טופס פניה לדוגמה עבור הודעה לביטוח לאומי על קבלת תשלום מקרן סעיף 2 שאינו נחשב כהכנסה על פי תקנות הבטחת הכנסה

קישור לקובץ המכתב:Pdf filetype.svgגרסת PDF
Doc filetype.pngגרסת Microsoft Word
נמענים:

פרטים

נמענים:המוסד לביטוח לאומי
יוצר המכתב:אביב לניצולי השואה

זכויות שהמכתב נועד להשיג

נוסח המכתב

    תאריך ________
לכבוד 
המוסד לביטוח לאומי 
סניף ___________

הנדון: קבלת תשלום מקרן סעיף 2 שאינו נחשב כהכנסה על פי תקנות הבטחת הכנסה

הנני מקבל תשלום לפי ההסכם מיום 9 באוקטובר 1992 שנחתם בין שר האוצר הפדרלי של גרמניה ובידי ועידת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה, תשלום שנקרא קרן סעיף 2 (להלן: "התשלום").

תקנה 17 לתקנות הבטחת הכנסה קובעת בסעיף קטן 12, כי תשלום זה לא נחשב כהכנסה על פי תקנות הבטחת הכנסה.
רצ"ב עותק התקנה.

אי לכך הנכם מתבקשים לחשב את הכנסותיי לצורך זכאות לקבלת הבטחת הכנסה, מבלי לקחת בחשבון את התשלום הנ"ל (ובמקרה שקיימת זכאות לקבלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית לאור חישוב לא נכון בעבר, לזכות אותי במה שמגיע לי).

בכבוד רב ובברכה,

שם: _____________

חתימה:____________