הקדמה:

עובד שהתפטר בשל בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו זכאי, בהתאם לתנאים, לפיצויי פיטורים מהמעסיק
הזכאות מותנית בהתקיימות יחסי עובד-מעביד במשך שנה לפחות


סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד שהתפטר בשל מצב בריאות לקוי, שלו או של בן משפחתו, עשוי להיות זכאי לקבל פיצויי פיטורים.

מי זכאי?

 • העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בהתקיים התנאים הבאים:
  • בין העובד לבין המעסיק התקיימו יחסי עובד-מעביד במשך שנה לפחות.
  • העובד התפטר בשל המצב הרפואי הלקוי שלו או של בן משפחתו.
   • אין הכרח שהמצב הבריאותי הלקוי של העובד ימנע ממנו להמשיך את עבודתו, ודי בכך שמצבו זה הוביל להתפטרות.
   • כשמדובר במצב בריאותי של בן משפחה שבגינו מתפטר העובד, הפסיקה קובעת שאין צורך להוכיח כי ההתפטרות היתה לשם טיפול בבן המשפחה החולה או לטובת החולה, ודי בכך שיהיה קשר סיבתי בין מצב הבריאות ובין ההתפטרות.
  • להתפטרות היתה סיבה מספקת לאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה, ושאר הנסיבות הקשורות לעניין.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד לתת למעסיק מראש ובכתב, הודעה מוקדמת לפני התפטרותו, בהתאם לפרק הזמן הקבוע בחוק, כדי לאפשר למעסיק להציע תנאי עבודה שיאפשרו לעובד להמשיך לעבוד על אף ליקויי הבריאות. יחד עם זאת ייתכנו נסיבות שבהן העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים גם אם לא נתן הודעה מוקדמת לפני ההתפטרות, ובלבד שהעובד הוכיח בצורה חד משמעית שהתפטרותו נבעה ממצב בריאותי לקוי. למידע נוסף ראו עובד שהתפטר עקב מחלה נפשית זכאי לפיצויי פיטורים.
 • עובד המבקש "להתפטר בדין מפוטר" עקב בריאות לקויה צריך להציג לפני התפטרותו מסמכים רפואיים המוכיחים את מצבו הרפואי של העובד או של בן משפחתו, ולהוכיח כי לאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר הנסיבות, היתה סיבה מספקת להתפטרות.
  • יש לתת דגש על תחושתו הסובייקטיבית של העובד החולה, אם תחושה זו מגובה במסמכים רפואיים מתאימים.
  • האישור הרפואי שהעובד מציג אינו חייב להיות של רופא תעסוקתי והוא יכול להיות של רופא מטפל מקופת החולים.
 • המעסיק ישלם את פיצויי הפיטורים עם סיום יחסי עובד-מעביד, כלומר ביום האחרון לעבודה, או לכל המאוחר בתוך 15 יום ממועד זה. מהיום ה-16 ועד היום ה-30 מחויב המעסיק בתוספת הצמדה למדד עד ליום התשלום בפועל.
 • מעסיק שטרם שילם את הפיצויים בחלוף 30 יום עלול לשאת בפיצויי הלנה.

תשלום הפיצויים

1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובד

2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובד

 • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, הרי שתשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. (אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובד, והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובד).
 • לשם כך על המעסיק לצייד את העובד באישור לשחרור הכספים. (אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובד יצטרך להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית לאחר הגיעו לגיל פרישה. אם ימשוך אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובד).
 • החל מיולי 2018, אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני תוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, יוכל העובד למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק.
 • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • חשוב לדעת: משיכה של כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה מקטינה את גודל הקצבה החודשית שהעובד יקבל לאחר פרישתו לגמלאות, וגם מקטינה את הפטור ממס הכנסה שחל על הקצבה. (אם העובד אינו מושך את הכספים, מצטרפים כספים אלה לכספי החיסכון של הפנסיה).

חישוב גובה הפיצויים

חשוב לדעת

 • אם עובד התפטר בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים, אך המעסיק נמנע מלשלם לו את הפיצויים, העובד רשאי להגיש תביעה נגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה ולתבוע את פיצויי הפיטורים תוך 7 שנים מיום ההתפטרות.
 • עובד רשאי להיעדר מעבודתו על חשבון חלק מימי המחלה לצורך טיפול בבן משפחתו. למידע נוסף ראו ימי מחלה בגין טיפול בבן משפחה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

פסקי דין