עמיתים שהכנסותיהם (כולל הכנסות בני זוגם) בחודש מסוים לא עולות על 5,880.02 ₪ עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה במשיכת כספי קופת גמל לפני מועד הפירעון
הורים לילדים שטרם מלאו להם 18 יהיו זכאים לפטור אם הכנסותיהם בחודש מסוים לא עולות על 11,760.04 ₪

משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין מחויבת בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.

 • עם זאת, עמיתים עשויים להיות זכאים למשוך כספים מקופת גמל לפני מועד הפירעון מבלי לשלם מס, אם הכנסותיהם בחודש מסוים לא עולות על סכום התקרה:
  • 5,880.02 ₪ (שכר המינימום) לעמיתים שאין להם ילדים מתחת לגיל 18
  • 11,760.04 ₪ (כפליים שכר המינימום) לעמיתים עם ילד (אחד או יותר) מתחת לגיל 18
 • הסכום הפטור ממס שיהיה ניתן למשוך הוא בשיעור ההפרש שבין סכום התקרה להכנסות החודשיות של העמית, בכל חודש שהזכאות תהיה תקפה לגביו.
דוגמה
 • עמית נשוי עם תאומים בני 10.
 • בחודש אפריל הכנסותיהם של שני בני הזוג היו 8,000 ₪.
 • העמית יוכל להגיש בקשה (שתתייחס לחודש אפריל) למשוך כספים מקופת הגמל ללא ניכוי מס.
 • אם הבקשה תאושר, הוא יוכל למשוך עד 3,760.04 ₪ בפטור ממס (ההפרש בין 11,760.04 ל-8,000).

מי זכאי?

 • עמיתים שכירים או עצמאים שאין להם ילדים מתחת לגיל 18 וההכנסות שלהם ושל בני/בנות זוגם לא עולות על 5,880.02 ₪ בחודש מסוים.
 • עמיתים שיש להם ילד (אחד או יותר) מתחת לגיל 18, שההכנסות שלהם ושל בני/בנות זוגם לא עולות על 11,760.04 ₪ בחודש מסוים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לקופת הגמל על גבי טופס בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס.
 • בטופס העמיתים יצהירו כי באותו חודש הכנסותיהם, הכנסות בן/בת זוגם והכנסות ילדיהם הקטינים מכל מקור שהוא, לא עולות על התקרה שרלוונטית להם, ויפרטו את סכום ההכנסות.
 • בנוסף עליהם לפרט אלו נכסים יש ברשותם וברשות בן/בת זוגם (כולל חשבונות בנק, חסכונות וקופות גמל).
 • לבקשה יצורפו מסמכים לאישור הפרטים (כגון תדפיס חשבון הבנק).
 • אם הזכאות למשיכת הכספים תאושר פרטי הזכאים יועברו למס הכנסה.
 • בתוך 60 ימים מתום החודש שבו הוגשה הבקשה, קופת הגמל תשלם לזכאים מהתגמולים העומדים לזכותם את ההפרש שבין התקרה לסכום הכנסותיהם.
 • הזכאות תהיה בתוקף למשך חודשיים נוספים אחרי החודש שלגביו הוגשה הבקשה (אלא אם כן הוגשה בינתיים הצהרה מתקנת של העמית או שניתנה הודעה מטעם מס הכנסה על שינוי בזכאות).
 • בתום כל תקופת זכאות (כל 3 חודשים) העמיתים רשאים להגיש בקשה חדשה.

מצבים נוספים המזכים בפטור

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים