הקדמה:

החל מיום 29.10.2020 עובד אשר שהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה" או בשל חובת בידוד של ילדו, ודיווח על כך למשרד הבריאות זכאי לתשלום דמי בידוד ממעסיקו עבור ימי היעדרותו מהעבודה
העובד אינו זכאי לתשלום דמי בידוד עבור יום היעדרותו הראשון בכל תקופת בידוד (אלא אם כן חל עליו הסכם מיטיב), אך יכול לזקוף את יום ההיעדרות על חשבון ימי החופשה הצבורים
המעסיק ינכה את ימי ההיעדרות ששולמו עבורם דמי בידוד ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד וזאת עד לניכוי של מקסימום 4 ימי מחלה עבור כל תקופת בידוד
עובד שנכנס לבידוד בשל הגעתו מחו"ל אינו זכאי לדמי בידוד (אלא אם נסע לחו"ל מטעם המעסיק), ועובד הנמצא בבידוד בשל היותו חולה מאומת יהיה זכאי לדמי מחלה ולא לדמי בידוד
מעסיק ששילם דמי בידוד זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי החזר על חלק מהתשלום ששילם לעובד


שימו לב

החל מיום 29.10.2020, עובד אשר שהה בתקופת בידוד עקב חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה" או בשל חובת בידוד של ילדו, זכאי ממעסיקו עבור כל תקופת בידוד בנפרד, לתשלום דמי בידוד עבור ימי היעדרותו מהעבודה באותה תקופת בידוד, בתנאי שדיווח למשרד הבריאות על הבידוד והמציא למעסיק העתק מהדיווח.

 • ככלל, העובד אינו זכאי לתשלום דמי בידוד עבור יום היעדרותו הראשון בכל תקופת בידוד(אלא אם כן חל עליו הסכם מיטיב לפיו הוא זכאי לתשלום עבור יום מחלה ראשון). יחד עם זאת, העובד יכול לבחור לקבל תשלום גם בעד היום הראשון על חשבון ימי החופשה הצבורים העומדים לרשותו.
 • המעסיק ינכה את ימי ההיעדרות ששולמו עבורם דמי בידוד ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד וזאת עד לניכוי של מקסימום 4 ימי מחלה בכל תקופת בידוד, אף אם העובד נעדר יותר מ-4 ימים באותה תקופת בידוד.
שימו לב
עובדים השוהים בבידוד עקב חזרתם מחו"ל אינם זכאים לתשלום דמי בידוד בגין ימי היעדרותם מהעבודה, אלא אם הנסיעה לחו"ל הייתה מטעם המעסיק או שהם עובדים זרים שחזרו לישראל מארץ מוצאם כדי לעבוד אצל אותו מעסיק.
 • אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק, אלא אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים בטרם נעדר העובד עקב הבידוד או שמקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל.
 • המעסיק זכאי להחזר חלקי עבור דמי הבידוד ששילם לעובד במהלך היעדרותו. ההחזר ישולם לו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • עובדים השוהים בבידוד בגין היותם חולים מאומתים אינם זכאים לתשלום דמי בידוד כמפורט להלן, אלא זכאים לתשלום דמי מחלה מהמעסיק.

מי זכאי?

 • כל עובד, (לרבות עובד זר או עובד פלסטיני המועסק בישראל), השוהה בבידוד ועונה על התנאים הבאים:
  1. השהייה בבידוד היא עקב חשש להידבקות של העובד בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד (מכל סיבה) של ילדו של העובד (בתנאי שגילו של הילד אינו עולה על 16 או שילדו הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי).
   • כאשר ילד של עובד (מתחת לגיל 16) חייב בבידוד, והעובד מצטרף אליו לבידוד כדי לטפל בו – והעובד עצמו שוהה בבידוד בפועל ומדווח על הבידוד, הוא יהיה זכאי לדמי בידוד.
   • עובד שנמצא בבידוד בשל היותו חולה מאומת (ולא עקב חשש להידבקות) זכאי לנצל ימי מחלה ולקבל דמי מחלה מהמעסיק.
  2. סיבת הבידוד אינה הגעתו של העובד לישראל ממדינה אחרת, אלא אם הנסיעה לחו"ל הייתה מטעם המעסיק, או שהוא עובד זר שיצא מישראל לארץ מוצאו בתקופה שבין 29.04.2020 ל- 29.10.20 והוא חזר לישראל כדי לעבוד אצל אותו מעסיק.
  3. העובד מסר למשרד הבריאות דיווח על הבידוד באמצעות מילוי טופס מקוון למי שחזר מחו"ל או טופס מקוון למי שבא במגע עם חולה מאומת והמציא למעסיקו העתק מהדיווח. (עובדים פלסטינים ימלאו את מספר תעודת הזהות הפלסטינית שלהם).
   • למרות זאת - עובד אשר שהה בבידוד כאמור בין התאריכים 29.10.2020 - 19.11.2020, יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד גם אם הוא לא מסר על כך דיווח למשרד הבריאות ולא המציא למעסיק העתק.
  4. העובד לא עבד בתקופת הבידוד ולא קיבל שכר בתקופה זו.
שימו לב
עובד השוהה בבידוד ועומד בשאר תנאי הזכאות, זכאי לדמי בידוד גם אם הסיבה לבידוד היא בשל חשש להידבקות מחוץ למקום העבודה, וללא קשר למקום העבודה.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד למסור למשרד הבריאות דיווח על הבידוד באמצעות מילוי טופס מקוון למי שחזר מחו"ל (רלוונטי רק למי שנסע מטעם המעסיק) או טופס מקוון למי שבא במגע עם חולה מאומת ולהמציא למעסיק העתק מהדיווח.
  • הדיווח צריך להיעשות 4 ימים לכל היותר לאחר תחילת הבידוד (בעת דיווח לאחר יותר מ-4 ימים מתחילת הבידוד, דמי הבידוד יינתנו רק בגין התקופה שלאחר הדיווח ו-4 הימים שקדמו לדיווח).
דוגמה
אם העובד נכנס לבידוד ב-01.11.2020 ודיווח למשרד הבריאות על שהותו בבידוד רק ביום 06.11.2020, העובד יהיה זכאי לדמי בידוד כאילו נכנס לבידוד ב-03.11.2020.
 • עובד זר יזדהה במשרד הבריאות באמצעות מספר דרכון ושם המדינה ועובד פלסטיני המועסק בישראל יזדהה במשרד הבריאות באמצעות מספר תעודת הזהות הפלסטינית.
 • לאחר קבלת העתק הדיווח על חובת הבידוד, מחויב המעסיק לשלם לעובד דמי בידוד עבור כל ימי היעדרותו מהעבודה בתקופת הבידוד, למעט היום הראשון.

מועד תשלום דמי בידוד

 • אם העובד מסר למעסיק את העתק הדיווח על חובת הבידוד לפחות 7 ימים ממועד תשלום השכר החודשי, על המעסיק לשלם לעובד את דמי הבידוד במועד התשלום הקרוב של השכר החודשי.
 • אם העובד מסר למעסיק את העתק הדיווח במועד מאוחר יותר, יהיה העובד זכאי לתשלום דמי הבידוד במועד הבא לתשלום שכר העבודה.

הפרת החובה של המעסיק

דמי הבידוד

גובה דמי הבידוד

 • בכל פעם שהעובד נמצא בתקופת בידוד הוא זכאי מהמעסיק לתשלום דמי בידוד עבור כל ימי היעדרותו מהעבודה באותה תקופת הבידוד, למעט יום ההיעדרות הראשון. למרות זאת:
  • העובד רשאי לבחור שהיעדרות ביום זה תהיה על חשבון ימי החופשה השנתית הצבורה שלו וישולמו לו דמי חופשה (בגובה השכר הרגיל ללא הוצאות נסיעה).
  • עובד שחל עליו הסדר דמי מחלה מיטיב לפיו הוא זכאי לתשלום לדמי מחלה מהיום הראשון, זכאי לתשלום דמי בידוד גם עבור היום הראשון להיעדרותו. למרות זאת, מעסיק שאינו המדינה או גוף מתוקצב (תאגיד, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית) רשאי להודיע לעובד שההסדר המיטיב לא יחול על תשלום היום הראשון של הבידוד.
  • עובד ששוהה בבידוד בשל חזרתו לישראל ממדינה אחרת שאליה נסע מטעם המעסיק, יהיה זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד, כולל היום הראשון.
 • עבור ימי ההיעדרות האחרים ישלם המעסיק לעובד דמי בידוד בגובה שכר העבודה הרגיל שהיה העובד זכאי לקבל אילו המשיך בעבודתו. רכיבי השכר שיובאו בחשבון בחישוב השכר ברוטו הם:
  • שכר יסוד;
  • תוספת ותק;
  • תוספת יוקר או פיצוי בעד התייקרות;
  • תוספת משפחה;
  • תוספת מחלקתית או מקצועית.
 • בזמן היעדרות בשל בידוד לא ישולמו הוצאות נסיעה.
 • בחוק אין התייחסות ספציפית לגבי חישוב ערך יום בידוד של עובדים שעתיים העובדים בשעות משתנות, אך ייתכן וניתן להקיש מחוקים אחרים שערך יום בידוד של עובדים אלה הנו ממוצע השכר ליום עבודה ב-3 חודשים שקדמו לתקופת הבידוד (שכר יום ממוצע שווה לשכר 3 החודשים האחרונים חלקי מספר ימי העבודה שעבד העובד בחודשים אלה).
 • דמי הבידוד ישולמו רק עבור אותם ימים בהם העובד נעדר מעבודתו בשל חובת הבידוד, והעובד אינו זכאי לדמי בידוד עבור ימים בהם לא אמור היה לעבוד. עובד יומי או שעתי העובד רק בחלק מימי השבוע, יהיה זכאי לתשלום מספר ימי בידוד בדומה למספר ימי המחלה שהיו מנוכים לו עבור תקופה זו, אילו היה חולה. לחישוב מספר ימי הבידוד בתקופת הבידוד, עבורם הוא זכאי לתשלום ראו כאן.
 • דין דמי בידוד כדין דמי מחלה, ועל כן דמי בידוד נחשבים חלק משכר עבודה של העובד, ועל המעסיק לנכות מתשלום זה מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וכו'. כמו כן יש לכלול את הרכיב של דמי בידוד בחישוב פיצויי פיטורים ולהפריש ממנו את הסכומים הנדרשים לביטוח הפנסיוני של העובד.
דוגמה
 • עובד חודשי מועסק 5 ימים בשבוע, ושכרו היומי עומד על 250 ש"ח.
 • העובד שהה 14 ימים בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף הקורונה, ונעדר מעבודתו 10 ימים בפועל (5 ימי עבודה בכל שבוע).
 • העובד זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד עבור 9 ימי היעדרות ובסה"כ זכאי העובד לתשלום בסך 2,250 ש"ח (9 X‏ 250 ש"ח) עבור ימי היעדרותו בגין הבידוד.
 • למרות זאת, אם העובד יבחר להחשיב את יום היעדרותו הראשון כיום חופשה, הוא יהיה זכאי בנוסף לסכום הנ"ל, גם לשכר רגיל עבור יום ההיעדרות הראשון, ובנוסף ינוכה לו יום חופשה אחד ממכסת ימי החופשה הצבורים לרשותו.

ניכוי ימי היעדרות ששולמו עבורם דמי בידוד מצבירת ימי מחלה

 • המעסיק ינכה את ימי ההיעדרות ששולמו עבורם דמי בידוד ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד וזאת עד לניכוי של מקסימום 4 ימי מחלה עבור כל תקופת בידוד, אף אם העובד נעדר יותר מ-4 ימים באותה תקופת בידוד.
 • אם אין לעובד מספיק ימי מחלה צבורים (לדוגמה לזכותו של העובד עומדים רק 3 ימי מחלה), ינוכו ימי ההיעדרות עקב הבידוד מימי המחלה שיצבור העובד בעתיד.
 • במקרה שיחסי העבודה יסתיימו בטרם יצבור העובד את ימי המחלה הנדרשים, ניתן יהיה לקזז את ימי המחלה מצבירת ימי החופשה של העובד.
 • אם בתום יחסי העבודה לא נשארה לעובד יתרת ימי חופשה, לא יהיה חייב העובד בתשלום עבור ימי המחלה שנצברו לחובתו.
דוגמה
לעובד יש מספיק ימי מחלה צבורים
 • מעסיק שילם לעובד דמי בידוד עבור 9 ימי היעדרות מהעבודה.
 • לרשות העובד עומדים 10 ימי מחלה.
 • המעסיק ינכה מימי המחלה הצבורים של העובד 4 ימי מחלה, כך שלרשות העובד יישארו 6 ימי מחלה.
דוגמה
לרשות העובד אין מספיק ימי מחלה צבורים
 • מעסיק שילם לעובד דמי בידוד עבור 9 ימי היעדרות מהעבודה.
 • בתום תקופת הבידוד הסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים, כשלרשות העובד עומדים 2 ימי מחלה ויום חופשה אחד.
 • המעסיק ינכה 2 ימי מחלה ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד ויום חופשה אחד ממכסת ימי החופשה הצבורים שלו.
 • העובד לא יהיה חייב בתשלום שווי יום המחלה שנשאר לחובתו.

תקופות בידוד חופפות ועוקבות

 • על פי החוק "תקופת בידוד" הינה תקופה רצופה שתחילתה ביום הראשון שבו נודע לעובד שחלה עליו חובת בידוד וסיומה ביום האחרון שבו חלה עליו חובת בידוד, אף אם במהלך אותה תקופה השתנתה העילה שבשלה חלה על העובד חובת הבידוד.
  • תקופת בידוד חופפת - מהאמור לעיל עולה שאם אדם התחיל תקופת בידוד (לדוגמה: מפאת חשש שנדבק בקורונה) ועוד לפני שסיים את תקופת הבידוד הראשונה נדרש לתקופת בידוד נוספת (לדוגמה בשל חשש שילדו נדבק בקורונה), כל תקופת הבידוד תחשב כתקופת בידוד אחת ברצף. במקרה זה העובד יהיה זכאי לדמי בידוד עבור כל תקופת הבידוד הרציפה (למעט תשלום עבור היום הראשון) והמעסיק רשאי לנכות 4 ימי מחלה בלבד מימי המחלה הצבורים של העובד עבור כל תקופת הבידוד הרצופה.
  • תקופת בידוד עוקבת - גם במקרה בו העובד סיים בידוד ונכנס מיד לתקופת בידוד נוספת, ללא הפסקה בין תקופות הבידוד, יראו את 2 תקופות הבידוד כתקופת בידוד אחת רצופה. העובד יהיה זכאי לדמי בידוד עבור כל תקופת הבידוד הרציפה (למעט תשלום עבור היום הראשון) והמעסיק רשאי לנכות 4 ימי מחלה בלבד (ולא 8) מימי המחלה הצבורים של העובד עבור מלוא התקופה (שכוללת את 2 תקופות הבידוד הרצופות).

עבודה במהלך הבידוד

 • עובד שעבד בתקופת הבידוד וקיבל שכר לא יהיה זכאי לדמי בידוד בעבור התקופה שבה עבד.

עובד ששהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה והתגלה כחולה מאומת

 • אם עובד שהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה, ובמהלך הבידוד התברר כי הוא הוא חולה מאומת, מיום גילוי המחלה העובד ייחשב כנעדר עקב מחלה ויהיה זכאי לתשלום דמי מחלה (ולא דמי בידוד), כשימי הבידוד אשר הופחתו מיתרת ימי המחלה שעמדו לרשותו ייחשבו כחלק מתקופת המחלה.
דוגמה
 • עובד שהה בבידוד 2 ימים עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה. ביום השלישי התגלה העובד כחולה מאומת והוא נדרש להישאר בבידוד 10 ימים נוספים (בסה"כ 12 ימי בידוד).
 • עבור הימים בהם שהה העובד בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה זכאי העובד לתשלום דמי בידוד עבור 1 ימים ועל המעסיק לנכות 2 ימי מחלה מימי המחלה הצבורים של העובד.
  • יום היעדרות ה-1, היעדרות עקב בידוד- העובד לא זכאי לתשלום.
  • יום היעדרות ה-2, היעדרות עקב בידוד העובד זכאי לדמי בידוד.
 • ימי הבידוד אשר הופחתו מיתרת ימי המחלה (2 ימים), נחשבים כחלק מתקופת המחלה של העובד ולכן יום מחלתו הראשון של העובד (היום השלישי לשהותו בבידוד) ייחשב כיום מחלתו השלישי והעובד יהיה זכאי עבור יום מחלה זה לתשלום דמי מחלה בגובה 50% משכרו הרגיל. החל מיום ההיעדרות הרביעי יהיה העובד זכאי לתשלום דמי מחלה בגובה 100%, בתנאי שעומדים לרשותו ימי מחלה צבורים, והמעסיק ינכה את את ימי המחלה האלה מיתרת ימי המחלה:
  • יום היעדרות 3, היעדרות עקב מחלה- העובד זכאי לתשלום דמי מחלה בשיעור 50%
  • ימי ההיעדרות 4-12, היעדרות עקב מחלה -העובד זכאי לתשלום דמי מחלה בשיעור 100%.

חופשה ללא תשלום ודמי בידוד

 • בהתאם לסעיף 26ד לחוק דין היעדרות עובד בתקופת הבידוד כדין היעדרותו בתקופת מחלה ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה, ולכן הכללים החלים על תשלום דמי מחלה בעת חופשה ללא תשלום, חלים גם לגבי תשלום דמי בידוד בעת חופשה ללא תשלום.
 • עובד שנעדר מעבודתו עקב חובת בידוד טרם היציאה לחל"ת-
  • כשהחל"ת נעשה בהסכמה, מושהית מערכת יחסי העבודה בין הצדדים ועל המעסיק לא חלה חובה לשלם לעובד דמי בידוד במהלך שהותו של העובד בחופשה ללא תשלום.
  • כשמדובר בחופשה כפויה שאיננה מוגבלת בזמן, על המעסיק להמשיך ולשלם לעובד דמי בידוד. הוצאת עובד לחופשה כפויה שאינה מוגבלת בזמן נחשבת כפיטורים, ולמעסיק אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק, אלא במקרים מיוחדים.
 • עובד שנכנס לבידוד במהלך החל"ת-
  • עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום ובמהלך החופשה נכנס לבידוד, אינו זכאי לתשלום דמי בידוד מהמעסיק שכן בתקופת החל"ת יחסי העבודה מושהים.

שיפוי המעסיק עבור תשלום דמי בידוד

 • כל מעסיק ששילם לעובד שלו דמי מחלה או דמי בידוד בגין שהייתו של העובד בבידוד במהלך התקופה שבין ה-01.10.2020 ל-07.07.2021, עשוי להיות זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי עבור הסכומים ששילם לעובד החל מיום הבידוד השני.
 • עבור יום הבידוד השני המעסיק יקבל 100% מהסכום ששילם לעובד.
 • עבור יום הבידוד השלישי ואילך, הסכום שישולם למעסיק משתנה לפי מספר העובדים שהיו מועסקים אצלו ב-01.08.2020, לפי הפירוט הבא:
  • מי שהיו מועסקים אצלו עד 20 עובדים ב-01.08.2020 יהיה זכאי להחזר של 75% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.
  • מי שהיו מועסקים אצלו יותר מ-20 עובדים ב-01.08.2020 יהיה זכאי להחזר של 50% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.
 • השיפוי יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על הימצאותם בבידוד.
 • מי שמעסיק עובדים זרים או עובדים פלסטינים צריך לוודא כי העובדים יפנו תחילה למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל מספר מזהה.
 • לקבלת ההחזר, על המעסיק להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים.
שימו לב
ניתן להגיש בקשה לשיפוי החל מחודש פברואר 2021.

חשוב לדעת

 • אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק, אלא אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים בטרם נעדר העובד עקב הבידוד או שמקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל.
 • עד ליום 28.10.2020, עובד שנאלץ להיעדר מעבודתו כי הוא או ילדו נדרשו לשהות בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה נחשב כמי שנעדר מעבודתו עקב מחלה והיה זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו. למידע נוסף ראו ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה עד ליום 28.10.2020.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
 • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים