תבנית:הליך/תחילת טור ימני

במקרים רבים יש צורך למנות אפוטרופוס לבעלי צרכים מיוחדים המגיעים לגיל 18

כאשר אדם מגיע לגיל 18 הוא הופך בעיני החוק לבוגר בעל אחריות משפטית לכל דבר. הוא יכול לחתום על הסכמה לניתוח, חוזים ותצהירים, לעמוד לדין וכו'. הוריו, שהיו עד כה "האפוטרופסים הטבעיים" שלו, מנועים מלבצע במקומו כל פעולה, או לקבל החלטות עבורו.

אנשים בעלי צרכים מיוחדים המגיעים לגיל 18, במקרים רבים אינם מסוגלים לדאוג לעצמם, ויש למנות אדם אחר - אפוטרופוס - אשר יהיה בעל סמכות חוקית לדאוג לצרכיהם, לקבל החלטות עבורם ולפעול למענם ובמקומם. תבנית:הליך/סיום הקדמה

מי ממונה כאפוטרופוס

 • על פי החוק יכול להתמנות כאפוטרופוס קרוב משפחה של החסוי, עו"ד או אדם אחר, תאגיד - מוסד שבו שוהה החסוי, קרן, עמותה וכד' או האפוטרופוס הכללי שהוא נציג היועץ המשפטי בכל הקשור לענייני אפוטרופסות.
 • בדרך כלל, תינתן עדיפות לקרובי משפחה של החסוי להתמנות כאפוטרופוסים. אם זה לא מתאפשר, ניתן למנות את אחד הגורמים האחרים.
 • כיוון שמדובר בתפקיד הדורש מחויבות רבה, השקעה ואחריות, בית המשפט ימנה כאפוטרופוס את מי שהסכים לכך ואשר נראה המתאים ביותר לטובת החסוי.
 • ייתכן שימונו מספר אפוטרופוסים, אם בית המשפט יחליט שטובת החסוי דורשת זאת.

הגשת הבקשה למינוי

יש להגיש בקשה בכתב הכוללת:

 • טופס בקשה עם פרטי המבקש/ים להתמנות אפוטרופסים, פרטי החסוי והנימוקים לבקשה. דוגמה לטופס נמצאת כאן.
 • תצהיר, מאושר על ידי עו"ד, לאימות העובדות הכלולות בבקשה. דוגמה לתצהיר.
 • חוות דעת מפסיכיאטר או מרופא המשפחה המפרטת את מצבו של החסוי וכוללת התייחסות לשאלה האם האדם מסוגל/אינו מסוגל באופן מלא/חלקי לדאוג לענייניו, וכן מידת יכולתו להבין את משמעות המינוי. במקרה של חסוי שאינו מסוגל להביע דעה לגבי המינוי, רצוי לציין זאת במפורש.
 • ניתן לצרף גם חוות דעת של עובד סוציאלי, ובמידה וישנן - החלטות של ועדות השמה בעניינו של החסוי.
 • בני משפחה מדרגה ראשונה של החסוי (הורים, אחים, ילדים, בני זוג) שאינם מבקשים להיות אפוטרופסים, צריכים לחתום על כתב הסכמה למינויו של המבקש. יש להחתימם בפני עו"ד/פקיד סעד/ מזכירות בימ"ש. דוגמה לטופס כתב הסכמה.
 • את הבקשה על כל נספחיה יש להכין ב- 4 עותקים: העתק אחד יועבר לבית המשפט, העתק למשרד הרווחה, העתק למשרד האפוטרופוס הכללי.
 • מגישים את הבקשה לבית משפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של החסוי. לרשימת בתי המשפט לענייני משפחה.
 • ניתן למנות אפוטרופוס לרכוש בלבד, לגוף בלבד, או לשניהם יחד.
 • פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה בסך 512 ₪ לבית המשפט ותשלום על תצהיר בפני עורך דין של בית המשפט, (במקרה שהבקשה מוגשת באופן עצמאי). במקרים מיוחדים ניתן להגיש בקשה לפטור מתשלום האגרה, על פי המפורט בדף ההסבר.
 • את הטפסים, וכן הדרכה כיצד למלאם, ניתן לקבל בבתי המשפט לענייני משפחה.

סיוע בהגשת הבקשה

הקליניקה לסיוע לחוסים ודיני אפוטרופסות מעניקה ייעוץ וסיוע משפטי חינם להוצאת צו אפוטרופסות.

חשוב לדעת

 • רצוי להגיש את הבקשה סמוך למועד שבו ימלאו לחסוי 18 שנים.
 • אם מגישים את הבקשה לאחר שכבר מלאו לחסוי 18 שנים, מצרפים בקשה להתמנות כאפוטרופוס זמני, עד לקבלת ההחלטה הסופית של בית המשפט.


אישור הבקשה

 • אם לא הוגשה מראש חוות דעת של עו"ס, יפנה בית המשפט למשרד הרווחה על מנת שיערוך תסקיר על המבקש ועל החסוי. במקרים אלו יגיע עו"ס לביתו של החסוי כדי להעריך את מידת הצורך במינוי ואת התאמת המבקשים לתפקיד.
 • לאחר בדיקת הבקשה וקבלת אישור מהיועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה ומהאפוטרופוס הכללי, בית המשפט בד"כ ייתן צו המאשר את מינוי האפוטרופוס.

חובות האפוטרופוס

דיווח

 • תוך שלושים יום ממינויו, חייב האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי פירוט של כל הנכסים והחובות שיש לחסוי.
 • על האפוטרופוס להגיש פעם בשנה דו"ח לאפוטרופוס הכללי על מצב הנכסים, ההוצאות וההכנסות של החסוי.

ניהול כספי החסוי

 • האפוטרופוס חייב לדאוג להשקעת כספי החסוי, שאינם דרושים לו להוצאות יומיומיות באופן שיישמר ערכם ואף יעלה.
 • אם לחסוי יש נכסים שמתנהלים לגביהם פנקסים לרישום זכויות בעלות, (בדרך כלל נכסי מקרקעין כמו דירות וכו'), על האפוטרופוס לדאוג לרשום הערה על מינויו כאפוטרופוס. זאת כדי שכל אדם שיעיין בפנקסי המרשם ידע שלא ניתן לבצע עסקה בנכסים אלה אלא באמצעות האפוטרופוס.

שכר האפוטרופוס

בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר בכפוף לתקנות. השכר משולם מכספי החסוי.

פיקוח על האפוטרופוס

 • האפוטרופוס הכללי מפקח על פעולות האפוטרופוס בכל הקשור לניהול כספיו ורכושו של החסוי.
 • גורמי משרד הרווחה והרשות המקומית מפקחים על פעולות האפוטרופוס בכל הקשור לטיפול פיזי, רפואי וקהילתי שניתן לחסוי.


חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי