הקדמה:

חוק פיצויי פיטורים קובע באלו נסיבות גם עובד שלא פוטר זכאי לפיצויי פיטורים (בתנאי שעבד לפחות שנה באותו מקום או אצל אותו מעסיק)
במקרה שחל על העובד ההסדר הקבוע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, העובד זכאי לכספי הפיצויים שנצברו בקופת תגמולים, קרן פנסיה וביטוח מנהלים ללא קשר לנסיבות וגם אם עבד פחות משנה באותו מקום או אצל אותו מעסיק
למידע נוסף ראו סעיף "חקיקה ונהלים" בהמשך דף זה


חוק פיצויי פיטורים קובע באלו נסיבות שהסתיימו בהן יחסי עובד-מעביד (בנוסף למקרה שבו העובד פוטר), זכאי העובד לפיצויי פיטורים.

 • במקרים אלה זכאי העובד לקבל מהמעסיק פיצויי פיטורים, ואם המעסיק הפקיד כספים לקופת פיצויים, לקבל את הכספים שהופקדו בקופה.
 • מלבד במקרים חריגים שבהם נשללת הזכאות לפיצויים (כמו מעילה של העובד), זכאי עובד לקבל לבעלותו את הכספים שהופרשו כרכיב פיצויים במסגרת הביטוח הפנסיוני (כולל הרווחים שסכומים אלה צברו). העובד יוכל למשוך אותם (ולא להשאירם בחיסכון הפנסיוני עד שיגיע לגיל פרישה) בהתקיים תנאים מסוימים. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם) . כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

מי זכאי לפיצויי פיטורים מתוקף החוק?

 • בנסיבות הבאות (בנוסף לנסיבות של פיטורים), כל עובד שהשלים שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה (גם אם המעסיק התחלף במהלך תקופת העסקה), זכאי לפיצויי פיטורים:
הנסיבות המזכות מידע נוסף
התפטרות של העובד במקרים מסוימים (הגעה לגיל פרישה, בריאות לקויה, טיפול בילד, חילופי מעסיקים, גיוס ועוד) פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר
פטירת המעסיק פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר
פטירת העובד היורשים יהיו זכאים לפיצויי הפיטורים
פשיטת רגל או פירוק של המעסיק פיצויים לעובדים במקרה של פירוק
הפקדת כספים לטובת העובד לרכיב פיצויים בביטוח פנסיוני/קופת גמל שחל עליה סעיף 14 (למעט מקרים חריגים) סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
 • חשוב להדגיש:
  • עובדים שהופרשו עבורם כספים לקופת פיצויים במסגרת הסדר שחל עליו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, כולל עובדים שהמעסיק מפריש עבורם את מלוא הפיצויים (8.33% מהשכר החודשי) מידי חודש לביטוח פנסיוני, יהיו זכאים לקבל לבעלותם את הכספים שהצטברו בקופת הפיצויים או ברכיב הפיצויים של הביטוח הפנסיוני גם אם יחסי העובד-מעביד הסתיימו בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים, אולם לא יהיו זכאים לקבל מהמעסיק פיצויי פיטורים או השלמת פיצויים במזומן. (עם זאת ייתכנו הגבלות על משיכת הכספים בפועל מתוך קופת הפיצויים או הביטוח הפנסיוני. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני).
  • עובדים שהמעסיק הפריש עבורם רק חלק מפיצויי הפיטורים (פחות מ-8.33% מהשכר מדי חודש) לביטוח הפנסיוני, יהיו זכאים לקבל מהמעסיק במזומן רק השלמה עבור החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני.
  • למידע על חישוב הפיצויים (כולל המקרים שבהם הופרשו חלק מהפיצויים לביטוח הפנסיוני) ראו פורטל חישוב פיצויי פיטורים.

תהליך מימוש הזכות

תשלום הפיצויים

1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובד

2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובד

 • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, הרי שתשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. (אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובד, והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובד).
 • לשם כך על המעסיק לצייד את העובד באישור לשחרור הכספים. (אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובד יצטרך להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית לאחר הגיעו לגיל פרישה. אם ימשוך אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובד).
 • החל מיולי 2018, אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני תוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, יוכל העובד למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק.
 • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • חשוב לדעת: משיכה של כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה מקטינה את גודל הקצבה החודשית שהעובד יקבל לאחר פרישתו לגמלאות, וגם מקטינה את הפטור ממס הכנסה שחל על הקצבה. (אם העובד אינו מושך את הכספים, מצטרפים כספים אלה לכספי החיסכון של הפנסיה).


גובה הפיצויים

המועד לתשלום פיצויי הפיטורים

המועד לתשלום פיצויי פיטורים המשולמים ישירות על ידי המעסיק

 • המועד לתשלום פיצויי הפיטורים על-ידי המעסיק, לגבי עובד או מי שזכאי לפיצויי פיטורים מכוחו (למשל, שאירים של העובד אם העובד נפטר), הוא המאוחר מבין המועדים האלה:
  • יום הפסקת יחסי עבודה (למשל, תום תקופת ההודעה המוקדמת או מותו של העובד);
  • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החל על העובד;
  • אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עבודה או במילוי תנאי במשך תקופה מסוימת שלאחר אותו יום – המועד לתשלום הפיצויים יהיה יום מילוי התנאי האמור או היום שבו מסתיימת התקופה שבמהלכה אמור התנאי להתמלא.
 • מעסיק שמעכב את תשלום הפיצויים מעל ל-15 יום עלול להיות חייב בתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

מועד שחרור כספי פיצויים שהופרשו לביטוח פנסיוני או לקופת גמל

 • כאשר פיצויי הפיטורים, כולם או חלקם, אמורים להיות משולמים לעובד מתוך הביטוח הפנסיוני או קופת גמל שאליה הופרשו באופן שוטף מדי חודש, על המעסיק להודיע לקופת הגמל בכתב כי הוא מסכים לשחרור הכספים לטובת העובד, וזאת תוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים. אם לא עשה זאת, הוא עלול להיות חייב בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים.
 • קופת הגמל תשחרר את הכספים רק לאחר קבלת ההודעה של המעסיק וקבלת האישורים מרשות המסים על גובה המס שיש לנכות מהכספים אם בכלל. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
הערת עריכה
לא ברור תוך כמה זמן קופת הגמל צריכה לשחרר
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 01.04.2015, 06:21 (IDT)

ניכוי מס הכנסה מהפיצויים

 • סכומים שהופרשו לרכיב פיצויים עד הסכומים המצוינים למעלה, ימוסו במועד משיכת כספי הפיצויים על-ידי העובד. גובה מס ההכנסה יחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד). למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים.
 • למרות זאת קיים פטור ממס הכנסה על פיצויים עד תקרה מקסימלית.
 • בנוסף, בעת משיכת כספי הפיצויים העובד לא יהיה חייב בתשלום מס הכנסה על כספי פיצויים שכבר מוסו בעת הפקדתם לקופת הגמל, למעט תשלום רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם.


חשוב לדעת

 • במקרה של גמר חוזה לתקופה קצובה מבלי שהמעסיק הציע לעובד לחדשו, רואים בעובד כמפוטר ולכן כזכאי לפיצויי פיטורים.
 • עובד המתפטר בעת חילופי מעסיקים במקום העבודה, עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים