הקדמה:

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר לציבור הרחב לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה
ניתן להעביר את הכספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת, בכפוף לתנאים שיפורטו מטה
לא ניתן להפקיד יותר מ-70,000 ש"ח בכל שנה
מי שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60 (במקום משיכת כל הסכום בבת אחת) ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה וגם הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר לחוסכים (הן כאלה שעובדים והן כאלה שלא עובדים) לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו ואף ליהנות מהטבות מס במקרים מסוימים.

 • הקופה מיועדת לציבור הרחב, שכירים, עצמאים ומי שאינם עובדים כלל, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה.
 • ניתן להפקיד עד 70,000 ש"ח בכל שנה.
 • הכספים נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת ללא קנס (הכספים ישולמו בתוך 4 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה למשיכה. אם מועד התשלום חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, החברה המנהלת רשאית לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש).
 • החל מגיל 60 ניתן לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה בסכום חד פעמי לבין קצבה חודשית (בדומה לקצבת פנסיה). מי שיבחר לקבל את הכספים כקצבה חודשית ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס הכנסה (בניגוד לקצבת פנסיה, אשר מנוכה ממנה מס הכנסה). למידע נוסף ראו פטור ממס רווחי הון על קופת גמל להשקעה המשולמת כקצבה לאחר גיל 60.
 • ההפקדות עצמן אינן מקנות הטבת מס (בניגוד להפרשות לביטוח פנסיוני).
 • בניגוד לקרנות פנסיה קופות גמל או ביטוח מנהלים, בקופת הגמל להשקעה אין התחייבות של הקופה להשקיע לפחות 30% באג"ח מיועדות (המבטיחות תשואה סבירה ומובטחת) וכל הכספים יושקעו בשוק ההון.
 • ניתן לקבל הלוואה בסכום של עד 80% מהכספים שנחסכו בריבית נמוכה.
 • קופת הגמל יכולה לגבות דמי ניהול שלא עולים על דמי הניהול המקסימליים הקבועים בתקנות. למידע נוסף ראו דמי ניהול בקופת גמל להשקעה.

העברת כספים מקופת גמל אחת לאחרת

מתי לא ניתן להעביר כספים בין קופות גמל?

מועדי העברת הכספים

 • הקופה הנוכחית תעביר לקופה המקבלת את היתרה הצבורה של העמית בחשבונו בקופת הגמל או את חלק מהיתרה, בהתאם לתקנון תקני לקופת גמל להשקעה.
 • אך, הקופה הנוכחית לא תעביר את היתרה הצבורה של העמית אם לא ניתן להעבירה בשל עיקול או שעבוד.

איחור בהעברת הכספים

 • במקרים הבאים יהיה זכאי עמית לקבל הפרשי תשואה מהחברה המנהלת של קופת הגמל הנוכחית או מהחברה המנהלת של קופת הגמל האחרת:
  • איחור בביצוע העברת הכספים בין קופות הגמל
  • לא הועברה הבקשה להעברת הכספים במועד שנקבע
  • עוכבה העברת הכספים לקופת הגמל משום שהחברה המנהלת דחתה את בקשת העברת הכספים והיא האחראית לעיכוב

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.