שורה 17: שורה 17:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חדש:ביטוח בריאות]]
+
| [[חדש:ביטוח בריאות בחברות הביטוח]]
 
| [[חדש:ביטוח בריאות במסגרת חברות הביטוח]]
 
| [[חדש:ביטוח בריאות במסגרת חברות הביטוח]]
 
}}
 
}}

גרסה מ־14:47, 8 בינואר 2019

הקדמה:

חברת ביטוח רשאית לבקש ממבוטח התובע את חברת הביטוח לעבור בדיקת פוליגרף אם קיים חשש למרמה, ואסור לה לפגוע בתביעתו אם סירב להיבדק
המבוטח רשאי לחזור בו מהסכמתו לבדיקת פוליגרף בכל שלב
מבוטח רשאי להציע מיוזמתו כי ייבדק בבדיקת פוליגרף, וחברת הביטוח רשאית להסכים או לסרב להצעה
חברת הביטוח תישא בעלות בדיקת הפוליגרף
לפרטים ראו חוזר ביטוח מס' 2008-9-7 מיום 11.06.2008 - שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה


כאשר מבוטח תובע את חברת הביטוח, וחברת הביטוח חושדת כי תביעתו מוגשת במרמה, היא רשאית לבקש ממנו כי יעבור בדיקת פוליגרף. חברת הביטוח אינה רשאית לחייב מבוטח התובע אותה לעבור בדיקת פוליגרף, ואסור לה לפגוע בהליך בירור התביעה של המבוטח משום שהוא סירב לעבור בדיקת פוליגרף. עם זאת, אם המבוטח מסכים להיבדק בפוליגרף, הבדיקה תתקיים רק בתנאים מסוימים, כגון חתימת המבוטח על הסכם פוליגרף, וחברת הביטוח תישא בעלות הבדיקה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מבוטח התובע את חברת הביטוח, ומתקיים לגביו אחד מהשניים:
  • חברת הביטוח חושדת בו במרמה ומבקשת כי יעבור בדיקת פוליגרף.
  • המבוטח מיוצג על ידי עורך-דין ומבקש לעבור בדיקת פוליגרף מיוזמתו, גם אם אין לגביו חשדות למרמה.

שלבי ההליך

הצעה לעריכת בדיקת פוליגרף מטעם חברת הביטוח

 • חברת הביטוח רשאית להציע למבוטח לעבור בדיקת פוליגרף, במקרה שלאחר הגשת התביעה עלה חשד כי התובע מרמה את חברת הביטוח.
 • חברת הביטוח צריכה להודיע לתובע בכתב כי קיימים לגביו חשדות למרמה, ולאחר בירור התביעה עליה למסור לתובע מסמך המפרט את החשדות ואת הסיבות להם.
 • אם התובע הסכים לעבור בדיקת פוליגרף, ההסכמה תהיה תקפה רק אם התובע חתם על הסכם פוליגרף.
 • חשוב: התובע רשאי לחזור בו מהסכמה לבדיקת פוליגרף, גם אם חתם על הסכם פוליגרף, ולחברת הביטוח לא יהיו כל טענות כלפיו רק משום שחזר בו מההסכמה להיבדק.

בקשה לעריכת בדיקת פוליגרף מטעם המבוטח

 • תובע מיוצג על ידי עורך דין, גם אם אין לגביו כל חשדות למרמה, רשאי להציע מיוזמתו להיבדק בבדיקת פוליגרף, וחברת הביטוח רשאית לקבל את ההצעה אך רשאית גם לסרב.
 • אם נמצא בבדיקה שהתובע דובר אמת, חברת הביטוח תתייחס לתוצאות כאל ראיה מכרעת ותקבל את תביעת של התובע.
 • אם נמצא שהתובע אינו דובר אמת, חברת הביטוח מחויבת להתעלם לחלוטין מתוצאות הבדיקה בבירור התביעה, ולא לעשות בהן כל שימוש.

הסכם ובדיקת הפוליגרף

 • חברת הביטוח תפרט לתובע את האמור בחוזר המפקח, ותמליץ לו להיוועץ בעורך דין.
 • חברת הביטוח תספק לתובע רשימה של לפחות 5 מכונים לעריכת פוליגרף, שאין להם כל קשר וזיקה לחברת הביטוח.
 • החברה תספק לתובע הסכם פוליגרף אשר יעמוד בתנאים הבאים:
  • הסכם הפוליגרף ייחתם לאחר שלתובע היתה שהות מספקת לבחון אותו, ולכל הפחות לאחר שחלפו 24 שעות ממועד מתן ההצעה לבדיקת הפוליגרף.
  • הסכם הפוליגרף יתייחס לאירוע שבגינו הוגשה התביעה בלבד, ולא יתנה על הוראות הדין או הפוליסה.
  • בהסכם הפוליגרף, או בכל מסמך אחר, לא יהיה תנאי לפיו תוצאות הפוליגרף הן ראיה מכרעת.
  • בהסכם הפוליגרף, או בכל מסמך אחר, לא יהיה תנאי שמונע מהתובע מלערוך בדיקת פוליגרף נוספת.
  • הסכם הפוליגרף יכלול את האמור בחוזר המפקח.
  • הסכם הפוליגרף לא יגביל את גישתו של התובע לערכאות משפטיות.
  • הסכם הפוליגרף יהיה תקף רק בחתימת התובע.
 • חברת הביטוח לא תהיה מעורבת בבדיקת הפוליגרף.
 • חברת הביטוח תישא בעלות בדיקת הפוליגרף.

מסירת ממצאי הבדיקה ושימוש בתוצאות

 • חברת הביטוח תמסור לתובע את ממצאי הבדיקה ומסקנותיה, בתוך 10 ימים מיום עריכת הבדיקה.
 • אם חברת הביטוח החליטה לדחות את התביעה, כולה או חלקה, או להקטין את התשלומים המשולמים לתובע, אסור לה לעשות זאת בהסתמך על תוצאות בדיקת הפוליגרף בלבד, ועליה לנמק זאת בנימוקים נוספים.
 • חברת הביטוח תנהל מאגר מידע סטטיסטי לגבי מספר הצעות הבדיקה שהציעה לכלל התובעים, מספר הבדיקות שנערכו בפועל ותוצאותיהן.

ערעור

 • תובע שעבר בדיקת פוליגרף רשאי לערוך על חשבונו בדיקת פוליגרף נוספת.
 • בדיקת הפוליגרף לא יכולה למנוע מהתובע גישה לערכאות.
 • במקרה שחברת הביטוח הפרה את חובותיה, ניתן להגיש תלונה למפקח על הביטוח.

חשוב לדעת

 • לחברת הביטוח אסור לפגוע בהליך בירור התביעה או בזכיותיו של תובע שסירב לעבור בדיקת פוליגרף.

חקיקה ונהלים