• עריכת צוואה היא איננה חובה. רוב האנשים בארץ לא כותבים צוואה אשר קובעת מי יירש את נכסיהם וכיצד.
 • בהתאם לכך, קבועים בחוק הירושה שני מסלולים:
 1. ירושה על פי צוואה - כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה. מסלול זה מטרתו לכבד ולהגשים, למעט סייגים מועטים, את רצונו של המצווה.
 2. ירושה על פי דין - כאשר אדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, או שלא ניתן לקיים את הצוואה שהשאיר, בשל פגמים או משום שצוואתו בוטלה בהליך התנגדות. במקרים אלו החוק קובע מי יירש את נכסיו והאופן בו יחולק העיזבון (הרכוש שהשאיר המנוח) נקבע בדין.

בהיעדר צוואה, זכות הראשונים בירושה מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג של הנפטר ובין ילדיו של הנפטר. אם למנוח אין בן/בת זוג או ילדים, נחלק העיזבון בין יתר קרובי משפחתו של המנוח, ובהיעדר קרובי משפחה, עובר העיזבון לניהולו של האפוטרופוס הכללי.

זכויות ירושה על פי דין

 • בן זוג נשוי מקבל מחצית מן הירושה, והילדים מתחלקים ביניהם במחצית הנותרת. בנוסף, בן הזוג מקבל את המטלטלין והמכונית שבבעלות המנוח. לפרטים נוספים ראו ירושה של בן זוג.
 • במקרה שבני הזוג לא היו נשואים אלא במעמד של ידועים בציבור, זכות הירושה שלהם תהיה זהה לזו של בן זוג נשוי, אם בני הזוג קיימו משק בית משותף ובמועד הפטירה אף אחד מהם לא היה נשוי לאחר. לפרטים נוספים ראו ירושה של ידוע/ה בציבור.
 • אם המנוח הותיר אחריו בן זוג אך לא הותיר ילדים, בן הזוג יקבל מחצית מהעיזבון, והמחצית השנייה תחולק שווה בשווה בין הורי המנוח לבין אחיו או אחיותיו של המנוח.
 • אם המנוח לא הותיר אחריו ילדים או הורים, בן הזוג יקבל 2/3 מהעיזבון, ואחיו ואחיותיו של המנוח יתחלקו ביניהם ב-1/3 הנותר.
 • אם המנוח לא הותיר אחריו בן זוג או ילדים, עיזבון המנוח יתחלק בין הורי המנוח, אחיו ואחיותיו בחלקים שווים ביניהם.
 • אם למנוח היו ילדים אך הוא לא הותיר אחריו בן זוג, עיזבון המנוח יחולק שווה בשווה בין ילדיו. אם מי מילדי המנוח מהם נפטר, חלקו בירושה עובר לילדיו, בחלקים שווים ביניהם, ובהיעדר ילדים יתחלק בין אחי המנוח, בחלקים שווים.
 • ירושתו של נפטר שלא היו לו ילדים ולא הותיר אחריו בן או בת זוג, הורים או אחים, מתחלקת שווה בשווה בין סביו וסבתותיו של הנפטר.
 • ירושתו של נפטר ערירי עוברת לניהול האפוטרופוס הכללי, ונשמרת מספר שנים כדי לאפשר ליורשים שיתגלו לקבל את הירושה, לאחר חלוף זמן הקבוע בחוק, עובר העזבון למדינה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים