הקדמה:

עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, זכאים לצבירת ימי מחלה ולתשלום דמי מחלה על פי דין.
החל מינואר 2019 הפסיק מדור גבייה ותשלום דמי לגבות את תשלום דמי המחלה מהמעסיקים על בסיס הפרשה בסך 2.5% משכר העובדים (הליך שנעשה עד סוף שנת 2018) ועל כן על המעסיקים חלה חובה לשלם דמי מחלה על פי חוק דמי מחלה והזכאות לעובדים לתשלום עבור ימי היעדרותם עקב מחלה, בהתאם לאמור בחוק דמי מחלה או בהתאם להסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם.
על מנת לבצע תהליך של הפקת תעודת מחלה במשרד הבריאות ברשות הפלסטינית על עובד פלסטיני אשר נעדר מעבודתו עקב מחלה, לפנות לקבלת הפניה מאחת מלשכות התעסוקה ברשות הפלסטינית.
עובדים יכולים לזקוף ימי מחלה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם בגין היעדרות עקב טיפול בבן משפחה. למידע נוסף ראו: ימי מחלה בגין טיפול בבן משפחה


עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, זכאים לצבירת ימי מחלה ותשלום דמי מחלה עבור ימי היעדרותם עקב מחלה, בהתאם לאמור בחוק דמי מחלה או בהתאם להסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם.

 • עד חודש ינואר 2019, מעסיקים של עובדים פלסטינים אשר אינם מתגוררים בישראל, נדרשו להפריש 2.5% משכר העובד עבור דמי מחלה, ולהעביר כספים אלה למדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה. מדור תשלומים ניהל קרן דמי מחלה ועובד פלסטיני שהיה זכאי לדמי מחלה, נדרש להליך ארוך עד לקבלת הכספים ממדור תשלומים.
 • בחודש ינואר 2019 הפסיק מדור תשלום לגבות מהמעסיקים את ההפרשה בשיעור 2.5% משכר העובד עבור דמי מחלה:
  • על המעסיקים חלה חובה לנהל את המעקב אחר צבירה וניצול של ימי המחלה עבור כל עובד, בהתאם לחוק או להסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל על העובד.
  • עובדים פלסטינים העובדים כדין בישראל אשר נעדרו מעבודתם עקב מחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה ממעסיקיהם בהתאם לדין או בהתאם להסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם.
 • עובדים זכאים לזקוף ימי מחלה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם בגין היעדרות עקב טיפול בבן משפחה. למידע נוסף ראו : ימי מחלה בגין טיפול בבן משפחה.
 • החל מתלוש השכר לחודש ינואר 2019 תופיע לכל עובד בתלוש השכר טבלת צבירת ימי מחלה אשר תכלול את יתרת הפתיחה, צבירה, ניצול ויתרת הסגירה.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, אשר נעדרו מעבודתם בשל מחלה זכאים לתשלום דמי מחלה מהמעסיק בהתאם לחוק או בהתאם להסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם אם התקיימו התנאים הבאים:
  • לרשות העובד ישנם ימי מחלה צבורים.
  • העובד הציג בפני המעסיק אישור מחלה כדין.

תהליך מימוש הזכות

אישור מחלה כדין

 • לצורך תשלום דמי מחלה, עובד הנעדר מעבודתו בשל מחלה נדרש להגיש למעסיק אישור מחלה כדין המעיד על תקופת מחלתו.
 • עובד פלסטיני אשר נעדר מעבודתו בשל מחלה, נדרש להגיע לאחת מלשכות התעסוקה ברשות הפלסטינית לצורך קבלת הפניה למשרד הבריאות ברשות הפלסטינית , אשר ייתן לעובד את תעודת המחלה.
 • בתעודת המחלה יופיעו הנתונים הבאים:
  • בראש תעודת המחלה יופיע סמל הרשות הפלסטינית.
  • שם העובד באנגלית ומספר הזהות.
  • אבחנה וסיכום המחלה בשפה האנגלית .
  • תאריכי תקופת המחלה, בספרות לועזיות (1,2,3)
  • חתימת הרופא או הוועדה אשר אישרה את תקופת המחלה.
 • תעודת המחלה צריכה להיות חתומה בידי גורם מוסמךבהתאם לתקופת המחלה:
  • מחלה עד 7 ימים- העובד יגיש תעודת מחלה מרופא ממשלתי. כותרת התעודה בערבית: : شهاده مرضيه لغايه (٧) ايام
  • מחלה בין 7 עד 30 יום- העובד יגיש אישור ועדת מחוזית בחתימת 3 רופאים. כותרת התעודה בערבית: قرار اللجنة الطبية اللوائيه (لغايه ٣٠ يوم اجازه مرضيه) .
  • מחלה בין 30 עד 90 יום- העובד יגיש אישור ועדה מרכזית בחתימת 5 רופאים. כותרת התעודה בערבית: قرار اللجنة الطبية المركزية (لغايه ٣ اشهر اجازه مرضيه)
  • תקופת מחלה של 90 יום ואילך- העובד יגיש אישור ועדה עליונה בחתימה של 5 רופאים ומעלה. כותרת התעודה בערבית:قرار اللجنة الطبية العليا (فوق ٣ اشهر اجازه مرضيه)
 • לעיון בדוגמאות של תעודות מחלה כדין, לחץ כאן
 • העובד יגיש למעסיק את‏ אישור‏ המחלה אשר‏ יקבל ‏בסוף‏ ההליך ‏במשרד‏ הבריאות‏ ברשות הפלסטיני ‏והמעסיק‏ ישלם לעובד דמי מחלה על פי הדין או בהתאם להסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליו

דיווח המעסיק על ימי מחלת עובד, באמצעות קובץ יומן ההעסקה

 • על מנת שניתן יהיה לנהל את טבלת צבירת ימי המחלה בתלוש השכר, על המעסיק לדווח למדור תשלומים על ימי מחלה עובד, באמצעות קובץ יומן ההעסקה.
 • על המעסיק לדווח על מספר ימי המחלה של העובד, מספר ימי המחלה המשולמים לעובד, וגובה התשלום עבור ימי המחלה.
 • למידע אודות אופן הדיווח על ימי מחלת עובד באמצעות קובץ יומן העסקה ראו: מכתב למעסיק בנוגע להפסקת גבייה ותשלום דמי מחלה באמצעות מדור התשלומים, רשות האוכלוסין וההגירה.

שאלות ובירורים בעניין תשלום דמי מחלה

חשוב לדעת

 • בהתאם לנוהל הפסקת גבייה ותשלום דמי מחלה באמצעות מדור התשלומים לעובדים פלסטיניםבמהלך חודש ינואר 2019 אמור היה מדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה לשלוח מכתב לכל מעסיק המפרט את מספר חודשי העבודה של העובד ומספר ימי המחלה ששולמו לעובד, על מנת שהמעסיק ייחשב את יתרת ימי המחלה הצבורים לזכותו של העובד לפי חוק דמי מחלה בהתאם להסכם הקיבוצי שחל על הצדדים, וינהל מאותו מועד את טבלת היתרה והניצול של ימי המחלה עבור כל עובד .
 • כמו כן, בהתאם לאותו נוהל, במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019 אמור היה מדור תשלומים לשלוח לכל מעסיק בישראל המעסיק עובדים פלסטינים כדין מכתב המפרט את סכום דמי המחלה שהופרשו על ידי המעסיק עבור כל עובד ,סכומי דמי המחלה ששולמו לכל עובד באמצעות מדור התשלומים ויתרת הסכומים שהופרשו על ידי המעסיק אך לא שולמו בפועל לעובד.
 • כספים אשר הפריש המעסיק בעבר באמצעות מדור תשלומים לקרן דמי המחלה ולא נוצלו על ידי העובדים, יוחזרו למעסיק, בתנאי שהעובדים אשר עבורם הופרשו דמי המחלה כאמור עדיין מועסקים אצל אותו מעסיק. שאר הכספים שנצברו בקרן דמי המחלה ישמשו לרווחת העובדים הפלסטינים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים