הקדמה:

נכי צה"ל הלומדים בהכשרה מקצועית או במוסד להשכלה גבוהה עשויים להיות זכאים לקבלת סיוע במימון הלימודים וכן לתשלום עבור הוצאות המחיה בתקופת הלימודים
הסיוע יינתן ללומדים במוסדות שהוכרו על-ידי האגף לשיקום נכים במשרד הביטחון


נכי צה"ל המעוניינים בלימודי הכשרה מקצועית, או תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה, רשאים לפנות לאגף השיקום לקבלת סיוע במימון לימודיהם.

 • הסיוע כולל מימון שכר לימוד וציוד לימודי וכן תשלום עבור הוצאות המחיה בתקופת הלימודים.
 • שכר הלימוד השנתי ימומן עד לסכום של 22,651 ₪ (נכון לשנת 2016).
 • במימון השכר נכללים גם תשלומים עבור אגרת לימוד, דמי הרשמה למוסד הלימודי ותשלומי חובה אחרים שגובה המוסד, וכן קורסי השלמה (אם הם נדרשים כתנאי קבלה), באנגלית, עברית, מתמטיקה, כימיה או פיסיקה.
 • הסיוע במימון ספרים וציוד לימודי יינתן, אם יאושר, כמענק שנתי בסך 272 ₪ (נכון לשנת 2016).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לסיוע במימון. לפרטים נוספים, ראו הגשת בקשה למימון לימודים לנכי צה"ל.
 • אם הבקשה אושרה, יש להעביר הצעת מחיר בכתב מהמוסד הלימודי אל אגף השיקום.
 • תשלום שכר הלימוד ייעשה באחד מהאופנים הבאים:
  • תשלומים לזכאי, לאחר שהגיש קבלות המעידות כי שילם למוסד הלימודי.
  • תשלום שיועבר מאגף השיקום ישירות למוסד הלימודי.
 • אישור המימון ניתן עבור שנה אחת. כדי להמשיך ולקבל את הסיוע, יש להגיש בקשה להמשך קבלת המימון בכל שנה מחדש.

תקופת המימון

 • תקופת המימון היא התקופה המקובלת הנדרשת לקבלת התואר או התעודה שיאפשרו ללומד לעסוק או לההתמחות במקצוע שרכש במסלול שבחר.
 • סטודנט הלומד לימודים בין תחומיים (תוכנית משולבת) יהיה זכאי לקבל סיוע במימון לתואר אחד בלבד (הארוך מביניהם), בזמן ובעלויות המקובלים לתואר אחד.
 • תקופת המימון למי שדרגת נכותו היא בין 10%-18% תהיה מחצית מתקופת הלימודים המקובלת, אך לא פחות משנתיים.

מידע לגבי מסלולי לימוד ספציפיים

 • לימודים במכינות קדם אקדמיות: הלימודים ימומנו לתקופה של שנה (מכינה חד שלבית) או שנתיים (מכינה דו שלבית).
 • לימודים באוניברסיטה הפתוחה: שכר הלימוד ימומן עד לתקופה של 5 שנים, כל עוד כלל המימון לא יעלה על 300% משכר לימוד רגיל לתואר ראשון אוניברסיטאי. כדי שתתאפשר גם זכאות לתשלום עבור הוצאות המחיה, תקופת הלימודים צריכה להימשך עד 3 שנים.
 • לימודים לתעודת הוראה: מימון שכר לימוד עבור תואר ראשון ברצף יחד עם לימודי תעודת הוראה בתקופה של 4 שנים יכלול מימון מלא גם עבור השנה הרביעית. בלימודים לתעודת הוראה רק לאחר קבלת תואר ראשון, תמומן מחצית שכר הלימוד בלבד, לתקופה של עד שנתיים.
 • לימודים בחו"ל: מימון שכר לימוד עבור לימודים בחו"ל, יינתן רק עבור מי שהוכיח כי התקבל ללימודים אקדמאיים והביא אישור מהיחידה להערכת תארים מחו"ל של משרד החינוך והתרבות, על כך שהתואר שמעניק המוסד מוכר בארץ. המימון יהיה עד גובה הסכום המקובל לשכר לימוד במסלול לימודים מקביל בארץ.
 • לימודים בשלוחה של אוניברסיטה מחו"ל: המימון יינתן בהצגת אישור ממשרד החינוך או מהמועצה להשכלה גבוהה כי השלוחה מאושרת לפעול בארץ במסלול הלימודים המבוקש.
 • לימודי הנדסה: מימון שכר לימוד עבור השלמת תואר מהנדס להנדסאים יינתן רק לזכאי שהתקבל ללימודי ההנדסה ישר לאחר סיום לימודי ההנדסאות. המימון ללימודי הנדסה יינתן עד לתקופה של שנתיים, וסה"כ לא יותר מ-4 שנים עבור לימודי ההנדסאות וההנדסה יחד.
 • לימודי רבנות: מימון שכר הלימוד עבור לימודי רבנות יינתן בהיקף של עד 3 שנים.

חשוב לדעת

 • מקבל המימון נדרש לעמוד בהצלחה בבחינות ובדרישות מוסד הלימודים. למי שלא עמד בחובה זו, אגף השיקום רשאי להפסיק את המימון. במקרה זה, הסכומים שכבר שולמו לו ייחשבו כהלוואה שקיבל מהמדינה, ושיהיה עליו להחזיר.
 • לסטודנט המקבל מלגה ממקור אחר במהלך תקופת המימון, ינוכה סכום המלגה מסכום התשלומים המגיעים לו.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה למען זכויות אנשים עם מוגבלות בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.