אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".
החל משנת 2022 לא ניתן למשוך כספים ללא תשלום מס גם במקרה של סגירת העסק או הפסקת העיסוק במשלח היד, בשל היעדר תקנות שמאפשרות זאת
במהלך 2021 עובדים עצמאים שמשכו כספים מהחיסכון הפנסיוני שלהם בשל "מצב אבטלה" זכאים לפטור ממס על משיכת הכספים
"מצב אבטלה" המזכה בפטור מוגדר כסגירת העסק, הפסקת העיסוק במשלח היד או הגעה לגיל פרישה ללא הכנסות מעסק או משלח יד
הפטור יינתן למשיכת כספים עד גובה התקרה הקבועה בחוק


אזהרה
המידע בדף זה רלוונטי לשנת 2021 בלבד
 • תוקפן של התקנות שאיפשרו משיכת כספים מהביטוח הפנסיוני לעצמאים ללא תשלום מס פג בסוף שנת 2021.
 • במהלך שנת 2021 ניתן היה למשוך את הכספים בפטור ממס כמפורט בדף זה.
 • החל משנת 2022, וכל עוד לא יותקנו תקנות חדשות, לא ניתן למשוך כספים מהביטוח הפנסיוני ללא תשלום מס במקרים של סגירת העסק או הפסקת העיסוק במשלח היד.

ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין מחויבת בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.

מי זכאי?

גובה התקרה לפטור ממס

 • הפטור ממס ניתן עד לגובה התקרה הקבועה בחוק.
 • עובדים עצמאים שהפקידו לביטוח הפנסיוני עוד לפני 2017 סכומים בשיעורים הזהים לשיעורים שנקבעו בחוק או יותר, יוכלו למשוך בפטור ממס חלקים מהסכום שנצבר עד 2017 וחלקים מהסכום שנצבר בחיסכון החל מ-2017, בהתאם לתקרות שיפורטו בהמשך.

סכום המשיכה המקסימלי למי שביצעו הפקדות לפני שנת 2017

 • עצמאים שהפקידו לביטוח הפנסיוני לפני שנת 2017 סכומים בשיעורים הזהים לשיעורי ההפקדות שנקבעו בחוק, יוכלו למשוך מתוך הסכומים שהצטברו עד לשנת 2017 את הסכום הנמוך מבין אלה:
  • 1/3 מהסכום שהם צברו בביטוח הפנסיוני עד תחילת 2017.
  • סכום של 12,200 ₪ כשהוא מוכפל במספר השנים שבהן 'העצמאים הפקידו תשלומים לפני שנת 2017. אם הם כבר משכו בעבר כספים מהביטוח, יש להכפיל 12,200 במספר השנים שבהן הם הפקידו כספים לאחר השנה שבה משכו את הכספים.
דוגמה
 • עצמאי החל להפקיד תשלומים לביטוח הפנסיוני מתחילת שנת 2010.
 • בתום שנת 2018 סגר העצמאי את העסק, והוא מעוניין למשוך את הכספים מהביטוח הפנסיוני.
 • נניח שהסכום שצבר העצמאי בקופת הגמל במועד סגירת העסק עומד על 140,000 ₪, שמתוכם 120,000 ₪ נצברו לפני 2017.
 • הוא יוכל למשוך את הסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים:
 1. 1/3 מהסכום שצבר לפני 2017- 40,000 ₪ (שהם 1/3 מתוך 120,000 ₪).
 2. סכום של 12,200 ₪ כשהוא מוכפל ב-7 השנים שבהן הפקיד העצמאי תשלומים לקופת הגמל לקצבה לפני שנת 2017- 85,400 ₪ (לפי החישוב: 12,200 X‏ 7).
 • כלומר, סכום המשיכה המקסימלי שהעצמאי יכול למשוך מקופת הגמל בשל סגירת העסק (בפטור ממס) עומד על 1/3 מהסכום שצבר בקופת הגמל לפני 2017- 40,000 ₪.
 • מתוך הסכומים שהעצמאים המשיכו להפקיד החל משנת 2017 בהתאם לחוק, הם יוכלו למשוך את הסכומים הקבועים בחוק לכלל העובדים העצמאים שהחלו להפקיד החל משנת 2017 (ראו פירוט בפסקה הבאה).

סכום המשיכה המקסימלי למי שהפקידו תשלומי חובה לקופת גמל לקצבה החל משנת 2017

 • עצמאים שהחלו להפקיד לביטוח הפנסיוני בשנת 2017 או מאוחר יותר (בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק), יוכלו למשוך (בפטור ממס) מתוך החיסכון הפנסיוני את הסכום הנמוך מבין אלה:
  • הסכום שנצבר לטובתם במרכיב החיסכון למצב אבטלה החל משנת 2017.
  • סכום של 12,200 ₪ כשהוא מוכפל במספר השנים שבהן העצמאים הפקידו תשלומים לקופת הגמל לקצבה החל משנת 2017. אם הם כבר משכו בעבר כספים בפטור ממס בשל מצב אבטלה, יש להכפיל 12,200 במספר השנים שבהן הם הפקידו כספים לאחר השנה שבה משכו את הכספים בשל האבטלה.
דוגמה
 • עצמאית החלה להפקיד כספים לקופת גמל לקצבה מתחילת שנת 2017.
 • בסוף שנת 2019 (כעבור 3 שנים) העצמאית סגרה את העסק והיא מעוניינת למשוך כספים מהביטוח הפנסיוני.
 • נניח שהסכום שהופקד מסתכם ב-90,000 ₪ - 1/3 מתוכו (30,000 ₪) מיועד לרכיב החיסכון למצב אבטלה.
 • היא תוכל למשוך את הסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים:
  1. הסכום שנצבר לה במרכיב החיסכון למצב אבטלה- 30,000 ₪.
  2. סכום של 12,200 ₪ כשהוא מוכפל ב-3 השנים שבהן היא הפקידה תשלומים לביטוח הפנסיוני- 36,600 ₪ (לפי החישוב: 12,200 X‏ 3).
 • כלומר, היא תוכל למשוך ללא מס את הסכום 30,000 ₪ שנצבר לה במרכיב החיסכון.
 • למרות מה שצוין, אם הסכום שחושב נמוך מ-17,640.06 ₪ (3 פעמים שכר מינימום לחודש), העובדים יוכלו למשוך מהחיסכון סכום של 17,640.06 ₪, וזאת בתנאי שהם לא משכו בעבר כספים בסכום זה יותר מפעמיים.
דוגמה
 • עצמאי החל להפקיד כספים לקופת גמל לקצבה מתחילת שנת 2017.
 • בסוף שנת 2019 (כעבור 3 שנים) סגר העצמאי את העסק והוא מעוניין למשוך את הכספים מהביטוח הפנסיוני.
 • נניח שהסכום שהופקד מסתכם ב-30,000 ₪ - 1/3 מתוכו (10,000 ₪) מיועד לרכיב החיסכון למצב אבטלה.
 • אלו הסכומים שביניהם יש לבחור:
  1. הסכום שנצבר לעצמאי במרכיב החיסכון למצב אבטלה - 10,000 ₪.
  2. סכום של 12,200 ₪ כשהוא מוכפל ב-3 השנים שבהן הפקיד העצמאי תשלומים לביטוח הפנסיוני- 36,600 ₪ (לפי החישוב: 12,200 X‏ 3).
 • ככלל, הוא יוכל למשוך את הסכום הנמוך מביניהם (10,000 ₪ שנצברו לו במרכיב החיסכון), אולם סכום זה נמוך מ-3 פעמים שכר מינימום, ולכן הוא יהיה רשאי למשוך סכום גבוה מהסכום שחושב, ולכל היותר הוא יוכל למשוך (בפטור ממס) 17,640.06 ₪.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לממש את הזכות במהלך שנת 2021.
 • יש לפנות אל החברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני ולבדוק מולה את הפרוצדורה הנדרשת לצורך משיכת הכספים מבלי שינוכה מהם מס במקור.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים