מוקד השירות משרד העלייה והקליטה
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *2994
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_aliyah_and_integration
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות משרד העלייה והקליטה
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס 072-3229697
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות