הקדמה:

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
ע"ע 4333-11-19
תאריך:
29.03.2020
קישור:
פסק הדין באתר נבו

בעוד העובדת והשדולה סבורות כי ההגנה משתרעת על כל תקופת הטיפולים, אףאם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי – יהא אשר יהא, המדינה סבורהכי ההגנה משתרעת רק על תקופת 150 הימים של המאוחר מבין סוגי ההליך הטיפולי, ותו לא.

 • לפיכך, באופן מעשי, עובדת שאינהנעדרת, שסיימה את תקופת 150 הימים )שנספרים מתחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר( אך עודנה מצויה בהליך טיפולי – יחולו עליה הוראות סעיף 9(ה()1 )לחוק.
 • הכוונה היתה ליתן הגנה גם בתקופת הטיפולים וגם בתקופת 150 הימים, והן במובן זה שבכוונה תחילה הגנה זו לא הוגבלה בזמן אלא

אך נקבע לה סייג ששת החודשים.

 • מכל האמור עולָה בבירור כוונת המחוקק לפרוש את ההגנה על עובדים שאינם נעדרים הן בתקופת הטיפולים והן בתקופת 150 הימים. עוד עולָה בבירור הכוונה שלא לתחום הגנה זו בזמן כפי שנעשה לגבי עובדים נעדרים.לפיכך, הפירוש הסביר היחיד לסעיף הוא כי ההגנה הנתונה בסעיף 9(ה()3 )לחוק עבודת נשים לעובדים שאינם נעדרים נפרשת הן על "תקופת הטיפולים" והן על

תקופת 150 הימים, והיא אינה תחומה בזמן, להבדיל ממגבלת השנתיים לגבי עובדים נעדרים, כקבוע בסעיף 9(ה()2 )לחוק.

 • אפשרות זו מתיישבת טוב יותר הן עם לשונו של הסעיף והן עם תכליתו – לפרוש

על עובדים שאינם נעדרים הגנה רחבה ככל האפשר – על פני שלוש התקופות שנמנו לפני הביטוי "לפי המאוחר": בתקופת הטיפולים, בתקופה של 150 ימים לאחר תחילת טיפולי הפוריות ובתקופה של 150 ימים לאחר תחילת טיפולי ההפריה החוץ-גופית

 • נעה בן שבת:אנחנו מדברים על הגנה של 150

ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית, לפי המאוחר. הכוונה היא שאם העובדת קיבלה בהתחלה טיפולי פוריות ואחר כך נדרשת לקבל את טיפולי ההפריה החוץ גופית, ההגנה ניתנת לה 150 ימים מיום שהתחילה את טיפולי ההפריה החוץ גופית, זאת אומרת, המועד המאוחר מבין המועדים האלה

רקע עובדתי

 • העובדת עבדה אצל המעסיק כמאמנת בתחום ההתעמלות האמנותית החל מיום 02.11.2017 .
 • המעסיק ביקש לפטר את העובדת, אך במכתב מיום 15.11.2018 נודע לו שלמרות שהעובדת לא נעדרה מעבודתה, היא עוברת טיפולי פוריות החל מחודש ספטמבר.
 • בהתאם לאמור 9 בסעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים , האוסר על פיטורי עובדת בטיפולי פוריות ללא היתר, הגיש המעסיק בקשה לממונה על חוק עבודת נשים לפטר את העובדת (להלן "הממונה").
 • בהחלטתה מיום 31.01.2019, קבעה הממונה כי חלפו 150 ימים ממועד תחילת טיפולי הפוריות ועל כן אין תחולה לחוק עבודת נשים ואין צורך במתן היתר לפיטוריה של העובדת.
 • העובדת הגישה ערעור לבית הדין האזורי לעבודה על החלטתה זו של הממונה, ובית הדין קיבל את ערעורה ביטל את החלטת הממונה.
 • המדינה הגישה ערעור זה על פסיקת בית הדין האזורי לעבודה.
 • הצדדים חלוקים בשאלת פרשנותו של סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים ועל השאלה האם ההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, חלה על כל תקופת הטיפולים, ללא הגבלה, או רק במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר.

פסק הדין

 • 9 סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים אוסר לפטר עובדת המועסקת לפחות 6 חודשים, שעוברת טיפולי פוריות ולא נעדרה בשל כך מהעבודה במשך תקופת הטיפולים, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים.
 • לטענת העובדת, אלה הצטרפה שדולת הנשים בישראל, יש לפרש את סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים כך שהגנה החלה על עובדת העוברת טיפולי פוריות משתרעת על כל תקופת הטיפולים, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי. לטענת המדינה, ההגנה כאמור משתרעת רק על תקופת 150 הימים ממועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר בניהם.
 • בית הדין הארצי בחן את ההיסטוריה החקיקתית של סעיף 9(ה)(3) לחוק עבודת נשים ואת דברי ההסבר וקיבל את עמדת העובדת לפיה ההגנה שמקנה החוק על פיטורי עובדת העוברת טיפולי פוריות מבלי להיעדר מהעבודה, חלה על כל תקופת הטיפולים, ללא הגבלה, גם אם חלפו 150 הימים שמתחילת ההליך הטיפולי.
 • עובדת המועסקת אצל מעסיק לפחות 6 חודשים מוגנת מפני פיטורים במהלך טיפולי פוריות, אף אם לא נעדרה מהעבודה במהלך 3 תקופות: בתקופת הטיפולים, בתקופה של 150 ימים לאחר

תחילת טיפולי הפוריות ובתקופה של 150 ימים לאחר תחילת טיפולי ההפריה החוץ גופית, לפי המאוחר בניהם.

 • ההגנה הנתונה לעובדים שאינם נעדרים חלה הן בתקופת הטיפולים והן בתקופת 150 הימים, לפי המאוחר, ומאחר שבמועד הגשת בקשת ההיתר ובמועד החלטת המרכזת היתה העובדת מצויה בהליך טיפולי, כלומר"בתקופת הטיפולים", הרי שחלות עליה ההוראות הקבועות בסעיף 9(ה()1 )לחוקלגבי עובדים נעדרים, לרבות הצורך בקבלת היתר הממונה לפיטורים. לפיכך, שגתה

המרכזת בקבעה כי בנסיבות העניין לא נדרש היתר לפיטורי העובדת ובדין נקבע כיהחלטתה מבוטלת. .בנסיבות העניין ולאור שינוי הנסיבות, מובן כי מבחינה אופרטיבית אין עוד מקוםשעניינה של העובדת יוחזר למרכזת לקבלת החלטה חדשה בעניינה, והסעד שנקבע בפסק דינו של בית הדין האזורי לעניין זה התייתר.

משמעות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות