הקדמה:


תפקידיו של רכז ההתאמות

 • תפקידיו של רכז ההתאמות הם:
  • קביעת ההתאמות לסטודנט/ית לפי הוראות המוסד הלימודי, ובתיאום עם המרצה לאחר קבלת בקשת הסטודנט/ית להתאמות.
  • מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד הלימודי לצורך ביצוען.
  • טיפול בתלונות סטודנט/ית בנושא ביצוע ההתאמות.

מוסדות לימוד החייבים במינוי רכז התאמות

מי זכאי להגיש בקשה לרכז ההתאמות?

 • זכאים להגיש בקשה להתאמות:
  • סטודנטית בטיפולי פוריות או בהיריון הלומדת באחד מהמוסדות כמפורט למעלה.
  • סטודנטים בנסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין–ארצי או לאחר חופשת לידה, אימוץ, קבלת ילד כהורה במשפחת אומנה או כהורה מיועד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (פונדקאות) הלומדים באחד מהמוסדות כמפורט למעלה.

הגשת בקשה לרכז ההתאמות

 • המוסד הלימודי נדרש להביא לידיעת הסטודנטים את שמו של רכז ההתאמות והפרטים הדרושים לשם פנייה אליו.
 • סטודנטים זכאים יגישו לרכז ההתאמות בקשה להתאמות על-פי הנוהל שקבע המוסד הלימודי.

דוגמאות לרכזי התאמות במוסדות הלימוד

פנייה אל נציב קבילות סטודנטים

 • הגשת תלונה אל נציב קבילות הסטודנטים תיעשה רק לאחר מיצוי כל האפשרויות לפתרון הבעיה במסגרת יחידות מוסד הלימוד, לרבות דיקן הסטודנטים.
 • הגשת התלונה תיעשה בכתב ובאופן מנומק.
 • את פרטיו של נציב הקבילות ניתן למצוא באתר האינטרנט או דרך אגודת הסטודנטים של מוסד הלימוד.

חשוב לדעת

 • רכז ההתאמות מחויב לשמור על חסיון המסמכים הרפואיים המועברים אליו.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות