הקדמה:

עובדים שהתפטרו בשל בריאות לקויה שלהם או של בן/בת משפחתם זכאים, בהתאם לתנאים, לפיצויי פיטורים מהמעסיק
הזכאות מותנית בהתקיימות יחסי עובד-מעסיק במשך שנה לפחות


סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובדים שהתפטרו בשל מצב בריאות לקוי, שלהם או של בן/בת משפחתם, עשויים להיות זכאים לפיצויי פיטורים.

מי זכאי?

 • עובדים ועובדות שמתקיימים לגביהם התנאים הבאים:
  • בין העובדים לבין המעסיק התקיימו יחסי עובד-מעסיק במשך שנה לפחות.
  • העובדים התפטרו בשל המצב הרפואי הלקוי שלהם או של בן/בת משפחתם.
   • אין הכרח שהמצב הבריאותי הלקוי של העובדים ימנע מהם להמשיך את עבודתם, ודי בכך שמצב זה הוביל להתפטרות.
   • כשמדובר במצב בריאותי של בן/בת משפחה שהביא להתפטרות, הפסיקה קובעת שאין צורך להוכיח כי ההתפטרות הייתה לשם טיפול בבן/בת המשפחה החולה או לטובת החולה, ודי בכך שיהיה קשר סיבתי בין מצב הבריאות להתפטרות.
  • להתפטרות הייתה סיבה מספקת לאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה, ושאר הנסיבות הקשורות לעניין.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדים למסור למעסיק מראש ובכתב, הודעה מוקדמת לפני התפטרותם בהתאם לפרק הזמן הקבוע בחוק, כדי לאפשר למעסיק להציע תנאי עבודה שיאפשרו לעובדים להמשיך לעבוד על אף ליקויי הבריאות. יחד עם זאת ייתכנו נסיבות שבהן העובדים יהיו זכאים לפיצויי פיטורים גם אם לא מסרו הודעה מוקדמת לפני ההתפטרות, ובלבד שהוכיחו בצורה חד משמעית כי ההתפטרות נבעה ממצב בריאותי לקוי. למידע נוסף ראו עובד שהתפטר עקב מחלה נפשית זכאי לפיצויי פיטורים.
 • עובדים המבקשים "להתפטר בדין מפוטר" עקב בריאות לקויה צריכים להציג לפני התפטרותם מסמכים רפואיים המוכיחים את המצב הרפואי שלהם או של בן משפחתם, ולהוכיח כי לאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר הנסיבות, הייתה סיבה מספקת להתפטרות.
  • יש לתת דגש על תחושתם הסובייקטיבית של העובדים, אם תחושה זו מגובה במסמכים רפואיים מתאימים.
  • האישור הרפואי שהעובדים מציגים אינו חייב להיות של רופאים תעסוקתיים והוא יכול להיות של רופאים מטפלים מקופת החולים.
 • המעסיק ישלם את פיצויי הפיטורים עם סיום יחסי עובד-מעסיק, כלומר ביום האחרון לעבודה, או לכל המאוחר בתוך 15 יום ממועד זה. מהיום ה-16 ועד היום ה-30 המעסיק מחויב בתוספת הצמדה למדד עד ליום התשלום בפועל.
 • מעסיק שטרם שילם את הפיצויים בחלוף 30 יום עלול לשאת בפיצויי הלנה.

תשלום הפיצויים

1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובד

2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובד

 • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, הרי שתשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. (אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובד, והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובד).
 • לשם כך על המעסיק לצייד את העובד באישור לשחרור הכספים. (אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובד יצטרך להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית לאחר הגיעו לגיל פרישה. אם ימשוך אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובד).
 • החל מיולי 2018, אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני תוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, יוכל העובד למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק.
 • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • חשוב לדעת: משיכה של כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה מקטינה את גודל הקצבה החודשית שהעובד יקבל לאחר פרישתו לגמלאות, וגם מקטינה את הפטור ממס הכנסה שחל על הקצבה. (אם העובד אינו מושך את הכספים, מצטרפים כספים אלה לכספי החיסכון של הפנסיה).

המועד לתשלום פיצויי הפיטורים

המועד לתשלום פיצויי פיטורים המשולמים ישירות על ידי המעסיק

 • המועד לתשלום פיצויי הפיטורים על-ידי המעסיק, לגבי עובד או מי שזכאי לפיצויי פיטורים מכוחו (למשל, שאירים של העובד אם העובד נפטר), הוא המאוחר מבין המועדים האלה:
  • יום הפסקת יחסי עבודה (למשל, תום תקופת ההודעה המוקדמת או מותו של העובד);
  • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החל על העובד;
  • אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עבודה או במילוי תנאי במשך תקופה מסוימת שלאחר אותו יום – המועד לתשלום הפיצויים יהיה יום מילוי התנאי האמור או היום שבו מסתיימת התקופה שבמהלכה אמור התנאי להתמלא.
 • מעסיק שמעכב את תשלום הפיצויים מעל ל-15 יום עלול להיות חייב בתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

מועד שחרור כספי פיצויים שהופרשו לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

 • כאשר פיצויי הפיטורים, כולם או חלקם, אמורים להיות משולמים לעובד מתוך הביטוח הפנסיוני או קופת גמל שאליה הופרשו באופן שוטף מדי חודש, על המעסיק להודיע לקופת הגמל בכתב כי הוא מסכים לשחרור הכספים לטובת העובד, וזאת תוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים. אם לא עשה זאת, הוא עלול להיות חייב בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים.
 • קופת הגמל תשחרר את הכספים רק לאחר קבלת ההודעה של המעסיק וקבלת האישורים מרשות המסים על גובה המס שיש לנכות מהכספים אם בכלל. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
הערת עריכה
לא ברור תוך כמה זמן קופת הגמל צריכה לשחרר
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 01.04.2015, 06:21 (IDT)

חישוב גובה הפיצויים

חשוב לדעת

 • אם עובדים התפטרו בנסיבות המזכות אותם בפיצויי פיטורים, אך המעסיק נמנע מלשלם להם את הפיצויים, העובדים רשאים להגיש תביעה נגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה ולתבוע את פיצויי הפיטורים תוך 7 שנים מיום ההתפטרות.
 • עובדים רשאים, בהתאם לתנאים, להיעדר מעבודתם על חשבון ימי מחלה שצברו לצורך טיפול בבן/בת משפחתם. למידע נוסף ראו ימי מחלה בגין טיפול בבן משפחה.
 • התפטרות עובד בדין מפוטר עקב בריאות לקויה עשויה להוות נסיבה המצדיקה שלא לחייב את העובד בהשבת עלות ההכשרה, למרות התחייבותו של העובד לעשות כן אם יסיים את עבודתו לפני תום תקופת העבודה המינימאלית שנקבעה בחוזה. למידע נוסף לחצו על פסק הדין.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

פסקי דין