הקדמה:

במקרה של הכרה בדיעבד ביחסי עובד-מעסיק, הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד בדיעבד יחושבו על בסיס של "שכר חלופי" שניתן להניח ולהוכיח שהעובד היה מקבל אילו הועסק מלכתחילה כשכיר
אם המעסיק ידע מראש שקיימים יחסי עבודה בין הצדדים אך בחר להעסיק את העובד כעצמאי, יחושבו הזכויות המגיעות לעובד על בסיס התמורה ששולמה לעובד כ"עצמאי"
המעסיק רשאי לקזז את הסכומים העודפים ששילם לעובד כ"קבלן עצמאי" מתוך הסכומים שעליו לשלם לו בדיעבד כשכיר
בכל מקרה העובד אינו נדרש להשיב למעסיק סכום כלשהו, גם אם יתברר בדיעבד כי הסכומים ששולמו לו כ"עצמאי" היו גבוהים מהסכומים שהיה עליו לקבל אילו הועסק מלכתחילה כשכיר


במקרים שבהם נקבע בדיעבד כי התקיימו יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים, המעסיק רשאי לקזז בין השכר והזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד אילו הועסק מלכתחילה כשכיר, לתמורה הגבוהה ששילם לעובד כ"קבלן עצמאי", עת סברו הצדדים שמתקיימים ביניהם יחסי מזמין-קבלן.

 • לעתים עובדים מועסקים כקבלנים עצמאים למרות שלמעשה הם עובדים שכירים לכל דבר.
 • השאלה אם מתקיימים יחסי עובד-מעביד במקרה מסוים היא שאלה משפטית, ואינה תלויה בהסכמת הצדדים. יחסי עובד-מעביד נבחנים על פי קריטריונים שנקבעו בפסיקה.
 • עובד, שעל פי הסכם העבודה הוגדר כקבלן עצמאי, רשאי לתבוע הכרה בדיעבד ביחסי עובד-מעביד, ואם תביעתו תתקבל בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה, הוא יהיה זכאי בדיעבד לכל הזכויות הסוציאליות הנגזרות מיחסי עבודה כגון: דמי הבראה, חופשה שנתית, הפרשות לפנסיה, החזר הוצאות נסיעה וכו'.
 • במקרים שהמעסיק נהג בתום לב והאמין כי אין בינו לבין העובד יחסי עובד-מעביד אלא הוא מועסק כדין כעובד עצמאי, הוא זכאי לקזז את הסכומים העודפים ששילם לעובד כ"קבלן עצמאי" מתוך הסכומים שעליו לשלם לו כעת כשכיר.
 • כדי לקבוע אם המעסיק זכאי לערוך את הקיזוז, יש לקבוע מהו גובה השכר החלופי שהעובד היה זכאי לקבל אילו הועסק מלכתחילה כעובד שכיר, להוסיף לו את שווי הזכויות הסוציאליות המתווספות עליו, ולהשוות בין סכומים אלה לבין הסכום ששילם לעובד כעצמאי.
 • ככל שסכום ה"שכר החלופי" בתוספת הזכויות הסוציאליות גבוה מהסכום ששולם לעובד בפועל כ"עצמאי", אזי על המעסיק לשלם לעובד את הפער בין עלויות אלה.
 • אם סכום ה"שכר החלופי" בתוספת הזכויות הסוציאליות נמוך מהסכום ששולם לעובד בפועל כ"עצמאי", המעסיק לא נדרש לשלם לעובד סכום נוסף כלשהו, אך גם לא יוכל לתבוע מהעובד בתביעת השבה את סכום ההפרש שלטובתו.
דוגמה
 • בהסכם עבודה הוגדר העובד כ"נותן שירותים עצמאיים" בתמורה חודשית של 10,000 ש"ח בחודש.
 • בית הדין הכיר בדיעבד ביחסי עובד-מעביד בין הצדדים.
 • הוכח כי סכום השכר החלופי + הזכויות הסוציאליות להן העובד היה זכאי אילו הועסק מלכתחילה כשכיר, הוא 11,000 ש"ח בחודש.
 • במקרה זה על המעסיק לשלם לעובד הפרשים בגין זכויות סוציאליות המגיעות לעובד בדיעבד, בסך של 1,000 ש"ח לחודש.
דוגמה
אם בדוגמה הקודמת היה מוכח כי סכום השכר החלופי + הזכויות הסוציאליות להן העובד היה זכאי אילו הועסק מלכתחילה כשכיר, הוא 9,000 ש"ח בחודש, לא היה המעסיק צריך לשלם לעובד בדיעבד הפרשים כלשהם, שכן הסכום ששילם לעובד כ"עצמאי" כבר כיסה את מלוא הסכום שהוא חייב לו כשכיר.
 • בכל מקרה העובד אינו נדרש להשיב למעסיק סכום כלשהו, גם אם יתברר בדיעבד כי הסכומים ששולמו לו כ"עצמאי" היו גבוהים מהסכומים שהיה עליו לקבל אילו הועסק מלכתחילה כשכיר.

מי זכאי?

 • מעסיק רשאי לקזז את הסכומים הגבוהים ששילם לעובד כ"קבלן עצמאי" מתוך הסכומים שעליו לשלם לו כשכיר, אם הוא עומד בכל התנאים הבאים:
  1. בית הדין הכיר בדיעבד בהתקשרות בין המעסיק והעובד כיחסי עובד-מעביד
  2. המעסיק העסיק את העובד בתום לב כ"עצמאי"
  3. ניתן להוכיח קיומו של "שכר חלופי", כלומר שכר שניתן להניח שהעובד היה מקבל אילו היה מועסק מלכתחילה כעובד שכיר, ושכר זה נמוך מהסכום ששולם לעובד כ"עצמאי".
טיפ
במקרים ברורים, כשהמעסיק ידע מראש שעל פי המבחנים שנקבעו בפסיקה, קיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעביד, ולמרות זאת בחר להעסיק את העובד כקבלן עצמאי, ישלם המעסיק לעובד את כל הזכויות הסוציאליות המגיעות לו כשכיר, שיחושבו על בסיס התשלום ששילם לו כ"עצמאי" (ולא על בסיס "שכר חלופי"), והמעסיק לא יהיה רשאי לערוך קיזוז.

תהליך מימוש הזכות

 • קביעת יחסי עובד- מעביד בדיעבד, והכרה בזכותו של מעסיק לקיזוז נעשים על ידי בית הדין לעבודה במסגרת תביעה שמוגשת לבית הדין.
 • המעסיק צריך להוכיח את גובהו של "שכר חלופי" משוער, שניתן להניח כי העובד היה מקבל אילו הועסק מלכתחילה כשכיר, ואז יהיה על המעסיק לשלם לו את זכויותיו הסוציאליות לפי שכר זה.
טיפ
ניתן להוכיח שכר חלופי משוער באמצעות:
 • ראיות אודות שכרו של עובד מקביל שביצע עבודה דומה
 • טבלת שכר בהסכמים קיבוציים רלוונטיים
 • ראיות אודות שכר ראוי לעובד שכיר באותו מעמד
 • ראיות לגבי שכר חלופי שהוצע או נקבע בין הצדדים
 • אם לא יוכיח המעסיק את גובהו של שכר חלופי שכזה, יחושבו זכויותיו הסוציאליות של העובד לפי התשלום שקיבל בפועל כ"עצמאי", שבדרך כלל גבוה יותר מהשכר שהיה מקבל כשכיר.
 • במקרים ברורים, כשהמעסיק ידע מראש שעל פי המבחנים שנקבעו בפסיקה קיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעביד, ולמרות זאת בחר להעסיק את העובד כקבלן עצמאי, יחושבו זכויותיו הסוציאליות של העובד לפי התשלום הגבוה שקיבל בפועל כ"עצמאי".

חשוב לדעת

 • בכל מקרה העובד אינו נדרש להשיב למעסיק סכום כלשהו, גם אם יתברר בדיעבד כי הסכומים ששולמו לו כ"עצמאי" היו גבוהים מהסכומים שהיה עליו לקבל אילו הועסק מלכתחילה כשכיר.
 • במקרים ברורים, כשהמעסיק ידע מראש שעל פי המבחנים שנקבעו בפסיקה, קיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעביד, ולמרות זאת בחר להעסיק את העובד כקבלן עצמאי, ישלם המעסיק לעובד את כל הזכויות הסוציאליות המגיעות לו כשכיר, אשר יחושבו על בסיס התשלום ששילם לו כ"עצמאי" (ולא על בסיס "שכר חלופי"), והמעסיק לא יהיה רשאי לערוך קיזוז.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין