מינהלת הגמלאות של משרד האוצר היא הגוף האחראי מטעם שר האוצר והחשב הכללי על תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה.
כמו כן מהווה המינהלת זרועו של שר האוצר והחשב הכללי לביצוע תשלומי הסיוע השונים לקרנות הפנסיה ולמעסיקים, לביצוע הסכמי השכר, לניהול מערך הסליקה של ניכויי השכר לכלל עובדי המדינה, בהתאם למדיניות הממשלה.

פרטים

שיוך:משרד האוצר
אתר אינטרנט:לאתר
כתובת:יפו 21, ירושלים
טלפון:02-5016333
פקס:02-5695337

תפקיד

 • מינהלת הגמלאות אחראית על קביעת הזכאות לגמלה ושיעורה, וכן מופקדת על תשלומי הגמלה – הן תשלומי הקיצבה החודשיים והן המענקים החד פעמיים מתוקף חוק שרות המדינה (גמלאות).
 • הטיפול במינהלת מתחיל לאחר קבלת ההודעה ממשרדי הממשלה ומנציבות שרות המדינה על פרישה צפויה לגמלאות.
 • התשלומים מבוצעים בכפיפות לחוק ועל פי הסכמי השכר וכללי המיסוי התקפים במועדי התשלומים השונים.
 • בנוסף, מטפלת מינהלת הגמלאות בנושאים רוחביים הקשורים בתשלומי הפנסיה ובטיפול בפנסיונרים, בין היתר:
  • התשלומים בגין "פתק צהוב" (תשלומים המועברים לקרנות הפנסיה הוותיקות בשל פערים בגובה הקצבה בעקבות שינוי שיטת חישוב השכר הקובע לפנסיה משיטת 3 שנים אחרונות לממוצע רב שנתי).
  • תשלומים להשוואת דין אלמן לאלמנה.
  • תשלומים אליהם התחייבה המדינה בהסדר קרנות הפנסיה הוותיקות.
  • תשלומים בגין הסיוע למעסיקים בגין העלאת גיל הפרישה מעבודה.

דרכי הפנייה למינהלת הגמלאות

 • פנייה מקוונת: ניתן למלא באתר המינהלת טופס פנייה מקוון.
 • פנייה באמצעות הטלפון: ניתן לפנות בנושאים שונים למוקד הטלפוני של המינהלת שמספרו 02-5016333, בימים ראשון-חמישי בין השעות 17:00-08:30 וביום שישי בין השעות 13:00-09:00.
 • קבלת קהל במשרדי המינהלת: קבלת קהל מתבצעת בימים שני וחמישי בין השעות 13:00-08:30 ברח' יפו 21, קומה 4 ירושלים.
  • במשרדים ניתן לקבל טפסים ותלושי קצבה, מידע אישי בנוגע לניכויים בקצבה, תוספות ייחודיות, קצבאות שאירים, השתכרויות, גמלאות כפל ועוד. המידע והטפסים יימסרו למקבל הקצבה בלבד.

נושאים וזכויות