עובדים זרים המועסקים במוסדות סיעוד זכאים לאותם תנאי העבודה שזכאים להם עובדים ישראלים על פי החוק
בנוסף, המעסיק מחויב לחתום עם העובד על הסכם עבודה סטנדרטי בשפתו ולדאוג לעובדים למגורים הולמים וביטוח רפואי
המעסיק צריך להפקיד את הכספים עבור הביטוח הפנסיוני של העובדים בפיקדון חודשי המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה
עובדים זרים המועסקים במוסדות סיעוד זכאים למנוחה שבועית של 25 שעות בלבד, וחל עליהם היתר מיוחד להעסקה בשעות נוספות


שימו לב
ערך זה עוסק בתנאי העבודה של עובדים זרים המועסקים במוסדות סיעוד. למידע אודות תנאי העבודה של עובדים זרים המועסקים בסיעוד בבית המטופל ראו תנאי העסקה של עובד זר בסיעוד המועסק בבית המטופל.

עובדים זרים המועסקים ככוח עזר במוסדות סיעוד זכאים לאותם תנאי העבודה שזכאים להם עובדים ישראלים על פי החוק, לרבות תשלום עבור שעות נוספות והפרשות עבור ביטוח פנסיוני .

 • בהתאם להחלטת הממשלה, ניתן להביא לארץ עובדים זרים לעבודה ככוח עזר במוסדות סיעוד רק במסגרת הסכמים בילטראליים בין מדינת ישראל למדינות המוצא של העובדים הזרים (נכון לחודש אפריל 2022 חתמה מדינת ישראל על הסכמים בילטראליים עם גאורגיה ונפאל).
 • המעסיק מחוייב לחתום עם העובד, לפני תחילת ההעסקה על הסכם עבודה סטנדרטי בשפתו ולדאוג לעובדיהם ל מגורים הולמים ולביטוח רפואי
 • עובדים זרים המועסקים במוסדות סיעוד זכאים למנוחה שבועית של 25 שעות בלבד, וחל עליהם היתר מיוחד להעסקה בשעות נוספות.
 • על המעסיק למנות במוסד הסיעודי אחראי לטיפול בזכויות ובשאלות של העובדים הזרים וליידע את העובדים בנוגע לדרכי ההתקשרות עמו.
אזהרה
עובד זר בעל היתר עבודה בענף מוסדות הסיעוד, אינו רשאי לעבור לעבוד בענף הסיעוד הביתי או בכל ענף אחר.

מי זכאי?

 • עובדים זרים המועסקים במוסדות סיעוד (מוסדות בעלי רישיונות בתוקף כבית חולים מאת משרד הבריאות ,המאפשרים הפעלת מחלקה סיעודית או מחלקה לתשושי נפש).

תנאים להעסקת עובד זר במוסדות סיעוד

 • על המעסיק להעסיק את העובדים הזרים אך ורק בתפקיד כוח עזר במחלקות סיעודיות או במחלקות תשושי נפש במוסד הסיעודי ששמו וכתובתו רשומים בהיתר שקיבל.
 • על המעסיק להעסיק את העובדים הזרים באופן ישיר, וחל איסור להעסיקם באמצעות קבלן כוח אדם או קבלן שירותים.
 • על המעסיק חלה חובה להעסיק את העובד הזר במשרה מלאה .

הסכם עבודה

 • לפי חוק עובדים זרים, מעסיקו של עובד זר חייב להתקשר איתו בהסכם בכתב בשפה העברית ובשפה שהעובד הזר מבין.
 • בהתאם להסכמים הבילטראליים שחתמה ישראל עם ארצות המוצא של העובדים, על המעסיק לחתום עם העובדים הזרים במוסדות הסיעוד על חוזה העסקה סטנדרטי לפני מועד תחילת העבודה ולנהוג לפיו.
 • אם חוזה העבודה נחתם לפני הגעתו של העובד לארץ , תוקפו של החוזה הוא למשך שנה ממועד כניסת העובד לישראל. בתום השנה, ובכפוף להארכת תוקף ההיתרים , ניתן להאריך את החוזה לתקופות נוספות של שנה.

שעות עבודה ומגבלה על עבודה בשעות נוספות

 • העובד יועסק במשרה מלאה, 42 שעות בשבוע. שבוע העבודה יכלול עד 6 ימי עבודה, במהלכם יעבוד העובד עד 6 משמרות בשעות שהמעסיק יקבע.
 • המעסיק אינו רשאי להעסיק את העובד במשמרות לילה (משמרת שלפחות 2 שעות מתוכה היא בין השעות 06:00-22:00) במשך יותר מ-7 ימים במהלך פרק זמן של 14 יום.
 • העובד אינו רשאי לעבוד שעות נוספות בכמות העולה על אחד מבין שני ההיתרים הבאים להעסקה בשעות נוספות:
  1. ההיתר הכללי-. 12 שעות עבודה ביום, ולא יותר מ 16 שעות נוספות בשבוע, ובתנאי ששבוע העבודה לא יעלה על 58 שעות (כולל שעות נוספות).
  2. ההיתר במוסדות לטיפול בזקנים-30 שעות נוספות בשבוע, לפי הפירוט הבא: 3 שעות נוספות בכל יום עבודה שאינו לפני יום המנוחה השבועי (ובסה"כ 15 שעות נוספות), 4 שעות נוספות במהלך יום העבודה שלפני יום המנוחה השבועית או חג ו-11 שעות במהלך יום המנוחה השבועי, ובלבד שהשעות הנוספות לא יעלו על 75 שעות לכל 12 שבועות רצופים.

הפסקות

 • עובד זכאי להפסקה של 45 דקות למשמרת, מתוכם הפסקה רצופה אחת של לפחות 30 דקות .
 • זמן ההפסקה אינו מחושב כחלק משעות העבודה, והמעסיק אינו מחויב לשלם לעובד עבור זמן זה, אלא אם כן דרש מהעובד להישאר במקום העבודה.
 • בין משמרת אחת למשמרת הבאה אחריה, תהיה הפסקה של לפחות 8 שעות.
 • למידע נוסף ראו הפסקות בעבודה.

מועד תשלום השכר ואופן תשלומו

 • על המעסיק לשלם לעובד את השכר החודשי עד ל-9 בכל חודש, עבור החודש הקודם.
 • על המעסיק להעביר את השכר של העובד הזר לחשבון בנק שנפתח על שמו של העובד בישראל, בו אין לאף צד שלישי זכויות או ייפוי כוח .
 • במידה ואין לעובד חשבון בנק בישראל, על המעסיק לסייע לעובד לפתוח חשבון בבנק שהעובד יבחר ולמסור לידי העובד את מסמכי פתיחת החשבון וכל כרטיס מגנטי למשיכת כסף מזומן מהחשבון.
 • העובד רשאי להסכים בכתב (בשפה שהעובד מבין), לקבל חלק ממשכורתו החודשית בשווי מזון ומשקאות לא אלכוהוליים שיסופקו על חשבון המעסיק לצריכה של העובד במקום העבודה, ובלבד שחלק זה לא יעלה על 10% משכר המינימום. במקרה כזה, השווי המקובל של המזון והמשקאות ייחשב לחלק משכרו החודשי של העובד כתשלום בעין.
 • על המעסיק לשמור בידיו את המסמכים המתעדים את הפקדות השכר לחשבון הבנק .

מרכיבי שכר

שכר מינימום

 • שכרו של העובד לא יפחת מ שכר מינימום, העומד כיום על 5,880.02 ₪ לחודש למשרה מלאה, לפני ניכויים שהמעסיק רשאי או חייב לנכות על-פי החוק.
 • שכר המינימום אינו כולל תוספות קבועות בחוק כגון: הוצאות נסיעה או דמי הבראה. תוספות אלה יש לשלם בנוסף לשכר הבסיס (שחייב להיות לפחות בגובה שכר המינימום).

גמול עבור שעות נוספות

 • אם העובד נדרש לעבוד שעות נוספות הוא זכאי לתשלום גמול עבור שעות נוספות :
  • מי שעובד 6 ימים בשבוע יהיה זכאי לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-8 שעות ביום עבודה רגיל, על כל שעה שמעבר ל-7 שעות עבודה ביום שלפני יום המנוחה השבועי ועל כל שעה שמעבר ל-42 שעות שבועיות רגילות. .
  • מי שעובד 5 ימים בשבוע יהיה זכאי לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות) נטו (ללא הפסקה) במשך 4 ימים, וביום הנותר על כל שעה שמעבר ל-7 שעות ו-36 דקות נטו, או בהתאם להסכם העבודה האישי או הנוהג שקבוע במקום העבודה, ובלבד שיום עבודה רגיל לא יעלה על 9 שעות עבודה ביום.
  • במשמרת לילה זכאי העובד לשעות נוספות לאחר 7 שעות עבודה.
 • גובה גמול שעות נוספות עבור עבודה ביום חול הוא:
  • עבור 2 השעות הנוספות הראשונות ביום עבודה - תשלום של 125% משכר שעת עבודה רגילה (כלומר תוספת של 25% על ערך שעת העבודה רגילה).
  • עבור שאר השעות הנוספות באותו יום עבודה- תשלום של 150% (כלומר תוספת של 50% על ערך שעת עבודה רגילה) .
 • גובה גמול שעות נוספות עבור עבודה בשעות המנוחה השבועית הוא:
  • עבור 2 השעות הנוספות הראשונות ביום עבודה- תשלום של 175% משכר שעת עבודה רגילה
  • עבור שאר השעות הנוספות באותו יום עבודה- תשלום של 200% משכר שעת עבודה רגילה.
 • למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות.

גמול עבור העסקה במנוחה השבועית

 • . עובדים זרים המועסקים במוסדות סיעוד, זכאים בהתאם לתקנות למנוחה שבועית של 25 שעות.
 • המנוחה השבועית כוללת את אחד מהימים: שישי, שבת או ראשון, לפי המקובל על העובד כיום המנוחה השבועית שלו.
 • אם העובד מועסק ביום המנוחה השבועי שלו הוא זכאי לתשלום של 150% משכרו הרגיל עבור שעות עבודתו ביום המנוחה השבועי ובנוסף למנוחת פיצוי בהתאם להיתר שניתן להעסקה במנוחה השבועית, וזאת בתוך פרק זמן של 4 שבועות ממועד העבודה ביום המנוחה :
  • עובדים במשכורת חודשית זכאים לתוספת של 50% מערך שכרם היומי עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית וכן למנוחת פיצוי בתשלום ללא ניכוי משכרם , בהתאם ל מספר שעות עובדתם במנוחה השבועית.
  • עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בימי המנוחה השבועית וכן למנוחת פיצוי ללא תשלום, בהתאם למספר שעות עבודתם במנוחה השבועית .
 • למידע נוסף ראו:גמול עבור העסקה במנוחה השבועית.

תשלום עבור ימי חג

 • עובדים זרים המועסקים בתחום הסיעוד זכאים לתשלום עבור 9 ימי חג בשנה על פי חגי דתם או חגי ישראל, לפי בחירתם, שבהם הם נעדרים מעבודתם. לפירוט ימי החג כל פי הדתות השונות ראו:
 • * עובד שאינו עובד חודשי (כלומר עובד בשכר שעתי, בשכר יומי או בשכר לפי תפוקה) ,זכאי לתשלום בגין היעדרותו ביום חג בתנאי שהוא עובד אצל אותו מעסיק לפחות 3 חודשים והוא עבד ביום שלפני החג וביום שאחריו, אלא אם כן נעדר בימים אלה בהסכמת המעסיק (למשל: נעדר מהעבודה מאחר והמעסיק לא שיבץ אותו לעבודה באותו יום, שהה בחופשה בהסכמת המעסיק, נעדר מהעבודה בשל מנוחה שבועית או נעדר מהעבודה בשל גשר שהמעסיק החליט עליו).
 • בהתאם לתקנות מנוחה שבועית בבתי חולים, אורך יום החג של עובד זר המועסק במוסד סיעודי הנו 25 שעות.
 • ככלל, על המעסיק לאפשר לעובד להיעדר מעבודתו ביום חג, מבלי לנכות את יום ההיעדרות משכרו החודשי של העובד.
 • אם החג נפל ביום המנוחה השבועי של העובד-העובד אינו זכאי לתשלום עבור יום החג.
 • במקרים מיוחדים שבהם יש הכרח להעסיק את העובד הזר במהלך החג ,זכאי העובד בהתאם לאמור בחוזה העבודה הסטנדרטי לתשלום של 250% משכרו הרגיל עבור שעות עבודתו בחג:
  • עובד שעתי או יומי שעבד בחג זכאי לתשלום של 250% משכרו הרגיל עבור שעות עבודתו בחג.
  • עובד במשכורת חודשית שעבד בחג זכאי לתוספת של 50% מערך שכרו השעתי עבור כל אחת משעות עבודתו בחג, וזאת בנוסף למשכורתו החודשית הרגילה. בנוסף הוא זכאי ליום מנוחה חלופי שבו לא יעבוד אך שכרו החודשי לא יופחת.

חופשה שנתית

 • עובד זר זכאי לחופשה שנתית בתשלום, בדומה לעובד ישראלי.
 • מספר ימי החופשה שעובד זכאי להם נקבע בהתאם למספר קריטריונים (כגון: ותק, מספר ימי העבודה בשנה וכו').
 • מועדי החופשה נקבעים על ידי המעסיק, אך עליו להתחשב בבקשותיו של העובד ולנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים. יחד עם זאת, רשאי העובד בהודעה של 30 יום מראש, לקחת יום אחד של חופשה (מתוך ימי החופשה הצבורים לזכותו) במועד שיבחר ויום חופשה אחד נוסף במועד הקבוע ברשימת ימי חופשה לבחירה, וזאת מבלי שהמעסיק יוכל להתנגד ליציאתו לחופשה במועדים אלה.
 • להסבר על אופן חישוב מספר הימים שלהם זכאי כל עובד, ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.
 • פדיון חופשה- ככלל, הדין הוא שעל המעסיק לדאוג לכך שהעובד יצא לחופשה בפועל ואסור למעסיק לפדות לעובד את החופשה בכסף בסיום שנה קלנדרית, אלא רק בתום יחסי העבודה. מעסיק שבוחר לשלם לעובד פדיון ימי חופשה במהלך תקופת ההעסקה (אפילו אם הדבר נעשה לבקשת העובד), מסתכן בתשלום פדיון חופשה כפול. למידע נוסף ראו פדיון חופשה שנתית וכן הנחייה בעניין פדיון ימי חופשה בסיום השנה, רשות האוכלוסין וההגירה.

דמי מחלה

 • עובד זכאי ל- 1.5 ימי מחלה עבור כל חודש שעבד (עד 18 ימים בשנה), וזאת על סמך מכתב מרופא. ניתן לצבור בסה"כ עד 90 ימי מחלה.
 • תשלום דמי מחלה:
  • בהתאם לחוק דמי מחלה, עבור יום המחלה הראשון אין זכאות לתשלום.
  • עבור היום השני והיום השלישי של תקופת ההיעדרות העובד זכאי לקבל מהמעסיק 50% משכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד.
  • עבור היום הרביעי ואילך, העובד זכאי ל- 100% משכר העבודה שהיה מקבל אילו עבד.
דוגמה
עובד זר חלה בשפעת והרופא רשם לו תעודת מחלה עבור 5 ימים.
 • עבור היום הראשון למחלתו, המעסיק לא נדרש לשלם לעובד כל שכר.
 • ביום השני וביום השלישי המעסיק שילם 50% משכר העובד ליום עבודה.
 • בימים הרביעי והחמישי העובד קיבל שכר מלא.

דמי הבראה

 • עובד שסיים שנת עבודה אחת, זכאי לתשלום דמי הבראה מדי שנה.
 • גובה דמי ההבראה הנם מכפלה של ערך יום ההבראה (418 ₪ ) כפול מספר הימים, בהתאם לוותק שצבר באותו מקום עבודה:
  • עבור השנה הראשונה במקום העבודה - 5 ימים
  • עבור השנה השנייה והשלישית במקום העבודה - 6 ימים
  • עבור השנה הרביעית ועד העשירית במקום העבודה - 7 ימים.
 • למידע נוסף ראו דמי הבראה.

החזר הוצאות נסיעה

 • על מעסיק חלה חובה לשלם לעובד החזר הוצאות נסיעה עד למקסימום של 22.60 ₪ עבור כל יום שבו השתמש (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה ציבורית, כדי להגיע למקום עבודתו או לחזור ממנו.
 • גובה ההחזר נקבע לפי עלות כרטיס נסיעה או עלות כרטיס "חופשי חודשי", הנמוך בניהם, ובלבד שעלות הנסיעה אינה עולה על המקסימום הקבוע בחוק.
 • אם מגורי העובד אינם נמצאים במוסד הסיעודי ואין שירות אוטובוסים זמין, על המעסיק לדאוג להסעת העובד אל מקום העבודה ומממנו, על חשבון המעסיק.

ימי אבל

 • עובדים זרים זכאים לתשלום שכרם אם נעדרו מעבודתם בשל ימי אבל על קרוב משפחה ממדרגה ראשונה.
 • התשלום ניתן עבור מספר ימי האבל המקובלים בתוך העדה שאליה משתייך העובד, ולכל היותר 7 ימים.

ניכויים משכר העובד

 • מעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד תשלומים המחויבים על פי חוק, כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי והפרשות לביטוח פנסיוני וכן השתתפות בהוצאות מגורים ביטוח רפואי.
 • בנוסף רשאי המעסיק לנכות משכרו של העובד סכומים המגיעים למעסיק בגין חובות העובד כלפיו, וזאת בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו בכתב לניכויים אלה וסך כל הניכויים משכר העובד אינם עולים על 25% משכר העובד.
 • מעסיק אינו רשאי לנכות משכר העובד סכומים בגין החזרי אגרות ששילם לרשויות עבור אשרת עבודה לעובד זר, אגרות אלה חלות על המעסיק בלבד.
 • למידע נוסף ראו :

הפרשות לביטוח פנסיוני

ביטוח רפואי

 • המעסיק מחויב לדאוג לביטוח רפואי לעובד, אצל מבטח בעל רישיון בתוקף, עבור כל תקופת עבודתו.
 • על פוליסת הביטוח לכלול תנאים מסוימים הקבועים בחוק. למידע נוסף ראו תנאי פוליסת ביטוח בריאות לעובד זר.
 • על המעסיק למסור לעובד העתק של פוליסת הביטוח, כתוב בשפה שהעובד הזר מבין.
 • לפרטים נוספים ראו ביטוח בריאות לעובדים זרים.
 • בנוסף, המעסיק נידרש להסדיר לעובדיו הזרים חיסונים הנדרשים לצורך עבודה במוסדות סיעודיים בהתאם לתקנות של משרד הבריאות בישראל.

מגורים הולמים

 • על המעסיק לדאוג למגורים הולמים לעובד, למשך כל תקופת העסקתו ועד ל-7 ימים לאחר סיום עבודתו. לפרטים נוספים ראו מגורים הולמים לעובד זר.
 • בנוסף לאמור, על המעסיק לספק מגורים בדירות נפרדות וכן שירותים ומקלחות נפרדים עבור עובדים ועובדות, עם אפשרות נעילה מבפנים.

תנאי הבידוד לעובדים הנדרשים לשהות בבידוד עקב מגפת הקורונה

 • אם עובד נדרש לשהות בבידוד בהתאם להוראות משרד הבריאות, על המעסיק לספק לעובד תנאי בידוד במגורים הולמים בהתאם לתקנות, לרבות שירותים נוספים הנדרשים במהלך תקפת הבידוד וכן 3 ארוחות ביום .
 • על המעסיק לספק לעובד גישה לטלפון ואינטרנט על מנת שיוכל ליצור קשר עם המעסיק ועם גורמי חירום בתקופת הבידוד, לעמוד בקשר יום יומי עם העובד ולסייע לו למלא את הוראות משרד הבריאות.
 • ההוצאות הנוגעות להעמדת המגורים ושירותים נחוצים נוספים בתקופת הבידוד יהיו על חשבון המעסיק בלבד והעובד לא ישתתף בהוצאות אלה .
 • למידע נוסף ראו מתווה כניסת עובדים זרים לישראל לענף מוסדות סיעוד בתקופת מגפת הקורונה.

סיום יחסי עבודה

שימוע

 • מעסיק מחויב לקיים לעובד שימוע טרם פיטוריו, שבו יוצגו בפני העובד הנימוקים המלאים לרצון המעסיק לפטר אותו, ותינתן לעובד הזדמנות להשמיע טיעונים בעד המשך העסקתו.
 • למידע נוסף ראו שימוע לפני פיטורים.

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

 • מעסיק המעוניין לפטר עובד וכן עובד המעוניין להתפטר, מחויבים לתת הודעה מוקדמת, שמשכה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה. לפרטים נוספים ראו הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות.

מגורים הולמים עד 7 ימים לאחר סיום העבודה

 • מעסיק מחויב לדאוג למגורים הולמים לעובד הזר, למשך כל תקופת העסקתו ועד ל-7 ימים לאחר סיום עבודתו.

פדיון חופשה

 • עובד אשר בסיום יחסי העבודה נשארו לזכותו ימי חופשה שהוא לא ניצל, זכאי לפדות בכסף את ייתרת ימי החופשה שנצברו לזכותו בשנה הקלנדרית שבה סיים את עבודתו, בצירוף הימים שלא נוצלו ב-3 השנים הקלנדריות הקודמות .
 • למידע נוסף ראו פדיון חופשה שנתית.

פדיון דמי מהבראה

 • אם העובד לא קיבל דמי הבראה במהלך תקופת העסקה או חלקה, על המעסיק לשלם לו את דמי ההבראה במועד תשלום השכר האחרון.

פיצויי פיטורים ותגמולים לפנסיה

 • עובד שפוטר ועבד מעל שנה באותו מקום עבודה זכאי לפיצויי פיטורים מלאים, בשיעור של שכר חודש אחד בגין כל שנת עבודה. לפרטים נוספים ראו פיצויי פיטורים.
 • עובד שהמעסיק לא הפקיד עבורו כספים בקופת הפיקדון, זכאי בסיום יחסי העבודה לכספי הפיצויים והתגמולים שעל המעסיק היה להפקיד עבורו לפי צו ההרחבה, גם אם הוא פוטר וגם אם הוא התפטר.
 • אם המעסיק הפקיד עבור העובד כספים בקופת הפיקדון, העובד יהיה זכאי לקבל את כספי הפיקדון רק במועד יציאתו לארץ.
 • אם העובד פוטר (או התפטר בנסיבות המזכות אותו במלוא פיצויי הפיטורים), על המעסיק להשלים לעובד את הפיצויים ולשלם לעובד את מלוא פיצויי הפיטורים (שכר חודש אחד בגין כל שנת עבודה).
  • אם המעסיק הפקיד בקופת הפיקדון עבור העובד פיצויים בגובה 6% מהשכר בלבד (כפי שנקבע בתקנות), זכאי העובד לתשלום השלמת פיצויי פיטורים בגובה 2.33% מהשכר כפול מספר חודשי העבודה .

הודעת המעסיק על סיום עבודתו של העובד וקליטת העובד במקום עבודה חדש

 • על המעסיק לדווח לאגף ההיתרים ברשות האוכלוסין וההגירה על הפסקת העבודה באמצעות שליחת טופס סיום העסקה, אשר יכלול את פרטי העובד הזר, מועד הפסקת ההעסקה וסיבתה, כתובת המוסד הסיעודי בו הועסק העובד, ומספר טלפון להתקשרות שמסר העובד.
 • מעסיק בעל היתר העסקה תקף ופנוי להעסקת עובדים זרים בענף מוסדות סיעוד המעוניין להעסיק את העובד הזר שסיים עבודתו במוסד סיעוד אחר, יודיע על כך בכתב לאגף ההיתרים באמצעות שליחת טופס בקשה לרישום עובד זר בענף מוסדות סיעוד . עם הסדרת הרישום, יבטל אגף היתרים את רישומו של העובד אצל המעסיק הקודם .
שימו לב
עובד זר בעל אשרה ורישיון עבודה בתוקף לעבודה במוסד סיעודי רשאי להתפטר מעבודתו ולעבור לעבוד אצל מעסיק אחר בעל היתר פנויי להעסקת עובדים זרים בענף מוסדות הסיעוד. למעסיק אסור לקחת ערובה או סכום אחר מעובד על מנת למנוע מעבר למעסיק אחר.

אחראי תלונות עובדים זרים

 • על המעסיק למנות עובד דובר השפה האנגלית או הרוסית, שישמש כאחראי על תלונות העובדים הזרים במוסד ויטפל בזכויות ובשאלות של עובדים אלה. אם האחראי אינו דובר את השפה של העובדים הזרים, על המעסיק לספק שירותי תרגום.
 • על המעסיק למסור לכל עובד זר את פרטי ההתקשרות עם האחראי על תלונות העובדים הזרים במוסד, לרבות מספר הטלפון הנייד וכתובת הדואר האלקטרוני, ועל האחראי להיות זמין לקבלת פניות מהעובדים הזרים ולטפל בתלונות ובבעיות שיועלו על ידם.
 • לרשימת אחראי התלונות של עובדים זרים במוסדות הסיעודיים השונים לחצו כאן

הפרת זכויות העובד

חשוב לדעת

 • מעסיק שלא שילם לעובד שכר מינימום, או שניכה משכרו של העובד סכומים מעבר למותר, או שלא קיים את חובותיו כמתחייב מחוזה עבודה (מגורים הולמים, ביטוח רפואי, מסירת תלוש השכר או הגשת הודעה מוקדמת בדבר פיטורים), עובר על החוק וצפוי לקנס מינהלי.
 • במקרים של עבירות חמורות, יוגש כתב אישום נגד המעסיק.
 • אם העובד הגיש תלונה על הפרת אחת מזכויותיו, אין לפגוע בשכרו או בתנאי עבודתו, ואין לפטרו או לפגוע בתנאי עבודתו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים