חלק מהכספים המועברים על-ידי המעסיק אל הגוף הפנסיוני שמנהל את החיסכון הפנסיוני של העובד, מהווים מעין מקדמה על חשבון תשלום פיצויי פיטורים
כספי הפיצויים אינם ניתנים להחזרה למעסיק גם במקרה של התפטרות העובד, והם יישארו בחיסכון הפנסיוני של העובד ויגדילו את קצבת הפנסיה החודשית שלו
לאחר סיום העסקתו יוכל העובד למשוך את הכספים מהחיסכון הפנסיוני שהופקדו כרכיב פיצויים, גם אם טרם הגיע לגיל פרישה וגם אם לא נגרם ארוע ביטוחי (כמו מוות או נכות) וזאת רק אם המעסיק נתן הסכמתו לכך
אם ימשוך העובד את כספי הפיצויים, תקטן קצבת הפנסיה החודשית שאותה הוא אמור לקבל לאחר פרישתו מהעבודה בלמעלה מ-1/3
מעסיק רשאי להפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לגוף הפנסיוני ולא רק את האחוז שאותו הוא מחויב להעביר על-פי צו ההרחבה

רכיב פיצויים הוא רכיב הקיים בביטוח פנסיוני של עובדים שכירים בלבד.

 • חלק מהכספים המועברים על-ידי המעסיק אל הגוף הפנסיוני שמנהל את החיסכון הפנסיוני של העובד, מהווים מעין מקדמה על חשבון תשלום פיצויי פיטורים.
 • סכומים אלה לא ניתנים להחזרה למעסיק, הן במקרה של פיטורים והן במקרה של התפטרות (מלבד במקרים חריגים, שבהם בית הדין לעבודה קבע כי הפיטורים נעשו בנסיבות שמצדיקות שלילת פיצויי הפיטורים או במקרה אחר שבו שבית משפט שלל את הזכאות לכספים שהצטברו ברכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני), והם מתווספים לכספי החיסכון הפנסיוני ומגדילים את קצבת הפנסיה החודשית שאותה יקבל העובד מדי חודש לאחר פרישתו מעבודה.
 • לאחר סיום העסקתו יוכל העובד למשוך את הכספים מהחיסכון הפנסיוני שהופקדו כרכיב פיצויים, גם אם טרם הגיע לגיל פרישה וגם אם לא נגרם ארוע ביטוחי (כמו מוות או נכות) וזאת רק אם המעסיק נתן הסכמתו לכך.
  • ההסכמה יכולה להינתן באמצעות הסכם העבודה, באמצעות תנאי פוליסת הביטוח (למשל, כזו הקובעת כי הכספים יועברו לבעלות העובד ללא תנאי) או באמצעות מכתב שחרור שאותו מעניק המעסיק לעובד עם סיום ההעסקה.
  • אם המעסיק לא הסכים למשיכת הכספים, העובד יצטרך להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבת פנסיה חודשית לאחר שיגיע לגיל פרישה או חלילה במקרה של מוות או נכות. אם העובד מושך את הכספים שלא במסגרת "ארוע מזכה" (אובדן כושר עבודה, מוות או הגעה לגיל פרישה), המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו חזרה.
 • למרות זאת, אם בית משפט קבע כי הפיטורים נעשו בנסיבות שבהן נשללת הזכאות לפיצויים (למשל גניבה, מעילה של העובד, אלימות וכו'), רשאי המעסיק לדרוש את הסכומים הללו בחזרה מן הביטוח הפנסיוני.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.
 • כאשר העובד מפוטר או מתפטר בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים, והמעסיק הפריש חלק מהפיצויים לביטוח הפנסיוני, כפי שנדרש בצו ההרחבה (6% נכון לשנת 2017), ולא את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33%), הרי שלצורך תשלום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד (אם מגיעים לו) על המעסיק לשלם לעובד את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שלא הופרשו לביטוח הפנסיוני.

הפרשת מלוא הפיצויים לביטוח הפנסיוני

 • מעסיק רשאי להפריש את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר) אל החיסכון הפנסיוני של העובד כרכיב פיצויים.
 • במקרה כזה המעסיק יבצע "השלמת פיצויים", כלומר ישלים ל-8.33% את הסכומים שהוא חייב להפריש כרכיב פיצויים על-פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.
דוגמה
בשנת 2014 על המעסיק להפריש 6% כרכיב פיצויים על פי צו ההרחבה. המעסיק רשאי להוסיף לרכיב הפיצויים מדי חודש 2.33% מהשכר כדי להשלים את ההפרשה לפיצויים ל-8.33%, שהוא הסכום המהווה את מלוא הפיצויים.

במקרה שהעובד מתפטר, להיכן הולכים הכספים שנצברו ברכיב הפיצויים?

 • מלבד מקרים חריגים, שבהם בית משפט שלל מהעובד את זכאותו לכספי הפיצויים שהצטברו בביטוח הפנסיוני (בדרך כלל מדובר במקרים חריגים, כמו: מעילה, גניבה, אלימות של העובד וכיו"ב), כספים שהופרשו כרכיב פיצויים לביטוח הפנסיוני, יישארו בבעלות העובד, והוא רשאי למשוך אותם (אם המעסיק נתן את הסכמתו לכך) או להשאירם בחיסכון הפנסיוני (בדיוק כפי שקורה במקרה שהעובד מפוטר).
 • למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני (פסקת "הגבלות על שחרור הכספים לאחר סיום העסקת העובד).

עיקול כספים שהופקדו לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני

חשוב לדעת

 • משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי הפיצויים מתוך החיסכון הפנסיוני, כדי לא לפגוע בגובה קצבת הפנסיה החודשית שהעובד יהיה זכאי לה לאחר פרישתו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.