שכירים ועצמאים עם הכנסה בגובה מסוים עשויים לקבל מענק של כ-4,000 ₪ לשנה
אפשר לתבוע את המענק לשנים 2021 ו-2022 בתהליך פשוט שלא מצריך סיוע מקצועי
למידע רשמי באתר רשות המסים ראו בהמשך

רשות המסים מעניקה כ-4,000 ₪ בממוצע לשנה לעובדים שהיו להם הכנסות בסכומים שיפורטו בהמשך. זאת במסגרת תוכנית מענק עבודה (ידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי"). להגשת בקשה למענק עבודה באופן מקוון לחצו כאן.

 • גובה המענק נקבע לפי ההכנסה הממוצעת לחודש באותה שנת מס ומהכנסות נוספות של העובדים ובני זוגם.
 • לעובדים שמקבלים תלוש שכר, הזכאות למענק תיבחן לפי השכר ברוטו שכתוב בתלוש.
 • הזכאות למענק היא שנתית ולכן יש להגיש תביעה חדשה בכל שנה.
 • למענק מוגדל בשיעור 150% זכאים:
  • עובדות שהן אמהות לילד אחד או יותר. ילד מוגדר כמי שטרם מלאו לו 19 במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
  • עובדים שהם הורים לילד אחד או יותר שנמצאים אצלם ותלויים בהם כלכלית, והם חיים בנפרד מההורה השני וללא בני זוג ידועים בציבור.
טיפ
תוכלו לבדוק אם אתם זכאים למענק עבודה ואת גובה המענק הצפוי באמצעות:

מי זכאי?

 • למענק זכאים עובדות ועובדים שמוגדרים תושבי ישראל לפי פקודת מס הכנסה:
  1. שכירים שהייתה להם הכנסה מעבודה בשנת המס שתובעים עבורה את המענק.
  2. עצמאים שהייתה להם הכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס שתובעים עבורה את המענק והגישו את הדו"ח השנתי לאותה שנה במועד.
 • הזכאות למענק נקבעת בהתאם לגובה ההכנסות שהיו באותה שנת מס לאוכלוסיות הבאות:
סכומי ההכנסה שמזכים במענק עבור שנת המס 2022 (לפי מדד ינואר 2023)
אוכלוסיית הזכאים למענק טווח ההכנסה המזכה בשנת המס
בני 21 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים אם מחלקים את כל הכנסותיהם מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתם בפועל התוצאה גבוהה מ-2,240 ₪ ונמוכה מ-6,750 ₪
בני 21 ומעלה שהם הורים ל-3 ילדים או יותר אם מחלקים את כל הכנסותיהם מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתם בפועל התוצאה גבוהה מ-2,240 ₪ ונמוכה מ-7,400 ₪
הורים יחידים בני 21 ומעלה עם ילד אחד או שניים שנמצאים אצלם ותלויים בהם כלכלית אם מחלקים את כל הכנסותיהם מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתם בפועל התוצאה גבוהה מ-1,380 ₪ ונמוכה מ-10,230 ₪
הורים יחידים בני 21 ומעלה עם 3 ילדים או יותר שנמצאים אצלם ותלויים בהם כלכלית אם מחלקים את כל הכנסותיהם מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתם בפועל התוצאה גבוהה מ-1,380 ₪ ונמוכה מ-12,480 ₪
בני 55 ומעלה (עם/ללא ילדים) אם מחלקים את כל הכנסותיהם מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתם בפועל התוצאה גבוהה מ-2,240 ₪ ונמוכה מ-6,750 ₪
נשים שמלאו להן 62-60 בשנת 2022 אם מחלקים את כל הכנסותיהן מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתן בפועל התוצאה גבוהה מ-840 ₪ ונמוכה מ-8,160 ₪
עובדים עם מוגבלות בני 21 ומעלה שנקבע להם שכר מינימום מותאם (עם/ללא ילדים) טווח ההכנסה שמזכה במענק מחושב ביחס לאחוזי שכר המינימום המותאם שנקבע להם

מי לא זכאי?

 1. בעלי דירת מגורים שיש להם יותר מ-50% מזכות במקרקעין נוספים (דירה, מגרש, חנות וכד') בשנת המס שעבורה תובעים מענק.
  • בחישוב בעלות על זכות מקרקעין יובאו בחשבון גם מקרקעין שרשומים על שם בן/בת הזוג או על שם ילד שתלוי כלכלית בעובד/ת.
  • במקרים מסוימים, בעלי דירה שרכשו דירה נוספת במסגרת קבוצת רכישה והדירה טרם נמסרה להם, לא ייחשבו כבעלים של יותר מדירה אחת (ראו מידע נוסף).
 2. שכירים שקיבלו שכר ממעסיק שהוא קרוב משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, סב, צאצא וצאצאי בן הזוג, ובני הזוג של כל אחד מאלה). שימו לב להקלות זמניות בתנאי הזכאות בהמשך.
  • מי שקיבלו שכר בחלק מהשנה מקרוב משפחה ובחלק אחר ממעסיק שאינו קרוב משפחה עשויים להיות זכאים למענק עבודה עבור התקופה שקיבלו שכר מהמעסיק שאינו קרוב משפחה.
דוגמה
 • עובדת שקיבלה שכר מקרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, לא תהיה זכאית למענק עבודה.
 • עובד שקיבל שכר ממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שהוא קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, עשוי לקבל מענק עבודה רק עבור החודשים אוגוסט-דצמבר.

איך אבקש מענק עבודה?

 • מפברואר 2022 כולם יכולים להגיש תביעה מקוונת - ראו הודעת רשות המסים מ-01.02.2022.
 • ניתן להגיע לטופס המקוון באמצעות אתר רשות המסים.
 • אם שני בני הזוג זכאים לקבל מענק עבודה, כל אחד מהם צריך להגיש תביעה נפרדת.
 • ניתן להגיש את התביעה לשנת מס מסוימת אחרי תום אותה שנה ולא יותר משנתיים אחרי שהסתיימה:
  • בשנת 2023 אפשר להגיש תביעה עבור שנות המס 2021 ו-2022.
 • רשות המסים תבדוק את הנתונים ותחליט לגבי הזכאות ושיעור המענק עד לתאריך המאוחר מבין אלה:
  • בתוך 90 ימים ממועד הגשת התביעה
  • 15 ביולי באותה שנה
 • מועד הגשת התביעה ייחשב כמועד שבו הוגשה התביעה במלואה, כולל הגשת מסמכים נוספים אם נדרשו.
דוגמה
שכיר שמעסיקו לא הגיש למס הכנסה דו"ח 126 יקבל פנייה להשלמת הפרטים. המועד שבו יוגש הדו"ח ייחשב כמועד שבו הוגשה התביעה.

הגשת תביעה בסניפי הדואר

 • בסניפי הדואר ניתן להגיש תביעה לשנת המס 2022 בלבד, עד ל-30.11.2023.
 • יש להגיע באופן אישי לאחד מסניפי דואר ישראל עם המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות.
  • צ'ק מקורי מחשבון הבנק האישי שאליו מעוניינים להעביר את המענק, או אישור רשמי אחר מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • יש להזדהות בפני פקיד הדואר באמצעות תעודת הזהות ולענות על שאלות כגון:
  • מספר מעסיקים (כולל מעסיקים במשק בית ולמעט פנסיה) שהיו למגישי התביעה ולבני זוגם בשנת המס הקודמת.
  • האם מגישי התביעה עבדו כעצמאים בשנת המס הקודמת.
  • כתובת למשלוח דואר.
  • פרטי חשבון בנק שהמענק יועבר אליו.
 • פקיד הדואר ימלא את הפרטים בטופס תביעה מקוון והפונים יקבלו העתק מהטופס.
טיפ
חשוב לשמור את טופס התביעה כדי לקבל מידע במוקד הטלפוני *4954 או 02-5656400, או לקבל מידע אישי באינטרנט. מספר התביעה שמופיע על הטופס ישמש להזדהות והכרחי לצורך קבלת הפרטים.
 • האפשרות להגיש תביעה בסניפי הדואר עבור שנת המס 2021 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים מי שלא מגישים תביעה מקוונת יכולים להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2023.

קבלת המענק

 • אם סכום המענק ששולם נמוך מהסכום שתובעי המענק זכאים לו, הסכום החסר ישולם כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה.
 • אם סכום המענק ששולם גבוה מהסכום שתובעי המענק זכאים לו, יש להחזיר את ההפרש בתוך 90 ימים מיום שהתקבלה הדרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה.

השפעה על זכויות אחרות

מקרים ייחודיים

מקדמה לשכירות בנות 67-60 לשנים 2023-2022

 • בתביעות עבור שנות המס 2022 ו-2023, שכירות שימלאו להן באותה שנה 67-60 יוכלו להגיש את התביעה מ-1 באפריל של שנת המס.
 • מי שתגיש תביעה לפני סוף דצמבר עשויה לקבל מקדמה בשיעור של עד 60% מסכום המענק הצפוי:
  • 15% מסכום המענק ישולמו בתוך 15 ימים מהגשת התביעה (לא כולל ימי שבת וחג).
  • 3 תשלומים נוספים שכל אחד מהם בשיעור 15% מהמענק ישולמו עד 15 ביולי ועד 15 באוקטובר של אותה שנת מס, ועד 15 בינואר של השנה העוקבת.
 • יתרת המענק תשולם בהתאם למועדים הכלליים שנקבעו בחוק.
 • למידע נוסף ראו אתר רשות המסים וסעיף 6ה לחוק.

עוזרות בית ומטפלות

 • במקרים רבים עוזרות בית ומטפלות זכאיות למענק למרות שאינן מקבלות תלוש שכר.
 • המענק יחושב על פי דמי ביטוח לאומי ששילם עבורן המעסיק.
 • כדי לקבל את המענק הן צריכות לוודא שהמעסיק דיווח עליהן למוסד לביטוח לאומי ושילם את דמי הביטוח הלאומי במהלך השנה.

יורשים של עובדים

תוספות

 • עובדים שזכאים למענק עבודה עבור חודש אחד או יותר מהחודשים אפריל עד דצמבר 2020, זכאים לתוספת עבור כל חודש זכאות בתקופה זו.
 • התוספת היא בשיעור 62% מסכום המענק שהעובדים זכאים לו עבור אותו חודש, ובתנאי שהסכום הכולל של התוספות שישולמו להם יהיה 1,000 ₪ לפחות.
 • זכאות לעובדים בעסק המשפחתי: עובדים שהכנסתם מהעבודה משולמת על-ידי קרוב משפחה ולכן לא זכאים בהתאם לכללים למענק עבודה, זכאים למענק עבור החודשים אפריל-דצמבר 2020 בשיעור 62% מסכום המענק שהיה משולם להם עבור חודשים אלה לולא קיבלו את שכר העבודה מקרוב המשפחה.

ערעור

 • מי שלא מרוצים מהקביעה על זכאותם למענק יכולים להגיש השגה בתוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה הקביעה.
 • את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה באזור המגורים.
 • על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
 • ההחלטה המנומקת של רשות המסים על ההשגה תינתן בתוך 90 ימים מהיום שבו התקבלה הודעת ההשגה, או בתוך 90 ימים מהיום שבו הוגשו כל המסמכים הדרושים.
 • אם לא ניתנה החלטה במהלך תקופה זו, ההשגה תיחשב כאילו התקבלה.
 • מי שהגישו השגה ומעוניינים לערער על ההחלטה שניתנה לגבי ההשגה, יכולים לערער בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו הם מתגוררים.

ההכנסות שמשפיעות על הזכאות למענק

ההכנסות שנלקחות בחשבון

 • ההכנסות הבאות נלקחות בחשבון לקביעת הזכאות למענק:
  • לשכירים - משכורת, הכנסות מעבודה במשק בית, הטבות שהעובדים קיבלו מהמעסיק.
  • לעצמאים - הכנסות מעסק/משלח יד החייבות במס לאחר שהופחתו מהן כל ההוצאות והסכומים שמותרים בניכוי או בקיזוז.
 • כמו כן, יילקחו בחשבון תשלומים של דמי לידה, גמלה לשמירת היריון ותשלום עבור שירות מילואים.
 • לא יילקחו בחשבון קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, אך קצבאות מסוימות מפחיתות את סכום המענק (ראו פרטים בהמשך).
שימו לב
התשלום שניתן למי שמועסקים בתקופת הבחירות באופן זמני על-ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית אינו נחשב להכנסה. לכן, הוא לא יילקח בחשבון לצורך קביעת הזכאות למענק.

הכנסות שמפחיתות את סכום המענק

 • אם לבן/בת הזוג של העובד/ת יש הכנסה ממשכורת או מעסק/משלח יד, יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה הכנסה זו.
 • כמו כן, אם יש לעובד/ת או לבן/בת הזוג הכנסות אלו, יופחתו מסכום המענק הכנסות אלה:

קצבה מוגדלת להורים יחידים

 • להורים יחידים שקיבלו בחודש מסוים בשנות המס 2022-2017 תשלומים מוגדלים של קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה), ינוכה מסכום המענק לאותו חודש ההפרש שבין הגמלה שקיבלו לבין הגמלה שהייתה משולמת להם בתנאים הרגילים.
 • הנתונים על הזכאים יועברו ישירות מהמוסד לביטוח לאומי למס הכנסה וישמשו לנושא מענק עבודה בלבד.
 • מענק העבודה יוקטן באופן הבא:

הגמלה ששולמה בפועל פחות הגמלה שהייתה משולמת ללא ההגדלה. ניכוי ההפרש שחושב בין שתי הגמלאות מסכום מענק העבודה של אותו חודש, כאשר בכל מקרה סכום מענק העבודה לאותו חודש לא יפחת מ-0 ₪.

חשוב לדעת

 • מי שזכאים למענק עבודה עשויים להיות זכאים גם לסיוע בשכר דירה.
 • מלבד מענק עבודה, יש זכויות נוספות שכדאי לנצל לפני שמסתיימת שנת המס. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.
 • לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק עבודה ולא להעבירה לגורם אחר, כל עוד הכספים לא הועברו מרשות המסים לעובד/ת.
 • אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של העובד/ת, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לגורם אחר במשך 90 ימים מהרגע שהועברו. לאחר מכן ניתן לעשות זאת.
 • עם זאת, במקרה שהעובדים חייבים בתשלום מזונות על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאי/ת למזונות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פרסומים והרחבות באתר רשות המסים

תודות