שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = אפליית תלמיד מטעמי מוצא עדתי, רקע חברתי-כלכלי, נטייה מינית, זהות מגדרית או השקפה פוליטית (של הילד ו/או של הוריו) הינה עבירה פלילית
+
| מידע  = אפליית תלמיד מטעמי מוצא עדתי, רקע חברתי-כלכלי, נטייה מינית, זהות מגדרית או השקפה פוליטית (של הילד ו/או של הוריו) הינה אפליה אסורה, המהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית
 
| מידע2 =  
 
| מידע2 =  
 
| חשוב  = האיסור להפלות חל על כלל בתי הספר בישראל בכל המגזרים בכל שלבי הגיל, גם בחינוך מיוחד וגם בחינוך רגיל
 
| חשוב  = האיסור להפלות חל על כלל בתי הספר בישראל בכל המגזרים בכל שלבי הגיל, גם בחינוך מיוחד וגם בחינוך רגיל
שורה 24: שורה 24:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
מיון ואפליית תלמידים (למעט במקרים מיוחדים) הנם אסורים ומהווים עבירה על החוק.
+
מיון ואפליית תלמידים מטעמים  שונים אסורים הן על פי [[חוק זכויות התלמיד]] והן על פי [[חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים]] ומהווים במקרים מסוימים עבירה פלילית. לפרטים נוספים ראו:
* סעיף 5 ל[[חוק זכויות התלמיד]] קובע, כי רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד בשל אחת מהסיבות הבאות: לאום, מוצא, דת, גזע, השתייכות פוליטית, מצבה הכלכלי של משפחת התלמיד וכן נטייה מינית או זהות מגדרית של התלמיד או של הוריו.
+
*[[איסור אפליה בחינוך מטעמים של מוצא עדתי]]
* בנוסף קובע הסעיף כי אפליה אסורה בשל כל אחת מהסיבות הנ"ל מהווה עבירה פלילית ועשויה לגרור עונש מאסר של שנה או קנס כספי.
+
*[[איסור אפליה בחינוך מטעמי מין או מגדר]]
* [[חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים]] קובע כי אפליית תלמיד מטעמי מוגבלות (גופנית או שכלית), גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אישי או הורות הנה אפליה אסורה.
+
*[[איסור אפליה בחינוך מטעמי נטייה מינית]]
* בנוסף קובע החוק כי אפליה אסורה בשל כל אחת מהסיבות הנ"ל מאפשרת הגשת תביעה אזרחית וקבלת פיצוי כספי.
+
*[[איסור אפליה בחינוך מטעמים של רקע חברתי כלכלי]]
* האיסור על אפליה חל על כל אחד מהמקרים הבאים:
+
*[[איסור אפליה בחינוך מטעמים של השקפה או השתייכות פוליטית]]
# רישום וקבלה לבתי ספר, ובעת הרחקה מבית הספר.
 
# זכויות וחובות התלמידים כולל כללי המשמעת והפעלתם במידת הצורך.
 
# קביעת תוכניות לימוד נפרדות באותו בית ספר.
 
# שיבוץ לכיתות נפרדות בבית הספר.
 
 
 
{{דוגמה|סירוב לרשום תלמיד על רקע מעורבותו הפוליטית מהווה אפליה אסורה.}}
 
{{דוגמה|שיבוץ תלמידים בעלי רקע עדתי זהה לכתה נפרדת משאר הכתות באותה שכבת גיל מהווה אפליה אסורה.}}
 
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
שורה 44: שורה 37:
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
 
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
* '''האיסור להפלות חל על כלל בתי הספר בישראל בכל המגזרים בכל שלבי הגיל, גם בחינוך מיוחד וגם בחינוך רגיל'''.
+
* למידע נוסף ולאופן מימוש הזכות ראו:
* כאשר מתרחשת אפליה במוסד החינוכי, יש לפנות אל המוסד בדרישה להפסיק את האפליה.
+
**[[איסור אפליה בחינוך מטעמים של מוצא עדתי]]
* במידה שהאפליה נמשכת, ישנן מספר אפשרויות פעולה.
+
**[[איסור אפליה בחינוך מטעמי מין או מגדר]]
 
+
**[[איסור אפליה בחינוך מטעמי נטייה מינית]]
 +
**[[איסור אפליה בחינוך מטעמים של רקע חברתי כלכלי]]
 +
**[[איסור אפליה בחינוך מטעמים של השקפה או השתייכות פוליטית]]
 +
<!--
 
===אפשרויות פעולה במקרה של אפליה פסולה===
 
===אפשרויות פעולה במקרה של אפליה פסולה===
 
כאשר מתרחשת אפליה פסולה על-ידי רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם ניתן לנקוט אחת או יותר מהפעולות הבאות:
 
כאשר מתרחשת אפליה פסולה על-ידי רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם ניתן לנקוט אחת או יותר מהפעולות הבאות:
שורה 74: שורה 70:
 
** הקפדה על אורח החיים הדתי של התלמיד, בהתאם לכללי משרד החינוך, כתנאי לרישום לבית ספר ממלכתי דתי אינה נחשבת לאפליה. מוסדות חינוך אלו עדיין כפופים לשאר האיסורים המפורטים למעלה.
 
** הקפדה על אורח החיים הדתי של התלמיד, בהתאם לכללי משרד החינוך, כתנאי לרישום לבית ספר ממלכתי דתי אינה נחשבת לאפליה. מוסדות חינוך אלו עדיין כפופים לשאר האיסורים המפורטים למעלה.
 
** מיון תלמידים על-פי הישגים לימודיים לבית ספר ממלכתי, בית ספר "פרטי" ייחודי או לבית ספר כנסייתי וגביית שכר לימוד אינו נחשב לאפליה.
 
** מיון תלמידים על-פי הישגים לימודיים לבית ספר ממלכתי, בית ספר "פרטי" ייחודי או לבית ספר כנסייתי וגביית שכר לימוד אינו נחשב לאפליה.
 
+
-->
 +
<!--
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
 
 
* בבית ספר ממלכתי דתי בו מונהגת תכנית תורנית נוספת במימון ההורים, ואין להורים היכולת הכלכלית לשלם עבורה או שאינם מעוניינים בה, רשאים ההורה והתלמיד להירשם לאותו בית ספר לכיתה בה לא מונהגת התכנית התורנית, ובכל מקרה '''אין לסרב לרשום תלמיד בגלל היעדר יכולת כלכלית לשלם על [[תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) תורנית בחינוך הממלכתי דתי|תכנית תורנית נוספת]]'''. ראו [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HoraotKeva/K-2010-3a-3-11-13.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע/3(א) מיום 01.11.2009]  - תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים.   
 
* בבית ספר ממלכתי דתי בו מונהגת תכנית תורנית נוספת במימון ההורים, ואין להורים היכולת הכלכלית לשלם עבורה או שאינם מעוניינים בה, רשאים ההורה והתלמיד להירשם לאותו בית ספר לכיתה בה לא מונהגת התכנית התורנית, ובכל מקרה '''אין לסרב לרשום תלמיד בגלל היעדר יכולת כלכלית לשלם על [[תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) תורנית בחינוך הממלכתי דתי|תכנית תורנית נוספת]]'''. ראו [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HoraotKeva/K-2010-3a-3-11-13.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע/3(א) מיום 01.11.2009]  - תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים.   
 
* למעט מיון תלמידים על-פי הישגים לימודיים וגביית שכר לימוד, אסור לבתי ספר פרטיים וכנסייתיים להפלות תלמידים בשל כל סיבה אחרת.
 
* למעט מיון תלמידים על-פי הישגים לימודיים וגביית שכר לימוד, אסור לבתי ספר פרטיים וכנסייתיים להפלות תלמידים בשל כל סיבה אחרת.
 
+
-->
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
<!--
 
<!--
שורה 92: שורה 88:
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [[חוק זכויות התלמיד]] - סעיף 5
+
* [[חוק זכויות התלמיד]] - סעיף 5.
* [[חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים]] - סעיף 3
+
* [[חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים]] - סעיף 3.
 +
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HoraotKeva/K-2010-3a-3-11-13.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע/3(א) מיום 01.11.2009]  - תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים. 
 +
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HodaotVmeyda/H-2012-5-3-10-2.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעב/5 מיום 01.01.2012] - רענון הנחיות בנושא איסור אפליה בקבלת תלמידים לבתי הספר.
 +
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HoraotKeva/K-2010-3a-3-11-13.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע/3(א) מיום 01.11.2009]  - תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים.
 +
* [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8-auY2tbgX8J:cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3EE1B488-BFBC-4EE6-95D1-77958ADDB1B2/172992/rishum.doc+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=il הנחיות משרד החינוך בנושא רישום לבתי ספר על יסודיים במגזר החרדי] - ההנחיות עודכנו ביום  09.07.2013.
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
{{הטמעת כותרת|חינוך#הרחבות ופרסומים}}
 
{{הטמעת כותרת|חינוך#הרחבות ופרסומים}}
 +
<!--
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HodaotVmeyda/H-2012-5-3-10-2.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעב/5 מיום 01.01.2012] - רענון הנחיות בנושא איסור אפליה בקבלת תלמידים לבתי הספר
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/HodaotVmeyda/H-2012-5-3-10-2.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעב/5 מיום 01.01.2012] - רענון הנחיות בנושא איסור אפליה בקבלת תלמידים לבתי הספר
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HoraotKeva/K-2010-3a-3-11-13.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע/3(א) מיום 01.11.2009]  - תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-11/HoraotKeva/K-2010-3a-3-11-13.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע/3(א) מיום 01.11.2009]  - תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 +
-->
 
==endarticle==
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->

גרסה מ־15:11, 20 באפריל 2015

הקדמה:

אפליית תלמיד מטעמי מוצא עדתי, רקע חברתי-כלכלי, נטייה מינית, זהות מגדרית או השקפה פוליטית (של הילד ו/או של הוריו) הינה אפליה אסורה, המהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית
האיסור להפלות חל על כלל בתי הספר בישראל בכל המגזרים בכל שלבי הגיל, גם בחינוך מיוחד וגם בחינוך רגיל
ניתן להגיש תביעה לבית המשפט על אפליה פסולה ולזכות בפיצוי של עד 50,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק
למידע בנוגע לדרכי הגשת תלונה על אפליה פסולה למשרד החינוך לחצו כאן
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מיון ואפליית תלמידים מטעמים שונים אסורים הן על פי חוק זכויות התלמיד והן על פי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים ומהווים במקרים מסוימים עבירה פלילית. לפרטים נוספים ראו:

מי זכאי?

  • כלל אוכלוסיית התלמידים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

endarticle

כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->