מוקד השירות משרד התחבורה בנושא רישיונות ורכב
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *5678
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_transport_and_road_safety
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות