הקשורים להיריון, גם אם לא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, בנסיבות שבהן בת הזוג תלויה בעזרת הזולת בביצוע בדיקות או טיפולים אלו (למשל, כאשר לאישה יש נכות המצריכה סיוע מהזולת).
  3. במקרה של הפלה - ליווי למשך עד 24 שעות מתום ביצועה.
  4. נוכחות בלידה, כאשר "לידה" נחשבת מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.
  5. היעדרות בימים הרביעי והחמישי לאחר הלידה, בתנאי שהעובד שהה בחופשה 3 ימים לאחר הלידה (לפרטים נוספים, ראו היעדרות מעבודה עקב לידה של בת הזוג).

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

 • עובד המבקש לזקוף את ימי היעדרותו על חשבון ימי המחלה, ימסור הודעה למעסיקו בהצהרה חתומה על-ידו, לפי המפורט בתוספת לתקנות (הצהרה).
 • להודעה יש לצרף אישור מהרופא המטפל בבת הזוג (או רופא המחליף אותו) לגבי הטיפולים או הבדיקות של בת הזוג הקשורים להיריון ומועדיהם, או לגבי מועד הלידה.
 • עובד המנצל את ימי המחלה לצורך היעדרות ביום הלידה והיעדרות ביום הרביעי והחמישי לאחר הלידה, לא יקבל דמי מחלה עבור ההיעדרות ביום הלידה (אך היעדרות זו תיגרע ממכסת ימי המחלה הצבורים שלו). עבור ההיעדרות בימים הרביעי והחמישי יקבל העובד דמי מחלה בשיעור 50% מהשכר. למרות זאת, אם במקום העבודה נהוג לשלם דמי מחלה כבר מיום ההיעדרות הראשון יקבל העובד דמי מחלה מלאים בכל אחד מימי ההיעדרות הנ"ל. למידע נוסף ראו היעדרות מעבודה עקב לידה של בת הזוג (חופשת אבהות).

תשלום דמי מחלה

 • על-פי חוק דמי מחלה, עבור היום הראשון לתקופת ההיעדרות (וכן בכל מקרה שמדובר בהיעדרות חד-פעמית של יום) העובדים לא יקבלו שכר או תשלום כלשהו.
 • ביום השני והשלישי בתקופת היעדרות רצופה יקבלו העובדים מחצית משכר העבודה היומי שלהם, ומהיום הרביעי ואילך יקבלו תשלום בגובה שכר רגיל כאילו לא נעדרו כלל מהעבודה.
 • עובדים שלא שולמו להם דמי מחלה רשאים לתבוע פיצויים מהמעסיק.
 • למידע נוסף על אופן חישוב ימי מחלה ותשלום דמי מחלה לעובדים במשכורת חודשית ועובדים יומיים או שעתיים, ראו דמי מחלה.
טיפ
אם העובד הוא עובד מדינה או אם חל על העובד הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי הקובע תנאי תשלום טובים יותר מאשר החוק (כגון: תשלום גבוה יותר על יום מחלה או תשלום החל מיום ההיעדרות הראשון), ינהגו לפי התקשי"ר, ההסכם או החוזה ולא לפי החוק.
 • כאשר העובד נעדר מעבודה ביום הלידה ובימים שלאחריה, ייחשב יום הלידה כיום מחלה ראשון, שלושת ימי ההיעדרות הבאים ייחשבו כחופשה שנתית או חופשה ללא תשלום, ויום ההיעדרות הרביעי והחמישי ייחשבו כיום מחלה שני וכיום מחלה שלישי. למידע נוסף ראו היעדרות מעבודה עקב לידה של בת הזוג (חופשת אבהות).

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים