בעלי עסקים ששירתו במילואים בצו 8 מעל 30 ימים עשויים להיות זכאים לפיצוי בגין ירידה בהכנסות העסק
הפיצוי במסלול זה יינתן לגבי ירידה בהכנסות החל מחודש ינואר 2024 ועד סוף אוגוסט 2024
מי שהייתה להם ירידה בהכנסות עד סוף 2023 יכולים להגיש תביעה לרשות המיסים בהתאם למסלולים שנקבעו לאותה תקופה. סיוע משלים יינתן על-ידי קרן הסיוע למשרתי מילואים
גובה הפיצוי מבוסס על חישוב הירידה במחזור העסקאות בהשוואה לתקופות מקבילות בשנים קודמות
למידע רשמי ראו אתר רשות המיסים

תקציר

בעלי עסקים ששירתו במילואים מעל 30 ימים במצטבר, במסגרת צו 8 במלחמת "חרבות ברזל", והכנסתם נפגעה בעקבות שירות המילואים עשויים להיות זכאים לפיצוי בגין הירידה בהכנסות.

 • הזכאות לפיצויים במסגרת מסלול זה היא ביחס לירידה בהכנסות בתקופה שהחל מינואר 2024 ועד לחצי שנה מיום השחרור הראשון.
 • הפיצוי מבוסס על חישוב הירידה במחזור העסקאות בהשוואה בין תקופות מקבילות.
 • תקופת הזכאות מחולקת לתקופות של חודשיים: ינואר-פברואר, מרץ-אפריל, וכן הלאה.
 • בשלב הראשון תקופת הזכאות היא עד לסוף אוגוסט 2024. תקופות מאוחרות יותר, עד דצמבר 2024, ייבחנו בהמשך.
שימו לב
פיצוי לבעלי עסקים ששירתו במילואים עבור התקופה שעד סוף 2023
 • בעלי עסקים ששירתו במילואים והכנסתם נפגעה בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 יכולים להגיש תביעות לפיצויים לקרן הפיצויים ברשות המיסים בהתאם למתווים שנקבעו לגבי תקופה זו.
 • בעלי עסקים שאינם זכאי לפיצוי לתקופה הזו יכולים להגיש עד 30.06.2024 בקשה לסיוע מטעם קרן הסיוע למשרתי המילואים.

מי זכאי?

 • בעלי עסקים עצמאיים או בעלי שליטה שגויסו בצו 8 לשירות מילואים במלחמת "חרבות ברזל", ומתקיימים לגביהם התנאים הבאים:
  1. הם שירתו במצטבר מעל 30 ימים במסגרת צו 8
  2. הכנסתם נפגעה כתוצאה מגיוסם לשירות המילואים
 • בעל שליטה יהיה זכאי לפי חלקו בעסק, ובתנאי שיש לו מעל 25% ממניות החברה.
 • בעסק שהוא שותפות, השותף ששירת במילואים יהיה זכאי לפי חלקו בשותפות.
 • עסק שזכאי לפיצויים ממקור אחר והגיש תביעה באחד המסלולים יוכל להגיש בקשה רק לגבי תקופה שבה אין לו זכאות ממקור אחר. לדוגמה, בעל עסק שהיה זכאי להגיש תביעה במסלול אדום עד לסוף חודש פברואר 2024, ושירות המילואים שלו הסתיים ב-31.01.2024, יוכל להגיש בקשה במסלול משרתי המילואים החל מחודש מרץ 2024.
 • לעסק בענף החקלאות הזכאות תיבחן בחישוב פרטני או על פי המאפיינים של בעל העסק.
 • עסק חדש יהיה זכאי בתנאי שנפתח עד 30.09.2023.

מי לא זכאי?

 • מי שהגיש תביעה לקרן הפיצויים עבור תקופת הזכאות במסגרת אחד המסלולים שנקבעו לפיצוי בגין נזק עקיף עקב מלחמת חרבות ברזל.
 • בעל עסק שדיווח לרשות המיסים על סגירת העסק לפני תחילת תקופת הזכאות
 • בעל עסק שעוסק במכירת זכות במקרקעין שמהווה מלאי עסקי בידו
 • מי שיותר מ-50% מהעבודות שביצע בשנת המס 2022 או 2023 היו עבודות שמשך ביצוען עולה על שנה
 • בעל עסק שבאחת משנות המס 2022 או 2023 חל עליו פטור לפי סעיף 33 לחוק מס ערך מוסף (פטור ממע"מ על יבוא ויצוא של יהלומים)
 • בעל עסק שלא שילם שכר עבודה לעובד בעד יום היעדרות בשל המצב הביטחוני

חישוב הפיצוי לעוסק פטור

 • עוסק פטור יקבל סכום מענק קבוע על כל תקופה של חודשיים.
 • סכום המענק יהיה בהתאם לגובה המחזור השנתי ושיעור ירידת המחזורים שעליו הצהיר בעל העסק.
 • לעוסק פטור שנפתח במהלך 2022 או 2023 המחזור השנתי ייקבע לפי החישוב הבא: המחזור בחודש ינואר 2023 או בחודש שבו נפתח העסק לפי המאוחר (עד אוגוסט 2023), מחולק בחודשי הפעילות של העסק ומוכפל ב-12.
גובה המענק לעוסק פטור
היקף מחזור העסק שיעור ירידה עד 30% שיעור ירידה 30%-50% שיעור ירידה 50%-75% שיעור ירידה מעל 75%
50,000 ₪ 2,000 ₪ 3,000 ₪ 4,000 ₪ 5,000 ₪
90,000 ₪ 3,000 ₪ 4,500 ₪ 6,500 ₪ 8,000 ₪
107,000 ₪ 4,000 ₪ 6,000 ₪ 7,500 ₪ 9,000 ₪

חישוב הפיצוי לשאר העסקים

 • סכום הפיצוי מחושב לפי ההפרש שבין מחזור העסקאות בתקופה שבה הייתה ירידה במחזור העסקאות בשל שירות המילואים (תקופת הזכאות) לבין מחזור העסקאות בתקופה המקבילה בשנת 2023 (תקופת הבסיס) כפי שמפורט בנוסחה:

נוסחת חישוב מסלול מחזורים - מילואים.PNG

 • מחזור העסקאות בתקופת הבסיס: מחזור העסקאות בשנת 2023 עבור החודשים המקבילים לכל תקופת זכאות (למשל, עבור תקופת הזכאות ינואר-פברואר 2024, תקופת הבסיס היא ינואר-פברואר 2023).
 • מחזור העסקאות בתקופת הזכאות הוא מחזור העסקאות עבור כל חודשיים, החל מינואר 2024 ועד תקופת הזכאות האחרונה.
 • משלים ההוצאה הנחסכת: חלק זה בנוסחה לחישוב הפיצוי מביא בחשבון את הירידה בהוצאות השוטפות של העסק, כתוצאה מהירידה בפעילות העסקית. הוא כולל הוצאות שכר שנחסכו בתקופה זו והוצאות שוטפות (תשומות שוטפות) של העסק.

עסק חדש

 • עסק חדש יהיה זכאי לפיצוי, בהתאם לתנאים, אם נפתח עד 30.09.2023.
 • לעסק חדש מחזור העסקאות בתקופת הבסיס יחושב כממוצע של מחזור העסקאות בתקופת הפעילות עד ל-31.08.2023: מחזור העסקאות מתחילת החודש העוקב או הדיווח העוקב לפתיחת העסק ועד ל-31.08.2023, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-2.
 • לעסק שנפתח בחודש ספטמבר 2023 - מחזור העסקאות יהיה המחזור בחודש ספטמבר מוכפל ב-2.
 • עסק ייחשב כעסק חדש גם במקרים הבאים:
  • עוסק פטור שהפך לעוסק מורשה בשנת 2023.
  • עסק בצמיחה - עסק עם עלייה של 15% ומעלה במחזור ההכנסות של בחודשים ינואר עד אוגוסט 2023 בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2022.

סכום פיצוי מינימלי לעסקים עם מחזור שנתי שעולה על 107,000 ₪

 • בעלי עסקים שהמחזור השנתי שלהם הוא מעל 107,000 ₪ ויש להם ירידת מחזורים של לפחות 15%, יהיו זכאים למענק מינימלי עבור כל תקופת זכאות של חודשיים, כפי שמפורט בטבלה הבאה:
המענק המינימלי לעסקים עם ירידה של לפחות 15% במחזורים
שיעור ירידת המחזורים 15%-40% 40%-60% 60%-80% 80% +
סכום מענק מינימלי 4,000 ₪ 6,000 ₪ 7,500 ₪ 9,000 ₪

תהליך מימוש הזכות

טיפ
למענה לשאלות בנושא הזכאות לקבלת המענק והגשת הבקשה ניתן לפנות לקרן הסיוע למשרתי המילואים ולמוקד רשות המיסים:
 • מרכז המידע והשירות של קרן הסיוע למשרתי המילואים - בטלפון 1111 (שלוחה 4) בימים א'-ה' בשעות 22:00-08:00 ובימי ו' בין השעות 14:00-08:00
 • מוקד רשות המיסים - בטלפון *4954
 • יש להגיש בקשה לקבלת מענק באופן מקוון, באמצעות אתר רשות המיסים.
 • יש להגיש בקשה נפרדת עבור כל תקופת זכאות, כלומר בכל חודשיים, החל מהחודשים ינואר-פברואר 2024.
 • את הבקשה ניתן להגיש בתוך 3 חודשים מסיום תקופת הזכאות. לדוגמה, עבור תקופת הזכאות ינואר-פברואר 2024 ניתן הגיש עד סוף חודש מאי 2024.
 • לעסק עם סניפים יש להגיש בקשה אחת עבור כל הסניפים.
 • ניתן לבחור שהחישוב ייעשה באופן אוטומטי על-פי הנתונים הקיימים ברשות המיסים, ללא צורך בהקלדת נתוני המחזור והתשומות, במקרים הבאים:
  • עוסק שלא היו לו הכנסות הוניות באחת התקופות הרלוונטיות
  • עוסק שלא נדרש לצרף לתשומות המדווחות למס ערך מוסף תשומות בשיעור אפס או תשומות מחו"ל

מסמכים שיש לצרף לבקשה

 • בעל עסק שהיתה לו מכירה הונית או חשבונית עצמית יצרף את כרטיס הנהלת החשבונות של מכירת הרכוש או החשבונית העצמית לשנים 2022 ו-2023.
 • בעל עסק שיש לו תשומות בשיעור אפס או תשומות מחו"ל יצרף כרטסת קניות בשיעור אפס לשנת 2023 וכן כרטסת רכישות או שירות מחו"ל לשנת 2023.
 • בעל עסק מאילת יצרף את המסמכים הבאים:
  • פירוט מחזורים לפי חודשים מחודש ינואר 2023 ועד תום תקופת הזכאות
  • דו"ח רווח והפסד לשנת 2022 או 2023
 • לכלל בעלי העסקים - אם יהיה צורך במסמכים לצורך בדיקת תנאי הזכאות ותשלום המענק, תישלח פנייה לבעל העסק לצרף את המסמכים.

הטיפול בבקשה

 • החלטה לגבי הבקשה תיקבע בתוך 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה, ותישלח בדואר אלקטרוני לכתובת שצוינה בבקשה.
 • המענק ישולם לזכאים בתוך 14 ימים מהיום שבו נקבעה הזכאות.
 • מסכום המענק יקוזזו ניכוי מס במקור ועיקולים של צד ג'.
 • במקרים שבהם הבקשה נדחתה או שנעשה שינוי באופן חישוב המענק - יצורפו להחלטה הנימוקים לכך.

הגשת השגה על ההחלטה

 • מי שנפגע מההחלטה לגבי הבקשה למענק יכול להגיש השגה לקרן הסיוע למשרתי המילואים, בתוך 60 ימים מיום קבלת ההחלטה.
 • ניתן להגיש את ההשגה בטופס מקוון, באתר המילואים של צה"ל.
 • לאחר הגשת ההשגה יישלח אישור במסרון לטלפון שנמסר בטופס ההשגה.
 • ההחלטה לגבי ההשגה תשלח בדואר אלקטרוני, בתוך 3 חודשים מהיום שבו הוגשה ההשגה.


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
ג'וינט ישראל - תבת אתר
הקליניקה למיסוי מוניציפלי אתר אוניברסיטת רייכמן, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
יוזמות עתיד אתר טשרניחובסקי 3, רמלה 050-7814416
עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה אתר רח' השרון 13, רעננה 09-7904723
עמותת חמישים פלוס-מינוס אתר רחוב שלונסקי 52, תל אביב
עמותת תמך אתר רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
קרן שמש אתר רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים