מוקד השירות חברה קדישא
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *0120
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי http://www.kadisha.org/information/burial-services-with-payment/
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות