שורה 6: שורה 6:
  
 
התנאים והזכויות של פוליסות הביטוח שונים מחברה לחברה ומעוגנים במסגרת הסכם הפוליסה.
 
התנאים והזכויות של פוליסות הביטוח שונים מחברה לחברה ומעוגנים במסגרת הסכם הפוליסה.
 +
 +
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
  
 
קיימים שלושה סוגים עקריים של פוליסות ביטוח סיעוד פרטי:  
 
קיימים שלושה סוגים עקריים של פוליסות ביטוח סיעוד פרטי:  
שורה 25: שורה 27:
  
 
=== אי תשלום תגמולי ביטוח בשל מצב רפואי קודם ===
 
=== אי תשלום תגמולי ביטוח בשל מצב רפואי קודם ===
בזמן ההצטרפות לפוליסה, גובות חברות הביטוח תצהירי בריאות מהמצטרפים. לעתים, כאשר המבוטח נזקק לביטוח סיעודי, טוענת חברות הביטוח כי בשל מצבו הרפואי הקודם, כמוצהר בתצהיר הבריאות, הן אינן חייבות בתשלום דמי הביטוח או חייבות בתשלום מופחת בלבד.
+
בזמן ההצטרפות לפוליסה, גובות חברות הביטוח תצהירי בריאות מהמצטרפים. לעתים, כאשר המבוטח נזקק לביטוח סיעודי, טוענת חברות הביטוח כי בשל מצבו הרפואי הקודם, כמוצהר בתצהיר הבריאות, היא אינה חייבת בתשלום דמי הביטוח או חייבת בתשלום מופחת בלבד.
 
 
על מנת למנוע מצבים כאלה, במארס 2004 נכנסו לתוקפן '''תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם)''', המגבילות את הסעיף העוסק במצב רפואי קודם, בפוליסות שחודשו או נחתמו החל ממארס 2004.
 
  
חברות הביטוח יוכלו לטעון לאי תשלום / הפחתה של תגמולי ביטוח רק אם יעשו זאת כשנה מיום הצטרפות המבוטח לביטוח, ואם  המבוטח הוא בן למעלה מ-65 תוך חצי שנה בלבד. 
+
על מנת למנוע מצבים כאלה, במארס 2004 נכנסו לתוקפן '''תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם)''', הקובעות כי חברות הביטוח יכולות להמנע מתשלום תגמולי הביטוח או לשלמם באופן חלקי רק אם הדבר נעשה בתוך שנה מיום ההצטרפות לביטוח של מבוטח מתחת לגיל 65, ותוך חצי שנה אצל מבוטחים מעל גיל 65.
כוונת התקנות היא לעודד חברות ביטוח לבדוק את מצבו הרפואי  של המצטרף לביטוח מיד עם הצטרפותו ולא לחכות שנים רבות ובכך להשאיר את המבוטח בחוסר ודאות וללא כיסוי ביטוחי.  
 
  
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
התקנות תקפות לגבי הפוליסות שחודשו או נחתמו החל ממארס 2004, ומטרתן לעודד את חברות הביטוח לברר את מצבו הרפואי של המבוטח מיד עם הצטרפו ולא לאחר שנים רבות, כאשר מתעוררת בעיה.
  
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==
שורה 39: שורה 38:
 
== חוקים ותקנות ==
 
== חוקים ותקנות ==
 
* [[חוק ביטוח סיעוד]]
 
* [[חוק ביטוח סיעוד]]
* תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם)
+
* [[תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם)]]
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==

גרסה מ־23:55, 4 במרץ 2011

תבנית:מושג/תחילת טור ימני

הזכות לסיעוד מעוגנת במסגרת פרק ביטוח סיעוד שבתוך חוק הביטוח הלאומי, הקובע את תנאי הזכאות לגמלת סיעוד.

יחד עם זאת, פעמים רבות יש צורך במענה וסיוע בנוסף או בנפרד מהגמלה, עבור מי שמתקשה בביצוע פעולות יומיומיות וזקוק לעזרה וטיפול סיעודי. לשם כך, באפשרות כל אדם בישראל לרכוש לעצמו ביטוח סיעודי פרטי בשוק הפרטי.

התנאים והזכויות של פוליסות הביטוח שונים מחברה לחברה ומעוגנים במסגרת הסכם הפוליסה.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

קיימים שלושה סוגים עקריים של פוליסות ביטוח סיעוד פרטי:

 1. פוליסות פרטיות אינדבידואליות, הנרכשות על ידי אנשים בודדים דרך סוכני הביטוח האישיים שלהם.
 2. פוליסות קבוצתיות (קולקטיביות), הנרכשות על ידי ועדי עובדים או קבוצות אחרות, והיחיד מצטרף להן במסגרת היותו חבר באותה קבוצה (לדוגמא, עובד במפעל שועד העובדים התקשר באופן קולקטיבי עם חברת ביטוח מסויימת).
 3. פוליסות הביטוח המוצעות במסגרת שירותי הביטוח הנוספים מטעם קופות החולים הפועלות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. התנאים בכל אחת מההתקשרויות הוא שונה, ויש לבדוק בפוליסה את התנאים הספציפיים.

מושגים בסיסיים בביטוח סיעודי פרטי: באופן קונקרטי, ניתן לבחון את הנושאים הבאים, על מנת להבין את תוכן הזכויות. יודגש – כל חברת ביטוח, וכל פוליסה קובעת תנאים שונים ביחס לכל אחד מהמושגים המפורטים להלן, ולכן חייבים לבדוק את הסכם הביטוח לפני שחותמים עליו בכדי להבין ולדעת מראש את התנאים (ובכדי שניתן יהיה להשוות בין ההצעות השונות):

 • הצהרת בריאות – טופס אותו ממלא המבקש להצטרף לביטוח סיעודי פרטי המפרט את מצבו הרפואי הקיים. חשוב מאוד למלא טופס זה בדייקנות ותוך פירוט מלא וכולל של כל הבעיות הרפואיות שנתגלו בעבר. במידה ולא ממלאים טופס זה בדייקנות ובשלמות, חברת הביטוח יכולה להתנער מחבותה לשלם את הזכויות למבוטח לכשיהפך לסיעודי.
 • הפרמיה – הפרמיה היא הסכום החודשי שאותו משלם המבוטח לחברת הביטוח. סכום זה משתנה מביטוח לביטוח, ובדרך כלל מתעדכן לאורך תקופת הביטוח (לדוגמא, יכול להיות צמוד למדד המחירים לצרכן).
 • הפוליסה – היא החוזה המעגן את תנאים ההתקשרות בין המבוטח ובין המבטח. לכל חברת ביטוח פוליסה שונה, ולעיתים חברה ביטוח מציעה סוגים שונים של פוליסות ביטוח סיעוד.
 • תקופת הביטוח – היא התקופה שבמהלכה ניתן לתבוע את חברת הביטוח לקבל הזכויות על פי הפוליסה.
 • תקופת אכשרה – היא תקופה של מספר חודשים ראשונים, אשר במהלכם המבוטח משלם פרמיה אך עדיין אינו זכאי לזכויות על פי הפוליסה. רק לאחר תום תקופת האכשרה ניתן לתבוע את חברת הביטוח לקבלת הזכויות.
 • תקופת המתנה – היא תקופה שאף שהאדם הפך להיות סיעודי וזכאי לקבל את הזכויות לפי הפוליסה – הוא עדיין אינו מקבל אותם. רק לאחר תום תקופת ההמתנה זכאי המבוטח להתחיל לקבל את התשלומים להם הוא זכאי.
 • חריגים – אותם מקרים בהם חברת הביטוח פטורה מלשלם את התשלומים (לדוגמא, במידה והאדם מצטרף לביטוח בשעה שהוא כבר סובל ממחלה מסויימת, ובפוליסה נאמר במפורש כי במידה וייהפך להיות סיעודי עקב מחלה זו – לא יהיה זכאי לתשלומים על פי הפוליסה). החריגים חייבים להיות מפורטים בצורה ברורה ובולטת בפוליסת הביטוח.
 • הסיכון/המקרה הביטוחי – המקרה והתנאים שצריכים להתקיים על מנת שאדם יהיה זכאי לקבל את הזכויות והתשלומים מכוח הפוליסה. בביטוחים הסיעודיים, מקרה הביטוח הוא הפיכת האדם לסיעודי. ההגדרות בתחום זה עשויות להשתנות מפוליסה לפוליסה, ולעיתים תכופות חברות הביטוח מתנות את אישור המצב הסיעודי בבדיקה של רופא מטעמן.
 • הכיסוי הביטוחי – מה בעצם המבוטח זכאי: הזכויות אותם מקבלים במקרה שמתרחש המקרה הביטוחי. בביטוחים הסיעודיים הפרטיים ייתכנו אפשרויות מגוונות, החל משיפוי ההוצאות בגין האשפוז הסיעודי (בכפוף להמצאת הקבלות) דרך תשלום פיצוי כספי קבוע (ללא קשר הכרחי לגובה ההוצאות בפועל) וכלה באספקת השירות האישפוזי בפועל ותשלום ישיר בעבור אספקת השירות. תקופת הכיסוי הביטוח משתנה מפוליסה ולפוליסה ובדרך כלל מוגבלת בין שלוש לחמש שנים. גובה התשלום גם הוא משתנה מפוליסה לפוליסה ותלוי בפרמיה החודשית ששולמה על ידי המבוטח.

אי תשלום תגמולי ביטוח בשל מצב רפואי קודם

בזמן ההצטרפות לפוליסה, גובות חברות הביטוח תצהירי בריאות מהמצטרפים. לעתים, כאשר המבוטח נזקק לביטוח סיעודי, טוענת חברות הביטוח כי בשל מצבו הרפואי הקודם, כמוצהר בתצהיר הבריאות, היא אינה חייבת בתשלום דמי הביטוח או חייבת בתשלום מופחת בלבד.

על מנת למנוע מצבים כאלה, במארס 2004 נכנסו לתוקפן תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם), הקובעות כי חברות הביטוח יכולות להמנע מתשלום תגמולי הביטוח או לשלמם באופן חלקי רק אם הדבר נעשה בתוך שנה מיום ההצטרפות לביטוח של מבוטח מתחת לגיל 65, ותוך חצי שנה אצל מבוטחים מעל גיל 65.

התקנות תקפות לגבי הפוליסות שחודשו או נחתמו החל ממארס 2004, ומטרתן לעודד את חברות הביטוח לברר את מצבו הרפואי של המבוטח מיד עם הצטרפו ולא לאחר שנים רבות, כאשר מתעוררת בעיה.

תקדימים משפטיים

 • בג"צ: יש להקים ועדות ערר על החלטות לדחיית תביעות לגמלת סיעוד

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי