הקדמה:

הורים שילדיהם לא התקבלו למוסד חינוכי בחינוך החרדי, רשאים לערער על החלטת בית הספר ולפנות לוועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך
ניתן לפנות לוועדת הערר רק לאחר שהוגש ערעור למוסד החינוכי
המוסד החינוכי חייב לידע את ההורים על אפשרויות הערעור והפנייה לוועדת ערר במשרד החינוך


מוסד חינוכי בחינוך המוכר הלא רשמי (חרדי) רשאי שלא לקבל תלמיד/ה לשורותיו, אך חייב להודיע על כך להורים בכתב ולנמק את החלטתו, לא יאוחר מיום ה' בניסן, לפני כל שנת לימודים.

 • במקרה שמוסד חינוכי חרדי דחה קבלת תלמיד/ה לשורותיו וההורים סבורים שמדובר בהחלטה שאינה מוצדקת, הם רשאים לערער על ההחלטה בפני ועדת ערר של המחוז החרדי במשרד החינוך.
 • בית הספר מחויב ליידע את ההורים על אפשרות הערעור על החלטתו, ועל האפשרות לפנות לוועדת הערר.
 • הוועדה תבחן האם נפל פגם בהליך הקבלה, והאם המוסד החינוכי חרג מהנחיות משרד החינוך או פעל שלא כדין.
 • אם הערר יתקבל, הוועדה רשאית לחייב את המוסד החינוכי לקבל את התלמיד/ה במסגרת מכסת מקומות מיוחדת המיועדת לוועדת הערר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הורים שבתם או בנם לא התקבל/ה למוסד חינוכי בחינוך החרדי, והערעור שהגישו למוסד החינוכי או לרשות המקומית נדחה אף הוא. שימו לב: הוועדה לא תדון במקרים בהם לא הוגש קודם לכן ערעור למוסד החינוכי.
 • על ההורים להציג בפני ועדת הערר את המסמכים הבאים:
  • מכתב הדחייה של המוסד החינוכי.
  • מכתב הערעור של ההורים למוסד החינוכי.
  • החלטת המוסד החינוכי בערעור.
  • החלטת הרשות המקומית בעניין השיבוץ, אם ניתנה.
  • החלטת הרשות לאחר הערעור על שיבוץ הרשות המקומית, אם ניתנה.

למי ואיך פונים

 • את הפניה יש להעביר למחוז החרדי במשרד החינוך, באמצעות דרכי ההתקשרות המפורסמים ועד למועד המפורסם באתר האינטרנט של המחוז.

שלבי ההליך

ערעור בפני המוסד החינוכי

 • אם מוסד חינוכי חרדי החליט שלא לקבל תלמיד/ה לשורותיו, הוריו רשאים לערער בפני הנהלת המוסד החינוכי.
 • על פי נהלי משרד החינוך:
  • על ההורים להגיש את הערעור בכתב בתוך 10 ימים.
  • ההחלטה בערעור תינתן בתוך 7 ימים ונימוקי ההחלטה יועברו להורים בכתב.
 • אם ערעור ההורים נדחה, הם רשאי לפנות לוועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך.

ערעור בפני ועדת הערר במשרד החינוך

 • הורים שערעורם למוסד החינוכי נדחה, רשאים להגיש ערעור לוועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך, וזאת לפני תחילת שנת הלימודים ועד למועד האחרון המפורסם מדי שנה באתר האינטרנט של המחוז.
 • הוועדה תזמן את הורי התלמיד, מנהל בית הספר וכל אדם רלוונטי אחר לפי שיקול דעתה ואלו יופיעו בפניה. עם זאת, הוועדה רשאית לקבל החלטה בעניין התלמיד/ה גם במקרה בו לא התייצבו ההורים או מנהל המוסד החינוכי, לפי הזמנת הוועדה.
 • המוסד החינוכי ימציא לוועדת הערר את עמדתו בכתב.
 • הוועדה תדון בערר בהרכב של 3 נציגים לפחות ובלבד שבדיון יהיו נוכחים מנהל אגף א' חינוך מוכר שאינו רשמי או נציגו, מפקח מטעם משרד החינוך ונציג לשכת היועצת המשפטית.
 • הוועדה תבחן את נימוקי ההורים, את החלטת המוסד החינוכי ונימוקיו ואת החלטת הרשות המקומית ונימוקיה (אם ניתנה החלטה כאמור).
 • הוועדה תודיע למוסד החינוכי ולהורים על החלטתה בערר בכתב ובתוך 30 יום.
 • במקרה בו יתקבל הערר של הורי התלמיד יחויב המוסד החינוכי לקבל את התלמיד/ה במסגרת מכסת מקומות פנויים מיוחדת המיועדת לוועדת הערר.

ערעור

 • כנגד החלטת ועדת הערר ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים. לשם כך, מומלץ להסתייע בייעוץ משפטי.

חשוב לדעת

 • מוסד חינוכי רשאי לערוך בחינה פנימית בכתב וראיון אישי לתלמידים מועמדים בכפוף להנחיות משרד החינוך.
 • הורים מחויבים לפי חוק לימוד חובה לשלוח את ילדם ללמוד במוסד חינוך. לכן, אם הילד לא התקבל למוסד חינוכי מסוים, ההורים מחויבים לבצע רישום ברשות המקומית ולקבל שיבוץ חלופי. ההורים רשאים לערער על החלטת השיבוץ בפני הרשות המקומית, ולאחר מכן בפני ועדת הערר, בדומה להליך האמור לעיל.
 • משרד החינוך רשאי לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו ע"מ לאסור אפליה ולאכוף את נהלי המשרד והחלטות הוועדה, לרבות בדרך של הקפאת תקצוב, סגירת מוסד חינוכי או נקיטת צעדים כלפי איש חינוך.

גורמים מסייעים