תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור ימני

אין לחייב מבוטח מעל גיל 65 בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות שלא מעבודה
אין לקבל את הפרשנות שלה טוען המוסד לביטוח לאומי שלפיה, כל אימת שמצוינות בחוק הביטוח הלאומי התיבות "גיל 65" יש בהכרח לפרשן כאילו הכוונה היא למילים "גיל פרישה"

תבנית:תקדים משפטי/סיום הקדמה המשיב עבד כשכיר בחברה משפחתית והיה גם בעל השליטה בה. בחודש אפריל 2006 מלאו למשיב 65 שנה ובחודש אוגוסט 2007 הגיע לגיל פרישה על פי חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004. המערער, המוסד לביטוח לאומי, דרש מהמשיב לשלם דמי ביטוח בגין הכנסותיו שלא מעבודה, שמקורן בדיבידנד שחילקה החברה בשנת 2007. המשיב התנגד לדרישת המוסד לביטוח לאומי, בטענה שבשנת 2007 כבר מלאו לו למעלה מ-65 שנה ולאור הוראת תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971 המציינות שהתשלום חל על "מבוטח שהוא עובד וטרם מלאו לו 65 שנה" אין מקום לחייבו בתשלום דמי ביטוח בגין הכנסותיו שלא מעבודה.

בית הדין האזורי דחה את טענות המוסד לביטוח לאומי, שלפיהן משתוקן חוק גיל פרישה ומשתוקן חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 , רק מבוטח אשר הגיע לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, אינו חייב בתשלום דמי ביטוח על הכנסותיו הפאסיביות; כי יש לפרש בהתאמה את התקנות, מאחר שאינן יכולות לעמוד בסתירה להוראות חוק גיל פרישה וחוק הביטוח הלאומי; וכי יש לקבוע שהמשיב חב בתשלום דמי ביטוח בעד הדיבידנד בשנת 2007. בית הדין האזורי קבע כי אין המוסד רשאי לחייב בתשלום דמי ביטוח או לשנות את שיעורם, אלא אם הוסדר הדבר בחוק או על פיו. תקנה 15 לא שונתה בעקבות השינוי בחוק גיל פרישה ולכן לא ניתן לחייב את המשיב בתשלום דמי ביטוח על הכנסותיו מדיבידנד בדרך של פרשנות.

בית הדין הארצי אישר את פסיקת בית הדין האזורי וקבע כי אין לקבל את הפרשנות שלה טוען המוסד לביטוח לאומי שלפיה, כל אימת שמצוינות בחוק הביטוח הלאומי התיבות "גיל 65" יש בהכרח לפרשן כאילו הכוונה היא למילים "גיל פרישה".

משמעות

אין לחייב מבוטח מעל גיל 65 בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות שלא מעבודה

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור ימני

תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:תקדים משפטי/ראו גם

תבנית:תקדים משפטי/תיבת מידע

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור שמאלי