תבנית:הליך/תחילת טור ימני

העדיפות במינוי אפוטרופוס לקשישים שאינם יכולים לדאוג לעצמם היא לקרובי משפחה אך ניתן למנות גם את הקרן לטיפול בחסויים, עו"ד או מוסד שבו שוהה הקשיש
למאושפזים בבי"ח העומדים בפני הליך רפואי ונקבע כי הם אינם מסוגלים להביע דעה לצורך ביצוע ההליך - ימונה אפוטרופוס דרך עו"ס בית החולים בהליך מזורז
פתיחת הליך מינוי האפוטרופוס כרוכה בתשלום אגרה בסך 512 ₪ לבית המשפט אולם במקרים מיוחדים ניתן לקבל פטור מתשלום האגרה
פרטים נוספים ניתן לקבל במרכז מידע הארצי בטל' 02-6593333

במקרה של קשישים המגיעים למצב שבו אינם יכולים לדאוג לעצמם ולקבל החלטות בעצמם, או שנחשבים פסולי דין, יש למנות אדם אחר - אפוטרופוס - אשר יהיה בעל סמכות חוקית לדאוג לצרכיהם, לקבל החלטות עבורם ולפעול למענם ובמקומם, במקרים המצריכים אחריות משפטית כגון מתן הסכמה להליכים רפואיים, חתימה על חוזים ותצהירים, עמידה לדין ועוד.

תבנית:הליך/סיום הקדמה

המקרים שבהם יש למנות אפוטרופוס

 • קשישים סיעודיים- קשישים שעקב מצבם הרפואי הירוד אינם מסוגלים לקבל בעצמם החלטות לגבי גופם או לגבי ניהול רכושם. במקרים רבים ממונה אחד הילדים של הקשיש כאחראי וכמנהל רכושו.
 • קשישים תשושי נפש - הסובלים מבעיות כגון דמנציה או אלצהיימר. כאשר קשיש מוגדר כזקן תשוש נפש, על פי רוב יש צורך באפוטרופוס לגופו ולרכושו אשר יחליט לגבי אשפוזו במוסד מתאים, קבלת טיפול רפואי, ניהול הרכוש ודאגה לתשלום עבור הטיפול בו.
 • מבוגרים באופן כללי, הסובלים ממצב של נכות, נכות נפש או מחלה קשה, שאינה מאפשרת להם לדאוג לעצמם.
 • מאושפזים בבית חולים המועמדים לפרוצדורה רפואית, אשר נבדקו ונמצא כי אינם מסוגלים להביע דעה לצורך ביצוע הפרוצדורה, ימונה להם אפוטרופוס דרך עו"ס בית החולים בהליך מזורז. המינוי ינתן לגוף בלבד, לתקופה זמנית ותוך כיממה.

מי ממונה כאפוטרופוס

 • על פי החוק יכול להתמנות כאפוטרופוס קרוב משפחה של החסוי, עו"ד או אדם אחר, תאגיד - מוסד שבו שוהה החסוי, הקרן לטיפול בחסויים, עמותה כגון עמותת ש.פ.ר וכדומה או האפוטרופוס הכללי שהוא נציג היועץ המשפטי בכל הקשור לענייני אפוטרופסות.
 • בדרך כלל, תינתן עדיפות לקרובי משפחה של החסוי להתמנות כאפוטרופוסים. אם הדבר לא מתאפשר, ניתן למנות את אחד הגורמים האחרים.
 • מפני שמדובר בתפקיד הדורש מחויבות רבה, השקעה ואחריות, בית המשפט ימנה כאפוטרופוס את מי שהסכים לכך ואשר נראה המתאים ביותר לטובת החסוי.
 • יתכן שימונו כמה אפוטרופוסים, אם בית המשפט יחליט שטובת החסוי דורשת זאת.
 • ניתן למנות אפוטרופוס לרכוש בלבד, לגוף בלבד, או לשניהם יחד.

הגשת הבקשה למינוי

 1. יש להגיש בקשה בכתב לבית משפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של החסוי. מוסלמים יעבירו בקשתם לאחד מבתי הדין השרעיים. על הבקשה לכלול את המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה עם פרטי המבקש/ים להתמנות אפוטרופוס/ים, פרטי החסוי והנימוקים לבקשה. דוגמה לטופס ניתן לראות כאן.
  • תצהיר, מאושר על ידי עו"ד, לאימות העובדות הכלולות בבקשה. דוגמה לתצהיר ניתן לראות כאן.
  • חוות דעת מפסיכיאטר או מרופא המשפחה המפרטת את מצבו של החסוי וכוללת התייחסות לשאלה האם האדם מסוגל, ובאיזו מידה, לדאוג לענייניו וכן מידת יכולתו להבין את משמעות המינוי. במקרה של חסוי שאינו מסוגל להביע דעה לגבי המינוי, רצוי לציין זאת במפורש.
  • ניתן לצרף גם חוות דעת של עובד סוציאלי, ובמידה שיש - גם החלטות של ועדות השמה בעניינו של החסוי.
  • בני משפחה מדרגה ראשונה של החסוי (הורים, אחים, ילדים, בני זוג) שאינם מבקשים להיות אפוטרופסים, צריכים לחתום על כתב הסכמה למינויו של המבקש. יש להחתימם בפני עו"ד/פקיד סעד/ מזכירות בימ"ש. דוגמה לטופס כתב הסכמה.
 2. את הבקשה על כל נספחיה יש להכין בארבעה עותקים, שיועברו לגורמים הבאים: לבית המשפט, למשרד הרווחה ולמשרד האפוטרופוס הכללי.
 3. פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה בסך 512 ₪ לבית המשפט ותשלום על תצהיר בפני עורך דין של בית המשפט (במקרה שהבקשה מוגשת באופן עצמאי). במקרים מיוחדים (על רקע הכנסות נמוכות) ניתן להגיש בקשה לפטור מתשלום האגרה, על פי המפורט בדף ההסבר.
 4. את הטפסים, וכן הדרכה כיצד למלאם, ניתן לקבל בבתי המשפט לענייני משפחה.
 5. לאחר הגשת הטפסים, אם לא הוגשה מראש חוות דעת של עו"ס, יפנה בית המשפט למשרד הרווחה על מנת שיערוך תסקיר על המבקש ועל החסוי. במקרים אלו, יגיע עו"ס לביתו של החסוי כדי להעריך את מידת הצורך במינוי אפוטרופוס ואת התאמת המבקשים לתפקיד.
 6. לאחר בדיקת הבקשה וקבלת אישור מהיועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה ומהאפוטרופוס הכללי, ברב המקרים יתן בית המשפט צו המאשר את מינוי האפוטרופוס.

בקשה להכרזה על פסול דין

יש להגיש בקשה בכתב אשר תכלול את הפרטים:

 • שמו, מענו ומספר זהותו של מי שמבקשים להכריז עליו כפסול דין.
 • צילום ת.ז של מגיש הבקשה ושל החסוי.
 • הסיבות להגשת הבקשה והעניין שיש בה למבקש.
 • תצהיר, מאושר על ידי עו"ד, של המבקש לאימות העובדות הכלולות בבקשה (כרוך בתשלום לעו"ד).
 • תעודת רופא (פסיכיאטר/ רופא משפחה) על מצב בריאותו של מי שמבקשים להכריז עליו פסול דין.

חובות האפוטרופוס

דיווח

 • תוך שלושים יום ממינויו, חייב האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי פירוט של כל הנכסים והחובות שיש לחסוי.
 • על האפוטרופוס להגיש פעם בשנה דו"ח לאפוטרופוס הכללי על מצב הנכסים, ההוצאות וההכנסות של החסוי.

ניהול כספי החסוי

 • האפוטרופוס חייב לדאוג להשקעת כספי החסוי, שאינם דרושים לו להוצאות יומיומיות, באופן שישמר ערכם ואף יעלה.
 • אם לחסוי יש נכסים שמתנהלים לגביהם פנקסים לרישום זכויות בעלות (בדרך כלל מדובר בנכסי מקרקעין כמו דירות וכדומה), על האפוטרופוס לדאוג לרשום הערה על מינויו כאפוטרופוס. זאת כדי שכל אדם שיעיין בפנקסי המרשם ידע שניתן לבצע עסקה בנכסים אלה באמצעות האפוטרופוס בלבד.

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי